Trip Highlight
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พัก4 คืนพร้อมอาหารเช้า + City Tour เดินทางโดยรถส่วนตัว บริการสุดประทับใจกับไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถชำนาญเส้นทาง
 • เที่ยวแบบสบายๆ เป็นส่วนตัวตลอดทั้งทริป ควรค่าแก่การไปเที่ยวพร้อมกันทั้งครอบครัว หรือจัดกลุ่มเพื่อนคอเดียวกัน
 • สัมผัสสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า “The best of great wall in China” พิเศษสุดๆ ขึ้นชมกำแพงด้วยกระเช้าไฟฟ้าทั้งไปและกลับ 
 • เดินเล่นชมบรรยากาศภายในเมืองโบราณริมน้ำกู่เป๋ยสุ่ยเจิ้น ในยามค่ำคืน ประกอบกับกำแพงเมืองจีนที่อยู่ด้านหลัง ยิ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยากก็สวยอีกแบบหนึ่ง เพราะมีการประดับไฟหลากสีสัน ดูอลังการสวยงามมาก
 • ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันเลื่องชื่อขงปักกิ่ง ไม่ว่าจะเป็น พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ที่มีประวัติศาสตร์มาเกือบพันปี, เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก, พระราชวังต้องห้าม ที่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุดและรักษาไว้ได้ดีที่สุด
 • ช้อปปิ้งย่านถนนหวังฝูจิ่ง แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง 
 • เที่ยวสนุกเต็มที่...ไม่เข้าร้านค้ารัฐบาล
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ + อิสระ 8 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธันวาคม 2566
รหัสสินค้า: GGCHINAPEK001

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพ - ปักกิ่ง - รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม
BEIJING 5L HOTEL
2 ปักกิ่ง - เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น(รวมรถราง) - กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้า) - ชมวิวยามค่ำคืน
GUBEI MINSHU HOSTEL
3 พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ-ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
BEIJING 5L HOTEL
4 หอฟ้าเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง(พระราชวังต้องห้าม)- ถนนโบราณเฉินเหมิน
BEIJING 5L HOTEL
5 อิสระตามอัธยาศัย - รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการดินทาง เดินทาง 4 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง 5 ท่าน
ราคาท่านละ
เดินทาง 6 ท่าน
ราคาท่านละ 
เดินทาง7 ท่าน
ราคาท่านละ 
เดินทาง 8 ท่าน
ราคาท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 
วันนี้ –ตุลาคม2566  24,900 22,900 20,900 19,900 18,900 7,000

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางประเทศจีน วันชาติจีน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย
ใช้รถ Van 7-14 ที่นั่ง  สำหรับนั่ง 4-8 ท่าน

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 14 ที่นั่ง

วันแรก กรุงเทพ – ปักกิ่ง – รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม (ไม่มีไกด์บริการ)

 • …….น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 • …….น. เดินทางสู่ นครปักกิ่ง โดยสายการบินที่ท่านทำการจองมา
 • …….น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง พบกับคนขับถือป้ายตอนรับตรงประตูทางออกพาท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEIJING 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง ปักกิ่ง – เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น(รวมรถราง) – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมกระเช้า) – ชมวิวยามค่ำคืน (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น (รวมรถราง) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ
 • นำท่านเที่ยวชมทิวทัศน์ภายในบริเวณเมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นอกจากนี้ภายในเมืองโบราณแห่งนี้ยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย
 • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
 • นำท่านสู่ กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก เป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน ถือเป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า “The best of great wall in China”
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถ ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน ที่งดงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก GUBEI MINSHU HOSTEL หรือเทียบเท่า
  *พักที่เมืองโบราณ สไตล์ห้องพักแต่ละห้องไม่เหมือนกัน จะได้ห้องพักสไตล์แบบไหนขึ้นอยู่กับทางโรงแรมจะจัดให้) ระดับ 4 ดาว
  *โปรดทราบ โรงแรมในเมืองโบราณมีห้องพักคู่ หรือห้องพักเดี่ยว เท่านั้น (ไม่มีห้องเสริมเตียง)


วันที่สาม พระราชวังฤดูร้อน - วัดลามะ - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เข้าชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่งห่างจากตัวเมืองปักกิ่งประมาณ 15 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวนเดิมเป็นสวนฤดูร้อนและสวนดอกไม้ในสมัยกุบไลข่าน ต่อมาในปี ค.ศ. 1893 พระนางฉือซีไทเฮาได้นำงบประมาณของกองทัพเรือมาบูรณะซ่อมแซมจนเป็นลักษณะที่เห็นในปัจจุบัน
 • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
 • นำท่านเข้าชม วัดลามะ วัดองค์ชายสี่ หรือ ยงเหอกง (Yonghe Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตามพระราชโองการของ คังซีฮ่องเต้ เพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับพระราชโอรสองค์ที่ 4 ที่ชื่อว่า "หย่งเจิ้น" โดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังแห่งนี้ให้กับลามะ "นิกายหมวกเหลือง" หนึ่งในนิกายย่อยของพระพุทธศาสนานิกายธิเบตเพื่อตั้งเป็นวัด ภายหลังที่พระองค์สวรรคต ฮ่องเต้องค์ใหม่ได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัด และเปลี่ยนชื่อที่นี่เป็น "วัดลามะ" อย่างที่เราเรียกกันในปัจจุบัน 
 • จากนั้นพาทุกท่าน ช้อปปิ้งย่านถนนหวังฝูจิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน 
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEIJING 5L HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่  หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ใน พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น จากนั้นนำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว 
 • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
 • เที่ยวชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) ปัจจุบันจัตุรัสเทียนอันเหมินนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนใหม่ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ
 • จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์ พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี  
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่าน ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่านการค้าแหล่งใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน มีซุ้มประตูไม้ห้าช่องขนาดใหญ่ศิลปะสมัยราชวงศ์ชิง ตั้งอยู่ด้านหน้า ถนนเฉียนเหมินเป็นถนนเส้นตรงยาวที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร และช้อปแบรนด์เนมมากมาย  สถานที่แห่งนี้จึงจัดว่าเป็นย่านทางการค้าที่ใหญ่  ให้ท่านได้เดินช้อปเพลิดเพลินตลอดทั้งเส้นทาง 
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEIJING 5L HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า อิสระตามอัธยาศัย – รถรับจากโรงแรมส่งสนามบิน – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวในตัวเมืองปักกิ่งตามอัธยาศัย (รถจะให้บริการเฉพาะ รับส่งโรงแรม-สนามบินเท่านั้น)
 • อาหารกลางวันและอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย
 • ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง
 • …….น. ออกเดินทางจากสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านทำการจองมา
 • …….น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า 4 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,750 บาท/ท่าน (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่ากรณีใดๆทั้งสิน)
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ มาตรฐาน 200 หยวน/กรุ๊ป/วัน รวมทั้งหมด 5วัน หรือ 1,000 หยวน/กรู๊ป ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ

 • การเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองจีนทุกเมือง จะมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ศูนย์ผีเซี๊ยะ, โรงงานผลิตหยก, ศูนย์ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องใส่ไว้ในรายการทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงขอเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทราบว่า ร้านทุกร้านที่ใส่ในรายการทัวร์ จำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนได้เสียในการขายสินค้าจากร้านช้อปปิ้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก สินค้าทุกชิ้นไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนได้
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!