กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองเฉิงตู ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • การกลับมาอีกครั้งของอุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่เปลี่ยนแปลงไม่รู้จบ
 • ชมทะเลสาบสีมรกตที่อุบัติขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ต่อด้วยการกัดเซาะของธารน้ำแข็งอีกหลายล้านปี จึงเกิดภูมิลักษณ์มหัศจรรย์นี้ของ อุทยานจิ่วจ้ายโกว
 • ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแผ่นดินไหว ซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร
 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติ  ณ  อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต
 • ช้อปปิ้งเต็มที่ ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่  ศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้า

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. - ธ.ค. 62
รหัสสินค้า: CNCTUCTU8L43

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 20 December 6-10Dec 2019
(วันรัฐธรรมนูญ)
8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
18,999 THB
จอง 20 December 20-24Dec 2019 8L812
03:20-07:10
8L811
00:35-02:20
16,999 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน
DA ZANG FENG HOTEL
2 เที่ยวชมอุทยานธารสวรรคจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รวมรถอุทยานประจำทาง) - เมืองชวนจู่
MIN JING HAO TING HOTEL
3 เมืองชวนจู่ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - เมืองเฉิงตู
XH YEE HOTEL
4 ร้านยางพารา - นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู
-
5 สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - อุทยานจิ่วจ้ายโกว - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - ผ่านชมเมืองเก่าซงพาน         

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู  โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L812 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                       
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง) ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพของธรรมชาติขุนเขาและป่าเปลี่ยนสีในฤดูตุลาคม-พฤศจิกายน 
 • ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแผ่นดินไหวและพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน 6,000 กว่าคนทรุดลงไปเมื่อปี ค.ศ. 1978 จนกลายเป็นทะเลสาบ
 • พาท่านเดินทางต่อผ่านชม เมืองเก่าซงพาน เมืองชายแดนจีน-ทิเบตในสมัยโบราณเป็นเมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต
 • พักที่  DA ZANG FENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สอง : เที่ยวชมอุทยานธารสวรรคจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รวมรถอุทยานประจำทาง) - เมืองชวนจู่

 • ชมมรดกโลก อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถอุทยานประจำทาง) มียอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะอยู่หลายยอด พื้นที่ป่าเขียวขจีสลับกับทุ่งหญ้า , ทะเลสาบ แม่น้ำและน้ำตกรูปร่างแปลกตาชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ ตื่นตาตื่นใจกับความงามของแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากมาย  
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองชวนจู่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
 • พักที่  MIN JING HAO TING HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : เมืองชวนจู่ - อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) - เมืองเฉิงตู

 • จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
  นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ของ  อุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.54.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ 
 • พักที่  XH YEE HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : ร้านยางพารา - นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - สนามบินเฉิงตู                 

 • เข้าชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์  
 • นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน 
 • จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง เป็นถนนวัฒนธรรม ตกแต่งแบบย้อนยุค เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย
 • เดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู เป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA,  H & M, UNIQLO อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 
 • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**


วันที่ห้า : สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                     
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 20 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 20  ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,650 บาท
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 350 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง

RELATED PRODUCTS

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!