Trip Highlight
 • ค้นพบการเดินทางครั้งใหม่ เที่ยวเจาะลึก "มองโกเลียใน" แบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป 
 • เปิดประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง-โฮฮอท นั่งกระเช้าขึ้นสู่เนินทรายเสี่ยงซาวาน พร้อมสนุกกับกิจกรรมทะเลทราย 
 • พบกับพรมสีเขียวขจีของทุ่งหญ้าออร์ดอส สนุกเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมาย พร้อมชมโชว์ต้อนรับผู้มาเยือน 
 • ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้พักในกระโจมท่ามกลางทะเลทราย พร้อมบรรยากาศดวงดาวเต็มท้องฟ้า 
 • เข้าถึงวัฒนธรรม เรียนรู้ประวัติศาตร์ของชาวมองโกล พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน 
 • เยือนสุสานเจงกิสข่าน มหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก 
 • เดินเที่ยวชมวัฒนธรรมมองโกล หมู่บ้านโม่วหนีซาน วัดต้าเจาเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ถนนโบราณไซซ่าง 
 • ชมเขตเมืองใหม่คังปาสือ เมืองสร้างใหม่สุดทันสมัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 
 • ช้อปปิ้งซื้อของฝาก ชิมของอร่อย ย่านซานหลี่ถุน ฉายา สยามสแควร์ปักกิ่ง 
 • อิ่มอร่อยเมนูพิเศษ สุกี้เนื้อแพะ, เมนูอาหารกวางตุ้ง
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 7 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 18 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGCNPEKTG009

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง
RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL
2 ปักกิ่ง - โฮฮอท รถไฟความเร็วสูง - พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน
XINGTAI HOTEL
3 เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า) - รวมกิจกรรมในทะเลทราย - ทุ่งหญ้าออร์ดอส - การแสดงรอบกองไฟ
กระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว)
4 ทุ่งหญ้าออร์ดอส(รวมกิจกรรมในทุ่งหญ้า) - เขตเมืองใหม่คังปาสือ
JINSHA INTERNATIONAL
5 เมืองออร์ดอส - สุสานเจงกีสข่าน - อุทยานจำลอง วันวานของมองโกเลีย
JINSHA INTERNATIONAL
6 เมืองออร์ดอส - เมืองโฮฮอท - หมู่บ้านโม่วหนีซาน - วัดต้าเจ้า - ถนนโบราณไซ้ซ่างเหล่าเจีย
XIANGTAI HOTEL
7 เมืองโฮฮอท - ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง- ช้อปปิ้งถนนซานหลี่ถุน - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ -

กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม - กันยายน 2567

เดือน วันเดินทาง

กรกฏาคม

 • 8 - 14 ก.ค. 67 

 • 17 - 23 ก.ค. 67 

 • 19 - 24 ก.ค. 67 

 • 24 - 30 ก.ค. 67 

 • 25 - 31 ก.ค. 67

สิงหาคม

 • 7 - 13 ส.ค. 67 

 • 19 - 25 ส.ค. 67 

 • 14 - 18 ส.ค. 67 

 • 26 ส.ค. - 1 ก.ย. 67

กันยายน

 • 2 - 8 ก.ย. 67 

 • 16 - 22 ก.ย. 67

อัตราค่าบริการ
(ราคารวมตั๋วเครื่องบิน)

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

65,900

6 ท่าน

58,900

8 ท่าน

56,900

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

10,000

หมายเหตุ:

 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น และไม่มีราคาเด็ก 
 • ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นจีน และคนขับรถ ค่าทิปท่านละ 210 หยวน/ตลอดการเดินทาง 
 • โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 14 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: สนามบินสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 08.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG) ประตู 1-2 
 • 10.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG614 
  • รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม กระเป๋า 1 ใบ / ท่าน
  • บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ปักกิ่ง

 สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG)

 • 15.45 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมงเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) 
 • ไกด์ท้องถิ่นจีน(พูดไทย) ชูป้ายต้อนรับ “ WONDERFUL PACKAGE ”

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL
หรือเทียบเท่า

RAMADA BY WYNDHAM BEIJING HOTEL


วันที่สอง :: ปักกิ่ง - โฮฮอท รถไฟความเร็วสูง - พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก

