Trip Highlight
 • บินตรงสู่เฉิงตูด้วยสายการบิน China Airlines สะดวกสบายด้วยเที่ยวบินภายใน เฉิงตู-ทิเบต, ซีหนิง-เฉิงตู 
 • ครั้งหนึ่งในชีวิต สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟจากทิเบต ลาซา-ซีหนิง ดื่มด่ำบรรยากาศเต็มอิ่มกับทิวทัศน์อันงดงามแห่งดินแดนหลังคาโลก ภูเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า กลาเซียร์ ตลอดสองข้างทาง 
 • เยือนดินแดนอันเงียบสงบและมีเสน่ห์น่าค้นหา "ทิเบต" 
 • อลังการทะเลสาบสีเทอควอยซ์ที่สวยที่สุดของทิเบต ทะเลสาบหยางหู 
 • ชมความยิ่งใหญ่แห่ง พระราชวังโปตาลา ตั้งตระหง่านโดดเด่นบนเนินเขาสูง และความงดงาม พระราชวังฤดูร้อน นอร์บุหลิงฆา 
 • ตื่นตาภาพหินแกะสลักเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ผาพระพันองค์ เหย้าหวังซาน 
 • สักการะพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ทรงเครื่องเพชรพลอยอัญมณีล้ำค่า ณ วัดโจคัง, ไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์ วัดถาเอ๋อร์ 
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง หินทิเบตนำโชค ถนนแปดเหลี่ยม 
 • ช้อปปิ้งชิคๆ แหล่งรวมสินค้าทันสมัย ซุนซีลู่ ถ่ายรูปเช็คอิน หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก เฉิงตู
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 8 วัน 7 คืน
รวมมื้ออาหาร: 20 มื้อ
สายการบิน: Air China
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม-กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGBKKCTUCA02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - เฉิงตู
Holiday Inn Express Airport Hotel หรือเทียบเท่า
2 เฉิงตู - บินภายในประเทศ สู่เมืองลาซา(ทิเบต) - เข้าสู่ที่พัก - พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
Lhasa-U-Tsang Hotel หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังโปตาลา(พระราชวังฤดูหนาว) - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม
Lhasa-U-Tsang Hotel หรือเทียบเท่า
4 ทะเลสาบหยังหู - ตำหนักมอร์บุหลิงข่า วัดเซล่า
Lhasa U-TSANG HOTEL หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟหลังคาโลก - ลาซา ซีหนิง - นอนบนรถไฟ ห้องละ 4 ท่าน - ผ่านชมสะพานแม่น้ำลาซา - ลอดอุโมงค์หยังปาจิ่ง - ทะเลสาบหนาซั่ว - ทุ่งหญ้าเชียงกัง - เขาถังกู่ระ - กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู - แม่น้ำโทงเทียน - รถไฟลอดอุโมงค์เขาคุ้นลุ้น - เขาเทวาดาคุนลุ้น - ทะเลสาบชิงไห่
นอนบนรถไฟ ตู้นอน 2 ชั้น ห้องละ 4 ท่าน
6 ขบวนรถไฟ ถึงซีหนิง - ทะเลสาบชิงไห่ - เมืองซีหนิง - วัดถาเอ๋อร์
Rezen Hotel หรือเทียบเท่า
7 ซีหนิง - บินภายในประเทศ กลับเมืองเฉิงตู - ถนนซุนซีลู่ - แพนด้าปีนตึก
Xin Liang Hotel หรือเทียบเท่า
8 เฉิงตู - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) -

อัตราค่าบริการ (รวมตั๋วเครื่องบิน ตั๋วภายในประเทศ และตั๋วรถไฟ)
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2567

วันเดินทาง ราคา(บาท/ท่าน)
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
ไม่มีราคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิ่ม

19-26 พ.ค. 67

85,900

85,900

8,900

16-23 มิ.ย. 67

85,900

85,900

8,900

4-14 ก.ค. 67

95,900

95,900

9,900

17-24 ส.ค. 67

95,900

95,900

9,900

15-22 ก.ย. 67

95,900

95,900

9,900

หมายเหตุ

 • **ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น** ท่านละ 200 หยวน/ท่าน/ทริป 
 • โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 • การจัดที่นั่งบนเครื่อง จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด โดยจะเป็นการรันตามตามระบบ ไม่สามารถเลือกที่นั่ง และที่นั่งอาจะไม่ได้ติดกัน ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างได ทั้งนี้สายการบินมีนโยบายขายบัตร(ตั๋ว) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่มนอกเหนือรายการทัวร์

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) - เฉิงตู

สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 13.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR CHINA (CA)
 • 18.20 น. ออกเดินทางสู่ เฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA472
  • บริการอาหารค่ำบนเครื่อง (บริการของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. และถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 5 กก.

