สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท

ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน 5 วัน 4 คืน

Trip Highlight
 • Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร ฉางซา จางเจียเจี้ยดินแดนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และภูเขาสวย
 • ชมมรดกโลกอันงดงามและทรงคุณค่า ที่จางเจียเจี้ย ตื่นตาตื่นใจกับการนั่งกระเช้ากอนโดล่า
 • ผ่านชมความงามของภูผานับร้อยนับพันยอด ชมเส้นทาง 99 โค้งสู่ “ถ้ำประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยของประเทศจีน
 • เที่ยวชมระเบียงกระจกแห่งที่ 3 ของเมืองจางเจียเจี้ย “ ผันหลงหยา ” ซึ่งมีความยาวรอบหน้าผากว่า 100 เมตร
 • สัมผัสความงามของ "เมืองโบราณเฟิ่งหวงในมณฑลหูหนาน ที่มีอายุกว่า 300 ปี  งดงามเหมาะแก่การมาพักผ่อนยิ่งนัก
 • เที่ยวชมเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น หนึ่งในหมู่บ้านโบราณอันมีชื่อเสียงในมณฑลหูหนานจุดเด่นคือเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บนหน้าผา 
 • ช้อปปิ้ง “ถนนคนเดิน” แหล่งรวมสิ้นค้าต่างๆมากมายเพื่อเป็นของฝาก
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มกราคม-มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: CNฺฺBKKCSX2024

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ -ฉางซา- เข้าสู่ที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)
DONG CHENG HOTEL CHANGSH หรือเทียบเท่า
2 ฉางซาน-เฟิ่งหวง-โดยรถไฟความเร็วสูงสู่ G6039 09.11-11.19 นั่งเรือแจวชมเมืองเฟิ่งหวง-ชมวิวเมืองโบราณเฟิ่งหวง-สะพานสายรุ้ง–ช้อปปิ้งถนนสือปัน SHIBAN –เข้าโรงแรม(มีไกด์บริการ)
PHOENIX INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า
3 เฟิ่งหวง – ฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (รวมล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น- จางเจียเจี้ย-ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย THE GRAND CANYON รวมตั๋วขึ่นไปสะพานกระจก–เข้าโรงแรม(มีไกด์บริการ)
BEST WESTERN PLUS QINGXINYUAN HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า
4 เขาเทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร (ชึ้นโดยลิฟท์แก้วไป่หลง+ลงโดยกระเช้า)ชมจุดทิวทัศน์หยวนเจียเจี้ย -สวนจอมพลเห่อหลง - ชมสะพานหนึ่งในใต้หล้า- ชมวิวสองฟากลำธารแส้ทอง - ชมวิวตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น- เข้าโรงแรม(มีไกด์บริการ)
BEST WESTERN PLUS QINGXINYUAN HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า
5 เทียนเหมินฃาน-ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+ บันไดเลือน+ รถอุทยาน) หน้าผ้ากระจก -จางเจียเจี้ยนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา ส่งสนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ (มีไกด์บริการ) -

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 2-10 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางได้ตั้งแต่ มกราคม - มิถุนายน 2567

โรงแรม
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
 คณะเดินทาง 2-3 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 32,900.- 32,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 4 -5 ท่าน ใช้รถ 9 ที่นั่ง 31,900.- 31,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 6-7 ท่าน ใช้รถ 14 ที่นั่ง 30,900.- 30,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 8-9 ท่าน ใช้รถ 18 ที่นั่ง 29,900.- 29,900.- 5,000.-
 คณะเดินทาง 10 ท่าน ใช้รถ 22 ที่นั่ง 29,900.- 29,900.- 5,000.-

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7วัน
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน วันหยุดแรงงาน หรือวันหยุดอื่นๆของจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ -ฉางซา- เข้าสู่ที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ......... น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านสามารถเลือกได้เอง
 • ......... น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา ฮวงหัว เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ รับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก
 • พักที่ DONG CHENG HOTEL CHANGSHA  หรือเทียบเท่า 4 ****

วันที่สอง : ฉางซาน-เฟิ่งหวง-โดยรถไฟความเร็วสูงสู่ G6039  09.11-11.19  นั่งเรือแจวชมเมืองเฟิ่งหวง-ชมวิวเมืองโบราณเฟิ่งหวง-สะพานสายรุ้ง–ช้อปปิ้งถนนสือปัน SHIBAN –เข้าโรงแรม

