Trip Highlight
 • เที่ยวแบบส่วนตัวไม่ต้องเดินตามใคร ด้วยรถรับส่งแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป 
 • บินตรงสู่คุนหมิงด้วยสายการบิน China Eastern Airlines พร้อมเปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง 
 • นั่งกระเช้าขึ้นพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก สวรรค์แห่งแดนมังกร 
 • ที่สุดของความงามธรรมชาติ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ธารน้ำไป่สุยเหอ สระมังกรดำ 
 • ตื่นตาวิวสวยโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง และจุดแคบที่สุดของช่องหุบเขา ช่องแคบเสือกระโจน 
 • ตื่นตาสวนดอกไม้สวยงามตามฤดูกาล สวนต้ากวนโหลว
 • สัมผัสกลิ่นอายแห่งทิเบต วัดลามะซงจ้านหลิง เมืองโบราณแชงกรีล่า 
 • หลงเสน่ห์เมืองเก่ามรดกโลก เมืองโบราณลี่เจียง, สัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่าน่าซี เมืองโบราณซู่เหอ 
 • ช้อปปิ้ง ชิม ชิลล์ ที่ถนนเก่าแก่แห่งคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก และเมืองโบราณกวนตู้ 
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิม ต้าหลี่, เยือนตำหนักทองจินเตี้ยน, ไหว้ขอพรพระพุทธชินราชจำลอง วัดหยวนทง
 • ไปท้าทายความสูงกับ สะพานแก้วกระจก ลี่เจียง พร้อมชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION LIJIANG 
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ
สายการบิน: China Eastern
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2567
รหัสสินค้า: GGBKKKMGMU08

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางสุ่ยคุนหมิง - ต้าหลี่
DALI REGENT HOTEL
2 เมืองต้าหลี่ - เจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยกซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) - เมืองโบราณแชงกรีล่า
SILK CIRRUS HOTEL
3 วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน - ทะเลสาบไป่สุยเหอ(รวมรถราง) - สะพานแก้วกระจก - เมืองโบราณซูเหอ
LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL
5 ลี่เจียง - คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ตำหนักทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ม้าทอง ไก่หยก
DYNASTY INTER HOTEL
6 วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู่ - สวนต้ากวนโหลว ชมดอกไม้ตามฤดูกาล - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-10 ท่าน
(ราคารวมตั๋วเครื่องบิน) 

ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ธันวาคม 2567

วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง
ราคาท่านละ (บาท)
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน 10 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม

9 - 14 ก.ค. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

16 - 21 ก.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

6,000

18 - 22 ก.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

6,000

23 - 28 ก.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

6,000

24 - 29  ก.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

6,000

1 - 6 ส.ค. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

6 - 11 ส.ค. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

7 - 12 ส.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

6,000

9 - 14 ส.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

6,000

10 - 15 ส.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

6,000

20 - 25 ส.ค. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

27 ส.ค. - 1 ก.ย. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

3 - 8 ก.ย. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

10 - 15 ก.ย. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

17 - 22 ก.ย. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

24 - 29 ก.ย. 67

44,900

38,900 

37,900

34,900

6,000

15 - 20 ต.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

16 - 21 ต.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

17 - 22 ต.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

18 - 23 ต.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

19 - 24 ต.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

20 - 25 ต.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

26 - 31 ต.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

27 ต.ค. - 1 พ.ย. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

5 - 10 พ.ย. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

12 - 17 พ.ย. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

19 - 24 พ.ย. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

3 - 8 ธ.ค. 67

44,900

38,900 

37,900

34,900

6,000

5 - 10 ธ.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

10 - 15 ธ.ค. 67

45,900

39,900

38,900

35,900

7,000

17 - 22 ธ.ค. 67

44,900

38,900

37,900

34,900

6,000

24 - 29 ธ.ค. 67

44,900

38,900

37,900

34,900 

6,000

หมายเหตุ: 

 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น และไม่มีราคาเด็ก
 • ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นจีน และคนขับรถ 
 • โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินฉางสุ่ยคุนหมิง - ต้าหลี่

ออกเดินทาง

 • 05.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines
 • 07.50 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดย สายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU9622
 • 11.30 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง

= เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ =
(ระยะทางประมาณ 338 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) 

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก DALI REGENT HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DALI REGENT HOTEL


วันที่สอง :: เมืองต้าหลี่ - เจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยกซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) - เมืองโบราณแชงกรีล่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Guanyin Temple)

