Trip Highlight
 • สัมผัสประสบการณ์การเดินทางเหนือระดับ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ตลอดทั้งทริป 
 • พักโรงแรมหรู Club Med Lijiang 2 คืน แบบ All-inclusive พร้อมความสะดวกสบายครบครัน และกิจกรรมมากมาย 
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป 
 • ไม่ลงร้านช้อป
 • ไหว้สักการะวัดเจ้าแม่กวนอิม แห่งเมืองต้าหลี่ 
 • หลงเสน่ห์เมืองเก่า เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองโบราณลี่เจียง 
 • พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก สวรรค์แห่งแดนมังกร 
 • ที่สุดของความงามธรรมชาติ ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ธารน้ำไป่สุยเหอ อุทยานน้ำหยก สระมังกรดำ 
 • ชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว 
 • บินตรงสู่ลี่เจียง โดยสายการบิน Ruili Airlines
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: รุ่ยลี่แอร์ไลน์
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: GGBKKLJGDR04

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) DR5042 13.35-17.00- ลี่เจียง - ต้าหลี่
Iridescent Clouds Hotel - Dali
2 วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง
Lijiang International Hotel
3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ Impression Lijiang - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ
Club Med - Lijiang
4 อิสระพักผ่อนภายในรีสอร์ท Club Med เต็มวัน (ไม่มีรถและไกด์)
Club Med - Lijiang
5 โรงแรม(รถรับส่งเท่านั้น) - สนามบินลี่เจียง DR5041 10.25-12.35 - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ (ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)

Booking

วันที่เดินทาง

เดินทาง 4 ท่าน
ท่านละ

เดินทาง 6 ท่าน
ท่านละ

เดินทาง 8 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ

11 - 15 มิ.ย.67

36,900

33,900

32,900

12,000

18 - 22 มิ.ย.67

36,900

33,900

32,900

12,000

16 - 20 ก.ค.67

41,900

38,900

37,900

12,000

23 - 27 ก.ค.67

41,900

38,900

37,900

12,000

30 ก.ค. - 03 ส.ค.67

41,900

38,900

37,900

12,000

06 - 10 ส.ค.67

41,900

38,900

37,900

12,000

13 - 17 ส.ค.67

41,900

38,900

37,900

12,000

27 - 31 ส.ค.67

40,900

37,900

36,900

12,000

03 - 07 ก.ย.67

36,900

33,900

32,900

12,000

10 - 14 ก.ย.67

36,900

33,900

32,900

12,000

17 - 21 ก.ย.67

36,900

33,900

32,900

12,000

24 - 28 ก.ย.67

36,900

33,900

32,900

12,000

08 - 12 ต.ค.67

36,900

33,900

32,900

12,000

15 - 19 ต.ค.67

36,900

33,900

32,900

12,000

22 - 26 ต.ค.67
(วันปิยมหาราช)

38,900

36,900

34,900

12,000

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - ลี่เจียง - ต้าหลี่

ออกเดินทาง

 • 10.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก สายการบิน Ruili Airlines 
 • 13.35 น. เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดย สายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR 5042
 • 17.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่นที่สาธารณะรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 

= เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (Dali) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

รับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Iridescent Clouds Hotel - Dali
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: วัดเจ้าแม่กวนอิม - ผ่านชมเจดีย์สามองค์ - เมืองโบราณต้าหลี่ - เมืองลี่เจียง - เมืองโบราณลี่เจียง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดเจ้าแม่กวนอิม (Guanyin Temple)

มีตำนานเล่าว่าในสมัยราชวงศ์ถังนั้น เจ้าแม่วนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราอายุประมาณ 80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลังขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลี่ได้ ซึ่งเมื่อเหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชราภายในเมืองนี้ยังแข็งแรงมากขนาดนี้ คนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีกำลังในการต่อสู้มหาศาลอย่างแน่นอน จึงได้ยกทัพกลับไป และชาวเมืองต้าหลี่จึงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาในครั้งนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ผ่านชม เจดีย์สามองค์

เจดีย์อายุกว่า 1300 ปี เจดีย์องค์กลางสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร เป็นที่ที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย และเจดีย์อีกสององค์ที่รูปทรงแตกต่างกัน ตามคติความเชื่อว่า การสร้างเจดีย์ทั้งสามองค์นี้เพื่อเป็น “เจดีย์ข่มมังกร” เพื่อไม่ให้มังกรมาเล่นน้ำ เพื่อไม่ให้พื้นที่นี้มีน้ำท่วม

เมืองโบราณต้าหลี่
(Dali Old Town หรือ Dali Ancient City)

เยือนเมืองโบราณต้าหลี่ สัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองหลวงเก่าแห่งอาณาจักรน่านเจ้า และอาณาจักรต้าหลี่ ที่มีอายุยาวนานกว่า 1,200 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน

= เดินทางกลับ เมืองลี่เจียง (Lijiang) =

เมืองโบราณลี่เจียง (เมืองโบราณต้าเอี้ยนเจิ้น)

เมืองเก่าแก่อายุกว่า 800 ปีที่สร้างด้วยไม้ ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ ภายในเมืองยังคงบรรยากาศของบ้านเมืองแบบเก่า ทั้งสถาปัตยกรรม บ้านเรือนสไตล์จีนเก่าแก่ที่หาชมได้ยาก ท่านสามารถขึ้นไปจุดชมวิวด้านบน จะเห็นหลังคาเมืองโบราณเรียงรายราวกับอยู่ในภาพยนตร์จีน

รับประทานอาหารเย็น

พักที่ Lijiang International Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สาม :: ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ Impression Lijiang - หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถราง) - อุทยานน้ำหยก - สระมังกรดำ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ภูเขาหิมะมังกรหยก
(รวมกระเช้าใหญ่)

