Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
 • บินตรงสู่คุนหมิงด้วยสายการบิน China Eastern Airlines พร้อมอาหารบนเครื่อง และน้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
 • ชมความงามเมฆสีม่วงแห่งดอกแจ็คกาแรนด้า (Jacaranda) ที่พร้อมใจกันบานสะพรั่งทั่วคุนหมิง
 • ไหว้พระขอพรเจ้าแม่กวนอิม และพระพุทธชินราช(จำลองของไทย) วัดหยวนทง
 • ขึ้นเขาซีซานชมวิวคุนหมิงเบื้องล่าง ลอดผ่านประตูมังกร รับความโชคดี
 • ช้อปปิ้ง ชิม ชิลล์ ที่ถนนเก่าแก่แห่งคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก และเมืองโบราณกวนตู้
 • อิ่มอร่อยเมนูพิเศษ! สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง
 • พักโรงแรม Longway Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 3 คืน
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 7 มื้อ
สายการบิน: China Eastern
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGBKKKMGMU02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - คุนหมิง MU742 15.55-19.35
Long Hotel หรือเทียบเท่า
2 วัดหยวนทง - เขาซีซาน + ประตูมังกร (รวมรถแบตเตอร์รี่ขึ้น - ลงกระเช้า) - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจีย ประตูม้า ไก่หยก
Long Hotel หรือเทียบเท่า
3 ชมดอกแจ็คกาแรนด้า (Jacaranda)(บานสะพรั่งเต็มเมืองคุนหมิง) - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก
Long Hotel หรือเทียบเท่า
4 คุนหมิง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) MU741 13.15-14.50 -

กำหนดการเดินทาง
เมษายน - กันยายน 2567

เดือน วันเดินทาง

เมษายน

 • 7 - 10 เมษายน 2567

 • 25 - 28 เมษายน 2567

พฤษภาคม

 • 15 - 18 พฤษภาคม 2567 

 • 24 - 27 พฤษภาคม 2567

 • 29 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2567

มิถุนายน

 • 6 - 9 มิถุนายน 2567

 • 14 - 17 มิถุนายน 2567

 • 20 - 23 มิถุนายน 2567

 • 27 - 30 มิถุนายน 2567

กรกฏาคม

 • 4 - 7 กรกฏาคม 2567

 • 11 - 14 กรกฏาคม 2567

 • 17 - 20 กรกฏาคม 2567

 • 24 - 27 กรกฏาคม 2567

สิงหาคม

 • 1 - 4 สิงหาคม 2567

 • 7 - 10 สิงหาคม 2567

 • 15 - 18 สิงหาคม 2567

 • 21 - 24 สิงหาคม 2567

 • 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567

กันยายน

 • 5 - 8 กันยายน 2567

 • 12 - 15 กันยายน 2567

 • 19 - 22 กันยายน 2567

 • 25 - 28 กันยายน 2567

 • 26 - 29 กันยายน 2567

อัตราค่าบริการ
(ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

23,900

6 ท่าน

21,900

8 ท่าน

18,900

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

3,500

**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น**
**ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก**


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง

ออกเดินทาง

 • 13.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines
 • 15.55 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดย สายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU742
  **อาหารบริการบนเครื่อง (** เสิร์ฟอาหาร หรือ Snack Box บนเครื่อง ** )
  **รวมน้ำหนัก 23 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • 19.35 น. เดินทางถึง สนามบิน ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง

ที่พัก Longway Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: วัดหยวนทง - เขาซีซาน+ประตูมังกร(รวมรถแบตเตอร์รี่ขึ้น-ลงกระเช้า) - ร้านบัวหิมะ - ช้อปปิ้งถนนคนเดินหนานผิงเจีย ประตูม้า ไก่หยก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดหยวนทง

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายยกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู สุกี้เห็ด

เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร
(รวมรถแบตเตอรี่ขึ้น และนั่งกระเช้าลง)

ขึ้นเขาซีซาน ชมความงดงามของ ทะเลสาบคุนหมิง เตียนฉือ ลอดผ่าน ประตูมังกร "หลงเหมิน" เชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูแห่งนี้ ว่ากันว่าจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี

บัวหิมะ

ชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ด้วย ยาบัวหิมะ ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยาที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน 

ถนนคนเดิน ประตูไก่หยก ม้าทอง
(Golden Horse and Jade Cock Gate)

ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้ม ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก โดยมีอายุราว 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม ทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

อิสระรับประทานอาหารเย็น
ณ ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก

สมควรแก่เวลา พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

พักที่ Longway Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: ชมดอกแจ็คกาแรนด้า (Jacaranda) บานสะพรั่งเต็มเมืองคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้ - ร้านหยก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชมดอกดอกแจ็คกาแรนด้า (Jacaranda)
บานสะพรั่งทั่วเมืองคุนหมิง

เมื่อใกล้ถึงฤดูร้อน หมู่มวลดอกดอกแจ็คกาแรนด้า (Jacaranda) สีม่วงบานสะพรั่งในเมืองคุนหมิง มองเห็นเป็นกลุ่มเมฆสีม่วงโอบล้อมทั่วทั้งท้องถนนทำให้ทั้งเมืองดูเหมือนดินแดนแห่งความฝันอันเงียบสงบ

หมายเหตุ: ช่วงดอกดอกแจ็คกาแรนด้า (Jacaranda) ผลิดอกจะเกิดขึ้นราวๆ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี และ ดอกไฮ้เดรนเยีย ผลิดอกจะเกิดขึ้นราวๆ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ของทุกปีหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆให้ และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เมนู อาหารกวางตุ้ง

เมืองโบราณกวนตู้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุนหมิงทุกเพศทุกวัยมาเดินเล่ พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน

ร้านหยก

หยก อัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา เชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคแก่ผู้ครอบครอง

อิสระรับประทานอาหารเย็น
ณ เมืองโบราณกวนตู้

สมควรแก่เวลา พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ 

พักที่ Longway Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: คุนหมิง - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU742
  **อาหารบริการบนเครื่อง (** เสิร์ฟอาหาร หรือ Snack Box บนเครื่อง ** )
  **รวมน้ำหนัก 23 กิโลกรัม/ 1 ท่าน

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 14.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์) สุวรรณภูมิ-คุนหมิง-สุวรรณภูมิ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องนำท่านท่านละ 23 กก. ถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  • กรณีห้องพักคู่TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED  1เตียงใหญ่แทนโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED 1 เตียงใหญ่ ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้องพัก TWIN BED เตียงเดี่ยว 2เตียง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆๆ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และบางมื้อให้ท่านอิสระได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่า
 • ประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยนำเที่ยว (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป-คณะ และเช็คอินท์ตั๋วเครื่อง และที่นั่งบนเครื่อง ณ สนามบิน

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว,  ค่าวีซาจีน สำหรับลูกค้าถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
 • โทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ (**สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนดเกิน 23 กิโลกรัม สายการบินเก็บเพิ่มละ 500 บาท/1 กก (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น 100หยวน /ท่าน/ตลอดรายการ

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวางมัดจำห้องพักฯลฯ และค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 • กรณีผู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กำหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 350 หยวน / ท่าน

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 •   ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 •   ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
  • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
  • จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
 • โปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า-สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องทำวีซ่าจีน (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของคณะเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน          ไม่เกิน 7.5x13.5x21.5 นิ้ว
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

RELATED ARTICLES

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!