Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4- 8 ท่าน โดยสารการบินที่ท่านเลือกเอง
 • ซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้และหังโจว ด้วยรถส่วนตัว 2 วันเต็ม พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย ดูแลตลอดในวันที่มีซิตี้ทัวร์
 • เที่ยวเซี่ยงไฮ้ มหานครแห่งความทันสมัย พร้อมเช็คอินไฮไลท์ดัง ขึ้นชมวิวบนหอไข่มุก เดินเล่นหาดไว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง 
 • ตะลุยสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
 • ดื่มด่ำบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบซีหู 
 • ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมโบราณตลอดสองฟากฝั่ง
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN 4 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัว เดินทางสะดวกง่ายๆ โดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถออกเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
  • สำหรับ 4-5 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว 7 ที่นั่ง
  • สำหรับ 6-8 ท่าน เดินทางพาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว 12-17ที่นั่ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดเทศกาลของประเทศจีน
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 20 ธันวาคม 2567
รหัสสินค้า: GGPVGDISNEYLAND01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาตินครผู่ตง - ที่พัก (ไม่มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
2 หังโจว - ร้านหยก - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - เซี่ยงไฮ้ (มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
3 เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว (รวมล่องเรือ) - ร้านบัวหิมะ - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน - ขึ้นชมหอไข่มุก (มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
4 เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) (ไม่มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า
5 ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง - กรุงเทพฯ(ไม่มีไกด์) -

อัตราค่าบริการ
สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง
วันนี้ -  20 ธันวาคม  2567

วันที่เดินทาง

จำนวนผู้เดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
 (บาท/ท่าน)
เด็ก ต่ำกว่า 20 ปี
มีเตียง
และไม่มีเตียง
(บาท/ท่าน)

กรกฏาคม-สิงหาคม 2567 

เดินทาง 4-5 ท่าน

23,900

25,900

กรกฏาคม-สิงหาคม 2567 

เดินทาง 6-7 ท่าน

19,900

21,900

กรกฏาคม-สิงหาคม 2567 

เดินทาง 8 ท่าน

16,900

18,900

กันยายน - 20 ธันวาคม 2567 

เดินทาง 4-5 ท่าน

22,900

24,900

กันยายน - 20 ธันวาคม 2567 

เดินทาง 6-7  ท่าน

18,900

20,900

กันยายน - 20 ธันวาคม 2567 

เดินทาง 8 ท่าน

15,900

17,900

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

5,000

5,000

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • หากต้องการเข้าดีสนีย์ตรงกับวันศุกร์ วันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการของจีนต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท วันหยุดตรุษจีน วันแรงงาน วันชาติ ต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 2,000 บาท
 • เป็นโปรแกรมที่เข้าร้านรัฐบาล หยก+ชาหลงจิ่ง+ยาบัวหิมะ หากไม่เข้าร้านจ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน วันแรงงาน  วันชาติ หรือวันหยุดของประเทศจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน
สำหรับเดินทาง 4 - 5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 12-15 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง 
วันแรก :: เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

..........น. *ออกเดินทาง* ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

 • ..........น. *ถึงปลายทาง* เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เซี่ยงไฮ้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน
 • นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว (ไม่มีไกด์)

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (มีไกด์บริการ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

  เมืองหังโจว

มีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า "บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมี ซูหัง (ซูโจว-หังโจว)" เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน

ร้านหยก

หยก อัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา เชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคแก่ผู้ครอบครอง

ล่องทะเลสาบซีหู

ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบซีหู สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู โดยมีจุดสำคัญได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และสิบทิวทัศน์

สวนฮั่วกั่งกวนหยู
(Hua Gang Guan Yu)

สวนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เกาะกลางระหว่างทะเลสาบซีหลีและทะเลสาบเสี่ยวหนาน เดินเล่นถ่ายรูปความประทับใจภายในสวนที่มีทั้ง บ่อปลา ดอกโบตั๋น ฮัวกั่น และสนามหญ้า ในบรรยากาศร่มรื่น

หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง)

แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน ชิมชาหลงจิ่งอันเลื่องชื่อ กล่าวกันว่า "ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน"

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: เซี่ยงไฮ้ - เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว(รวมล่องเรือ) - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน - ขึ้นชมหอไข่มุก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
(รวมล่องเรือ)

ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมโบราณของราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิง ที่นี่เป็นตำบลน้ำแห่งวัฒนธรรมโบราณ ติดอันดับหนึ่งในสี่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในบรรดาตำบลน้ำของเมืองเซี่ยงไฮ้ ได้ชื่อว่าเป็น "ไข่มุกใต้แม่น้ำแยงซีเกียง"

ร้านบัวหิมะ

เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ สุดยอดสมุนไพรจีนที่มีสรรพคุณมากมาย โดยเฉพาะการลดอาการพองหรือแสบร้อน จากไฟไหม้น้ำร้อนลวก

ถนนนานกิง

ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย

หาดไว่ทาน

ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันออก-ตะวันตก มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค

ขึ้นชมหอไข่มุก

หอไข่มุก สัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ ขึ้นหอไข่มุกชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (ไม่มีไกด์) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวรับท่านจากที่พัก

สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ 

ดิสนีย์แลนด์เวอร์ชั่นเซี่ยงไฮ้ จะมีตัวละครในนิทานเรื่องใหม่ ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่เซี่ยงไฮ้ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจยิ่งใหญ่อลังการ เช่น ทูมอร์โรว์แลนด์ อ่าวขุมสมบัติ ดินแดนแฟนตาซีสวนแห่งจินตนาการ ภายในสวนสนุกแห่งยังแบ่งพื้นที่เป็นเมืองดิสนีย์ หรือดิสนีย์ทาวน์ ประกอบด้วยแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหาร และสิ่งบันเทิงมากมาย พลาดไม่ได้กับ ปราสาทเจ้าหญิง (The Enchanted Storybook Castle) ปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดเท่าที่วอลต์ดิสนีย์เคยสร้างมา

อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น

ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง

 • รถส่วนตัวพร้อมคนขับ รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง
 • ........ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
*************************

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ 2 วัน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • ค่ารถนำเที่ยวแบบส่วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • รถรับ-ส่ง ไป-กลับสนามบินผู่คงเซี่ยงไฮ้
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) 4คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ  (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ  800 หยวน/กรุ๊ป ตลอดการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท 
 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์  วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินปักกิ่ง คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก ไม่มีไกด์, คนขับรถพูดภาษาจีน
 • เป็นโปรแกรมทีมีการเข้าร้านรัฐบาลเช่น  ร้านชา, ร้านผ้าไหม,  หากไม่เข้าร้านจ่ายเพิ่มร้านละ 1,000 บาท
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) กับโซนใหม่ World of Frozen

ข่าวดีสำหรับแฟนๆการ์ตูน Disney และผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูน Frozen ทั่วโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ประกาศเปิดตัวส่วนต่อขยายที่ใหญ่ที่สุดของสวนสนุกและดินแดนธีม Frozen แห่งแรกของโลก กับโซน World of Frozen อลังการทั้งสถานที่ และได้ทำการขนตัวการ์ตูนสุดน่ารักจาก Frozen ทั้งหมดมาไว้ในที่แห่งนี้ โดยจะเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สองแห่ง คือ Frozen Ever After และรถไฟเหาะตีลังกาธีม Frozen

แนะนำ 7 โซนสวนสนุก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland)

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) เป็นสวนสนุกชื่อดังติดอันดับต้นๆของโลก มีทั้งเครื่องเล่น การแสดงโชว์ ขบวนพาเหรดของตัวการ์ตูนดีสนีย์ เป็นเหมือนดินแดนมหัศจรรย์ของเด็กๆ แม้แต่ผู้ใหญ่หลายท่านก็ต้องการไปเที่ยวชมเช่นกัน ถ้าได้เข้าไปแล้วบอกเลยว่าอยู่ได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยละคะ และในตอนค่ำก็จะมีการเปิดไฟและโชว์จุดพลุที่ปราสาทเทพนิยายสวยงามมาก ใครที่เคยเที่ยวที่นี่แล้วน่าจะรู้ว่าฟินแค่ไหนเมื่อได้มาเที่ยวที่ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์(Hong Kong Disneyland) ส่วนใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ดูรีวิวนี้ได้เลย

ข้อควรรู้ก่อนเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Hong Kong Disneyland

Hong Kong Disneyland พร้อมเปิดอีกครั้ง! ภายใต้คอนเซ็ปต์ Believe in Magic แต่ยังอยู่ภายในเงื่อนไขการลดจำนวนคนไม่ให้แออัด เพื่อความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของทุกคนที่มาเที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ภายใต้ระบบการจองแบบใหม่

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!