Trip Highlight
 • เที่ยวจีนเจาะลึกจัดเต็ม 2 มหานคร ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ พร้อมเปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
 • ไฮไลท์ปักกิ่งที่ต้องไป พระราชวังต้องห้าม จัตุรัสเทียนอันเหมิน หอฟ้าเทียนถาน
 • สักการะ "พระเขี้ยวแก้ว" อันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลิงกวง
 • ไหว้พระ วัดพระหยก เสริมสิริมงคล
 • ครั้งหนึ่งในชีวิต พิชิตกำแพงเมืองจีน
 • เช็คอินแลนด์มาร์กใหม่ พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์จีน
 • เดินเที่ยวชมกลิ่นอายความดั้งเดิม ถนนโบราณเฉียนเหมิน ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว
 • ชมบรรยากาศยามค่ำคืนเซี่ยงไฮ้ เดินเล่นหาดไว่ทัน ช้อปปิ้งถนนนานกิง
 • ตื่นตาชมวิว 360 องศา บนหอไข่มุก
 • เที่ยวชมหอไข่มุกด้านใน พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เมืองจำลองโลกอนาคต เมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หุ่นขี้ผึ้ง
 • อลังการ อาคารพันต้นไม้ Tian An 1000 Trees ปอดแห่งใหม่ของเซี่ยงไฮ้
 • ถ่ายรูปคู่ หุ่นยนต์ Freedom Gundam
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
สายการบิน: Air China
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - มิถุนายน 2567
รหัสสินค้า: CNGOPEKPVGCA005

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -
2 กรุงเทพฯ (CA980: 01.15 - 06.55) - สนามบินปักกิ่ง - พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์จีน - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนโบราณเฉียนเหมิน
Beijing Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า
3 วัดพระเขี้ยวแก้ว - ร้านผีเซี๊ยะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ร้านหยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ถ่ายรูปคู่ Beijing Olympic Tower
Beijing Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า
4 หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดเท้า - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ (G15 : 14.00-18.33) - ชมวิวกลางคืนหาดไว่ท่าน - ถนนนานกิง
Shanghai Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า
5 ขึ้นชมวิวหอไข่มุก - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เมืองจำลองโลกอนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หุ่นขี้ผึ้ง - เมืองโบราณผานหลง - อาคารพันต้นไม้ Tian An 1000 Trees
Shanghai Holiday Inn Express Hotel หรือเทียบเท่า
6 วัดพระหยก - ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว - ร้านผ้าไหม - หุ่นยนต์ Freedom Gundam - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 : 23.15 - 02.15+1) -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

0

10 – 15 พ.ค.67

29,900

0

17 – 22 พ.ค.67

29,900

0

23 – 28 พ.ค.67

29,900

0

24 – 29 พ.ค.67

29,900

4

29 พ.ค. – 3 มิ.ย.67

29,900

6

31 พ.ค. – 5 มิ.ย.67

29,900

6

13 – 18 มิ.ย.67

29,900

6

14 – 19 มิ.ย.67

29,900

6

19 – 24 มิ.ย.67

29,900

6

21 – 26 มิ.ย.67

29,900

6

26 มิ.ย. – 1ก.ค.67

29,900

0

28 มิ.ย. – 3ก.ค.67

29,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ก่อนทำการจอง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR CHINA (CA) 

 • รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ
 • บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

วันที่สอง :: กรุงเทพฯ - สนามบินปักกิ่ง - พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์จีน - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม - ถนนโบราณเฉียนเหมิน

ปักกิ่ง

 • 01.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)
 • 06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากท่านได้ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

รับประทานอาหารเช้า
Set Box แฮมเบอร์เกอร์

พิพิธภัณฑ์ภาพยนต์จีน

แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นอาคารสัญลักษณ์ที่ระลึกถึงวันครบรอบ 100 ปีของการเกิดภาพยนตร์จีน เป็นการจัดแสดงพัฒนาการของภาพยนตร์จีนที่มีอายุนับศตวรรษ มีห้องนิทรรศการ 20 ห้อง ภาพยนตร์มากกว่า 1,500 เรื่อง รูปภาพมากกว่า 4,300 ภาพ

จัตุรัสเทียนอันเหมิน

เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร พื้นที่ทั้งสิ้น 440,000 ตารางเมตร สามารถจุประชากรได้ถึง 1,000,000 คน เป็นสถานที่จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พระราชวังต้องห้าม หรือ พระราชวังกู้กง

พระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี มีชื่อในภาษาจีนว่า "กู้กง" หมายถึงพระราชวังเดิม มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "จื่อจิ้นเฉิง" ซึ่งแปลว่า "พระราชวังต้องห้าม" เหตุที่เรียกชื่อนี้ เนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่า จักรพรรดิเปรียบเสมือนบุตรแห่งสวรรค์ ดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงต้องเป็นที่ต้องห้าม คนธรรมดาสามัญไม่สามารถล่วงล้ำเข้าไปได้

ถนนโบราณเฉียนเหมิน
(Qianmen Shopping Street)

