กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight

•WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองเฉิงตู ด้วยสายการบิน LUCKY AIR
•เที่ยวชม ภูเขาสี่ดรุณี ที่มีความสวยงามเหมือนกับยุโรปตอนใต้ ทำให้ที่นี่ถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ภูเขาแอลป์แห่งตะวันออก”
•ชมวิวซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่ ที่มีวิวทิวทัศน์ภูเขาที่วิจิตรตระการตา
•ชมเทศกาลดอกสาลี่บานสะพรั่งสะดุดตา ริมแม่น้ำต้าตู้ ทอดยาวกว่า 100 ลี้ เสมือนภาพวาดธรรมชาติที่สวยงาม
•เที่ยวชม วัดเหวินซู วัดพุทธที่เก่าแก่และคงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน
•ช้อปิ้งถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก ซึ่งยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ
•ช้อปปิ้งเต็มที่ ณ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดัง และเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้า

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. 62

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
15 April 5-9Apr 2019
(วันจักรี)
8L812
03:50-07:50
8L811
00:40-03:05
18,999 THB จอง
15 April 12-16Apr 2019
(วันสงกรานต์)
8L812
03:50-07:50
8L811
00:40-03:05
20,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ -
2 สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี - จุดชมวิวซวงเฉียวโกว
DONGFANGFENGYA
3 ซวงเฉียวโกว - เมืองจินชวน - เทศกาลชมดอกสาลี่บาน - เมืองหม่าเอ่อคัง
LAN FENG HOTEL
4 เมืองหม่าเอ่อคัง - เฉิงตู - ร้านบัวหิมะ - ซอยกว้างซอยแคบ
JINNIU HOLIDAY INN EXPRESS
5 ร้านยางพารา – ร้านใบชา - วัดเหวินซู- ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซี - สนามบินเฉิงตู
-
6 สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ -

วันแรก : เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน

วันสอง :  สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - ภูเขาสี่ดรุณี - จุดชมวิวซวงเฉียวโกว                           

 • ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L812 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซวงหลิว นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน เป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • จากนั้นนำท่านสู่  อุทยานภูเขาสี่ดรุณี   ซึ่งมียอดเขาสี่ลูกที่เรียงรายติดต่อกันตั้งแต่ทิศเหนือถึงทิศใต้เป็นระยะ 3.5 กม.ที่ยอดเขาทั้งสี่เรียงติดกันเหมือนกับต่อแถว โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลแบ่งเป็น 6250 เมตร, 5664 เมตร, 5454 เมตร และ 5355 เมตร.ชื่อสี่ดรุณีนี้มีที่มาจากการที่ ยอดเขาทั้ง 4 นี้บนยอดมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี
 • นั่งรถของอุทยานเข้าชมจุด  ชมวิวซวงเฉียวโกว หรือหุบเขาสะพานคู่  มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยางทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง  ภูเขากระจกแก้ว  ภูเขาดวงอาทิตย์  ภูเขาดวงจันทร์  ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง ส่วนที่สาม ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา 
 • พักที่ DONGFANGFENGYA หรือเทียบเท่า 4****

 วันที่สาม :ซวงเฉียวโกว - เมืองจินชวน  - เทศกาลชมดอกสาลี่บาน -  เมืองหม่าเอ่อคัง 

 • ชม เทศกาลดอกสาลี่ หรือเรียกว่า ดอกหลีฮวา  ในอำเภอจินชวน มณฑลเสฉวน เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและช่างภาพทั้งมืออาชีพและสมคัรเล่นที่นับวันคอยซึ่งช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปีเป็นช่วงที่ดอกสาลี่บานกันเต็มที่ทั้งที่ราบและบนเขา ดอกสีขาวของสาลี่จะฟุ้งกระจายไปทั่ว บานสะพรั่งสะดุดตา ริมแม่น้ำต้าตู้ ทอดยาวกว่า 100 ลี้ เสมือนภาพวาดธรรมชาติที่สวยงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองหม่าเอ่อคัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเอกของเขตอาป้าโจวซึ่ง “อาป้าโจว” เขตปกครองตนเองทิเบต และเป็นศุนย์กลางทางการเมืองกละวัฒนธรรม 
 • พักที่ LAN  FENG  HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สี่: เมืองหม่าเอ่อคัง  - เฉิงตู - ร้านบัวหิมะ - ซอยกว้างซอยแคบ                    

 • นำท่านเดินทางสู่  เมืองเฉิงตู เป็นเมืองย่อยจังหวัดที่ได้ทำหน้าที่เป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวนของจีน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล ประชากร เมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน
 • นำท่านไปผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้าบัวหิมะ เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
 • นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกิน โรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้ 
 • พักที่ JINNIU HOLIDAY INN EXPRESS  หรือเทียบเท่า 4****

วันที่ห้า : ร้านยางพารา – ร้านใบชา - วัดเหวินซู- ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนคนเดินชุนซี  - สนามบินเฉิงตู       

 • เข้าชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ 
 • จากนั้นนำท่านแวะ ร้านชา เชิญชิมชาอวู่หลง และชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ   
 • พาท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซู เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู  รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมทีเรียกว่า วัดซินเซียง ในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมัย จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง (1644-1911) พระอรหันต์ซีตู้ได้เดินทางมาอารามแห่งนี้  และได้สร้างกระท่อมเพื่อบำเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิต
 • จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนที่อยู่ติดกับศาลขงเบ้ง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนศาลขงเบ้งเสร็จแล้ว สามารถออกมาเดินเล่นที่นี่ได้เลย
 • เมืองโบราณหวงหลงซี ให้สัมผัสบรรยากาศเก่า ๆ เป็นหมู่บ้านสมัยราชวงศ์หมิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหวงหลงซี ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าริมน้ำที่มีเรือสัญจรไปมาคับคั่งการค้าขายคึกคักมาก ปัจจุบันยังเหลือให้เห็นบรรยากาศเก่า ๆ ได้ทั่วไป เช่น โรงน้ำชา วัดเก่าแก่ ต้นไม้โบราณ และวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มักไปจับกลุ่มเล่นไพ่นกกระจอก 
 • **สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**

วันที่หก : เฉิงตู - กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L811 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                                                   
 • เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 250 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

ตะลอนจีน ส่อง10 สตรีทฟู้ด จินหลี่ ความอร่อยนี้ที่ เฉิงตู

เมืองเฉิงตูหากมาเที่ยวต้องไม่ควรพลาดถนนคนเดินจิ๋นหลี่ Jin Li ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณ เมื่อไปถึงก็รู้สึกเลยว่ากลิ่นอายความคลาสสิคลอยเเตะจมูกเลยหละ

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

รีวิวเที่ยวเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน

เฉิงตูยังมีอะไรน่าเที่ยวอีกเยอะ รีวิวยังไงก็ไม่หมด วันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนรู้จักกับพระเอกหลักของทริปเที่ยวเฉิงตู คือเรียกได้ว่านอกจากแพนด้าแล้ว ถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเฉิงตู กับ "อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน"

รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ น่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!