ชื่นชมธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยขุนเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ของยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร ซึ่งมองดูแล้วมีลักษณะคล้ายมังกรนอนอยู่บนก้อนเมฆ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูเขาหิมะมังกรหยก"

ชมโชว์ Impression Lijiang

โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กํากับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและใช้ทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

รับประทานอาหารกลางวัน

หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
(The Valley of Blue Moon)
(รวมรถราง)

หุบเขาอันเขียวขจีของภูเขาหิมะมังกรหยกที่มีแม่น้ำสีน้ำเงินไหลผ่าน น้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะไหลมารวมกันกลายเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ ที่นี่มีความเย็นสบายตลอดทั้งปี

ไป่สุ่ยเหอ (Baisuihe Waterfall)
หรือ ธารน้ำขาว (White Water Terrace)

จะอยู่ด้านหลังภูเขาหิมะมังกรหยก บริเวณเดียวกันกับเหมือนกันกับหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ระหว่างทางมองเห็นน้ำสีเทอร์ควอยซ์เด่นมาแต่ไกล โดยเฉพาะน้ำตกที่ลดหลั่นกันไปกลายเป็นธารน้ำขาว

อุทยานน้ำหยก

อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยจุดน่าสนใจต่างๆ ทั้งประตูสวรรค์ รูปปั้นไม้แกะสลัก ต้นไม้เทวดาอายุหลายร้อยปี และยังมีน้ำตกมังกร เชื่อว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ มังกรออกถ้ำ มังกรเล่นน้ำ และมังกรโบยบิน

สระมังกรดำ (เฮยหลงถัน)

อยู่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ "สวนยู้วฉวน" หนึ่งในมรดกโลกจากยูเนสโก้ จุดเด่นของที่นี่คือความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ยังมีความสวยงามทางศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซีไว้ด้วยกัน

รับประทานอาหารเย็น ภายในโรงแรม

พักที่ Club Med - Lijiang
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ :: อิสระพักผ่อนภายในรีสอร์ท Club Med เต็มวัน (ไม่มีรถและไกด์)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือทำกิจกรรมภายในโรงแรม Club Med - Lijiang

ห้องพัก Deluxe Room 3 คืน

บริการอาหารบุพเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อ (เช้า, กลางวัน, เย็น)
และ
เครื่องดื่มตลอดการเข้าพัก

สนุกกับกิจกรรมมากมาย

Swimming Pool, Fitness, Golf, Flying Trapeze, แอโรบิค, โยคะ, ซุมบ้า, ห้องเกม, ปิงปอง, คาราโอเกะ, โซนไพ่นกกระจอก

สังสรรค์ปาร์ตี้ สนุกสนาน ดื่มไม่อั้น ชมดนตรี ที่บาร์ทุกค่ำคืน
ตั้งแต่ 19.00 - 00.00 น.

Children Club อายุตั้งแต่ 4 - 10 ขวบ
ทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 - 17.00 น.


วันที่ห้า :: เดินทางกลับ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บริการรถรับส่งของ Club med จากโรงแรมสู่สนามบิน

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 07.30 น. สู่ท่าอากาศยานท่าอากาศยานลี่เจียง ซันยี่
 • 10.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR 5041

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 12.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรควรทราบ:

 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 5 กิโลกรัม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย(เฉพาะวันที่มีซิตี้ทัวร์)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 250 หยวน/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินและค่าห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 2 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  • มัดจำท่านละ 10,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้วหากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนดทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริงณวันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / DoubleRoom) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรมกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน 115 เซนติเมตรหรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

RELATED ARTICLES

ไฮสปีดรถไฟความเร็วสูง พร้อมแล้ว ลาว-คุนหมิง 480 บาท เริ่ม 2 ธ.ค. นี้

รถไฟความเร็วสูง สปป. ลาว-จีน ก่อสร้างเสร็จพร้อมให้บริการแล้ว 100% โดยทางการจีน ร่วมกับ สปป.ลาว ได้ทดสอบการเดินรถจาก นครเวียงจันทน์ ถึง คุนหมิง มณฑลยูนนาน ระยะทางรวม 417 กม. โดยกำหนดราคาค่าโดยสาร ตลอดเส้นทาง จากเวียงจันทน์-คุนหมิง เพียง 480 บาท

เหตุผลที่ควรเดินทางแบบทัวร์ส่วนตัว

เคยมั้ย? เที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์แล้วไม่สะดวกสบาย อยากจะไปเที่ยวกันเอง แต่ก็ไม่อยากต้องมานั่งแพลนการเดินทางเอง ลองเปลี่ยนมาเป็นทัวร์ส่วนตัว ที่ตอบโจทย์คนชอบเดินทาง แต่ไม่อยากไปกับทัวร์แบบเยอะๆ

อยากไปทัวร์ส่วนตัว แพงไหม?

แพลนทริปไว้ล่วงหน้าสำหรับคนที่อยากจะออกเดินทางไปท่องโลก ถ้าอยากจะเที่ยวแบบทัวร์ส่วนตัว แพงไหม? เรามาลองแจกแจงงบประมาณกันเล่นๆ ดีกว่า ว่าแบบไหนดี แบบไหนจะคุ้มกว่ากัน

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน จะเที่ยวกันเองหรือไปทั้งครอบครัวก็ไปได้

รีวิวจัดเต็ม เที่ยวคุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน ที่เที่ยวสวยๆ ใกล้ไทยนิดเดียว ชวนกันไปเที่ยวทั้งครอบครัว หรือจะลุยเดี่ยวเที่ยวด้วยตัวเองก็ได้ทั้งนั้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!