เฉิงตู

 • 22.40 น. เดินทางถึง สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เมืองเฉิงตู เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)
 • ไกด์ท้องถิ่นจีน(พูดไทย) และรถนำเที่ยว พร้อมรับเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก Holiday Inn Express Airport Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สอง :: เฉิงตู - บินภายในประเทศ สู่เมืองลาซา(ทิเบต) - เข้าสู่ที่พัก - พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= บินภายในประเทศ เดินทางสู่ทิเบต =

 • 11.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน กงการ์ นครลาซา เที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA276
  • บริการอาหารค่ำบนเครื่อง (บริการของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. และถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 5 กก. 
 • 14.30 น. ถึงสนามบินกงการ์ นครลาซา เมืองหลวงของทิเบต เขตปกครองตนเองทิเบต
 • ชาวทิเบต มีพระเป็นผู้นำของเขต ปกครองพิเศษ นี้นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน คล้ายกับประเทศภูฏาน ทิเบตตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ราบสูงที่สุดในโลกในทิเบตเคยมีคัมภีร์มากมาย พลเมืองนับถือศาสนา อย่างเคร่งครัด จนได้รับฉายาว่า “แดนแห่งพระธรรม ”

เข้าสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย "เพื่อปรับร่างกาย"

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Lhasa U-TSANG HOTEL
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม :: พระราชวังโปตาลา(พระราชวังฤดูหนาว) - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังโปตาลา (Potala Palace)

พระราชวังแห่งนี้อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเล 3,600 เมตร พระราชวังซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการ และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ พระราชวังวงนอกเรียกว่า วังขาว เพราะทาสีขาว พระราชวังชั้นในเรียกว่าวังแดง ได้ชื่อตามผนังที่ทาสีแดง ซึ่งสร้างที่หลังวังขาวเกือบ 50 ปี พระราชวังโปตาลามีระเบียงที่มีภาพเขียนสีเรียงซับซ้อน มีทั้งบันไดไม้บันไดหิน มีห้องสวดมนต์ที่ตกแต่งสวยงามมีรูปเคารพเกือบสองแสนองค์ ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์และสถานสักการะ ภายในวังขาวมีสำนักงานโรงเรียนศาสนา ส่วนวังแดงเป็นส่วนที่ยังใช้ประกอบพิธีกรรมอยู่ เป็นศูนย์รวมใจของโปตาลา (ไม่อนุญาตให้นำกระป๋องออกซิเจน น้ำดื่ม ไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ เข้าภายในพระราชวัง)

ผาพระพันองค์ เหย้าหวังซาน 
(Yao Wang Shan)

อยู่ด้านข้างของพระราชวังโปตาลา มีหินรูปแกะสลัก ประกอบด้วยการลงสีที่มีชีวิตและเหมือนจริง มีภาพเขียนพระโพธิสัตว์และพระศากยมุนี ภาพเขียนต่างๆ เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณ ของศิลปะการแกะสลักหินของทิเบต มีอายุกว่า 1,300 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดโจคัง
(Jokhang Temple)

ในปี ค.ศ. 647 พระเจ้าชงเชน กัมโบ โปรดให้สร้าง วัดโจคัง หรือ ต้าเจาซื่อ เพื่อประดิษฐาน พระพุทธรูปพระอักโษภยพุทธะ ที่เจ้าหญิงภกุฏเทวี ทรงอันเชิญมาจากประเทศเนปาล ตามตำนานกล่าวว่า เป็นรูป เหมือนพระพุทธเจ้า เมื่อมีพระชนมายุได้ 8 ชันษา 