เดินทางสู่ เมืองโฮฮอท (Hohhot) โดยรถไฟความเร็วสูง
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ปักกิ่ง - โฮฮอท (Hohhot) โดยรถไฟความเร็วสูง

หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นรถไฟ 

 • รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม 
 • กระเป๋าที่ใช้เดินทางของท่าน ควรมีแบบคันชักล้อลาก มีขนาดไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป 
 • การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ

รับประทานอาหารกลางวัน บนรถไฟ

พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Museum)
(ปิดทุกวันจันทร์)

พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน (Inner Mongolia Museum)

พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน ตั้งอยู่ติดกับโรงละครขนาดใหญ่ แบ่งเป็นส่วนจัดการแสดงทั้งสิ้นถึง 6 ชั้น มีพื้นที่ 51,350 ตารางเมตร จัดแสดงประวัติเรื่องราว วิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีกมากมาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ สุกี้เนื้อแพะ

สุกี้เนื้อแพะ มองโกเลีย

ที่พัก XINGTAI HOTEL
หรือเทียบเท่า

XINGTAI HOTEL


วันที่สาม :: เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า) - รวมกิจกรรมในทะเลทราย - ทุ่งหญ้าออร์ดอส - การแสดงรอบกองไฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เนินทรายเสี่ยงซาวาน (Xiang Sha Wan/ Whistling Dune Bay)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เนินทรายเสี่ยงซาวาน (Xiang Sha Wan/ Whistling Dune Bay)

เนินทรายเสี่ยงซาวาน ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายคู่ปู้ฉี่ เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของจีน เนินทรายส่วนใหญ่ในบริเวณนี้จะมีความสูงราว 10-15 เมตร และเนินทรายกว่า 80% มีการเคลื่อนตัวตามแรงลมและสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กิจกรรมในทะเลทราย

เนินทรายเสี่ยงซาวาน (Xiang Sha Wan/ Whistling Dune Bay)

เนินทรายเสี่ยงซาวาน (Xiang Sha Wan/ Whistling Dune Bay)

เนินทรายเสี่ยงซาวาน (Xiang Sha Wan/ Whistling Dune Bay)

 • นั่งกระเช้า เพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย เดินลุยวิ่งเล่นบน ทะเลทรายให้สะใจ (รวมกระเช้าไป-กลับ และรวมค่าเช่ารองเท้าแล้ว) 
 • นั่งรถกอล์ฟตะลุยทะเลทราย นั่งรถไฟเล็ก ชมวิวทะเลทราย ชมปะติมากรรมการแกะสลักทราย 
 • สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิเช่น ขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย, เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา (สูง 110 เมตร ชัน 45 องศา) ว่ากันว่าเมื่อไถลลงมา เนินทรายประหลาดจะมีเสียงร้อง ขอเชิญทุกท่านพิสูจน์ความลี้ลับนี้ด้วยตัวเอง ท่านสามารถลื่นไถลเนินทรายเล่นแบบช้าๆ ลงมาด้านล่างโดยใช้อุปกรณ์ส่วนตัว(ก้น) ที่ไม่เสียค่าบริการใดๆ หรือจะเล่นแบบสุดมันส์โดยใช้สเลดจ์หรือสกีทราย เป็นต้น (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์เสริม)

ทุ่งหญ้าออร์ดอส (Ordos Grassland)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ทุ่งหญ้าออร์ดอส (Ordos Grassland)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

การแสดงรอบกองไฟ

ทุ่งหญ้าออร์ดอส (Ordos Grassland)

พบกับประสบการณ์อันน่าประทับใจ ชมการแสดง ระบำเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟของชาวมองโกล

ที่พัก กระโจมมองโกล
(แบบกระโจมทันสมัย มีห้องในน้ำตัว)

ทุ่งหญ้าออร์ดอส (Ordos Grassland)

คืนนี้ท่านจะได้พักในกระโจมพื้นเมือง เรียกว่า “เกอ” กระโจมแบบมองโกเลียทันสมัย(มีห้องน้ำในตัว) ก่อนเข้านอนอย่าลืมออกมายืนบนท้องทุ่งกว้างเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และนับดาวนับแสนดวงบนท้องฟ้า


วันที่สี่ :: ทุ่งหญ้าออร์ดอส(รวมกิจกรรมในทุ่งหญ้า) - เขตเมืองใหม่คังปาสือ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