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง โดยรถไฟความเร็วสูง   G6039  09.11-11.19 
 • เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์)  เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย
 • จากนั้นพาท่าน นั่งเรือแจวชมเมืองโบราณฟ่งหวง เมืองโบราณแห่วนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ และ
 • นำท่านชมวิว สะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ   
 • จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านถนนสือปัน ถนนคนเดินโบราณในบริเวณหมุ่บ้านโบราณเฟิ่งหวง ให้ท่านเดินชมถ่ายรูปบ้านทรงโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดีและให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมดที่เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหงส์  
 • พักที่ PHOENIX  INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****

ทัวร์จีน บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณเฟิ่งหวง ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน แกรนด์แคนยอน 5 วัน 4 คืน


วันที่สาม : เฟิ่งหวง – ฟูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น (รวมล่องเรือ) -  น้ำตกฟูหรงเจิ้น- จางเจียเจี้ย-ชมแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย THE GRAND CANYON รวมตั๋วขึ่นไปสะพานกระจก–เข้าโรงแรม

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ฟูหรงเจิ้น เป็นหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตหย่งชุ่น มณฑลหูหนาน ประเทศจีน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซียงเหอ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมจีนโบราณที่งดงาม ถนนหินกรวดที่คดเคี้ยว แม่น้ำที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และทิวทัศน์ภูเขาอันตระการตา
 • จากนั้นพาท่าน นั่งเรือชมเมืองโบราณฟูหรงเจิ้น  หมู่บ้านโบราณนี้ตั้งอยู่ในเขตหย่งชุ่น เขตปกครองตนเองชนชาติถู่เจียและม้งซ่างซี ประเทศจีน เดิมมีชื่อว่า “หวังชุน” ในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเป็น ฟู๋หรงเจิ้น เพราะเคยมีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลมากมายรวมทั้งรางวัลภาพยนตร์ดีเด่นในปี ค.ศ. 1987  หมู่บ้านโบราณฟู่หรงมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี โดยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยที่มีชื่อว่า ถู่เจีย หมู่บ้านแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของชาวถู่เจีย อาคารไม้เก่าแก่โบราณสไตล์จีน
 • เที่ยวชม น้ำตกใจกลางเมืองอันสวยงาม น้ำตกฟูหรง ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านโบราณฟู่หรง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามตระการตา สูง 60 เมตร กว้าง 40 เมตร น้ำตกจะไหลลงมาจากหน้าผาสูงชัน แผ่ขยายเป็นม่านน้ำสีขาวตัดกับสีเขียวของต้นไม้และภูเขาโดยรอบ กลายเป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพวาด  น้ำตกฟู่หรงเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในหูหนานฝั่งตะวันตก น้ำตกจะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม เนื่องจากปริมาณน้ำจะมากเป็นพิเศษ นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกได้จากด้านหลังม่านน้ำตก ซึ่งจะมีทางเดินและถ้ำโบราณที่สามารถเดินเข้าไปชมได้  
 • จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 อุทยานจางเจียเจี้ยมีเนื้อที่กว่า 369 ตารางกิโลเมตร อุดมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่และต้นไม้นานาพันธุ์  
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงามและความมหัศจรรย์ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 5A ก็คือ  แกรนด์แคนยอน  ในอุทยานจางเจี่ยเจี้ย ที่มณฑลหูหนาน กับความร่มรื่นที่โอบล้อมหุบเขา ณ ดินแดนอวตาร  แกรนด์แคนยอนเมืองจีน หรือ หุบเขาลังฉวน เกิดจากลำธารหลายสายไหลมาจากหลายๆ ทิศทางของหุบเขา ลัดเลาะไปตามหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลมาจากหลายทิศทางของภูเขา นำมาซึ่งความชุ่มฉ่ำแห่งสายน้ำ ลำธาร และป่าเขา ประกอบกับโตรกผาธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่อลังการ ทำให้เกิดเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่งดงาม 
 • อีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่  สะพานกระจก ที่ยาวและสูงที่สุดในโลก มียาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร สร้างจากกระจกนิรภัย 99 แผ่นที่ผ่านการทดสอบโดยใช้รถบรรทุกหนัก 2 ตันวิ่งไปมาได้อย่างปลอดภัย สามารถรองรับน้ำหนักคนได้ครั้งละ 800 คน และเปิดให้เข้าชมได้สูงสุด 8,000 ต่อวัน โดยเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2016 ซึ่งสะพานนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างสองหน้าผา ส่วนเบื้องล่างเป็นแกรนด์แคนยอน 
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • พักที่ BEST WESTERN PLUS QINGXINYUAN HOTEL  ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : เขาเทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร (ชึ้นโดยลิฟท์แก้วไป่หลง+ลงโดยกระเช้า)ชมจุดทิวทัศน์หยวนเจียเจี้ย -สวนจอมพลเห่อหลง - ชมสะพานหนึ่งในใต้หล้า-

