Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่เมืองเฉิงตู 
 • การกลับมาอีกครั้งของอุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่เปลี่ยนแปลงไม่รู้จบ
 • ชมทะเลสาบสีมรกตที่อุบัติขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ต่อด้วยการกัดเซาะของธารน้ำแข็งอีกหลายล้านปี จึงเกิดภูมิลักษณ์มหัศจรรย์นี้ของ อุทยานจิ่วจ้ายโกว
 • ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแผ่นดินไหว ซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร
 • สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติ  ณ  อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • ช้อปปิ้งก่อนกลับที่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ ถนนวัฒนธรรมที่ตกแต่งแบบย้อนยุค เต็มไปด้วยกลิ่นอายของสามก๊ก ตัวถนนมีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีของเก่าๆ มากมาย

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กันยายน-ธันวาคม 2566
รหัสสินค้า: CNCTUCTUPACKAGE

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม (ไม่มีไกด์)
SPRING HOTEL
2 เฉิงตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - จิ่วจ้ายโกว (มีไกด์)
XINGYU HOTEL
3 เที่ยวชมอุทยานธารสวรรคจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รวมรถอุทยานประจำทาง) (มีไกด์)
XINGYU HOTEL
4 จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้า+รถกอล์ฟ) – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน (มีไกด์)
EXPRESS BY HOLIDAY INN
5 เมืองตูเจียงเยี่ยน - เฉิงตู- ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สนามบินเฉิงตู-กรุงเทพฯ (มีไกด์) -

อัตราค่าบริการ สำหรับเดินทาง 4-8 ท่าน
(ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) 

กำหนดการดินทาง เดินทาง 4-8 ท่าน
ราคาท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ 
กันยายน–ตุลาคม 2566  26,900 6,000
พฤศจิกายน–ธันวาคม 2566  22,900 5,000

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางประเทศจีน วันชาติจีน ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว ที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย
ใช้รถ Van 7-14 ที่นั่ง  สำหรับนั่ง 4-8 ท่าน

สำหรับเดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

สำหรับเดินทาง 6-8 ท่าน โดยรถยนต์ 15 ที่นั่ง

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - เฉิงตู - รถรับจากสนามบินส่งเข้าโรงแรม    (ไม่มีไกด์)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู  โดยสายการบินการบินที่ท่านเลือกเอง          
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฟู่ (TFU)นครเฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
 • พบกับคนขับถือป้ายตอนรับตรงประตูทางออกพาท่านเดินทางสู่ที่พัก   จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
 • พักที่  SPRING HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันสอง : เฉิงตู - ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี - จิ่วจ้ายโกว (มีไกด์)

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7-8 ชั่วโมง) ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติของจีน ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของภูเขา ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่งดงามราวกับสรวงสวรรค์ ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพของธรรมชาติขุนเขาและป่าเปลี่ยนสีในช่วงเดือนปลายกันยายน-พฤศจิกายน
  • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
  • ระหว่างทางผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี  เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแผ่นดินไหวและพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน 6,000 กว่าคนทรุดลงไปเมื่อปี ค.ศ. 1978 จนกลายเป็นทะเลสาบที่งดงาม ทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยช์ แต่เลื้อยยาวไปตามแอ่งหุบเขา เป็นภูมิภาพอันยิ่งใหญ่ตระการตาผิวดำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้งาสะท้อนจนดูราวเป็นกระเบื้องยาว ทะเลสาบเตี๋ยซี เป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2478 ซึ่งคราวนั้นได้กลืนสิ่งก่อสร้างและทุกสรรพชีวิตให้หายไปในพริบตา ความงามของธรรมชาติบางครั้งก็แฝงด้วยความโหดร้าย ให้ท่านพักผ่อนอิริยาบท หรือถ่ายรูปคู่กับจามรีสีขาวงามตัดกับฟ้าสีครามและน้ำสีเขียวมรกต
  • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
  • พักที่  XINGYU HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****

  วันที่สาม : เที่ยวชมอุทยานธารสวรรคจิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (รวมรถอุทยานประจำทาง) (มีไกด์)

