Trip Highlight

 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พัก3 คืนพร้อมอาหารเช้า + City Tour เดินทางโดยรถส่วนตัว บริการสุดประทับใจกับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว หรือจัดกลุ่มเพื่อนคอเดียวกัน
 • สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ มรดกโลก ท้าความเสียวระเบียงแก้วอู่หลง 
 • เดินเล่นชมบรรยากาศอุทยานเขานางฟ้า ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์  
 • เที่ยวชมหมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ หมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้
 • ช้อปปิ้ย่านหงหยาต้ง ชมอาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค
 • เที่ยวสนุกเต็มที่...ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 6 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธันวาคม 66
รหัสสินค้า: CNCKGCKGFD01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ -ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่-หงหยาต้ง
MINSHAN GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ฉงชิ่ง -ฐานทัพอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดิน หมายเลข 816 –-อู่หลิงซาน -หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน – เมืองอู่หลง
WULONG HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ลิฟต์+รถแบตเตอรี่+ระเบียงแก้ว)-อุทยานเขานางฟ้า(รวมรถไฟเล็ก)
MINSHAN GRADEN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ฉงชิ่ง - พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-มหาศาลาประชาคม (ชมด้านนอก)- ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก–ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ส่งสนามบินฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง 5 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง 6 -7 ท่าน
ราคาท่านละ 
เดินทาง 8 ท่าน
ราคาท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 
วันนี้ –20 ธันวาคม 2566  18,900 17,900 16,900 15,900 5,000

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางประเทศจีน วันชาติจีน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย
ใช้รถ Van 7-14 ที่นั่ง  สำหรับนั่ง 4-8 ท่าน

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 12-14 ที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก : กรุงเทพฯ -ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่-หงหยาต้ง-เข้าโรงแรม (มีไกด์บริการ)

 • --.-- น. ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง
  --.-- น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจียงเป่ย์ เมืองฉงชิ่ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง 
 • ไกด์ยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณฉือชี่โขว่ เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากลุ่มน้อยหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อาคารบ้านเรือนภายในหมู่บ้านคงรูปแบบของสถาปัตยกรรมจีนดั้งเดิมไว้ ซึ่งให้เราได้สัมผัสกลิ่นอายย้อนยุคสมัยราชวงศ์ซ่ง หมิง และชิง พร้อมกับเลือกซื้อของที่ระลึกหรือของฝาก
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่าน หงหยาต้ง อาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างตกแต่งในรูปแบบโบราณให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุค  ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น***
 • โรงแรมที่พัก  MINGSHAN GRADEN  HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สอง : ฉงชิ่ง -ฐานทัพอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดิน หมายเลข 816 –อู่หลิงซาน -หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน – เมืองอู่หลง (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นนำท่านชม ฐานทัพอาวุธนิวเคลียร์ใต้ดิน หมายเลข 816 หรือ "โครงการปฏิกรณ์พลังงานปรมาณูและกระบวนการแปรรูปสารเคมีในหลุมก่อสร้างสายที่สาม" เป็นที่ตั้งของฐานอุตสาหกรรมนิวเคลียร์แห่งที่ 2ของประเทศจีน  816 เป็นโครงสร้างของถ้ำที่สร้างโดยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
 • เที่ยวชม  หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน ซึ่งอยู่ห่างจากมหานครฉงชิ่งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 40 กิโลเมตร โดยในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของเขตภูเขาอู่หลิงและทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอู่เจียงตอนล่างเป็นแนวรอยแยกของหน้าผา ที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกอย่างรุนแรง จุดชมวิวแห่งนี้ประกอบไปด้วยหน้าผา ยอดเขาแปลกๆ และรอยยแกแผ่นดินมากมาย 
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอู่หลง เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยภูเขาสูง มีแม่น้ำอู่เจียงตัดผ่านเป็นแม่น้ำสายหลักในเมืองอู่หลง เป็นเมืองที่มีอากาศดี และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงาม
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • โรงแรมที่พัก  WULONG HONGFU  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4*