ต่อมาในคริสต์ศวรรษที่ 8 เจ้าหญิงเจ้าหญิงจินเฉิงจากจีน ได้เดินทางมาอภิเษกสมรสกับ พระเจ้าซื่อเต่อจู่จั้น-กษัตริย์ของทิเบต ได้สลับเอา พระพุทธรูปโจโว ริมโบเช หรือ รูปเหนือพระพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนอายุได้ 12 ชันษา ซึ่งเดิม ประดิษฐานอยู่ ณ วัดราโมช หรือ เสี่ยวเจา มาไว้ที่มหาวิหารวัดโจคัง แล้วย้าย พระพุทธรูปอักโษภยะไปไว้ที่วัดรา โมชแทน ภายในอารามโจคัง ประดิษฐาน โจโว ริมโบเช สีทองอร่าม ทรงเครื่องกษัตริย์ประดับด้วยเพชรพลอย อัญมณีล้ำค่า สูง 1.5 เมตร เป็นสำคัญที่สุด

ถนนแปดเหลี่ยม

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดที่ ถนนแปดเหลี่ยม ที่ล้อมรอบวัดโจคัง ช้อปปิ้งของฝากที่ร้านหินทิเบต หินนำโชคให้มีความเจริญรุ่งเรือง และสุขภาพดี

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Lhasa-U-Tsang Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ :: ทะเลสาบหยังหู - ตำหนักมอร์บุหลิงข่า วัดเซล่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทะเลสาบยัมดรก หรือ ทะเลสาบหยางหู
(Yamdrok Tso)

ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ที่สวยที่สุดของทิเบต มีพื้นที่ประมาณ 700 ตารางกิโลเมตร อยู่ในวงล้อมของเทือกเขาหิมาลัยด้านเหนือ ได้สมญานามว่า "คลังแห่งมัจฉาของทิ เบต" และเป็นหนึ่งในทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์สี่แห่งของทิเบต (อีก 3 แห่งคือ Lhama La-tso, Manasarovar, Man-tso ) ทะเลสาบแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำจาก Yarlung Tsangpo หรือแม่น้ำพรหมบุตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ตำหนักนอร์บุหลิงฆา
(Norbulingka Summer Palace) 

นอร์บุหลิงฆา แปลว่า สวนอัญมณี เป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สร้างขึ้นในช่วงหลังศตวรรษที่ 18 โดย ดาไลลามะที่ 7 และดาไลลามะองค์อื่นๆ ได้สร้างต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆ ชมบัลลังก์เทวราช และงานจิตรกรรมฝาผนังกับประสบการณ์ชีวิตในแง่มุมต่างๆ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Lhasa-U-Tsang Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า :: นั่งรถไฟหลังคาโลก - ลาซา ซีหนิง(นอนบนรถไฟ ห้องละ 4 ท่าน) - ผ่านชมสะพานแม่น้ำลาซา - ลอดอุโมงค์หยังปาจิ่ง - เขาถังกู่ระ - กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู - แม่น้ำโทงเทียน - รถไฟลอดอุโมงค์เขาคุ้นลุ้น - เขาเทวาดาคุนลุ้น - ทะเลสาบชิงไห่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

 • 10.10 น. นั่งรถไฟสายหลังคาโลก ลาซา โดยรถไฟเที่ยว Z8982 09.25-06.25 น. รถไฟขบวนท่องเที่ยวสุดหรูสายหลังคาโลก(เมืองจีน) พักผ่อนบนรถไฟ (พักตู้นอน ห้องละ 4 ท่าน มี 4 เตียง 2ชั้น ไม่มีห้องพักเดี่ยว) บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป (ขอสงวนในการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินรถไฟตามจริงของทิเบต)

รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ

ผ่านชมสะพานแม่น้ำลาซา
(Lhasa River Bridge)

ชมบรรยากาศทิวทัศน์สวยงามระหว่างการเดินทาง โดยเริ่มขบวนรถไฟออกจากสถานี ข้ามสะพานแม่น้ำลาซา และอำลาพระราชวังโบตาลา อันเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตและวัดเดรปุงที่อยู่เชิงเขา

อุโมงค์หยังปาจิ่ง

ลอดอุโมงค์หยังปาจิ่ง ยาว 42.5 กิโลเมตร

ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว

รถไฟจะชลอความเร็วให้ท่านชมวิวในบริเวณ ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว สูงจากระดับทะเล 4,800 เมตร พื้นน้ำกว้าง 400 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงของโลก ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน 

