บริการรับยื่นวีซ่าประเทศจีน

สะดวกสบายกับบริการรับยื่นวีซ่าประเทศจีน

Highlight

  • ข้อดีของการยื่นวีซ่าจีนออนไลน์
  • สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ในคลิกเดียว!
  • ไม่ต้อง! กรอกเอกสารเอง


ประเภทของวีซ่าจีนที่ให้บริการ :

1.วีซ่าธุรกิจ Business Visa (Type M)

 1. วีซ่าธุรกิจเข้าออก 1 ครั้ง (Single Entry) อายุวีซ่า 90 วัน หรือ 3 เดือน สามารถพำนักในจีนไม่เกิน 30 วันต่อครั้ง 

*จำนวนวันที่อนุญาตให้พำนักขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต

ระยะเวลาการพิจารณา : 

 • ยื่นแบบปกติ ใช้เวลา 5-7 วันทำการ 

**นับจากวันที่ยื่นเอกสารเข้าสถานทูต


วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์


อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า

ประเภทการขอยื่น
ทำวีซ่าออนไลน์

ยื่นทั่วไป

ยื่นด่วน
การจัดส่งเอกสารคืน
ฟรี! จัดส่ง EMS
(จัดส่งในวันทำการถัดไป)

ฟรี! จัดส่ง EMS
(จัดส่งในวันทำการถัดไป)
อัตรารวม

3,770/เล่ม

*ยังไม่เปิดรับบริการ

top

จองทันที!


เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศจีน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
2.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด มีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย  (ยื่น Double Entry หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือเหลือมากกว่า 1 ปี
3.รูปถ่ายสี จำนวน 3 รูป ขนาด 33x48 มม.  พื้นหลังสีขาวห้ามใช้รูปถ่ายทางราชการ  
4.หลักฐานส่วนตัวสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี), ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5.เอกสารประกอบอื่นๆ  เอกสารตั๋วเครื่องบิน, เอกสารการจองโรงแรมที่พัก

กรณีเป็นเด็ก  อายุ 6- 18 ปี

สูติบัตร (สำเนา) และสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดา (อายุต่ำกว่า 6 ปี ใช้ สูติบัตร (สำเนา) และแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างระเทศ จากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่

กรณีทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆ เช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือรับรองการทำงานโดยระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่สื่อหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาอังกฤษ

กรณีเป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี)

 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • หนังสือรับรองตัวเอง  
 • ท่านต้องไปโชว์ตัว ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วัน

กรณีเป็น พระภิกษุ ไม่รับยื่นวีซ่า

ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง

บริษัทฯ รับยื่นวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยเท่านั้น รับยื่นผ่านตัวแทนเฉพาะวีซ่าธุรกิจเท่านั้น

บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูต

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศจีน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศจีน

1.ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว
2.หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน มีสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุด มีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าและประทับตราเข้า-ออก อย่างน้อย 3 หน้าเต็ม หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่มีวีซ่าจีน ให้แนบมาด้วย(ยื่น Double Entry หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือเหลือมากกว่า 1 ปี )
3.รูปถ่ายสี จำนวน 3 รูป ขนาด 33x48 มม. พื้นหลังสีขาวห้ามใช้รูปถ่ายทางราชการ (กรุณาอ่านกฎการใช้รูปสำหรับยื่นวีซ่า หน้าที่สอง สำคัญมาก)
4.หลักฐานส่วนตัว – สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5.จดหมายเชิญ จากทางประเทศจีนที่ระบุชื่อคนที่ถูกเชิญ วัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการเดินทาง ต้องระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้เชิญ ด้านล่างลายเซ็นต์ในเอกสารเชิญ
6.หนังสือรับรองการทำงาน อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน ที่ระบุ : อาชีพ, เงินเดือน ระยะเวลาในการทำงาน วันที่ออกใบรับรองงาน และระบุวัตถุประสงค์ ระยะเวลาในการเดินทางให้สอดคล้องกับจดหมายเชิญจากจีน
กรณีทำงานเกี่ยวกับสื่อต่างๆเช่น สถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ สื่อโฆษณาต่างๆ ท่านต้องเตรียมหนังสือรับรองการทำงานโดยระบุ ชื่อ ตำแหน่ง เงินเดือน และระบุเนื้อหาว่าท่านจะไปท่องเที่ยวในประเทศจีนเท่านั้น และท่านจะไม่ไปเผยแพร่สื่อหรือโฆษณาต่างๆ โดยท่านจะทำตามกฎอย่างเคร่งครัด เป็นภาษาอังกฤษ (จะได้รับวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทสื่อ J1 หรือ J2)กรณี

เป็นสาวประเภทสอง (ลักษณะการแต่งกายเป็นสตรี)

 • ต้องมีหนังสือรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุข้อความว่าเดินทางเพื่อการติดต่อธุรกิจ ระบุชื่อที่อยู่ที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัทที่เชิญ พร้อมระบุว่าไม่ได้เดินทางเพื่อการโชว์และแสดงใดๆทั้งสิ้น และอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 7 วันหรือจำนวนวันตามหนังสือเชิญเช่านั้น
 • ท่านต้องไปโชว์ตัว ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าด้วยตนเอง

ผู้ที่ประสงค์ใช้ หนังสือเดินทางราชการ หรือใช้บัตร APEC ในการเดินทาง ไม่ต้องทำทำวีซ่าจีน แต่ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตเข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง

กรณีชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย

 • เอกสาร Work Permit ฉบับจริง อายุเหลือมากกว่า 1 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับถึงไทย)

บริษัทฯ ไม่รับยื่นวีซ่าให้หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มสีเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเองที่สถานฑูต

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง1 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขนาดของรูปถ่าย: 48มม.x33มม.,ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรูปตัวอย่าง

ถ่ายรูปสำหรับทำวีซ่าจีน

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือไม่ยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รวบรวมเอกสารของท่านแล้วจัดส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท มิราม่า เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แผนกวีซ่า)

ที่อยู่ : 1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร.: 02-7929292 ต่อ 117 หรือ 132 

หมายเหตุ: 

 • การพิจารณาขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่การันตีผลการพิจารณาวีซ่า
 • ระยะเวลาดำเนินการยื่นขอวีซ่า เริ่มนับเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ตามที่กำหนด เท่านั้น  

ข้อมูลศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศจีน   :

สถานที่ตั้ง : อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
วันเปิดทำการ : วันจันทร์-วันศุกร์ 
เวลาเปิดทำการ : ยื่นเอกสาร 09.00-11.00 น. รับเอกสารคืน (ปกติ) 09.00-16.00 น. รับเอกสารคืน (ด่วน) 15.00-16.00 น.
วันหยุดศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า :
 วันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามสถานทูตจีน                                                     
ตรวจสอบวันหยุดทำการของสถานทูตจีน คลิก!

บริการจัดส่งโดย Messenger

 • มีบริการรับ-ส่ง คืนเอกสารโดย Messenger คิดค่าบริการตามระยะทางจริง สนใจใช้บริการกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ คลิก!

VISA ONLINE สะดวก สบาย ง่ายๆ แค่คลิกเดียว

▲ ด้วยบริการที่รวดเร็วทันใจใน 1 วัน จึงมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยวจีน

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!