วันที่สาม : อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า • สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ลิฟต์+รถแบตเตอรี่+ระเบียงแก้ว)-อุทยานเขานางฟ้า (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • ชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+ลิฟต์+รถแบตเตอรี่+ระเบียงแก้ว)   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.2007 อุทยานหลุมฟ้า-สะพานสวรรค์เคยเป็นสถานีม้าเร็วในสมัยถัง และแห่งนี้เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่  พาท่านเดินเท้าเที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบด้วย สะพาน
  • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน
  • นำท่านชม อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A ของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู จนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่ง 4 สิ่งมหัศจรรย์
  • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีพื้นที่ติดกับมณฑลหูเป่ย, หูหนัน, กุ้ยโจว, ซื่อชวนและส่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
  • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
  • โรงแรมที่พัก  MINGSHAN GRADEN  HOTEL หรือเทียบเท่า 4*


  วันที่สี่ : ฉงชิ่ง-พิพิธภัณฑ์ซานเสีย-มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก)-ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก–ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย-ส่งสนามบินฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ(มีไกด์บริการ)

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซานเสีย หรือ พิพิธภัณฑ์ฉงชิ่ง (หยุดทุกวันจันทร์) เปิดให้เข้าชมเมื่อ ปี ค.ศ.2005 ภายในจัดแสดงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของนครฉงชิ่ง และวิถีชีวิตของคนสองฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง, การพัฒนานครฉงชิ่ง, การต่อต้านจักรวรรดิ ญี่ปุนและเรื่องราวของ 3 ช่องแคบอันโด่งดังของเขื่อนยักษ์ซานเสียต้าปา
  • จากนั้นแวะชมและถ่ายภาพด้านนอก มหาศาลาประชาคม  สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1952  โดย จอมพลเฮ่อหลงเป็นผู้ริเริ่มโครงการ เพื่อให้เป็นสถานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ใช้เวลาสร้างประมาณ 3 ปี อาคารรูปทรงกลมคล้าย คลึงกับหอฟ้าเทียนทานในกรุงปักกิ่ง
  • จากนั้นพาท่าน ชมรถไฟทะลุตึก  รถไฟฟ้าที่มีความแปลกไม่เหมือนใคร เนื่องจากสร้างขึ้นมาให้ลอดผ่านอาคารต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกทิ้ง เป็นรถไฟชนิดพิเศษที่สร้างขึ้นบนตึกสูงถึง 19 ชั้น 
  • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน
  • ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกับญี่ปุ่น แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้าน ซึ่งมีทั้งอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้ง
  • --.—น.  ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเจียงเป่ย์  เมืองฉงชิ่ง  
  • --.—น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง

  เงื่อนไขสินค้า

  อัตราค่าบริการนี้รวม:

  • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  • รถรับส่งไปกลับสนามบินปักกิ่ง และที่พักแบบส่วนตัวสำหรับ 4 - 8 ท่าน
  • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 4 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมค่าเข้าชมสถานที่
  • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ,  ค่าไกด์ ,ค่าคนขับรถ 

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

  • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – ฉงชิ่ง – กรุงเทพฯ
  • ค่าอาหารกลางวันและเย็น
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7วันทำการหลังจากที่ได้คิวยื่น)
  • ค่า ทิปไกด์ และ คนขับรถ 800 หยวน/ กรุ๊ป /ตลอดการเดินทาง จ่ายให้กับไกด์

  ข้อควรทราบ :

  • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, คนขับรถพูดภาษาจีนเท่านั้น มีไกด์ดูแลเฉพาะวันที่มีซิตี้ทัวร์
  • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
  • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
  • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับและไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
  • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
  • ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่เข้าร้านรัฐบาล

  RELATED ARTICLES

  Impression Wulong ชมโชว์ความประทับใจแห่งอู่หลง

  Impression Wulong ชมโชว์ความประทับใจแห่งอู่หลง ฉากการแสดงกลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่ พร้อมแสงสีเสียงอลังการ สอดแทรกวิถีชีวิต ประเพณีการลากเรือในสมัยโบราณ

  ทัวร์ฉงชิ่ง ตามรอย Transformer เยือนสองมรดกโลก

  ทัวร์ฉงชิ่ง ตามรอย Transformer เยือนสองมรดกโลก ชมอุทยานหลุมฟ้า สะพานสวรรค์ สถานที่ถ่ายทำ Transformer และ ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง และ งานแกะสลักหินต้าจู๋

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!