Trip Highlight
 • มนต์เสน่ห์เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ เป็นมณฑลที่เป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะไต้หวัน  
 • เที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน เมืองซานย่า แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะไหหลำ
 • เที่ยวชม อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก  ณ  เกาะกลางทะเล ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโล
 • ลิ้มรส...อาหารพิเศษมากมาย อาทิ ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: 9 แอร์
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มีนาคม -มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: CNBKKHKA9AIR2024

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ – สนามบินเหม่ยหลานไหโขว่ (AQ1282 BKK-HAK 03:30-07:00 ) เหม่ยหลาน- ซานย่า (รถไฟความเร็วสูง ) - เข้าโรงแรมที่พัก
Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า
2 อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) – องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ 108 เมตร -วัดหนานซาน
Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า
3 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (สามารถซื้อ ONE DAY TOUR เพิ่มได้)
Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย- รถรับจากโรงแรมส่งสถานีรถไฟซานย่า – ไหโข่ว สนามบินไหโข่วเหม่ยหลาน(รถไฟความเร็วสูง) -สนามบินเหม่ยหลาน-กรุงเทพฯ AQ1281 HAK- BKK 23:30-01:00 -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4 ท่าน (ราคารวมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ )            

วันที่เดินทาง

เดินทาง 4 ท่าน

ราคาท่านละ 

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่มท่านละ

มีนาคม-มิถุนายน 2567

13,900

4,000

หมายเหตุ:

 • วันที่เดินทางวันบินขาไปจะตรงกับวันพุธ -ขากลับจะตรงกับวันเสาร์ 
 • ต้องเช็คห้องว่างล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7วัน
 • วันหยุดตรุษจีน วันสงกรานต์ วันแรงงาน หรือวันหยุดของจีน จะต้องเช็คราคาใหม่อีกครั้ง ***

ตารางการเดินทาง

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ไห่โข่ว -รถไฟความเร็วสูง -ซานย่า -เข้าโรงแรมที่พัก 

 • 00.30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ สายการบิน 9AIR 
 • 03.30 น.ออกเดินทางสู่ เมืองไห่โข่ว สนามบินเหม่ยหลาน ประเทศจีน โดย สายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1282
 • 07.00 น. เดินทางถึง เมืองไหโข่ว (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เกาะไหหลำเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)จากนั้นออกเดินทางจากสถานีรถไฟความเร็วสูงเหม่ยหลาน สู่ เมืองซานย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 30 นาที)

               รถไฟความเร็วสูง เหม่ยหลาน-ซานย่า

Station Train code Dep. 

Arr.

ขาไป

Meilan - Sanya
เหม่ยหลาน - ซานย่า

C7311

09.11

10.58
C7483

10.15

11.58

C7315

10.47 12.45

C7317

11.11 12.48

 • เมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ำ เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม้ น้ำพุร้อน สัตว์ ถ้ำหิน เรือกสวนไร่นา และขนบธรรมเนียมประเพณี
 • รถรับจากสถานีรถไฟความเร็วสูงซานย่า ส่งเข้าโรงแรมที่พัก อิสระอาหารกลางวันและเย็น
 • พักที่ Vienna International Hotel หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สอง: อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - องค์เจ้าแม่กวนอิม พักตร์ 108 เมตร  - วัดหนานซาน 

 • เที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิม" ณ เกาะกลางทะเล เป็นที่ประดิษฐานของ "องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร.
 • เที่ยวชม วัดหนานซาน ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ จนมีคนเปรียบเปรย “วัดหนานซาน” ว่า “อายุยืนเท่าเขาหนานซาน” หากใครได้มาสักการะ  ณ วัดแห่งนี้ก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัด นั่นเอง  ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน 
 • พักที่ Vienna International Hotel   หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม:  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (สามารถซื้อ ONE  DAY TOUR เพิ่มได้)

 • ONE DAY TOUR 1 : อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง -อุทยานขอบฟ้าจรดทราย(รวมรถกอล์ฟ) –ชมวิวเขาฟีนิกซ์ยามค่ำคืน (รวมกระเช้า ) เดินทาง4ท่าน ราคาท่านละ 4,000 บาท
 • ONE DAY TOUR 2 : ทุ่งดอกกุหลาบเมืองซานย่า(รวมรถกอล์ฟ) -หมู่บ้านชนเผ่าอะบอริจิน(รวมรถกอล์ฟ)-นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมวิวเมืองซานย่า เดินทาง4ท่าน ราคาท่านละ 5,000 บาท
 • อิสระอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
 • พักที่ Vienna International Hotel   หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สี่ :อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ซานย่า - ไหโข่ว (รถไฟความเร็วสูง) - สนามบินเหม่ยหลาน-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย รถรับจากโรงแรมส่งสถานีรถไฟความเร็วสูง

รถไฟความเร็วสูง  ซานย่า- เหม่ยหลาน

Station Train code Dep. 

Arr.

ขาหลับ

Sanya - Meilan
ซานย่า - เหม่ยหลาน

C7472 17.20

18.49

C7338 18.05

19.40

C7424

18.59 20.46

C7474

19.27 21.02
 • 23.30น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สายการบิน 9AIR เที่ยวบินที่ AQ1281
 • 01.00น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – ไหโข่ว– กรุงเทพฯ รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) ไม่รวมอาหารเช้า
 • รถรับ-ส่ง สถานีรถไฟความเร็วสูง - โรงแรม
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 1 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ
 • ฟรีวีซ่าสำหรับผู้ถือพาสปอตไทย สามารถท่องเที่ยวในเกาะไหหลำได้ 30 วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ONE DAY TOUR ที่สนใจซื้อเพิ่ม
 • ค่าทิปไกด์สามารถให้ได้ตามความพอใจของลูกค้า

ข้อควรทราบ :

*บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, คนขับรถพูดภาษาจีนเท่านั้น มีไกด์พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดูแลเฉพาะวันที่มีซิตี้ทัวร์*

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทางตั้งแต่ 4 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!