ถนนสายนี้อยู่ใกล้ๆ กับจัตุรัสเทียนอันเหมิน จะเป็นสไตล์อาคารโบราณซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน แบะมีร้านค้า ร้านอาหาร เปิดทั้งกลางวันและกลางคืน เหมาะกับการเดินเล่นชมบรรยากาศความสวยงามเป็นอย่างมาก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Beijing Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน)


วันที่สาม :: วัดพระเขี้ยวแก้ว - ร้านผีเซี๊ยะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ร้านหยก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ถ่ายรูปคู่ Beijing Olympic Tower

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดพระเขี้ยวแก้ว (วัดหลิงกวง)

เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี เป็นสถานที่สักการะบูชาพระศรีศากยมุนีพุทธเจ้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เป็นหนึ่งในสถานที่ชื่อดังที่ชาวพุทธทั้งจีนและต่างชาตินิยมไปสักการะบูชา หนึ่งในสองของพระเขี้ยวแก้วที่เหลืออยู่ในโลกถูกประดิษฐานไว้ที่วัดนี้ ได้ชื่อว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่ง

ร้านปี่เซี๊ยะ

ปี่เซียะ เป็นเครื่องรางของขลังตามความเชื่อเรื่องโชคลาภของชาวจีน สายมูไม่ควรพลาด! 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) จากความยาวมากดังกล่าวนี้เอง จึงได้รับการขนานนามว่า "กำแพงหมื่นลี้"

ร้านหยก

หยก อัญมณีที่ชาวจีนยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรม 5 ประการ คือ ใจบุญ สมถะ กล้าหาญ ยุติธรรม และมีสติปัญญา เชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาซึ่งสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย ความมีโชคแก่ผู้ครอบครอง

ผ่านชม
สนามกีฬาโอลิมปิครังนก

ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ "รังนก" ที่มีโครงตาข่ายเหล็กเหมือนกิ่งไม้ เพดานและผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดง ดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีน และมีกลิ่นอายงดงามแบบตะวันออก 

Beijing Olympic Tower

หอคอยของปักกิ่งโอลิมปิกประกอบด้วยห้าหอคอยอิสระซึ่งมีแนวคิดการออกแบบต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งหมายความว่าต้นไม้แห่งชีวิตที่แตกจากเปลือกโลกและเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติและค่อยๆ ขยายตัวบนยอดของหอคอยเพื่อสร้างรูปแบบของกิ่งไม้ หอคอยห้าความสูงและต่ําแตกต่างกันอยู่ในท้องฟ้ามีรูปร่างที่ไม่เหมือนใครและเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของแหวนรอบห้าโอลิมปิก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Beijing Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน)


วันที่สี่ :: หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดเท้า - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ - ชมวิวกลางคืนหาดไว่ท่าน - ถนนนานกิง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หอฟ้าเทียนถาน

หอบวงสรวงเทวดาเทียนถาน เป็นจุดที่ใช้ในพิธีกรรมบูชาฟ้าดิน ตั้งอยู่บนลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ

ร้านนวดเท้า

ทดลองนวดเท้าด้วยยาสมุทนไพรแช่เช้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้
โดยรถไฟความเร็วสูง

เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยรถไฟความเร็วสูง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระยะทาง 1,318 กิโลเมตร เป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่ได้รับการพัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก”

หมายเหตุ

 • รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม
 • การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สำภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอดประมาณ 2-6 นาที ต่อสถานี)

หาดไว่ทาน

เดินเที่ยว หาดไว่ทาน ศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานตะวันออก-ตะวันตก มีทั้งสถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค

ถนนนานกิง

เดินเที่ยวช้อปปิ้งพร้อมชมบรรยากาศยามค่ำคืน ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Shanghai Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน)


วันที่ห้า :: ขึ้นชมวิวหอไข่มุก - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เมืองจำลองโลกอนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี - พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หุ่นขี้ผึ้ง - เมืองโบราณผานหลง - อาคารพันต้นไม้ Tian An 1000 Trees

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ขึ้นชมหอไข่มุก

หอไข่มุก สัญลักษณ์แห่งเมืองเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปที่จุดชมวิว ในระดับความสูง 267 เมตร โดยลิฟท์ความเร็วสูง ที่มีความเร็ว 7 เมตร/วินาที  บนไข่มุกเม็ดที่สอง จะสามารถมองพื่นบางส่วนที่เป็นกระจกลงมาเห็มวิวข้างล่างได้ และทุกท่านสามารถเห็นวิวเมืองเซี่ยงไฮ้โดยรอบ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เมืองจำลองโลกอนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี

ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เมืองจำลองโลกอนาคต และเมืองวิทยาศาสตร์แฟนตาซี  ตั้งอยู่บนไข่มุกเม็ดที่1 ของหอไข่มุก ช่วงความสูง 78 เมตร