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Guanyin Temple) ต้าหลี่

ไปนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่วัดเจ้าแม่กวนอิม โดยที่แห่งนี้มีตำนานเล่าว่า ในสมัยราชวงศ์ถังนั้น เจ้าแม่วนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราอายุประมาณ 80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลังขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลี่ได้ ซึ่งเมื่อเหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชราภายในเมืองนี้ยังแข็งแรงมากขนาดนี้ คนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีกำลังในการต่อสู้มหาศาลอย่างแน่นอน จึงได้ยกทัพกลับไป และชาวเมืองต้าหลี่จึงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาในครั้งนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ผ่านชม เจดีย์สามองค์

 เจดีย์สามองค์ ต้าหลี่

เจดีย์สามองค์ เป็นเจดีย์อายุกว่า 1,300 ปี เจดีย์องค์กลางสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร เป็นที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกัจจายน์ และเจดีย์อีกสององค์ที่รูปทรงแตกต่างกัน ตามคติความเชื่อว่า การสร้างเจดีย์ทั้งสามองค์นี้เพื่อเป็น “เจดีย์ข่มมังกร” เพื่อไม่ให้มังกรมาเล่นน้ำ เป็นการป้องกันไม่ให้พื้นที่นี้มีน้ำท่วม

= เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) =
(ระยะทางประมาณ 279 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง)

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่ฟาน)

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่ฟาน)

เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง” ให้ท่านได้แวะชมความงามระหว่างเดินทาง

ช่องแคบเสือกระโจน
(รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)

ช่องแคบเสือกระโจน

ช่องหุบเขาเหนือของแม่น้ำแยงซี ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO โดยช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร และจุดที่ลึกที่สุดระหว่างแม่น้ำถึงยอดเขาประมาณ 3,790 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีตามการล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำจุดที่แคบที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ ช่องแคบเสือกระโจน

เมืองโบราณแชงกรีล่า (เมืองจงเตี้ยน)

เมืองโบราณแชงกรีล่า (เมืองจงเตี้ยน)

เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต มีชนชาติส่วนน้อย 25 ชนชาติ ด้านหลังเมืองเก่าจะมองเห็น กงล้อมนต์สีทอง สูง 23 เมตร ผู้คนนิยมไปหมุนวนเพื่อให้บทสวดนั้นกังวานไปถึงสรวงสวรรค์ ตอนเย็นจะมีการแสดงพื้นบ้านของชาวทิเบตที่จัตุรัสใหญ่

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

พักที่ SILK CIRRUS HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

SILK CIRRUS HOTEL


วันที่สาม :: วัดลามะซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดลามะซงจ้านหลิง (Songzanlin Monastery)

วัดลามะซงจ้านหลิง (Songzanlin Monastery)

เป็นวัดนิกายลามะแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa)

= เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง =
(ระยะทางประมาณ 113 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชั่วโมง)

สระมังกรดำ (เฮยหลงถัน)

สระมังกรดำ (เฮยหลงถัน)

สระมังกรดำ เป็นสระน้ำที่อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ "สวนยู้วฉวน" หนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโก้ จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซีไว้ด้วยกัน

เมืองโบราณลี่เจียง (เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น)

เมืองโบราณลี่เจียง (เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น)

เมืองโบราณลี่เจียง เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปีที่สร้างด้วยไม้ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ภายในเมืองยังคงบรรยากาศของบ้านเมืองแบบเก่า ทั้งสถาปัตยกรรม บ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถขึ้นไปจุดชมวิวด้านบน จะเห็นหลังคาเมืองโบราณเรียงรายราวกับอยู่ในภาพยนตร์จีน

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL


วันที่สี่ :: ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาสีน้ำเงิน - ทะเลสาบไป่สุยเหอ(รวมรถราง) - สะพานแก้วกระจก - เมืองโบราณซูเหอ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)

ภูเขาหิมะมังกรหยก

ชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ของยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ชมโชว์ Impression Lijiang

โชว์ Impression Lijiang

โชว์ IMPRESSION LIJIANG เป็นโชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon)
(รวมรถราง)

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon)

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน หุบเขาอันเขียวขจีของภูเขาหิมะมังกรหยกที่มีแม่น้ำสีน้ำเงินไหลผ่าน น้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะไหลมารวมกันกลายเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ที่นี่มีความเย็นสบายตลอดทั้งปี

ไป่สุ่ยเหอ (Baisuihe Waterfall)
หรือ ธารน้ำขาว (White Water Terrace)

ไป่สุ่ยเหอ (Baisuihe Waterfall) หรือ ธารน้ำขาว (White Water Terrace)

ไป่สุ่ยเหอ จะอยู่ด้านหลังภูเขาหิมะมังกรหยก บริเวณเดียวกันกับหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ระหว่างทางมองเห็นน้ำสีเทอร์ควอยซ์เด่นมาแต่ไกล โดยเฉพาะน้ำตกที่ลดหลั่นกันไปกลายเป็นธารน้ำขาว

