Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 - 8 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง (สามารถสอบถามเที่ยวบินเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่)
 • เที่ยวแบบส่วนตัวไม่ต้องเดินตามใคร ด้วยรถรับส่งแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป
 • เที่ยวเมืองซานย่า ใต้สุดแห่งไห่หนาน "ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้" 
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล 3 พักตร์ วัดหนานซาน ขอพรสมหวังทุกประการ 
 • ชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว พร้อมวิวทิวทัศน์ที่สูงที่สุด 
 • ที่สุดแห่ง วนอุทยานสุดขอบฟ้า หน้าผาสวรรค์จรดแหลมทะเล แหลมเทียนหยาไหเจี่ยว ปลายทางใต้สุดของจีนแผ่นดินใหญ่ 
 • ถ่ายรูปเช็คอินท่ามกลางความงามกุหลาบนับพัน ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง 
 • ช้อปปิ้งห้างสับปะรด คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่แห่งแรกในเมืองซานย่า 
 • เพลิดเพลินเดินช้อปปิ้ง พร้อมชิมของอร่อย ถนนคนเดินอี้เหิง 
 • ชมวิถีชีวิตชาวไห่หนานพร้อมช้อปปิ้งของฝาก เมืองใหม่กวนหลานหู 
 • ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า 
 • Optional: เลือกซื้อโปรแกรมเพิ่มเติม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวซานย่า หรือ ชมโชว์รักนิรันดร์สุดโรแมนติก
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGCNBKKHAK01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -
2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สนามบิน ไหโข่ว เมลัน - ซานย่า - อุทยานยอดเขาลู่หุ่ยโถ
Yuexin Tomorrow Hotel
3 วัดหนานซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - ห้างสับปะรด - ช้อปปิ้งถนนคนเดินอี้เหิง - Optional เปิดประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์/ ชมโชว์รักนิรันดร์สุดคลาสสิค
Yuexin Tomorrow Hotel
4 หาดสวรรค์เทียนหยาไหเจี่ยว(ไม่รวมรถกอล์ฟ) - ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง(รวมรถกอล์ฟ) - ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานทู่ - สนามบิน ไหโข่ว เมลัน - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการเดินทาง: มิถุนายน - กันยายน 2567

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

14,900

6 ท่าน

12,900

8 ท่าน

11,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

2,900

หมายเหตุ:

 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ลูกค้าจ่ายทริป 600 หยวน/ท่าน/ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะคุณเท่านั้น

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 14 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 23.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ** โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง ** โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเช็คสัมภาระและเช็คอินตั๋วเครื่องบิน ก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง :: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - สนามบิน ไหโข่ว เมลัน - ซานย่า - อุทยานยอดเขาลู่หุ่ยโถ

สนามบินไหโข่ว เมลัน
(Haikou Meilan International Airport)

สนามบินไหโข่ว เมลัน (Haikou Meilan International Airport)

 • ออกเดินทางสู่ สนามบินไหโข่ว เมลัน โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือกเอง 
 • ถึง สนามบินไหโข่ว เมลัน (มณฑล ไห่หนาน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ท้องถิ่นจีนรอรับท่านและคณะ

= เดินทางสู่เมืองซานย่า =
(ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ)
(Luhuitou Park)

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (Luhuitou Park)

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง หรือ อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว (鹿回头) อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก เป็นเรื่องเล่าขานในเรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมหินแกะสลัก Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่ารัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

ที่พัก Yuexin Tomorrow Hotel
หรือเทียบเท่า

Yuexin Tomorrow Hotel


วันที่สาม :: วัดหนานซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - ห้างสับปะรด - ช้อปปิ้งถนนคนเดินอี้เหิง - Optional เปิดประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์/ ชมโชว์รักนิรันดร์สุดคลาสสิค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (ไม่รวมรถกอล์ฟ)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

วัดหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

เป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สิ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ มีความสูงถึง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนที่สูงที่สุดในโลก กล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวซานย่า
(optional: ค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม)

นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวซานย่า

เปิดประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ทะยานไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และโรแมนติก มองเห็นทะเลสีฟ้าและชวนฝัน กับเกาะโรแมนติกจากมุมมองใหม่ ชมวิวเมืองซานย่าแสนสวย โรแมนติกแดนสวรรค์ 

 • เฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ นั่งได้ไม่ เกิน 3 คน **น้ำหนักผู้โดยสารแต่ละท่านจะต้องไม่เกิน 100 กก. และไม่เป็นโรคหัวใจ โรคความดัน โรคกลัวความสูง โรคกลัวที่แคบ หรือโรคประจำตัวอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพตนเองในการขึ้น**
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่า 1. นั่งเฮลิคอปเตอร์ 2.ค่าวิดิโอวิดีโอพร้อมตัดต่อในขณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ** หากท่านต้องการสามารถแจ้งความประสงค์หน้างาน พร้อมชำระเงิน โปรดสอบถามราคากับไกด์จีนไหลหลำอีกครั้ง

ช้อปปิ้งห้างสับปะรด
(Pineapple Shopping Center)

ช้อปปิ้งห้างสับปะรด (Pineapple Shopping Center)

ห้างดังใจกลางย่านธุรกิจหลัก ต้าตงไห่ โดดเด่นด้วยรูปทรงสับปะรดสีทองขนาดใหญ่ เป็นจุดชมวิวระดับ 4A และเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่แห่งแรกในเมืองซานย่า ที่ผสมผสานการช้อปปิ้ง ความบันเทิง และการพักผ่อน ซึ่งต้องยกให้เป็น ฮาร์เบอร์ซิตี้ ซานย่า หมายเลข 1

ถนนคนเดินอี้เหิง
(Yiheng Street)

ถนนคนเดินอี้เหิง (Yiheng Street)

เพลิดเพลินเดินช้อปปิ้ง พร้อมชิมของอร่อย ถนนคนเดินที่ยังคงความดั้งเดิมกับบรรยากาศสไตล์โลคอล เป็นตลาดกลางคืนที่มีความคึกคัก เต็มไปด้วย ร้านค้ามากมายให้ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลิน รวมไปถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมความอร่อยในแบบฉบับของเมืองซานย่า รวมไปถึงซื้อของฝากของที่ระลึกกันได้ที่นี่

ชมโชว์สุดอลังการ "รักนิรันดร์" (Sanya's Eternal Love)
(optional: ค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม)

ชมโชว์สุดอลังการ

ชมโชว์สุดอลังการ "รักนิรันดร์" (Sanya's Eternal Love) ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชมโชว์ ท่านละประมาณ 400 หยวนต่อ/ท่าน
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านสนใจสอบถามราคากับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Yuexin Tomorrow Hotel
หรือเทียบเท่า

Yuexin Tomorrow Hotel


วันที่สี่ :: หาดสวรรค์เทียนหยาไหเจี่ยว(ไม่รวมรถกอล์ฟ) - ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง(รวมรถกอล์ฟ) - ช้อปปิ้งเมืองใหม่กวนหลานทู่ - สนามบิน ไหโข่ว เมลัน - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หาดสวรรค์เทียนหยาไหเจี่ยว (ไม่รวมรถกอล์ฟ)
(Tianya-Haijiao)

หาดสวรรค์เทียนหยาไหเจี่ยว (Tianya-Haijiao)

แหลมเทียนหยาไหเจี่ยว (天涯海角) วนอุทยานสุดขอบฟ้า หน้าผาสวรรค์จรดแหลมทะเล ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า "เทียนหยา" และ "ไหเจี่ยว" ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน สุดยอดความงามที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำ จนมีคำกล่าวว่า "ถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไห่เจียว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ"

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (รวมรถกอล์ฟ)
(Yalong Bay International Rose Valley)

ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (Yalong Bay International Rose Valley)

ตื่นตาความงดงามสุดโรแมนติกของดอกกุหลาบสีสันสดใสที่บานเต็มทุ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบหลากหลายชนิด เช่น ขนมดอกกุหลาบ น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ เป็นต้น

เมืองใหม่กวนหลานหู

ชมบรรยากาศวิถีชิวิตของชาวไห่หนาน และสามารถเลือกซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้าน

อิสระรับประทานอาหารเย็น

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินไหโข่ว เมลัน
 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ ไหโข่ว เมลัน โดยสายการบินที่ท่านเลือก สู่กรุงเทพฯ
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
**************************

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ (สุวรรณภูมิ - สนามบิน ไหโข่ว เมลัน - สุวรณภูมิ / AQ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ลูกค่าจ่ายทิป  600 หยวน /ต่อท่าน/  ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินและค่าห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  o   มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้วหากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / DoubleRoom) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรมกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ ชมหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ศาลาฝานกง วัดฉงหยวน เดินเล่นหาดว่ายทัน ถนนคนเดินนานกิงลู่ ซินเทียนตี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!