Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป
 • บินตรงสู่คุนหมิงด้วยสายการบิน China Eastern Airlines พร้อมอาหารบนเครื่อง และน้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
 • นั่งกระเช้าขึ้นพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก สวรรค์แห่งแดนมังกร
 • ชมความงามธรรมชาติ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ
 • ตื่นตาวิวสวยโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง และจุดแคบที่สุดของช่องหุบเขา ช่องแคบเสือกระโจน
 • สัมผัสกลิ่นอายแห่งทิเบต วัดลามะซงจ้านหลิง
 • ไหว้ขอพรพระพุทธชินราชจำลอง วัดหยวนทง
 • หลงเสน่ห์เมืองเก่าแก่มรดกโลก เมืองโบราณลี่เจียง
 • ช้อปปิ้ง ชิม ชิลล์ ที่ถนนเก่าแก่แห่งคุนหมิง ประตูม้าทองไก่หยก
 • ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง ลี่เจียง-คุนหมิง
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ตลอดทั้งทริป
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: China Eastern
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGBKKKMGMU07

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฉางสุ่ย คุนหมิง - เมืองฉู่สง - เข้าที่พัก
Yu Hau Hotel หรือเทียบเท่า
2 ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยกซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน(ไม่รวมบันใดเลื่อนขึ้น-ลง) - เมืองโบราณแซงกรีล่า
Silk Cirrus Hotel หรือเทียบเท่า
3 วัดลามะซงจ้านหลิน - พิพิธภัณฑ์จามรี - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลีเจียง
Lucky Dragon Hotel หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมรถราง) - ลี่เจียง - นั่งรถไฟสู่คุนหมิง - ถนนคนเดินม้าทองไก่หยก
Long Way Hotel หรือเทียบเท่า
5 คุนหมิง - วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ -

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2567

เดือน วันเดินทาง

กรกฏาคม

 • 3 - 7 กรกฏาคม 2567

 • 10 - 14 กรกฏาคม 2567

 • 24 - 28 กรกฏาคม 2567

สิงหาคม

 • 7 - 11 สิงหาคม 2567

 • 14 - 18 สิงหาคม 2567

 • 21 - 25 สิงหาคม 2567

กันยายน

 • 4 - 8 กันยายน 2567

 • 11 - 15 กันยายน 2567

 • 18 - 22 กันยายน 2567

 • 25 - 29 กันยายน 2567

อัตราค่าบริการ
(ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

39,900

6 ท่าน

33,900

8 ท่าน

29,900

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

5,500

**ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น**
**ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก**


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สนามบินฉางสุ่ย คุนหมิง - เมืองฉู่สง - เข้าที่พัก

ออกเดินทาง

 • 13.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์สายการบิน China Eastern Airlines
 • 15.55 น. เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดย สายการบิน China Eastern Airlines เที่ยวบินที่ MU742
  **อาหารบริการบนเครื่อง (** เสิร์ฟอาหาร หรือ Snack Box บนเครื่อง ** )
  **รวมน้ำหนัก 23 กิโลกรัม / 1 ท่าน
 • 19.35 น. เดินทางถึง สนามบิน ฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง

เดินทางสู่เมืองฉู่สง
(ระยะทางประมาณ 178 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ที่พัก Yu Hau Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: ต้าหลี่ - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - แชงกรีล่า - ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยกซีเกียง - ช่องแคบเสือกระโจน(ไม่รวมบันใดเลื่อนขึ้น-ลง) - เมืองโบราณแซงกรีล่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองต้าลี่
(ระยะทางประมาณ 172 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง) 

ผ่านชม เจดีย์สามองค์

เจดีย์อายุกว่า 1300 ปี เจดีย์องค์กลางสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร เป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย และเจดีย์อีกสององค์ที่รูปทรงแตกต่างกัน ตามคติความเชื่อว่า การสร้างเจดีย์ทั้งสามองค์นี้เพื่อเป็น “เจดีย์ข่มมังกร” เพื่อไม่ให้มังกรมาเล่นน้ำ เพื่อไม่ให้พื้นที่นี้มีน้ำท่วม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า)
ระยะทางประมาณ 279 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง

โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง (ฉางเจียงตี่ยี่ฟาน)

เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง” ให้ท่านได้แวะชมความงามระหว่างเดินทาง

ช่องแคบเสือกระโจน
(ไม่รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง)

ช่องหุบเขาเหนือของแม่น้ำแยงซี ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO โดยช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร และจุดที่ลึกที่สุดระหว่างแม่น้ำถึงยอดเขาประมาณ 3,790 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีตามการล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำจุดที่แคบที่สุด จึงเป็นที่มาของชื่อ ช่องแคบเสือกระโจน

เมืองโบราณแชงกรีล่า (เมืองจงเตี้ยน)

เป็นชุมชนเก่าของชาวทิเบต มีชนชาติส่วนน้อย 25 ชนชาติ ด้านหลังเมืองเก่าจะมองเห็น กงล้อมนต์สีทอง สูง 23 เมตร ผู้คนนิยมไปหมุนวนเพื่อให้บทสวดนั้นกังวานไปถึงสรวงสวรรค์ ตอนเย็นจะมีการแสดงพื้นบ้านของชาวทิเบตที่จัตุรัสใหญ่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Silk Cirrus Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: วัดลามะซงจ้านหลิน - พิพิธภัณฑ์จามรี - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลีเจียง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดลามะซงจ้านหลิง

เป็นวัดนิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ในกรุงลาซา (Lhasa)