ทุ่งหญ้าเชียงถัง

ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลาง ทุ่งหญ้าเชียงถัง มีสัตว์ป่าหลายชนิดวิ่งเล่นอยู่ตามบริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา ละมั่ง แพะเหลือง เสือดาว และเสือดาวหิมะ ถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์สวยๆ ของทะเลสาบทุ่งหญ้าและภูเขาหิมะ รถไฟวิ่งผ่านอำเภอน่าจวี ผ่าน ทุ่งหญ้าเชียงถัง พื้นที่กว่า 6 แสนตารางกิโลเมตร และวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะติดๆ กัน เป็นแนวทิวเทือกเขาหิมะปกคลุม

กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู


Photo Credit: chinadaily

รถไฟผ่าน เขาถังกู่ระ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชม กาเซียร์เจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กิโลเมตร ในช่องเขาถังกูระ กาเซียร์สายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาแห่งนี้เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างทิเบตกับมณฑลชิ่งไห่

แม่น้ำโทงเทียน

รถไฟผ่าน แม่น้ำโทงเทียน ซึ่งมีความยาวประมาณ 4,500 เมตร ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักในเรื่องไซอิ๋ว พระถังซัมจั๋งเดินทางไปเชิญพระไตรปิกฏจาก ประเทศอินเดียและผ่านที่นี่ เป็นแม่น้ำสายแรกตอนบนแยงซีเกียง ชมวิวธรรมชาติของธารน้ำแข็งระหว่างทาง

เขาเทวาดาคุนลุ้น

รถไฟลอดอุโมงค์เขาคุนลุ้น มีความยาว 1,686 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร จากนั้นขบวนรถเลาะเลียบ เขาเทวดาคุนลุ้น มองเห็นภูเขาหิมะยู่ซู ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเขาคุนลุ้น ยอดเขาแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งสำนักคุนลุ้น รถไฟผ่านเมืองเก๋อเอร์มู่

ทะเลสาบชิงไห่

ผ่าน ทะเลสาบชิงไห่ เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดของจีน

รับประทานอาหารเย็น บนรถไฟ

นอนบนรถไฟ ตู้นอน 2 ชั้น ห้องละ 4 ท่าน


วันที่หก :: ขบวนรถไฟ ถึงซีหนิง - ทะเลสาบชิงไห่ - เมืองซีหนิง - วัดถาเอ๋อร์

รับประทานอาหารเช้า บนรถไฟ
(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเที่ยวขบวนรถไฟ)

= ขบวนรถไฟ ถึงเมืองซีหนิง =

ถึง เมืองซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ ได้ชื่อว่า "จงกั๋วเซี่ยตู" หรือ เมืองฤดูร้อนแห่งจีน ตั้งอยู่ในเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบสูงหวงถู่ (ที่ราบสูงดินเหลือง) กับที่ราบสูงชิงจั้ง (ที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต) เมืองซีหนิงเป็นเมืองระหว่างทางสำหรับ "เส้นทางสายไหม" โบราณทางตอนใต้ และ "เส้นทางโบราณซีอาน-ทิเบต" นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ค.ศ 618-907 อีกทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญ เป็นเมืองสำคัญทางการทหารในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนจนได้รับสมญานามว่าเป็น “ชัยภูมิระหว่างชิงไห่กับทิเบต”

วัดถาเอ๋อร์

สักการะ วัดถาเอ๋อร์ หรือที่ชาวทิเบตเรียก “คุมบุม” 1 ใน 6 มหาบูชาสถานของชาวพุทธสายวัชรนิกายสวมหมวกเหลือง ซึ่งก็คือชาวทิเบตส่วนใหญ่ โดยเป็นพระอารามขนาดใหญ่และสลับซับซ้อน มีพื้นที่รวม 2,500 ไร่ มีห้องโถงใหญ่ 15 ห้อง ห้องพักสงฆ์ 9,300 ห้อง ตัวอาคารก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมฮั่นผสมทิเบต ประกอบด้วย วิหารหลวง หรือ “วิหารหลังคาทองคำ” และวิหารบริวารรายล้อมอีกมายหลายหลัง ภายใน ประดิษฐานพระพุทธรูปแทนองค์พระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และพระโพธิสัตว์มากมาย วิหารหลังคาทองคำ ของวัดถาเอ่อร์ เป็นสถานที่ที่ประดิษฐานสถูปเงินประดับเพชรนิลจินดา ภายในบรรจุสรีระสังขารของท่านจงขะปะ 

