Trip Highlight
 • เที่ยวกันแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร นั่งรถส่วนตัว มีไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป 
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว (คุนหมิง-สิบสองปันนา, สิบสองปันนา-หลวงพระบาง) 
 • ไหว้พระขอพรพระพุทธชินราชจำลอง ณ วัดหยวนทง วัดพุทธใหญ่ที่สุดในคุนหมิง 
 • เดินเล่นช้อปปิ้ง เที่ยวชมสถาปัตยกรรมจีนโบราณ เมืองโบราณกวนตู้ 
 • หลงเสน่ห์ดินแดนสิบสองปันนา เยือนหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า เที่ยวน้ำตกเก้ามังกร ชมโชว์การแสดงพื้นเมือง 
 • พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ สวนป่าดงดิบสิบสองปันนา ตื่นตาฝูงนกยูงรำแพน 
 • ชมความสวยงามสถาปัตยกรรมเมืองใหม่ โครงการ 9 จอม 12 เชียง 
 • อลังการ วัดหลวงเมืองลื้อ วัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน 
 • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหลวงพระบาง วัดเชียงทองอันงดงาม และวัดวิชุนราช 
 • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวลาว ตักบาตรข้าวเหนียว เดินตลาดเช้า เดินเล่นถนนคนเดิน 
 • ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมอาทิตย์อัสดง พร้อมมื้อค่ำบนเรือ
Details
ประเทศ: ลาว
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Air Asia
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินดอนเมือง
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม-กันยายน 2567
รหัสสินค้า: FDKMGLPQ01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (DMK-KMG FD 08.00-11.25) - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้
Vien Na International Hotel หรือเทียบเท่า
2 คุนหมิง - เดินทางสู่เมืองสิบสองปันนาด้วยรถไฟความเร็วสูง - สวนป่าดงดิบ - หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า - การแสดงจากชาวเผ่าอาข่า - น้ำตกเก้ามังกร - โครงการ 9 จอม 12 เชียง
King World Hotel หรือเทียบเท่า
3 สิบสองปันนา - วัดหลวงเมืองลื้อ - เดินทางสู่เมืองหลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง - นครหลวงพระบาง - บ้านผานม - วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ตลาดกลางคืน
Sanakeo Boutique Hotel หรือเทียบเท่า
4 ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่า - สนามบินหลวงพระบาง(LPQ-DMK FD14.35-16.05) - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2567

วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง
ราคาท่านละ (บาท)
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม

พฤษภาคม

3-6 พ.ค.67
10-13 พ.ค.67
31 พ.ค.-3 มิ.ย.67

28,900

27,900

26,900

4,500

16-19 พ.ค.67
23-26 พ.ค.67

27,900

26,900

25,900

4,500

มิถุนายน

6-9 มิ.ย.67
13-16 มิ.ย.67
20-23 มิ.ย.67
27-30 มิ.ย.67

27,900

26,900

25,900

4,500

กรกฎาคม

4-7 ก.ค.67
11-14 ก.ค.67

27,900

26,900

25,900

4,500

19-22 ก.ค.67
26-29 ก.ค.67

28,900

27,900

26,900

4,500

สิงหาคม

9-12 ส.ค.67

28,900

27,900

26,900

4,500

15-18 ส.ค.67
22-25 ส.ค.67
29 ส.ค.-1 ก.ย.67

27,900

26,900

25,900

4,500

กันยายน

5-8 ก.ย.67
12-15 ก.ย.67
19-22 ก.ย.67
26-29 ก.ย.67

27,900

26,900

25,900

4,500


เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
4 คนขึ้นไป โดยรถตู้


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิง - วัดหยวนทง - เมืองโบราณกวนตู้

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 05.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย Thai Air Asia(FD)
 • 08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิงประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD582
 • 11.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางฉุ่ย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

วัดหยวนทง

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายยกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้

เข้าสู่ที่พัก Vien Na International Hotel
หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

