Trip Highlight
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 - 8 ท่าน โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง (สามารถสอบถามเที่ยวบินเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่)
 • เที่ยวแบบส่วนตัวไม่ต้องเดินตามใคร ด้วยรถรับส่งแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดทริป
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล 3 พักตร์ วัดหนานซาน ขอพรสมหวังทุกประการ 
 • ชมอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว พร้อมวิวทิวทัศน์ที่สูงที่สุด 
 • ที่สุดแห่ง วนอุทยานสุดขอบฟ้า หน้าผาสวรรค์จรดแหลมทะเล แหลมเทียนหยาไหเจี่ยว
 • ถ่ายรูปเช็คอินท่ามกลางความงามของกุหลาบนับพัน ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง 
 • เยือนเกาะไห่หัว Ocean Flower Island เดินเล่นถ่ายรูปเช็คอินถนนคนเดินเหมิงชิง 
 • ชมบ่อเกลือพันปี กับการทำเกลือแบบดั้งเดิมมานานนับพันปี 
 • ช้อปปิ้งห้างสับปะรด คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่แห่งแรกในเมืองซานย่า 
 • เดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศดั้งเดิม ถนนคนเดิน JIEFANG LU, ช้อปปิ้งชิมของอร่อย ถนนอี้เหิง
 • ที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
 • Optional: เลือกซื้อโปรแกรมเพิ่มเติม นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวซานย่า หรือ ชมโชว์รักนิรันดร์สุดโรแมนติก
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: กรุณาเลือกสนามบิน
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGCNDMKSYX03

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินซานย่า ฟินิกซ์ - เข้าที่พัก
Yuexin Tomorrow Hotel
2 วัดหนานซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - เกาะไห่หัว (เกาะดอกไม้) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเหมิงชิง
Yuexin Tomorrow Hotel
3 บ่อเกลือพันปี - หาดสวรรค์เทียนหยาไห่เจี่ยว (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินเจียฟางลู่
Yuexin Tomorrow Hotel
4 ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง(รวมรถกอล์ฟ) - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง(ไม่รวมรถกอล์ฟ) - ห้างสัปปะรด - Optional ชมโชว์รักนิรันดร์สุดคลาสสิค
Yuexin Tomorrow Hotel
5 Optional เปิดประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ - ตลาดกลางคืนอี้เหิง - สนามบินซานย่า ฟินิกซ์ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กำหนดการเดินทาง: มิถุนายน - กันยายน 2567

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

20,900

6 ท่าน

17,900

8 ท่าน

16,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

5,500

หมายเหตุ:

 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น
 • ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ลูกค้าจ่ายทริป 1,000 หยวน/ท่าน/ตลอดการเดินทาง
 • โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะคุณเท่านั้น

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 14 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินซานย่า ฟินิกซ์ - เข้าสู่ที่พัก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

สนามบินดอนเมือง

 • พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก
 • ออกเดินทางสู่ สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือกเอง

สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์
(Sanya Phoenix International Airport)

สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ (Sanya Phoenix International Airport)

 • ถึง สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์ท้องถิ่นจีนรอรับท่านและคณะ

ที่พัก Yuexin Tomorrow Hotel
หรือเทียบเท่า

Yuexin Tomorrow Hotel


วันที่สอง :: วัดหนานซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมมองทะเล (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - เกาะไห่หัว (เกาะดอกไม้) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเหมิงชิง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล (ไม่รวมรถกอล์ฟ)
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

วัดหนานซาน เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล

เป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สิ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ เจ้าแม่กวนอิมหนานซาน องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล เป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ มีความสูงถึง 108 เมตร ถือเป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนที่สูงที่สุดในโลก กล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

= เดินทางสู่ เกาะไห่หัว =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

เกาะไห่หัว เกาะดอกไม้

ถนนคนเดินเหมิงชิง

ถนนคนเดินเหมิงชิง

ถนนคนเดินที่ตัวอาคารเป็นรูปแบบศิลปะผสมผสาน ให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปปิ้ง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสวยๆ รวมไปถึงมีร้านอาหารมากมายให้ได้ลิ้มลอง

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Yuexin Tomorrow Hotel
หรือเทียบเท่า