ในระหว่างที่ท่านจงขะปะ แบกรับภารกิจปฏิรูปศาสนา อันหนักหน่วง วัดนี้ก็ได้รับการยกย่องให้เป็น “สุดยอดพุทธศิลป์สามสาขา” คือ 1.การวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง 2.การเย็บปักผ้าพระบฏ หรือ “ถังข่า” 3.การปั้นแกะสลักเนยจามรีเป็นรูปดอกไม้คล้ายพานบายศรีถวายเป็นพุทธบูชา หรือ “ตอร์มา” 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่เมืองซีหนิง ผ่านชมทะเลสาบชิงไห่ =

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Rezen Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่เจ็ด :: ซีหนิง - บินภายในประเทศ กลับเมืองเฉิงตู - ถนนซุนซีลู่ - แพนด้าปีนตึก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= บินภายในประเทศ เดินทางสู่เฉิงตู =

 • เดินทางสู่สนามบินซีหนิง
 • 14.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเทียนฟู่ เมืองเฉิงตู เที่ยวบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่ CA276
  • บริการอาหารกลางวันบนเครื่อง (บริการของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. และถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 5 กก. 
 • 15.55 น. ถึงสนามบินเทียนฟู่ เมืองเฉิงตู

ถนนคนเดินชุนซีลู่
(Chunxi Lu)

ช้อปปิ้งกันให้เพลิดเพลิน กับย่านช้อปปิ้งสินค้าทันสมัย เป็นย่านวัยรุ่น ที่มีทั้งสินค้าแบรนด์เนม และร้านเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า รวมถึงร้านขายของกินมากมาย เป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถสามารถวิ่งผ่านได้

หมีแพนด้ายักษ์ปีนตึก
(IFS Building)

จุดเช็คอินสุดน่ารัก เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังป่ายปีนตืน เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Xin Liang Hotel
หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่แปด :: เฉิงตู - สนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระพักผ่อน ภายในโรงแรม (ให้ท่านพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เฉิงตู

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่ เฉิงตู
 • 15.00 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA471
  • บริการอาหารบนเครื่อง (บริการของสายการบิน)
  • น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. และถือขึ้นเครื่อง ท่านละ 5 กก. 

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 17.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป และกลับ กรุงเทพ-เฉิงตู-กรุงเทพ และค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 เที่ยวบิน เฉิงตู-ลาซา/ซีหนิง-เฉิงตู
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20 กก และถือขึ้นเครื่อง 5 กก
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีน(พูดไทย) คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 คน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  • กรณีห้องพักคู่TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED 1 เตียงใหญ่แทนโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED 1 เตียงใหญ่ ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้องพัก TWIN BED เตียงเดี่ยว 2เตียง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  • กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆๆ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • สำหรับพาสปอร์ตไทย (ไม่ต้องทำวีซ่า) ต้องทำเอกสารแจ้งทางประเทศทิเบต จองทัวร์พร้อมส่งสำเนาพาสปอร์ต
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าวีซาจีน สำหรับลูกค้าถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น ลูกค้า 1 ท่านละ 200 หยวน/ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขในการให้บริการ

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง  (มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป และมีหัวหน้าทัวร์ไทย เดินทางพร้อมคณะ)
 • กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว  ทางบริษัทจะส่งเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน  หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
  • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย จีน ไต้หวัน ทิเบต ท่านละ 20,000 บาท ต้องทำจ่ายทิเบต
  • เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 10,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

การยกเลิกเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)  และหากเป็นตั๋วที่ไม่สามารถทำ Refund ได้ท่านจะมาสามรถเรียกร้องขอเงินคืนได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆทั้งสิ้น
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

แนะนำที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

ข่าวดี! อุทยานจางเจียเจี้ย เปิดเที่ยวแล้ว

มีข่าวดีมาบอก! อุทยานจางเจียเจี้ยเปิดแล้วจ้า ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการเปิดให้เข้าชมอุทยานจางเจียเจี้ย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ที่ผ่านมา และเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรถสาธารณะที่รับส่งนักท่องเที่ยวได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อทั้งหมด

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า

เที่ยวจีนสี่เมือง บันทึกการเดินทางไปเที่ยวคุนหมิง ต้าลี่ ลีเจียง แชงกรีล่า ชมความงดงามสองข้างทางระหว่างการเดินทาง จากประสบการณ์จริงของนักเดินทาง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!