เมืองโบราณกวนตู้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน

กลับเข้าสู่ที่พัก


วันที่สอง :: คุนหมิง - เดินทางสู่เมืองสิบสองปันนาด้วยรถไฟความเร็วสูง - สวนป่าดงดิบ - หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า - การแสดงจากชาวเผ่าอาข่า - น้ำตกเก้ามังกร - โครงการ 9 จอม 12 เชียง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองสิบสองปันนา (Xishuangbanna)
ด้วยรถไฟความเร็วสูง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สวนป่าดงดิบสิบสองปันนา

เป็นป่าดงดิบเขตร้อนที่อยู่ใกล้เชียงรุ้งที่สุด ครอบคลุมพื้นที่ราว 1.5 หมื่นไร่ ภายในสวนป่าดงดิบมีสภาพป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีพันธ์ไม้เขตร้อนและสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ มีหมู่บ้านชนกลุ่มน้อยจำลองและร้านอาหารเรือนรับรองแขกอยู่ภายในสวน มีการแสดงการเลี้ยงนกยูงที่สวยงามน่าประทับใจ มีการแสดงของสัตว์แสนรู้ เช่น เสือ หมี ลิง เป็นต้น

หมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า

สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าอาข่า เป็นชนเผ่าหนึ่งในสิบสองปันนา ซึ่งที่นี่เป็นบ้านของชาวอาข่าจริงๆ ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใด และพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณผู้ชายก็จะได้เข้าร่วมสัมผัสในพิธีแต่งงานแบบจำลองของชาวอาข่า

น้ำตกเก้ามังกร
(Nine Dragon Waterfall)

เป็นน้ำตกจำลองที่ทำขึ้น โดยมีรูปปั้นของมังกรเก้าตัวที่กำลังจะถูกดาบฟัน และที่ข้างๆ น้ำตกเก้ามังกรจะเป็นเวทีการแสดง ให้ท่านได้นั่งชมการแสดงจากชาวเผ่าอาข่า

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

โครงการ 9 จอม 12 เชียง
(Nine Tower & Twelve Walled)

เป็นโครงการความร่วมมือทางการค้าและวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ กับสิบสองปันนามณฑลยูนนาน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย ตามยุทธศาสตร์ GMS สร้างเป็นเมืองใหม่มีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก ตลาดน้ำ ฯลฯ

ที่พัก King World Hotel
หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: สิบสองปันนา - วัดหลวงเมืองลื้อ - เดินทางสู่เมืองหลวงพระบางด้วยรถไฟความเร็วสูง - นครหลวงพระบาง - บ้านผานม - วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม - ล่องเรือแม่น้ำโขง - ตลาดกลางคืน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดหลวงเมืองลื้อ

เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยการลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนา ยูนนาน ด้วยเงินทุนมหาศาลถึง 350 ล้านหยวน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นที่แสดงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านานแล้ว ยังจะเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนา

สถานีรถไฟความเร็วสูงสิบสองปันนา

สนามบินสุวรรณภูมิ

ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง โดยรถไฟเที่ยวที่ EMU D87 สิบสองปันนา 11.30- หลวงพระบาง 14.45 น. ชั้นประหยัด ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้างทาง 

หมายเหตุ: 

 • ขอความกรุณาทุกท่านนำกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง 
 • โปรดทราบ!!! ของมีคมทุกชนิดไม่สามารถนำขึ้น รถไฟได้อาทิเช่นกรรไกร มีดพับ มีดปอกผลไม้

รับประทานอาหารกลางวัน
แบบ Box Set

บ้านผานม

สนามบินสุวรรณภูมิ

เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อ มีฝีมือในการทอผ้าอย่างสวยงาม อดีตเป็นแหล่งทอผ้าถวายแด่เจ้ามหาชีวิต ปัจจุบันผ้าทอจากบ้านผานมนี้มีชื่อเสียงมาก และมีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า

วัดวิชุนราช

วัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม วัดแห่งนี้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นที่ประดิษฐานพระบาง และเป็นแหล่งรวมผลงานฝีมือช่างสกุลต่างๆ

เข้าสู่ที่พัก Sanakeo Boutique Hotel
หรือเทียบเท่า

ล่องเรือแม่น้ำโขง

สนามบินสุวรรณภูมิ

ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือล่องไปตามลำน้ำโขงชมวิถีชีวิตของชาวลาว กับบรรยากาศพระอาทิตย์อัสดงในช่วงเย็น