พิพิธภัณฑ์จามรี

พิพิธภัณฑ์ที่เล่าความเป็นมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับจามรี มีโซนจัดแสดงรูปภาพและรูปปั้น โซนการแสดงการผลิตอาหารจากจามรี ที่นี่ยังเป็นฐานโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปจากจามรี (Photo Credit: https://mysterioustibet.com/)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง

สระมังกรดำ (เฮยหลงถัน)

อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ "สวนยู้วฉวน" หนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโก้ จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซีไว้ด้วยกัน

เมืองโบราณลี่เจียง (เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น)

เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปีที่สร้างด้วยไม้ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ภายในเมืองยังคงบรรยากาศของบ้านเมืองแบบเก่า ทั้งสถาปัตยกรรม บ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถขึ้นไปจุดชมวิวด้านบน จะเห็นหลังคาเมืองโบราณเรียงรายราวกับอยู่ในภาพยนตร์จีน

อิสระรับประทานอาหารเย็น
เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง

ที่พัก Lucky Dragon Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมรถราง) - ลี่เจียง - นั่งรถไฟสู่คุนหมิง - ถนนคนเดินม้าทองไก่หยก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ภูเขาหิมะมังกรหยก
(รวมกระเช้าใหญ่)

ชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ของยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

หมายเหตุ : หากกระเช้าปิดทำการเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุฉุกเฉิน ทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นการโดยสารโดยกระเช้าเล็กแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ชมโชว์ Impression Lijiang

โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
(The Valley of Blue Moon)
(รวมรถราง)

หุบเขาอันเขียวขจีของภูเขาหิมะมังกรหยกที่มีแม่น้ำสีน้ำเงินไหลผ่าน น้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะไหลมารวมกันกลายเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ที่นี่มีความเย็นสบายตลอดทั้งปี

อุทยานน้ำหยก

อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยจุดน่าสนใจต่างๆ ทั้งประตูสวรรค์ รูปปั้นไม้แกะสลัก ต้นไม้เทวดาอายุหลายร้อยปี และยังมีน้ำตกมังกร เชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ มังกรออกถ้ำ มังกรเล่นน้ำ และมังกรโบยบิน

คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)
ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

เดินทางสู่สถานีรถไฟลี่เจียง เพื่อนำท่านเดินสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) 

หมายเหตุ

 • รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม
 • การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ สัมภาระและกระเป๋าเดินทางของท่าน ควรจัดให้เรียบร้อยและไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป (รถไฟจะจอด 2-6 นาที/สถานี)

ถนนคนเดิน ประตูไก่หยก ม้าทอง
(Golden Horse and Jade Cock Gate)

ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้ม ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก โดยมีอายุราว 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม ทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม และร้านขายของที่ระลึกมากมาย

อิสระรับประทานอาหารเย็น
ณ ประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก

พักที่ Longway Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: คุนหมิง - วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดหยวนทง

เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง อายุเก่าแก่กว่าพันปี ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง) ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ นายยกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่วัดหยวนทงแห่งนี้

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 13.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Eastern Airlines (MU) เที่ยวบินที่ MU741
  **อาหารบริการบนเครื่อง (** เสิร์ฟอาหาร หรือ Snack Box บนเครื่อง ** )
  **รวมน้ำหนัก 23 กิโลกรัม/ 1 ท่าน

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (สายการบินไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องนำท่านท่านละ 23 กก. ถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  • กรณีห้องพักคู่TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 1เตียงใหญ่แทนโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED 1 เตียงใหญ่ ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้องพัก TWIN BED เตียงเดี่ยว 2เตียง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆๆ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยนำเที่ยว (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 • มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป-คณะ และเช็คอินท์ตั๋วเครื่อง และที่นั่งบนเครื่อง ณ สนามบิน

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว,  ค่าวีซาจีน สำหรับลูกค้าถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ (**สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนดเกิน 23 กิโลกรัม สายการบินเก็บเพิ่มละ 500 บาท/1 กก (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น
  - คณะ 4 ท่าน ค่าทิปท่านละ 250 หยวน(1,300 บาท)
  - คณะ 6 ท่าน ค่าทิปท่านละ 200 หยวน(1,050 บาท)
  - คณะ 8 ท่าน ค่าทิปท่านละ 150 หยวน(780 บาท)

เงื่อนไขในการให้บริการ

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 4, 6, 8 ท่าน  และคณะเดินทาง 10 ท่านขึ้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติ่ม  
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • กรณีผู้เดินทางไม่เดินทางตามรายการทัวร์ที่กำหนด อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความจริง และกรณีไม่ลงร้านสินค้าพื้นเมืองของรัฐบาลตามรายการทัวร์ บริษัทฯ เรียกเก็บเงินเพิ่มร้านละ 350 หยวน / ท่าน

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  • จีน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ขอเก็บค่าทัวร์ท่านละ 15,000 บาท
  • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
  • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย จีน ไต้หวัน ท่านละ 25,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

การยกเลิกเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)  และหากเป็นตั๋วที่ไม่สามารถทำ Refund ได้ท่านจะมาสามรถเรียกร้องขอเงินคืนได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

RELATED ARTICLES

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ กับ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ที่ต้องไป!

ถ้าจะให้พูดถึงประเทศจีนแล้วล่ะก็ เราก็คงนึกถึงกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวง แต่ยังมีอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากันเลย นั่นก็คือ มหานครเซี่ยงไฮ้ สุดยอดมหานครทันสมัยที่มีอะไรตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมด และนี่คือ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ยอดฮิต ที่ใครๆ ก็ต้องไป

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!