Trip Highlight

 • พาท่านเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมใน ซีอาน แลนด์มาร์กสำคัญที่ชีวิตนี้ต้องไปเยือนให้ได้ 
 • ชมความงามของเมืองที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 3,000 ปี  ชมสุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ สิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่ 8 ของโลก
 • ชมกำแพงเมืองซีอาน กำแพงโบรารณที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศจีนที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
 • ชม วัดลามะกว่างเหริน (วัดพุทธทิเบต)ที่เก่าแก่ในเมืองซีอานและเป็นวัดลามะเพียงแห่งเดียวของมณฑลส่านซี 
 • ขึ้นชมหอกลองหอระฆัง อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญแห่งเมืองซีอาน 
 • สักการะศาลหลักเมืองเฉินหวังเมี่ยว  ที่นี่เป็นศาลหลักเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลซานซี ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์หมิง
 • เที่ยวชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ศาสนสถานโบราณที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในแผ่นดินจีน
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองชมวิถีชีวิตชาวซีอานที่ตลาดมุสลิม 
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - สิงหาคม 2567
รหัสสินค้า: CNBKKXIY202401

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ-ซีอาน-รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม (ไม่มีไกด์)
HOLIDAY INN EXPRESS
2 วัดลามะ-ศาลหลักเมืองเฉินหวงเมี่ยว-ขึ้นหอระฆังหอกลอง-ตลาดมุสลิม (มีไกด์)
HOLIDAY INN EXPRESS
3 ซีอาน-สุสานทหารดินเผาจิ้นซี +รวมรถเล็ก-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ถนนคนเดินวัฒนธรรมถัง-ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณ(มีไกด์)
HOLIDAY INN EXPRESS
4 เจดีย์ห่านป่าเล็ก- พิพิธภัณซีอาน-ส่งสนามบินซีอาน-กรุงเทพฯ(มีไกด์)
-

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการดินทาง

เดินทาง 4 -5 ท่าน
ราคาท่านละ

เดินทาง 6-7 ท่าน
ราคาท่านละ 

เดินทาง 8-9 ท่าน
ราคาท่านละ 

เดินทาง 10 ท่าน
ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 

วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567

17,900

15,900

14,900

12,900

4,000

หมายเหตุ:

 • อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7วัน
 • ***ราคายกเว้นช่วงวันหยุดคริสมาสต์และวันหยุดปีใหม่ วันหยุดตรุษจีน วันสงกรานต์  หรือวันหยุดของจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 14 ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ-ซีอาน-รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม (ไม่มีไกด์)