Yuexin Tomorrow Hotel


วันที่สาม :: บ่อเกลือพันปี - หาดสวรรค์เทียนหยาไห่เจี่ยว (ไม่รวมรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินเจียฟางลู่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

บ่อเกลือพันปี

บ่อเกลือพันปี

บ่อเกลือพันปี ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Yantian Peninsula Yangpu เป็นไร่เกลือโบราณของไหหลําที่มีมานานนับพันปีนี้ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นไร่เกลือที่ผลิตโดยแสงแดดเป็นครั้งแรกและยังคงรักษาลําดับการทําเกลือพื้นบ้านดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ โดยกว่าจะมาเป็นเกลือนั้น ได้มีการใช้วัสดุในท้องถิ่น ตัดหินภูเขาไฟออกเป็นร่องหินตื้นๆ จำนวนนับไม่ถ้วน นำมาตั้งเรียงกันเหมือนหินหมึกสี่เหลี่ยมที่มีขนาดและความสูงต่างกันออกไป กระจายและฝังเป็นแถวและบล็อกรอบๆ นาเกลือ เป็นภาพที่สวยงามแปลกตา และเมื่อนำน้ำทะเลที่กรองแล้วเทลงในรางหิน ให้แสงแดดแผดเผา จะได้ที่เหลือกลายเป็นเกลือ

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

หาดสวรรค์เทียนหยาไหเจี่ยว (ไม่รวมรถกอล์ฟ)
(Tianya-Haijiao)

หาดสวรรค์เทียนหยาไหเจี่ยว (Tianya-Haijiao)

แหลมเทียนหยาไหเจี่ยว (天涯海角) วนอุทยานสุดขอบฟ้า หน้าผาสวรรค์จรดแหลมทะเล ตั้งอยู่บนแนวชายฝั่งห่างจากหินดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ หินทั้งสองนี้สลักคำว่า "เทียนหยา" และ "ไหเจี่ยว" ตามลำดับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของปลายทางใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ของจีน สุดยอดความงามที่เป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำ จนมีคำกล่าวว่า "ถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไห่เจียว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ"

ถนนคนเดิน JIEFANG LU

ถนนคนเดิน JIEFANG LU

ถนนคนเดินที่มีบรรยากาศดั้งเดิม เต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารมากมาย ให้เดินช้อปปิ้ง เลือกซื้อของ ชิมของอร่อยที่มีอยู่ตลอดเส้นทาง

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Yuexin Tomorrow Hotel
หรือเทียบเท่า

Yuexin Tomorrow Hotel


วันที่สี่ :: ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง(รวมรถกอล์ฟ) - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง(ไม่รวมรถกอล์ฟ) - ห้างสัปปะรด - Optional ชมโชว์รักนิรันดร์สุดคลาสสิค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (รวมรถกอล์ฟ)
(Yalong Bay International Rose Valley)

ทุ่งดอกกุหลาบอ่าวย่าหลง (Yalong Bay International Rose Valley)

ตื่นตาความงดงามสุดโรแมนติกของดอกกุหลาบสีสันสดใสที่บานเต็มทุ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บความประทับใจ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบหลากหลายชนิด เช่น ขนมดอกกุหลาบ น้ำหอมกลิ่นกุหลาบ เป็นต้น

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถกอล์ฟ)
(Luhuitou Park)

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (Luhuitou Park)

อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง หรือ อุทยานยอดเขาลู่หุยโถว (鹿回头) อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก เป็นเรื่องเล่าขานในเรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมหินแกะสลัก Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่ารัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า

ช้อปปิ้งห้างสับปะรด
(Pineapple Shopping Center)

ช้อปปิ้งห้างสับปะรด (Pineapple Shopping Center)

ห้างดังใจกลางย่านธุรกิจหลัก ต้าตงไห่ โดดเด่นด้วยรูปทรงสับปะรดสีทองขนาดใหญ่ เป็นจุดชมวิวระดับ 4A และเป็นคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่แห่งแรกในเมืองซานย่า ที่ผสมผสานการช้อปปิ้ง ความบันเทิง และการพักผ่อน ซึ่งต้องยกให้เป็น ฮาร์เบอร์ซิตี้ ซานย่า หมายเลข 1

ชมโชว์สุดอลังการ "รักนิรันดร์" (Sanya's Eternal Love)
(optional: ค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม)

