ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวไฮไลท์เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม พักบนเกาะ 5 วัน 4 คืน  

Trip Highlight
 • WONDERFUL PACKAGE ชวนคุณท่องแดนมังกรกับทริปไหว้พระขอพร สัมผัสความเป็นจีนครบรส
 • เที่ยวเกาะผู่โถวซาน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม วัดผู่จี้ พร้อมพักบนเกาะ 1 คืน
 • เที่ยวชมมหานครเซี่ยงไฮ้ ชมวิวความทันสมัยของเมืองเซี่ยงไฮ้บนตึก Oriental Pearl Tower หรือ หอไข่มุก 
 • ชมความงามของสถาปัตยกรรมตะวันออก - ตะวันตกบริเวณหาดไว่ทานถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้
 • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบซีหู ณ เมืองหังโจว เมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวรรค์บนดิน
 • ช้อปปิ้งจุใจทั้งของพื้นเมือง และของฝากได้ที่ถนนนานจิงและตลาดเฉิงหวงเมี่ยว

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้-สิงหาคม 2567

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เซี่ยงไฮ้
SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
2 เซี่ยงไฮ้ - ท่าเรือหนิงโป - เกาะผู่ถอซาน - วัดผู่จี๋ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้
PUTUOSHAN XILAI HOTEL
3 ผู่โถวซาน - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
HANGZHOU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
4 หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว - ช้อปปิ้งถนนนานกิง-หาดไว่ทาน-หอไข่มุก
SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL
5 รถรับจากโรงแรมส่งสนามบินเซี่ยงไฮ้ -กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 4-8 ท่าน เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 สิงหาคม 2567

โรงแรม
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
 คณะเดินทาง 4-5 ท่าน ใช้รถ 7 ที่นั่ง 34,900.- 34,900.- 8,000.-
 คณะเดินทาง 6-7 ท่าน ใช้รถ 12-17 ที่นั่ง 28,900.- 28,900.- 8,000.-
 คณะเดินทาง 8 ท่าน ใช้รถ 12-17 ที่นั่ง 26,900.- 26,900.- 8,000.-

***หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางจีนเซี่ยงไฮ้  เช่น วันปีใหม่ วันตรุษจีน วันเกิดเจ้าแม่กวนอิม 27-30มีนาคม 20-24กรกฎาคม  วันเชงเม้ง  วันสงกรานต์ วันแรงงาน วันไหว้บะจั่ง  วันชาติ  ต้องเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง***

(หากวันที่พักบนเกาะตรงกับวันศุกร์หรือวันเสาร์ หรือตรงกับเทศกาลสำคัญของเกาะ ห้องพักจะค่อนข้างเต็ม  ดังนั้นอาจจะต้องสลับโปรแกรมและสลับวัน เพื่อหลีกเลี่ยงวันดังกล่าวแต่ได้พักบนเกาะเหมือนเดิมหรือจ่ายเงินเพิ่มท่านละ 1500 บาท  )


เดินทาง 4-5 ท่าน รถ 7 ที่นั่ง

เดินทาง 6-8 ท่าน รถ 12-17  ที่นั่ง


ตารางการเดินทาง

วันแรก : กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - เข้าสู่ที่พัก (ไม่มีไกด์บริการ)

 • ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (โดยสายการบินที่ท่านเลือก)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL   หรือเทียบเท่า

วันที่สอง : เซี่ยงไฮ้ - ท่าเรือหนิงโป - เกาะผู่ถอซาน - วัดผู่จี๋ - วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป - เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ - พักบนเกาะผู่โถวซาน (มีไกด์บริการ)

 • เดินทางสู่ท่าเรือ เมืองหนิงปอ นั่งเรือเดินทางสู่ เกาะผู่ถอซาน เกาะผู่ถอซานตั้งอยู่ในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจว มณฑลเจ๋อเจียง
 • นำท่านชมดินแดนพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน และเป็นธรรมสถานของพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) และได้ฉายานามว่า “เป็นที่อยู่ของเทพยดา”
 • ชม วัดผู่จี๋ ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงและใหญ่ที่สุดในเกาะผู่ถอซานสักการะเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งที่มีลักษณะรูปร่างเป็นผู้ชายที่ใหญ่ที่สุดในเกาะ มีประวัติความเป็นมา900 ปี 
 • วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เป็นวัดเก่าแก่ของเกาะผู่ถอซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมที่สถิตอยู่ที่ถ้าแห่งนี้ไม่ไปไหน ครั้งหนึ่งมีพระญี่ปุ่นเคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิมจากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนาไปตั้งบูชาที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ชม องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนำนไห่กวนอิม) เป็นเจ้าเแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์ออกทะเล องค์ใหญ่และสวยงามมาก
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
 • ที่พัก โรงแรม PUTUOSHAN XILAI HOTEL หรือเทียบเท่ำ 4****
 • (หากวันที่พักบนเกาะตรงกับวันศุกร์หรือวันเสาร์ หรือตรงกับเทศกาลสำคัญของเกาะ ห้องพักจะค่อนข้างเต็ม  ดังนั้นอาจจะต้องสลับโปรแกรมและสลับวัน เพื่อหลีกเลี่ยงวันดังกล่าวแต่ได้พักบนเกาะเหมือนเดิมหรือจ่ายเงินเพิ่มท่านละ 1500 บาท  )


วันที่สาม : ผู่โถวซาน - หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน
 • ล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของ ทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สวยงามบริเวณทะเลสาบ ซีหู อาทิ ซานถานอิ้นเยี่ยะ–สามโคมทับแสงจันทร์ในบึงน้าลึก สะพานขาดซึ่งเป็นสะพานที่เกิดนวนิยายเรื่องนางพญางูขาว
 • หมู่บ้านชาหลงจิ่ง แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน “หลงจิ่งฉา” ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาเขียว จากแหล่งกำเนิดโดยตรง เช่น ใบชา หมอนใบชา ลูกอมชาเขียว ฯลฯ
 • อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจี่ย สินค้ามากมาย เป็น ให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย***
 • ที่พัก โรงแรม HANGZHOU  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 4****


วันที่สี่ : หังโจว - เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว -ช้อปปิ้งถนนนานกิง-หาดไว่ทาน-หอไข่มุก  (มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 • เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” และเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้
 • จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งย่าน ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจาเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว
 • จากนั้นพาท่านเที่ยวชมช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้
 •  นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน”
 • นำท่านขึ้นชม หอไข่มุก ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตรดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย 
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 • ที่พักโรงแรม SHANGHAI HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL  หรือเทียบเท่า4*วันที่สี่ : เที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินเซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (ไม่มีไกด์บริการ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • เที่ยวตามอัธยาศัย – เช็คเอ้าท์จากโรงแรม
 • รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินผู่ตงเมืองเซี่ยงไฮ้ เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับ กรุงเทพฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก) 


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า4*4คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง 
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!