 • ......... น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านสามารถเลือกได้เอง
 • ......... น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซียงหยาง  เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีแม่น้ำเว่ยไหลผ่าน มีประวัติศาสตร์ยาว นานกว่า 3,000 ปี  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับทีสนามบิน นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัว
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สอง : วัดลามะ-ศาลหลักเมืองเฉิงหวงเมี่ยว-ขึ้นหอระฆังหอกลอง-ตลาดมุสลิม (มีไกด์)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม 
 • รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก พาท่านชม วัดลามะกว่างเหริน (วัดพุทธทิเบต)ที่เก่าแก่ในเมืองซีอานและเป็นวัดลามะเพียงแห่งเดียวของมณฑลส่านซี วัดกว่างเหรินเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความส้มพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่าง 'ฮั่นและ 'ทิเบตเคยผ่านการบูรณะมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง วัดลามะแห่งเดียวในนครซีอานนี้สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 170
 • จากนั้นพาท่านสักการะ ศาลหลักเมืองเฉิงหวงเมี่ยว ที่นี่เป็นศาลหลักเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลซานซี ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ราชวงศ์หมิง มีเทพเจ้าประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิคอยปกป้องคุ้มครองผู้คนในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เป็นที่รู้จักในฐานะ 1 ใน "ศาลหลักเมืองที่สำคัญสามแห่งในโลก" ร่วมกับศาลหลักเมืองในกรุงปักกิ่งและเมืองหนานจิง  กล่าวกันว่าเทพเจ้าประจำเมืองที่ประดิษฐานอยู่ในศาลแห่งนี้คือจีซิน นายพลในสังกัดหลิวปังแห่งราชวงศ์ฮั่น  เดินเข้ามาด้านในก็จะมีธงสีสวยประดับประดาอยู่ด้านบน บริเวณรอบๆรายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆ 
 • จากนั้นพาท่าน ขึ้นชมหอระฆังและหอกลองแห่งเมืองซีอาน ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองซีอาน หอทั้ง2ตั้งอยู่ห่างกันประมาณ 4 กิโลเมตร สำหรับตัวหอระฆังนั้นสร้างจากอิฐและไม้ เป็นอาคารขนาด 3 ชั้นที่สูงกว่า 36 เมตร ซึ่งในอดีตหอระฆังแห่งนี้จะมีหน้าที่สำคัญคือการบอกเวลาในยามเช้าหอกลองได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมเช่นเดียวกับหอระฆังซีอาน โดยหอกลองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นจากไม้และอิฐเช่นกัน โดยไฮไลท์ที่น่าสนใจคือโครงสร้างของอาคารไม่ได้มีการใช้ตะปูเหล็กเลย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของผู้คนในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดี หอกลองซีอานก็คือสถานที่สำคัญซึ่งบอกเวลาพระอาทิตย์ตกดินนั่นเอง โดยหอกลองแห่งนี้ในอดีตมีหน้าที่ตีเพื่อบอกเวลาและใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ปัจจุบันหอแห่งนี้ก็ยังคงเป็นแลนด์มาร์กที่เที่ยวที่น่าสนใจของเหล่านักเดินทางที่มาเยือนเมืองซีอาน
 • จากนั้นพาท่าน ช้อปปิ้งตลาดมุสลิม ในอดีตนครซีอานถือเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหม ที่มีการติดต่อค้ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและอารยะธรรมระหว่างอาณาจักรจีนกับดินแดนแถบอาหรับ จึงทำให้ชาวจีนเมืองซีอานบางส่วนเป็นชาวมุสลิม ซึ่งได้รวมตัวกันเปิดร้านค้าอยู่ที่ตลาดมุสลิมแห่งนี้ ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวมของอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อหลากชนิด รวมถึงร้านขายของที่ระลึกและร้านขายผลไม้แห้ง เช่น พุทธา อินทผาลัม ลูกพลับ กีวี่ วอลนัทและถั่วต่างๆ
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม :ซีอาน-สุสานทหารดินเผาจิ้นซี +รวมรถเล็ก-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ถนนคนเดินวัฒนธรรมถัง-ผ่านชมกําแพงเมืองโบราณ (มีไกด์)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
 • ชมสถานที่ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดของเมืองซีอานคือ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี (รวมรถเล็ก) ชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสาน ซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปี ค.ศ. 1974 เป็นจำนวนกว่า 7,000 ตัว หุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000 คน และใช้เวลาก่อสร้าง 36 ปี   
 • เดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ (ไม่รวมขึ้นเจดีย์) วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิงได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด
 • จากนั้นนำท่านชม ถนนคนเดินวัฒนธรรมต้าถัง เป็นย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่ของเมืองซีอาน ท่านจะได้ชมความรุ่งโรจน์สมัยโบราณยุคราชวงศ์ถัง ไปพร้อมกับเนรมิตถนนคนเดินที่มีความทันสมัยและวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่  
 • ผ่านชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงมีความยาว 14 กิโลเมตร และมีความสูง 39 ฟุต ปัจจุบันทรุดโทรมแต่ยังคงล้อมรอบเมืองซีอานอยู่และได้มีการบูรณะให้อยู่ในสภาพเดิม โดยด้านนอกจัดเป็นสวนสาธารณะให้ผู้คนเข้ามาเที่ยวชมและพักผ่อน 
 • พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ :เจดีย์ห่านป่าเล็ก- พิพิธภัณซีอาน-ส่งสนามบินซีอาน-กรุงเทพฯ(มีไกด์)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านชม  เจดีย์ห่านป่าเล็ก ตั้งอยู่ที่วัดเจี้ยนฝู่ เป็นเจดีย์ซ้อนชั้นที่มีความสูงถึง 12 ชั้น สูงประมาณ 43 เมตร ถือเป็นเจดีย์ที่มีความเก่าแก่องค์หนึ่งในเมืองซีอาน 
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซีอาน  เป็นพิพิธภัณฑ์บนถนนตะวันตกโหย่วอี้  พิพิธภัณฑ์ซีอานเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็น "วันพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ" ด้วยเงินลงทุนทั้งสิ้น 220 ล้านหยวน และมีเนื้อที่ทั้งหมด 160,000 ตารางเมตร ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนพิพิธภัณฑ์, พื้นที่ประวัติศาสตร์เจดีย์เสี่ยวย่านและวัดเจี้ยนฝูสมัยราชวงศ์ถัง และ ส่วนสวนของพิพิธภัณฑ์  
 • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซียงหยาง  เมืองซีอาน**
 • ......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ........                                               
 • ......... น. เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการ Private Tour พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ 
  • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
  • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
  • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

  อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
  • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
  • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารและเครื่องดื่มกลางวันและเย็น
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
  • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  1200 หยวน/กรุ๊ป ตลอดการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 

  ข้อควรทราบ :

  • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
  • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์  วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินหากไม่มีโปรแกรมเที่ยวจะเป็นคนขับรถถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก ไม่มีไกด์, คนขับรถพูดภาษาจีน
  • เป็นโปรแกรมทีไม่มีการเข้าร้านรัฐบาล 
  • หากไม่มีไกด์ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
  • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
  • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากเป็นโปรแกรมที่มีร้านรัฐบาล กรณีผู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กำหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 400 หยวน / ท่าน

  เงื่อนไขการเดินทาง

  • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4  ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

  การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

  • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
  • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
  • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
  • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
  • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

  เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

  • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
  • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
  • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
  • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

  โรงแรมและห้องพัก

  • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
  • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
  • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
  • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
  • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

  RELATED ARTICLES

  รถไฟความเร็วสูง เที่ยวลาว-จีน High-Speed Rail หรือรถไฟหัวจรวดกับแหล่งท่องเที่ยวตามกระแสตลอดเส้นทางเดินรถ

  เที่ยวลาว High-Speed Rail รถไฟความเร็วสูง หรือที่เรียกกันว่า รถไฟหัวจรวด กับแหล่งท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินรถลาว-จีน แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 2022 แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมตามกระแส ท่องเที่ยวใกล้บ้าน ท่องเที่ยวราคาประหยัด

  บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  แชร์ สินค้านี้

  ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

  รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!