สะพานแก้วลี่เจียง (Lijiang Glass Walkway)

Lijiang Glass Walkway

ไปท้าทายความสูงกับ สะพานแก้วลี่เจียง กับสะพานแก้วกระจกใสที่ทอดข้ามหุบเขาเป็นความยาว 137 เมตร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติรอบตัว เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การเดินทางที่คุณจะลืมไม่ลง และไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัย เพราะสะพานแห่งนี้ รถบรรทุกหนัก 16 ตัน สามารถวิ่งผ่านได้สบายๆ

เมืองโบราณซู่เหอ (Shuhe Ancient Town)

เมืองโบราณซู่เหอ (Shuhe Ancient Town)

ไปสัมผัสวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีที่มีมาแต่ดั้งเดิมที่ เมืองโบราณซู่เหอ ชมบ้านเรือนที่สร้างมาจากทั้งไม้และหิน เป็นบ้านแบบโบราณผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนและสถาปัตยกรรมท้องถิ่นอย่างมีเอกลักษณ์

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

LIJIANG LUCKY DRAGON HOTEL


วันที่ห้า :: ลี่เจียง - คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ตำหนักทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ม้าทอง ไก่หยก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองคุนหมิง =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง - คุนหมิง

เดินทางสู่สถานีรถไฟลี่เจียง เพื่อนำท่านเดินสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

หมายเหตุ

 • รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม
 • การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สัมภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที/สถานี)

ตำหนักทองจินเตี้ยน  (The Golden Temple Park/ Jindian park) 

ตำหนักทองจินเตี้ยน (The Golden Temple Park/ Jindian park)

ตำหนักทองจินเตี้ยน ในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” นับได้ว่าเป็นตำหนักทองที่ใหญ่ที่สุดของจีน

ถนนคนเดิน ม้าทอง ไก่หยก
(Golden Horse and Jade Cock Gate)

ถนนคนเดิน ม้าทอง ไก่หยก (Golden Horse and Jade Cock Gate)

ถนนคนเดิน ม้าทอง ไก่หยก หรือ หนานผิงเจีย หรือ ถนนคนเดินจินปี้ลู่ ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก โดยมีอายุราว 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม ทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม และร้านขายของที่ระลึกมากมาย และที่นี่ยังมีร้าน POPMART สำหรับคนรัก ART TOYS ต้องไม่พลาด

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

พักที่ DYNASTY INTER HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

DYNASTY INTER HOTEL


วันที่หก :: วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้ - สวนต้ากวนโหลว ชมดอกไม้ตามฤดูกาล - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดหยวนทง

วัดหยวนทง

วัดหยวนทง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง) ของไทยที่ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วัดแห่งนี้

เมืองโบราณกวนตู้

เมืองโบราณกวนตู้

เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน

สวนต้ากวนโหลว (Daguanlou Park) 

สวนต้ากวนโหลว (Daguanlou Park)

ชมดอกไม้ที่ สวนต้ากวนโหลว โดยจะมีดอกไม้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเบ่งบานตามฤดูกาล เช่น ดอกซากุระและดอกทิวลิป บานในช่วงฤดูใบไม้ผลิ, ดอกโบตั๋น บานช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน นอกจากนี้ยังมีดอกไม้อื่นๆ ที่ปลูกตามฤดูกาล เช่น ดอกกุหลาบ, ดอกเบญจมาศ และดอกไอริส เป็นต้น ให้คุนได้ชื่นชมความงามได้ทุกฤดู

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง
 • 21.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU9621

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 22.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรควรทราบ:

 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลักสำคัญ

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามโปรแกรม (กรุงเทพ-คุนหมิง-กรุงเทพ) และภาษีสนามบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดท่านละ 20 กก. และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กก.(ตามสายการบินกำหนด)
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นจีน (พูดภาษาไทย, English Speaking Guide) คอยอำนวยสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 คน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่ารรมเนียมค่าวีซ่า เข้าประเทศจีน ของบุคคลต่างด้าว และต่างชาติ (ถ้ามี) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่นจีน(จ่ายที่ไกด์จีน) ท่านละ 300 หยวน (ประมาณ 1,560บาท) ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 4 ท่านขึ้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 1 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ กับ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ที่ต้องไป!

ถ้าจะให้พูดถึงประเทศจีนแล้วล่ะก็ เราก็คงนึกถึงกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวง แต่ยังมีอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากันเลย นั่นก็คือ มหานครเซี่ยงไฮ้ สุดยอดมหานครทันสมัยที่มีอะไรตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมด และนี่คือ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ยอดฮิต ที่ใครๆ ก็ต้องไป

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!