Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเซี่ยงไฮ้ Disneyland หังโจว พัก Holiday Inn 5 วัน 4 คืน

Trip Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 – 6 ท่าน โดยสารการบินที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้
 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดในวันที่มีซิตีทัวร์
 • ซิตี้ทัวร์เซี่ยงไฮ้และหังโจว ส่วนตัว 2 วันเต็ม และสนุกสนานเต็มที่ในสวนสนุก DISNEYLAND 1 วันเต็ม
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก EXPRESS BY HOLIDAY INN 4 คืน (หรือเทียบเท่า) พร้อมอาหารเช้า

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 3 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - มิ.ย. 63

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - เข้าสู่ที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
2 เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - สวนฮังกั่ง - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - เซี่ยงไฮ้
EXPRESS BY HOLIDAY INN
3 เซี่ยงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ - หมู่บ้านน้ำจูเจียเจี่ยว(รวมล่องเรือ) - ถนนนานกิง - หาดไว่ทาน - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก
EXPRESS BY HOLIDAY INN
4 เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
EXPRESS BY HOLIDAY INN
5 เที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ) -

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 4 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - มิถุนายน  2563

โรงแรม
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
BOOK NOW
คณะเดินทาง 4 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 16,900.- 18,900.- 5,000.- จองทางไลน์โทรจอง
 คณะเดินทาง 5 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 14,900.- 16,900.- 5,000.- จองทางไลน์โทรจอง
 คณะเดินทาง 6 ท่าน ใช้รถ 17 ที่นั่ง 13,900.- 15,900.- 5,000.- จองทางไลน์โทรจอง

*หมายเหตุ: หากเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์ ต้องชำระเงินเพิ่มท่านละ 800 บาท..ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางเซี่ยงไฮ้ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


รถ 7 ที่นั่ง

รถ 17 ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - เข้าสู่ที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (โดยสายการบินที่ท่านเลือก)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สอง : เซี่ยงไฮ้ - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - เซี่ยงไฮ้

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก เดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน
 • จากนั้นพาทาน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง
 • ชม สวนฮั่วกั่งกวนหยู ซึ่งเป็นสวนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เกาะกลางระหว่างทะเลสาบซีหลีและทะเลสาบเสี่ยวหนาน เชิญท่านอิสระกับการถ่ายรูป ณ สวนแห่งนี้ตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “หลงจิ่งฉา” ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาเขียว
 • จากนั้นพาท่านเดินทางกลับ เมืองเซี่ยงไฮ้
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว - หอไขมุก - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ย่านถนนนานกิง

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากที่พัก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า
 • นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ซึ่ ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักกล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก
 • จากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ
 • นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน”
 • จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ย่านถนนนานกิง
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากที่พัก นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland) สวนแห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก ภายในสวนสนุกจะมีไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน คือ Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ สามารถเลือกเล่น เลือกชมและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย (ไกด์ไม่ได้เข้าไปในสวนสนุกด้วย)
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : เที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินผู่ตงเมืองเซี่ยงไฮ้ เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก) 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินผู่ตงเซี่ยงไฮ้ และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4-6 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ ค่าทางด่วน ค่าจอดรถ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิป คนขับรถ 200 หยวน/วัน/กรุ๊ป

ข้อควรทราบ

 • หากเดินทางไปดิสนีย์แลนด์ตรงกับวันเสาร์ วันอาทิตย์ ต้องชำระเงินเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางเซี่ยงไฮ้ ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • เป็นโปรแกรมที่มีการเข้าร้านรัฐบาล 3 ร้าน : ร้านชา ร้านผ้าไหม ร้านนวดฝ่าเท้า

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 - 6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ มันต้องชมถึงด้านใน

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มันต้องชมถึงด้านใน inside Oriental Pearl Tower เห็นข้างนอกก็ดูเหมือนว่าเป็นแค่ตึกสวยๆ ธรรมดาตึกหนึ่ง แต่ต้องมาดูข้างใน มันล้ำมากกก มาดูว่ามีอะไรพิเศษบ้าง

ทะเลสาบซีหู งดงามดุจเนรมิต

ทะเลสาบซีหู งดงามดุจเนรมิต ชมทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทั้งปี และตำนานเล่าขานของทะเลสาบซีหูถึงความรักและการฝ่าฟันอุปสรรคที่น่าประทับใจ แห่งเมืองหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!