Trip Highlight
 • เที่ยวเซี่ยงไฮ้ มหานครแห่งความทันสมัย พร้อมเช็คอินไฮไลท์ดัง หอไข่มุก ลอดอุโมงเลเซอร์ เดินเล่นหาดไว่ทัน
 • เที่ยวจุใจ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน 
 • เยือนเมืองอู่ซี ไหว้พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ พระพุทธรูปปางยืนสูงเสียดฟ้าท่ามกลางขุนเขา 
 • ชมสถาปัตยกรรมสวยงามอลังการ ศาลาฝานกง 
 • เช็คอิน จัตุรัสหยวนหยง จัตุรัสแห่งใหม่ของเมืองซูโจว 
 • ถ่ายรูปชิคๆ สไตล์อังกฤษที่ Thames Town 
 • ย้อนยุคประวัติศาสตร์สองพันปี ณ เมืองโบราณเยียเหอ 
 • เดินเที่ยว ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว ตลาดเก่าแก่แห่งเซี่ยงไฮ้ 
 • คอกาแฟห้ามพลาดสตาร์บัคสุดอลังการ Starbucks Reserve Roastery 
 • พักโรงแรม 4 ดาวตลอดทริป เดินทางสะดวกสบายโดยสายการบิน China Eastern Airlines
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: China Eastern
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน - มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: CNGOPVGMU002

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -
2 เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถแบตเตอรี่) - ศาลาฝานกง - ซูโจว - จัตุรัสหยวนหยง
Grace Hotel หรือเทียบเท่า
3 ซูโจว - Thames Town - เมืองโบราณเยียเหอ - เซียงไฮ้ - ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว
Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า
4 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)
Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า
5 ถ่ายรูปหอไข่มุก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - Starbucks Reserve Roastery - สนามบินซางไฮ้ผู่ตง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

5

30 เม.ย. – 4 พ.ค.67

27,900

0

17 – 21 พ.ค.67

25,900

5

31 พ.ค. – 4 มิ.ย.67

27,900

6

6 – 10 มิ.ย.67

25,900

6

21 – 25 มิ.ย.67

25,900

6

28 มิ.ย. – 2 ก.ค.67

25,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง 
วันแรก :: เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้

ออกเดินทาง

 • 23.00 น. *เตรียมตัวเดินทาง* พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines 
 • 02.30+1 น. *ออกเดินทาง* เดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU 548
 • *น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/ท่านละ1 ใบ 
 • *มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง

วันที่สอง :: วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ - ศาลาฝานกง - จัตุรัสหยวนหยง

ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

07.40 น. *ถึงปลายทาง* เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เซี่ยงไฮ้ เป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีส ตะวันออก”

รับประทานอาหารเช้า
Set Box แฮมเบอร์เกอร์

เมืองอู่ซี (Wuxi)

เมืองอู่ซี เป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า "เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย" เดิมมีชื่อว่า "ซีซาน" เล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตดีบุกในเมืองนี้และต่อมาแร่ดีบุกถูกขุดเจาะจนหมดสิ้น บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณมีใจความว่า "มีอาวุธ แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากอาวุธแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข" จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "อู๋ซี" แปลว่าไม่มีตะกั่ว

วัดพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
(รวมรถแบตเตอร์รี่)

นมัสการพระพุทธรูปของพระอมิตาภพุทธะแบบสัมฤทธิ์กลางแจ้ง เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ยืนอยู่บนเนินเขาหลิงซาน ลักษณะพระพักตร์สง่างาม สูง 88 เมตร หนักกว่า 700 เมตริกตัน

ศาลาฝานกงวัดหลิงซาน
หรือ หลิงซานฝานกง

ศาลาฝานกงตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่จัดประชุมพุทธศาสนาโลก (World Buddhist Forum) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2512

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*เมนูพิเศษ ซี่โครงหมูอู๋ซี*

เมืองซูโจว (Suzhou)

เดินทางสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า "เมืองกู้ซู" เป็นเมืองต้นแบบของการจัดสวนจีนที่สวยงามเป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงาม อีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า "เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์"

จัตุรัสหยวนหยง
(Square Yong Yuan)

จัตุรัสแห่งใหม่ที่ของเมืองซูโจว ที่ชาวต่างชาติมาลงทุนสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ พร้อมชมจอยักษ์ลอยฟ้าความยาวกว่า 500 เมตร

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Grace Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม :: Thames Town - เมืองโบราณเยียเหอ - ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เทมส์ทาวน์ (Thames Town)

หมู่บ้านแบบอังกฤษสุดน่ารักในเซี่ยงไฮ้ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานที่จริงจากอังกฤษ ทั้งอาคารสไตล์ผู้ดีอังกฤษ การตั้งชื่อถนนตามแบบอังกฤษ อีกทั้งยังจำลองแม่น้ำเทมส์มาไว้ที่นี่ด้วย