กิจกรรมบนทุ่งหญ้าออร์ดอส

ทุ่งหญ้าออร์ดอส (Ordos Grassland)

ทุ่งหญ้าออร์ดอส (Ordos Grassland)

ทุ่งหญ้าออร์ดอส (Ordos Grassland)

ทุ่งหญ้าออร์ดอส (Ordos Grassland)

ทุ่งหญ้าออร์ดอส เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเสมือนพรมเนื้อนุ่มที่ถูกแต่งแต้ม สีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้าดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมในทุ่งหญ้าออร์ดอส สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมมากมาย อาทิ โชว์แข่งม้า โชว์กายกรรม ถ่ายรูปบนหลังม้า สไลด์เดอร์กลางทุ่งหญ้า นั่งรถไฟชมทุ่งหญ้า ตีกอล์ฟบนทุ่งหญ้า เลี้ยงแกะ ยิงธนู โยนธนูเข้าห่วง Car Bump Go-Kart และ โชว์งานแต่งงานของคนพื้นเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เขตเมืองใหม่คังปาสือ (Kangbashi)

เขตเมืองใหม่คังปาสือ (Kangbashi)

เขตเมืองใหม่คังปาสือ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ โดยได้เสนอรูปแบบชีวิตใหม่อันทันสมัยให้แก่ชาวเมืองผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองนี้ มีทั้งต้นไม้เรียงรายสองข้างทาง อาคารที่พักอาศัยใหม่ สวนสาธารณะกว้างใหญ่ ร้านอาหาร และอีกมากมายที่สามารถรองรับประชากรที่ย้ายเข้ามาเมืองใหม่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดเจ้าของบริษัทเหมืองแร่ เข้ามาลงทุนทำเหมืองถ่านหิน แร่ธาตุหายาก และขุดก๊าซในเมืองแห่งนี้อีกด้วย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก JINSHA INTERNATIONAL
หรือเทียบเท่า

JINSHA INTERNATIONAL


วันที่ห้า :: เมืองออร์ดอส - สุสานเจงกีสข่าน - อุทยานจำลอง วันวานของมองโกเลีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สุสานเจงกิสข่าน (Mausoleum of Genghis Khan)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

สุสานเจงกิสข่าน (Mausoleum of Genghis Khan)

สุสานเจงกิสข่าน เป็นสุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขตสุสานกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500 ตารางกิโลเมตร ณ สุสานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสข่านรูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาว ภายในมีรูปปั้นและรูปที่แสดงชีวประวัติของเจงกิสข่าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย

อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย มีพื้นที่ 33.48 ตารางกิโลเมตร ที่จะพาคุณย้อนกลับไปเมื่อ 700 กว่าปีก่อน ฉากต่างๆ บอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประวัติ ภาษาของชนเผ่ามองโกล ที่มีมาตั้งแต่โบราณ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

ที่พัก JINSHA INTERNATIONAL
หรือเทียบเท่า

JINSHA INTERNATIONAL


วันที่หก :: เมืองออร์ดอส - เมืองโฮฮอท - หมู่บ้านโม่วหนีซาน - วัดต้าเจ้า - ถนนโบราณไซ้ซ่างเหล่าเจีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองโฮฮอท =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หมู่บ้านโม่วหนีซาน

หมู่บ้านโม่วหนีซาน เป็นเมืองจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมองโกล เป็นมรดกทางภูมิปัญญา และมรดกทางวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้

วัดต้าเจา (Dazhao Temple)

วัดต้าเจา (Dazhao Temple)

วัดต้าเจา เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน” หน้าองค์พระมีเสาสีทอง 2 เสาแกะ สลักสวยงามเป็นรูปมังกร อันเป็นสิ่งที่บอกว่าวัดแห่งนี้จักรพรรดิ (คังซี) เคยเสด็จมาเยือน นอกจากนี้องค์ดาไลลามะ ที่ 3 ยังเคยเสด็จเยี่ยมวัดต้าเจาในปี ค.ศ. 1586

ถนนโบราณไซซ่าง (Saishang Old Street)

ถนนโบราณไซซ่าง (Saishang Old Street)

