Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) มีไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป
 • ทริปที่จะพาคุณไปสัมผัสความงามของสองอุทยานธรรมชาติแห่งมณฑลเสฉวน อุทยานจิ่วจ้ายโกว และ อุทยานหวงหลง
 • ตื่นตาทะเลสาบหลากสีสัน กับน้ำที่ใสราวกระจก จิ่วจ้ายโกว
 • ความงดงามแปลกตาของแอ่งน้ำหินปูนกว่าสี่พันชั้น และสายธารที่ไหลมาจากภูเขาหิมะ ณ อุทยานหวงหลง
 • ชมทะเลสาบสีเขียวเทอร์ควอยซ์ที่กว้างใหญ่ตระการตา ทะเลสาบเตี๋ยซี
 • สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมดั้งเดิม ถนนโบราณซอยกว้างซอยแคบ
 • ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนวัฒนธรรมย้อนยุคที่คนรักสามก๊กไม่ควรพลาด
 • เปิดประสบการณ์การเดินทางสู่เมืองเฉิงตูโดยรถไฟความเร็วสูง
 • มาเฉิงตูต้องไม่พลาด! เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่าเสฉวน
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGCNCTU001

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - เฉิงตู - เมืองเม่าเสี้ยน
Maoxian International Hotel
2 เมืองเม่าเสี้ยน - ชมทะเลสาบเตียซี - ชมอุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น + แบตเตอรี่ อย่างละ 1 ขา ) - จิ่วจ้ายโกว
Jiuzhaigou Cerebrity Hotel
3 จิ่วจ้ายโกว **เต็มวัน** (ใช้รถเวียนของอุทยาน)
Jiuzhaigou Cerebrity Hotel
4 จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงฟราน (นั่งรถไฟความเร็วสูง C6378 1251-1427) ถนนโบราณซอยกว้าง ซอยแคบ ** พิเศษ...สุกี้หมาล่าเสฉวน **
Serengeti Hotel
5 ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - นวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 2-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

เดือน เมษายน - มิถุนายน 2567

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

28,900

6 ท่าน

26,900

8 ท่าน

25,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

4,900

เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2567

จำนวนผู้เดินทาง

ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

32,900

6 ท่าน

30,900

8 ท่าน

29,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,500

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่(คณะเหมาส่วนตัว) 4, 6, 8, 10 ท่าน
 2. คณะจองมากกว่า 10 ท่านขึ้น(คณะเหมาส่วนตัว) กรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายขายเพิ่มเติ่ม

แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - เฉิงตู - เมืองเม่าเสี้ยน

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • …… น. คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • …… น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู *** โดยสายการบินที่ท่าน และคณะเลือก……. ***

ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู

 • ......... น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

เมืองเม่าเสี้ยน (Maoxian)
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

ระหว่างเดินทาง ชมวิวหมู่บ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเฉิงตู ชมวิภูเขา วิงองข้างทางที่สวยงาม ถึงเมืองเม่าเสี้ยนซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากรส่วนใหญ่ เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Maoxian International Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: เมืองเม่าเสี้ยน - ชมทะเลสาบเตียซี - ชมอุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น + แบตเตอรี่ อย่างละ 1 ขา ) - จิ่วจ้ายโกว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ทะเลสาบเตี๋ยซี
(Diexi Lake)

เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ที่กว้างใหญ่ตระการตา มีผิวน้ำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่นหรือแท่งตอไม้ ตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร ซึ่งทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อุทยานแห่งชาติหวงหลง (Huanglong)
(รวมนั่งกระเช้า+รถราง อย่างละ 1 เที่ยว)

ชมความงามของธรรมชาติที่สรรสร้างเป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่างๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่าหวงหลงหรืออุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง

หมายเหตุ 

 • ราคารวมนั่งกระเช้าไฟฟ้าหวงหลงขึ้น+รถรางแล้ว อย่างละ 1 ขา หากท่านต้องการนั่งกระเช้าขาลงต้องชำระเพิ่มประมาณ 100 หยวน และในกรณีที่สภาพอากาศไม่ดี กระเช้าและรถแบตเตอรี่ไม่เปิดให้บริการ ทางบริษัทขอคืนเงินให้ท่านละ 60 หยวน
 • เรื่องน้ำในอุทยานหวงหลง จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศไม่สามารถกำหนดได้ และหาก ณ วันเดินทางหวงหลงประกาศปิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นโหมวหนีโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหรือและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

เดินทางสู่เมืองจิ่วจ้ายโกว

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Jiuzhaigou Celebrity Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
(เดินทางโดยใช้รถเวียนของอุทยาน)

ชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ครอบคลุมพื้นที่กว่า 720 ตารางกิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร  ชื่อของ "จิ่วจ้ายโกว" นั้นเป็นคำภาษาจีนที่แปลว่า "ธารน้ำเก้าหมู่บ้าน" เพราะในอดีตนั้นมีหมู่บ้านชาวทิเบตทั้งหมด 9 หมู่บ้านอยู่ริมธารน้ำเหล่านี้ และเนื่องจากชาวทิเบตนั้นมีความศรัทธาในภูเขาและสายน้ำ จึงมีความเชื่อว่าจิ่วจ้ายโกวนั้นเป็นดินแดนแห่งขุนเขาและธารน้ำศักดิ์สิทธิ์มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายกว่า 144 แห่ง และน้ำตกขนาดใหญ่ น้ำในทะเลสาบสีมรกตใสสะอาดและสวยงาม สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์  ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์กร UNESCO และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน

หมายเหตุ : การท่องเที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน ดังนั้นการชมธรรมชาติได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความว่องไวของคณะทัวร์ และจำนวนนักท่องเที่ยวในวันนั้นๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดมีการจำกัดเวลา และบางจุดอาจจะปิดไม่ให้เข้าชมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนคืนเงินใดๆ ในกรณีที่คณะไม่สามารถเข้าชมครบทุกจุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ไม่สามารถเข้าชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ไม่ว่าจะด้วยสภาพอากาศหรือเหตุผลใดๆ (ถือประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ) ***บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นเที่ยว อุทยานแห่งชาติซงผิงโกวแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
** บุฟฟ่ต์ในอุทยาน **

หมู่บ้านซู่เจิ้ง
(Shuzheng Village)

เป็นหนึ่งใน 9 หมู่บ้านแห่งจิ่วจ้ายโกว เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวทิเบต ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งภูเขา น้ำตก และทะเลสาบ โดยเฉพาะน้ำตกซูเจิง ที่มีสายน้ำไหลลงมาแยกออกเป็นเส้นเล็กๆ กว่าพันสาย มีลักษณะเหมือนดอกบัวสวยงามมาก

ทะเลสาบแรด
(Rhino Lake)

เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบที่มีวิวเปลี่ยนเยอะที่สุด เงาสะท้อนสวยงามอันดับ 1 รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเป็นสีแดง ส่วนต้นสนจะเป็นสีเขียว ส่องเงาสะท้อนน้ำยิ่งสวยงาม 

ทะเลสาบยาว
(Long Lake)

ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร ทะเลสาบเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยงาม มาจากหิมะบนภูเขาที่ละลายลงมา ล้อมรอบด้วยวิวภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นสน

น้ำตกธารไข่มุก
(Pearl Shoal Waterfall)

เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วง สายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก

ทะเลสาบ 5 สี
(Five Flower Lake)

เป็นทะสาบที่มีสีของน้ำแปลกตา โดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตยต์กกระทบพื้น สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงามมาก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Juzhaigou Celebrity Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: จิ่วจ้ายโกว - เมืองซงฟราน (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - เมืองเฉิงตู - ถนนโบราณซอยกว้าง ซอยแคบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สถานีรถไฟความเร็วสูง เมืองซงพาน

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง (G6378  1251-1427น. ) เพื่ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู

กลับสู่เมืองเฉิงตู
(ใช้เดินทางเวลาประมาณ 2.24 ชั่วโมง)

ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ (ซอยกว้างซอยแคบ)
(KuanZhai XiangZi Alley)

ถนนโบราณที่มีเสน่ห์ของอาคารตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความทันสมัยได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดินช้อปกันเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด รวมร้านค้าทุกซอยแล้วมีจำนวนหลายร้อยร้านค้า

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
*เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่าเสฉวน 

ที่พัก Serengeti Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: ถนนโบราณจิ๋นหลี่  -  นวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ถนนโบราณจิ๋นหลี่

ถนนโบราณที่คนรักสามก๊กไม่ควรพลาด เพราะเป็นถนนวัฒนธรรมที่ตกแต่งแบบย้อนยุค เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย มีร้านอาหารหลายร้านตกแต่งเป็น เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย มีร้านน้ำชา โรงเตี๊ยม โรงงิ้ว และของที่ระลึกเกี่ยวกับสามก๊กมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ

ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ   

สนามบินเฉิงตู

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตู
 • ......... น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ  *** โดยสายการบินที่ท่านเลือก……. ***

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ........  น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น(พูดไทย/ English Speaking Guide) คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพ และค่าน้ำหนักกระเป๋า
 • ค่าเชื้อเพลิง น้ำมันเครื่องบินที่สายการบินเรียกเก็บ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติม แต่ละประเทศราคาวีซ่าจีนไม่เท่ากัน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 120 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ
 • กรณีผู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กำหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 350 หยวน / ท่าน

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
  • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
  • จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

RELATED ARTICLES

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!