รับประทานอาหารเย็น บนเรือ

ตลาดกลางคืน

สนามบินสุวรรณภูมิ

เที่ยวชมตลาดกลางคืน เลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศถนนคนเดินเมืองหลวงพระบางยามราตรีบนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน

กลับเข้าสู่ที่พัก


วันที่สี่ :: ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้าหลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - พระราชวังเก่า - สนามบินหลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

ตักบาตรข้าวเหนียว

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น. ตื่นเช้ามาทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมีพระภิกษุออกมาบิณฑบาตรนับร้อยรูป ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวลาวที่ทำกันเป็นประจำทุกเช้า

ตลาดเช้าหลวงพระบาง

สนามบินสุวรรณภูมิ

เที่ยวชมตลาดเช้า สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดของหลวงพระบาง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดเชียงทอง

สนามบินสุวรรณภูมิ

ตะลึงกับความงามอันอ่อนช้อยของต้นศิลปะสกุลล้านช้างที่ได้รับการกล่าวขานและได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดี ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่น งดงาม และทรงคุณค่า เป็นดั่งอัญมณแห่งสถาปัตยกรรมของลาว

หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ
(พระราชวังเก่า)

สนามบินสุวรรณภูมิ

อาคารเก่าแก่สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ผสมผสานวัฒนธรรมลาว ในอดีตเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในเป็นที่ประดิษฐานของ "พระบาง" พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินหลวงพระบาง 
 • 14.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD1031
 • 16.05 น. ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด และค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน เส้นทางตามระบุในโปรแกรม/ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง 20 kg.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ชั้นประหยัด
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงสูงสุด 500,000 บาท (รวมถึงการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19) คุ้มครองผลประโยชน์จากการเสียชีวิต /เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม และร้านอาหาร
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200x4 =  800 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ:

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่นเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับไกด์ท้องถิ่น (Local Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย

ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

เล่าที่มาของประตูไซ (Patuxai) แห่งเมืองเวียงจันทน์ แลนด์มาร์กสำคัญเมื่อไป สปป.ลาว

วันนี้เราจะพาไปชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับ ประตูไซ (Patuxai) ของประเทศลาวกันค่ะ สถานที่แห่งนี้เป็นจุดไฮไลต์ของเมืองเวียงจันทน์ ถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวประเทศลาวแล้วยังไม่ได้ไปเยือนที่ ประตูไซ (Patuxai) ถือว่ายังไปไม่ถึงนะคะทุกคน เพราะมีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และการตกแต่งที่นำเอาศาสนามาผสมผสานให้ออกมามีความสวยงามอลังการ คนลาวจึงมีความภูมิใจนำเสนออย่างมาก บอกเลยว่าประวัติของประตูไซน่าสนใจ ไม่แพ้เสาชิงช้าบ้านเราเลย ถ้าได้อ่านแล้วทุกคนต้องอยากให้ด้วยตาตัวเองแน่นอนค่ะ

เที่ยวลาว 2023 เมืองมรดกโลก หอพระบาง หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง

หอพระบาง ตั้งอยู่ใน หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบาง ซึ่งเคยเป็น พระราชวังหลวงเก่า ที่ประทับของ เจ้ามหาชีวิตหลวงพระบาง โดยสร้างเมื่อ พ.ศ.2447 ในสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ และสืบทอดต่อมาถึงสมัย สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนา พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของลาวค่ะ

น้ำตกตาดกวางสี หลวงพระบาง - ลาว ความงดงามของธรรมชาติ ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเอง

หลวงพระบาง ที่เที่ยวของประเทศลาว หนึ่งในเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลก เต็มไปด้วยธรรมชาตที่สมบูรณ์ และศิลปะวัฒนธรรมอันมีค่า โดยเฉพาะน้ำตกตาดกวางสี (Kuang Si Waterfall) เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง เราจะพาทุกคนเที่ยวไปพร้อมๆกัน เริ่มกันเลยดีกว่า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!