เดินชมบรรยากาศ เลือกซื้อของฝาก ถนนโบราณไซซ่าง ถนนโบราณประจำเมืองโฮฮอทที่มีบ้านเรือนทรงดั้งเดิม ปัจจุบันเปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกและของพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของชาวมองโกล อาทิเช่น เหล้านมแพะ ตุ๊กตาม้า-อูฐ ผลิตภัณฑ์จากผ้าแคชเมียร์ ภาพวาด หวีจากกระดูกสัตว์และเขาสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นต้น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก XIANGTAI HOTEL
หรือเทียบเท่า

XINGTAI HOTEL


วันที่เจ็ด :: เมืองโฮฮอท - ปักกิ่ง รถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง- ช้อปปิ้งถนนซานหลี่ถุน - สนามบินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ กรุงปักกิ่ง
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

ปักกิ่ง - โฮฮอท (Hohhot) โดยรถไฟความเร็วสูง

เดินทางสู่ สถานีรถไฟโฮฮอท เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ กรุงปักกิ่ง (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) 

หมายเหตุ เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นรถไฟ 

 • รถไฟอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนเวลา ขอสงวนสิทธิ์จัดขบวนและเวลาตามความเหมาะสม 
 • กระเป๋าที่ใช้เดินทางของท่าน ควรมีแบบคันชักล้อลาก มีขนาดไม่ควรใช้กระเป๋าที่มีขนาดใหญ่จนเกินไป 
 • การขึ้นรถไฟลูกค้าต้องลากกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการขึ้นหรือลงรถไฟ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ย่านซานหลี่ถุน (Sanlitun)

ย่านซานหลี่ถุน (Sanlitun)

ย่านซานหลี่ถุน ถือเป็นย่านช้อปย่านกินย่านเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่ง หรือเรียกว่า "สยามสแควร์ปักกิ่ง"

อิสระรับประทานอาหารเย็น

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 สายการบินไทย THAI AIRWAYS (TG)

 • สมควรแก่เวลา พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ และนำท่านสู่สนามบินปักกิ่ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ 
 • 17.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG615 
  • รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม กระเป๋า 1 ใบ / ท่าน 
  • บนเครื่องมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม(บริการของสายการบิน)

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 21.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

การจอง และชำระเงิน หรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด

 • งวดที่  1  สำรองที่นั่งจ่าย   30,000.- บาท หรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด
 • งวดที่  2  ชำระส่วนที่เหลือ 30 วันล่องหน้าก่อนออกเดินทาง 

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทย (ไทย แอร์เวย์) ไป-กลับ ตามโปรแกรม (กรุงเทพ-ปักกิ่ง-กรุงเทพ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดท่านละ 23 กก. และน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7 กก.(ตามสายการบินกำหนด)
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการเที่ยวบินของสายการบิน
 • ค่าไกด์มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจีน (พูดภาษาไทย, English Speaking Guide) คอยอำนวยสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 คน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง 2 เที่ยว (ปักกิ่ง-โฮฮอท-ปักกิ่ง)  
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 คน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามรายการ และบางมื้อมีจะเป็นอาหารท้องถิ่นเพื่อท่านจะได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป- ท่านและคณะ เชคอินตั๋วเครื่องบิน และที่นั่งบนเครื่อง ณ สนามบิน

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง หรือ ต่ออายุหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออก, ค่ารรมเนียมค่าวีซ่า เข้าประเทศจีน ของบุคคลต่างด้าว และต่างชาติ (ถ้ามี) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด  ฯล
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่นจีน ท่านละ 210 หยวน/ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผู้เดินทางต่ำกว่า 4 ท่าน กรุณาสอบถามเพิ่มเติม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  • ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 35,000 บาท
  • ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 20,000 บาท
  • จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ท่านละ 30,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ กับ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ที่ต้องไป!

ถ้าจะให้พูดถึงประเทศจีนแล้วล่ะก็ เราก็คงนึกถึงกรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวง แต่ยังมีอีกหนึ่งเมืองที่มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากันเลย นั่นก็คือ มหานครเซี่ยงไฮ้ สุดยอดมหานครทันสมัยที่มีอะไรตื่นตาตื่นใจเต็มไปหมด และนี่คือ 10 ที่เที่ยวเซี่ยงไฮ้ยอดฮิต ที่ใครๆ ก็ต้องไป

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!