เมืองโบราณเยี่ยเหอ

เมืองโบราณบนพื้นที่ 9 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่เมืองเจียซิง บ้านเรือนแบบราชวงศ์ชิง มีอายุเกือบ 2,000 ปี และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีสถาปัตยกรรมโบราณอยู่ทุกหนทุกแห่ง เช่น ทางเดินยาว และบ้านสไตล์ฮุยโจว มีลำธารเส้นเล็กๆ ด้านในใช้สะพานเป็นแนวเขต ด้านหนึ่งเป็นถนนการค้า อีกด้านหนึ่งเป็นร้านอาหาร แต่ละร้านจะมีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

เดินทางกลับสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ชม ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีร้านขายของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่หลากหลาย อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองมากมาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Shanghai Holiday Inn Express
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ :: สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
(รวมบัตรเข้าสวนสนุกและค่ารถไป-กลับพร้อมคณะ)

ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้ จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ เช่น ทูมอร์โรว์แลนด์ อ่าวขุมสมบัติ ดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการ ภายในสวนสนุกแห่งยังแบ่งพื้นที่เป็นเมืองดิสนีย์ หรือดิสนีย์ทาวน์ ประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งบันเทิงมากมาย พลาดไม่ได้กับ ปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา

*หมายเหตุ: กรณีที่ตรงวันเสาร์หรืออาทิตย์ เนื่องจากจะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะกว่าวันธรรมดา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเที่ยวดิสนีย์แลนด์ในวันธรรมดาเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
เพื่อความสะดวกในการเล่นเครื่องเล่นอย่างจุใจ

ที่พัก Shanghai Holiday Inn Express
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า :: เช็คอินไฮไลท์ดังของเซี่ยงไฮ้ - ชม Starbucks Reserve Roastery - กลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก

หอไข่มุก สัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ มีความสูง 468 เมตร ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน

ลอดอุโมงค์เลเซอร์

ตื่นตาตื่นใจไปกับการ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่อยู่ใต้แม่น้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ

หาดไว่ทาน

ข้ามมาอีกฟากฝั่งของแม่น้ำ เดินเที่ยว หาดไว่ทาน ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันออก-ตะวันตก มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค

ถนนนานกิง

ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
*เมนูพิเศษ ชาบูหมาล่า*

Starbucks Reserve Roastery

เคยติดอันดับร้านสตาร์บัคส์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า และใส่ใจทุกรายละเอียดที่คอกาแฟไม่ควรพลาดเด็ดขาด ภายในกว้างขวาง ยิ่งใหญ่อลังการ มีถังคั่วกาแฟสูงเท่าตึกสองชั้นมีบาร์กาแฟยาวมาก ที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายและมีเมนูเฉพาะที่มีแค่ที่สาขานี้สาขาเดียวเท่านั้น

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
 • 21.25 น. *ออกเดินทาง*  เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU 547

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

01.05+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม 

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมจีน) 
  • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  • หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน 
  • กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ 
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 20 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน 
 • อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  *เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
  ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ ** 

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว 
 • ค่าเอกสารเข้าประเทศเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 20 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าซักรีด ฯลฯ
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่าน 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
 3. การชำระค่าบริการ 
  • 3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท 
  • 3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท 
  • 3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่** 
  • 3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น 
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี) 
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า 

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

เงื่อนไขการยกเลิก 

**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563” ดังนี้ 

 • ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 
 • ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น” 
 • ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองที่พัก และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ เป็นต้น ** 
 • การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ ***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง *** 
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ** 
 • สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและจีน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น ** 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

ที่เที่ยวยอดนิยม 10 อันดับจุดหมายปลายทางของโลก

ที่เที่ยวยอดนิยม 10 อันดับจุดหมายปลายทางของโลก อิสตันบูล, ตุรกี โรม, อิตาลี ลอนดอน, สหราชอาณาจักร ปักกิ่ง, จีน ปราก, สาธารณรัฐเช็ก มาร์ราคิช, โมร็อกโก

เยือน 9 เมืองท่องเที่ยวในจีน เมืองหลักที่ต้องรู้จัก

ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีอาณาจักรอันกว้างใหญ่ ถ้าจะให้บอกชื่อเมืองทั้งหมดคงใช้เวลานานมากแน่ๆ แต่ถ้าเราจะไปเที่ยวจีน ควรรู้จักกับเมืองหลักๆ ของจีนที่คนมักไปเที่ยวกัน และนี่คือ 9 เมืองท่องเที่ยวใจจีน เมืองหลักๆ ของจีนที่เราควรรู้จักเอาไว้ก่อน

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ ชมหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ศาลาฝานกง วัดฉงหยวน เดินเล่นหาดว่ายทัน ถนนคนเดินนานกิงลู่ ซินเทียนตี้

Time Out เปิดลิสต์ 40 ย่านสุดคูลทั่วโลก

Time Out เปิดเผยรายชื่อ 40 ย่านสุดคูล (top 40 coolest neighbourhoods) จากทั่วโลก โดยคัดเลือกจากความสนุกสนาน อาหาร วัฒนธรรม และจิตวิญญาณของชุมชน โดยของไทยนั้น จุฬา-สามย่าน กรุงเทพฯ ติดอันดับที่ 16

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!