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หุ่นขี้ผึ้ง

จะอยู่ด้านล่างตรงฐานของหอไข่มุก ชมประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์ ของนครเซี่ยงไฮ้ ตั้งแต่ยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่น เรื่อยมาจนถึงยุคเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ บอกเล่าเรื่องราวผ่านหุ่นขี้ผึ้งที่มีขนาดเหมือนจริง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองโบราณผานหลง

เมืองแห่งสายน้ำ ที่ขึ้นชื่อว่าสวยและมีเสน่ห์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเซียงไฮ้ โดยเฉพาะบรรยากาศสุดคลาสสิกของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รายล้อมไปด้วยลำคลอง เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้เมืองโบราณผานหลงแห่งนี้มีเสน่ห์ไม่แพ้ใคร

เมืองต้นไม้ 1,000 ต้น

เป็นโครงการมีชื่อว่า เทียนอันเชียนซู่ (Tian An 1,000 Trees) ออกแบบโดยโทมัส เฮเธอร์วิก สถาปนิกชาวอังกฤษ โดยได้แรงบันดาลใจในการเปลี่ยนให้ตึกสูงในเมืองเซี่ยงไฮ้ เปรียบเสมือนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่า ทั้งสองฟากฝั่งของริมน้ำ Suzhou Creek ในพื้นที่กว่า 15 เอเคอร์ คาดว่าต้นไม้เหล่านี้จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ 21 ตันทุกปี และได้รับการขนานนามว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Shanghai Holiday Inn Express Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน)


วันที่หก :: วัดพระหยก - ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว - ร้านผ้าไหม - หุ่นยนต์ Freedom Gundam - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดพระหยกขาว
(Jade Buddha Temple)

กราบไหว้นมัสการพระพุทธรูปหยกสีขาว องค์แรกเป็นพระพุทธรูปปางนั่งสูง 190 เซนติเมตร และองค์ที่สองปางไสยาสน์มีความยาว 96 เซนติเมตร

ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว

เป็นตลาดเก่าของผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ อาคารบ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรมโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีร้านขายของพื้นเมืองโบราณ ของที่ระลึก และสินค้าสมัยใหม่หลากหลาย อีกทั้งยังมีร้านขายขนมและอาหารพื้นเมืองมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม

ร้านผ้าไหม

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการทำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร ชมการดึงใยไหมรังแฝด  เพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

หุ่นยนต์ Freedom Gundam

ถ่ายรูปคู่กับ หุ่นยนต์ Freedom Gundam แลนด์มาร์คใหม่ หน้าห้างสรรพสินค้ามิตสึอิชอปปิ้งปาร์คลาลาพอร์ต (Mitsui Shopping Park Lalaport) ค่ายบันไดนัมโคเปิดให้ชาวจีนเข้าชมหุ่นยนต์ยักษ์ ขนาดเท่าจริงเหมือนที่มีอยู่ในญี่ปุ่น ความสูงราว 18 เมตร  

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ปักกิ่งเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

23.15 น. อำลาเมืองปักกิ่งเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA805 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง)

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

02.15+1 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราค่าบริการรวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า (มาตรฐานโรงแรมจีน)
  • กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน
  • กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 5. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน 23 กิโลกรัม/ท่านละ 1 ใบ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 6. อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น** กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

อัตราค่าบริการไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว
 2. ค่าเอกสารเข้าประเทศเดินทางเข้าประเทศจีนสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างประเทศ
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนดไว้ 23 กิโลกรัม ท่านละ 1 ใบ  
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,  ค่าซักรีด ฯลฯ 
  *สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 5. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) ชำระที่สนามบิน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 3. การชำระค่าบริการ
  • 3.1 กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท
  • 3.2 กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน  ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ำกว่า 10,000 บาท
  • 3.3 กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง **45 วันก่อนเดินทางสำหรับช่วงสงกรานต์และปีใหม่**
  • 3.4 กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน หรือราคาทัวร์โปรโมชั่น ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น
 4. กรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือเริ่มตั้งแต่ท่านจองทัวร์ มิฉะนั้นทางบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)
 5. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิก

**กรณีการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

**กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจำหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563ดังนี้

 1. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
 2. ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นับวันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการนำเที่ยว ทั้งหมด เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่อง ค่าบริการแลนด์ ต่างประเทศ เป็นต้น
 3. ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
  ** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกำหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนั้น เนื่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อการเตรียมการจัดนำเที่ยวไปแล้ว เช่น การมัดจำที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน  การจองที่พัก  และ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ  เป็นต้น **
 4. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชำระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
  ***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว เต็มจำนวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  ***
 5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  ** สำคัญ !! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น **
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า

หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขอื่นๆ

*** ตามนโยบายของจีนร่วมกับการท่องเที่ยวเมืองจีน เพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านขายสินค้าพื้นเมือง คือ ร้านบัวหิมะ,ร้านหยก, ร้านไข่มุก,ร้านผีเซี๊ยะ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านขายสินค้า หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 2,000 หยวน /ท่าน **

RELATED ARTICLES

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!