ชมวิวสองฟากลำธารแส้ทอง - ชมวิวตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น- เข้าโรงแรม 

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนจื่อซานหุบเขาอวตาร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจีนที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย   (Zhangjiajie) มณฑลหูหนาน ซึ่งอุทยานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1992 เทียนจื่อซานคือป่าเสาหินปูนซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของภูเขาหินปูน ตั้งตระหง่านเสียดฟ้าเป็นบริเวณกว้าง โดยมีจุดที่สูงที่สุดคือ 1,262 เมตรจากระดับน้ำทะเล พื้นที่บริเวณนี้นอกจากจะโดดเด่นที่ป่าเสาหินปูนแล้ว ยังมีภูมิประเทศที่เป็นลำห้วยลึกและชะง่อนผาสูงชันอันสวยงามอีกด้วย  
 • นำท่านเที่ยว ชมหุบเขาอวตาร โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Record ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World's tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก
 • พาท่านเที่ยว  ชมจุดชมวิวทิวทัศน์หยวนเจียเจี้ย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นชาวเจียและมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณนี้ ภายในสวนมีอนุสาวรีย์ท่านจอมพลเฮ่อหลงที่ทำจากทองแดงสูง 6.5 เมตรหนักกว่า 9 ตันตั้งเด่นอยู่กลางลาน สวนสาธารณะแห่งนี้ท่านสามารถมองเห็นยอดเขาและหินแปลกมากมายปกคลุมไปด้วยเมฆมอกและพฤกษานาๆพันธุ์มีรูปร่างต่างๆ ตามจินตนาการ
 • นำท่านเดินเที่ยวชม สะพานหนึ่งในใต้หล้า ซึ่งเป็นสะพานที่เกิดหินธรรมชาติเชื่อมระหว่างเขา 2 ลูก ด้านล่างเป็นหุบเหว ซึ่งถือว่าเป็นอีกจุดชมวิวที่สวยงามมหัศจรรย์อีกแห่งหนึ่งในจางเจียเจี้ย
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ลำธารจินเปียนซี หรือ ลำธารแส้ม้าทอง ซึ่งเป็นลำธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชันเข้าไปกลางภูเขาวงกตด้วยระยะ ทางยาว 7.5 ก.ม ลำธารแซ่ทอง มีน้ำในลำธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะสองฝั่งน้ำจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาตั้งตระหง่านเรียงรายเป็นล้วนสวยงามอย่างที่ท่านไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน 
 • นําท่านดื่มดํ่าไปกับบรรยากาศแสงสียามราตรีของ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย คอนเซ็ปต์ในการสร้างของสถาปัตยกรรมนี้ เป็นการนำเอาไฮไลท์ที่โดดเด่น รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ด้านต่างๆของ “จางเจียเจี้ย” มารวมกันในที่เดียว มีอาคารสูง 72 ชั้น ที่สร้างจําลองมาจากถํ้าประตูสวรรค์ซึ่งเป็นตัวแทนของภูเขา และสถาปัตยกรรมของบ้านเสาสูงบ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย 
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • พักที่ BEST WESTERN PLUS QINGXINYUAN HOTEL ZHANGJIAJIE หรือเทียบเท่า 4**** 


วันที่ห้า : เทียนเหมินฃาน-ถ้ำประตูสวรรค์ (กระเช้า+ บันไดเลือน+ รถอุทยาน) หน้าผ้ากระจก -จางเจียเจี้ยนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา ส่งสนามบินฉางซา – กรุงเทพฯ 

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าขึ้นสู่เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล
 • จากนั้นนำท่านชม หน้าผากระจกหรือระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก
 • จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง
 • อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 • สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา   จากนั้นพาท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา 
 • ........ น.เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง 
 • ........ น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ารถไฟความเร็วสูงระหว่างฉางซา-ฟงหวง และ จางเจียเจี้ย-ฉางซา ที่นั่งชั้น 2
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 2,000 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับตลอดการเดินทาง 1200 หยวน/กรุ๊ป ตลอดการเดินทาง 

RELATED ARTICLES

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!