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • นำท่านเที่ยวชม อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ** รวมค่ารถประจำทางภายในอุทยานแล้ว **  จิ๋วจ้ายโกวมีชื่อเสียงด้านความงามแห่งสีสันที่แปลกเปลี่ยนไม่รู้จบ ทะเลสาบผุดขึ้นท่ามกลางหมู่แมกไม้เขียวขจี น้ำใสเป็นประกายชุ่มฉ่ำ ยอดเขาหิมะตัดกับท้องฟ้าสีคราม เกิดเป็นภาพธรรมชาติอันงดงามที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลผลิ ด้วยความสวยงามจึงทำให้อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปีค.ศ. 1992  นำท่านชมจุดไฮไลท์ต่างๆในอุทยานจิ่วจ้ายโกว อาทิ ทะเลสาบแรด น้ำตกธารไข่มุก ทะเลสาบนกยูง ทะเลสาบแพนด้า ฯลฯ 
  • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน และอาหารค่ำ
  • พักที่  XINGYU HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****
  • หมายเหตุ : การท่องเที่ยวภายในอุทยานนั้นไกด์จะใช้วิจารณญาณในการนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างๆภายในอุทยาน อาจทำให้เก็บบางสถานที่ไม่ครบ หรือไมใช่จุดที่ระบุในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้เวลาในแต่ละสถานที่ การรักษาเวลาของคณะทัวร์ และสภาพอากาศในวันนั้นๆ และ ณ วันเดินทาง หากคณะไม่สามารถเดินทางไปชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวได้ ไม่ว่าเนื่องจากสภาพอากาศ หรือเหตุผลใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น "อุทยานแห่งชาติซงผิงโกว"และ/หรือสถานที่เที่ยวอื่นแทน


  วันที่สี่ : จิ่วจ้ายโกว - อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้า+รถกอล์ฟ) – เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน (มีไกด์)

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  • จากนั้นนำท่านสู่เขต อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง+รถกอล์ฟ)  นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานีเชิงเขาขึ้นสู่สถานีบนเขา ที่แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณค่าแก่การมาเยี่ยมชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต  นำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ของอุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.54.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ 
  • อิสระรับประทานอาหารรกลางวัน 
  • นำท่านเดินสู่ อำเภอตูเจียงเยียน  อำเภอที่ขึ้นชื่อเรื่องระบบชลประทานที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งยังได้รับการดูแลและใช้มาจนถึงปัจจุบัน   จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทั้งร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิม ชมศิลปะ สะพานไม้เก่าแก่ของเมืองให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
  • อิสระรับประทานอาหารค่ำ 
  • พักที่  EXPRESS BY HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า 4****


  วันที่ห้า : ตูเจียงเยี่ยน - เฉิงตู-  ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - สนามบินเฉิงตู    (มีไกด์)

  • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
   • จากนั้นพาท่านเดินทางเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู จากนั้นอิสระเที่ยวชม ถนนโบราณจิ๋นหลี่ หรือ Jinli Ancient Street เป็นถนนของเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวนประเทศจีน ตั้งอยู่ในอาคารโบราณยุคราชวงศ์ชิงมีความงดงาม จำลองธีมสามก๊ก ถนนยาวประมาณ 550 เมตร เป็นถนนคนเดินอยู่ติดกับศาลเจ้าสามก๊ก หรือศาลเจ้าขงเบ้ง (จูกัดเหลียง) บุคคลสำคัญในยุคสามก๊ก (ค.ศ. 220-280)ใครที่ชอบบ้านเมืองแบบจีนโบราณ และเป็นแฟนสามก๊กไม่ควรพลาดถนนคนเดินเก่าแก่แห่งนี้ 
   • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน**
   • ออกเดินทางจากสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านทำการจองมา   
   • เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

   **********************************

   เงื่อนไขสินค้า

   อัตรานี้รวม

   • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
   • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
   • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
   • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   • ค่าไกด์และคนขับดูแลตามที่ระบุในโปรแกรม

   อัตรานี้ไม่รวม

   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ  เส้นทางและสายการบินตามที่ลูกค้าเลือกเอง 
   • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
   • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   • ค่าอาหารกลางวันและเย็น และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
   • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท
   • ค่าทิปพนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 1000 หยวน / ท่าน / ตลอดการเดินทาง 

   ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

   รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!