ชมโชว์สุดอลังการ

ชมโชว์สุดอลังการ "รักนิรันดร์" (Sanya's Eternal Love) ราคาทัวร์ไม่รวมค่าชมโชว์ ท่านละประมาณ 400 หยวนต่อ/ท่าน
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากท่านสนใจสอบถามราคากับหัวหน้าทัวร์อีกครั้ง)

อิสระรับประทานอาหารเย็น

ที่พัก Yuexin Tomorrow Hotel
หรือเทียบเท่า

Yuexin Tomorrow Hotel


วันที่ห้า :: Optional เปิดประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ - ตลาดกลางคืนอี้เหิง - สนามบินซานย่า ฟินิกซ์ - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวซานย่า
(optional: ค่าใช้จ่ายไม่รวมในโปรแกรม)

นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมวิวซานย่า

เปิดประสบการณ์นั่งเฮลิคอปเตอร์ ทะยานไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่และโรแมนติก มองเห็นทะเลสีฟ้าและชวนฝัน กับเกาะโรแมนติกจากมุมมองใหม่ ชมวิวเมืองซานย่าแสนสวย โรแมนติกแดนสวรรค์ 

 • เฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ นั่งได้ไม่ เกิน 3 คน **น้ำหนักผู้โดยสารแต่ละท่านจะต้องไม่เกิน 100 กก. และไม่เป็นโรคหัวใจ โรคความดัน โรคกลัวความสูง โรคกลัวที่แคบ หรือโรคประจำตัวอื่นๆที่มีผลต่อสุขภาพตนเองในการขึ้น**
 • ราคาทัวร์ไม่รวมค่า 1. นั่งเฮลิคอปเตอร์ 2.ค่าวิดิโอวิดีโอพร้อมตัดต่อในขณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ** หากท่านต้องการสามารถแจ้งความประสงค์หน้างาน พร้อมชำระเงิน โปรดสอบถามราคากับไกด์จีนไหลหลำอีกครั้ง

ถนนคนเดินอี้เหิง
(Yiheng Street)

ถนนคนเดินอี้เหิง (Yiheng Street)

เพลิดเพลินเดินช้อปปิ้ง พร้อมชิมของอร่อย ถนนคนเดินที่ยังคงความดั้งเดิมกับบรรยากาศสไตล์โลคอล เป็นตลาดกลางคืนที่มีความคึกคัก เต็มไปด้วย ร้านค้ามากมายให้ช้อปปิ้งกันอย่างเพลิดเพลิน รวมไปถึงร้านอาหารให้ได้เลือกชิมความอร่อยในแบบฉบับของเมืองซานย่า รวมไปถึงซื้อของฝากของที่ระลึกกันได้ที่นี่

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สนามบินดอนเมือง
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซานย่า ฟีนิกซ์
 • ออกเดินทางจากสนามบินซานย่า ฟีนิกซ์ โดยสายการบินที่ท่านเลือก สู่กรุงเทพฯ
 • เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่มเติมได้โดยสอบถามจากเจ้าหน้าที่
**************************

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ (ดอนเมือง-ซานย่า ฟินิกซ์-ดอนเมือง / SL)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถ ลูกค่าจ่ายทิป  1,000 หยวน /ต่อท่าน/  ตลอดการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินและค่าห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  o   มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือชำระหมด
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้วหากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / DoubleRoom) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรมกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล

นครเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ไม่เคยหลับ ชมหอไข่มุก พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ ศาลาฝานกง วัดฉงหยวน เดินเล่นหาดว่ายทัน ถนนคนเดินนานกิงลู่ ซินเทียนตี้

เช็คอิน 5 ที่เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน

เที่ยวจีน ไปเมืองซัวเถา ถิ่นกำเนิดชาวแต้จิ๋วต้องไปเยือน ดูว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้าง เฮี้ยงบู้ซัว ชมศาลเจ้าพ่อเสือ เกาะหม่าสือ วัดไทยในแต้จิ๋ว วัดไคหยวน สะพานเซียงจื่อ ศาลเจ้าไต่ฮงกง วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว

แนะนำ 5 ที่เที่ยวคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ เมืองยอดฮิตของจีน

เมืองคุนหมิง นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของจีน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายใครสายธรรมชาติต้องมาสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!