กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • มนต์เสน่ห์เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ เป็นมณฑลที่เป็นเกาะใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเกาะไต้หวัน  
 • เที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน เมืองซานย่า แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะไหหลำ
 • ล่องเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ  หาดที่ เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย
 • เที่ยวชม อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน
 • นมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ยืนที่สูงที่สุดในโลก  ณ  เกาะกลางทะเล ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโล
 • ชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์แห่งความรักอันโรแมนติกของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี
 • ชม หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน"
 • ลิ้มรส...อาหารพิเศษมากมาย อาทิ ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: Hainan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย. 62
รหัสสินค้า: CNHKAHKAHU13

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
เต็ม 0 November 22-26Nov 2019 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
14,900 THB
เต็ม 0 December 25-29Dec 2019 HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
16,900 THB
จอง 2 December 27-31Dec 2019
(วันสิ้นปี)
HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
18,900 THB
เต็ม 0 December 29 Dec 2019-2 Jan 2020
(วันขึ้นปีใหม่)
HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
19,900 THB
จอง 5 December 31 Dec 2019-4 Jan 2020
(วันขึ้นปีใหม่)
HU7940
11:40-14:55
HU7939
09:25-10:35
19,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - ไห่โข่ว - โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง
OSCAR HOTEL
2 ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าแม้วหลี - เมืองซานย่า - THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS - ล่องเรือชมเมือง
XIN YI JING CHAN YI HOTEL
3 ร้านเยื่อไผ่ - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร - วัดหนานซาน - ศูนย์ชา
XIN YI JING CHAN YI HOTEL
4 ร้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินฉีโหลว
OSCAR HOTEL
5 ไหโข่ว - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - ไห่โข่ว - โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง

 • คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ Q โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก จัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
 • ออกเดินทางสู่ เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7940
 • เดินทางถึง เมืองไหโข่ว (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน 
 • โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน
 • พักที่ OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สอง : ไหโข่ว - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย - ล่องเรือหาดหยก - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าแม้วหลี - เมืองซานย่า - THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS - ล่องเรือชมเมือง

 • เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.)
 • ชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย ในปี 2002
 • นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย 
 • ชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานย่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ช.ม.) ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน
 • ชม  THE LOST CHAMBERS OF ATLANTIS  ท่านจะได้เพลิดเพลินชมปลาหลากหลายชนิดภายใต้ท้องทะเล 
 • นำท่าน ล่องเรืออ่าวซานย่า ท่านจะได้ชมบรรยากาศของเมืองซานย่า ที่มีแสงไฟประดับสวยงามอยู่ริมแม่น้ำทั้งสองฝั่ง
 • พักที่ XIN YI JING CHAN YI HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สาม : ร้านเยื่อไผ่ - อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถราง) - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร - วัดหนานซาน - ศูนย์ชา 

 • เข้าชม สินค้าที่แปรรูปจากเยื่อไผ่ ซึ่งมีสรรพคุณต่างๆ อาทิเช่น ดับกลิ่นในตู้เย็น หรือจะเป็นเสื้อผ้า และของใช้ที่ทำจากเยื่อไผ่ เป็นต้น  
 • เที่ยว อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเล
 • ชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน
 • แวะ ชิมชา ที่ขึ้นชื่อของเมืองซานย่า มีให้ท่านเลือกชิมหลากหลายชนิด ซึ่งสรรพคุณก็จะแตกต่างกันออกไป
 • พักที่ XIN YI JING CHAN YI HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****

วันที่สี่ : ร้านผลิตภัณฑ์อาหารทะเล - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง (รวมรถราง) - หาดต้าตงไห่ - ซานย่า - ไหโข่ว (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ถนนคนเดินฉีโหลว

 • แวะ ร้านอาหารทะเล ของเมืองซานย่า สินค้าที่ขึ้นชื่อของเมืองซานย่าส่วนใหญ่จะเป็นอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันตับปลา หรือสินค้าแปรรูปที่มาจากอาหารทะเลมีมากมาย
 • อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก
 • หาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง ได้รับสมญานามว่า "ฮาวายของจีน"
 • เดินทางกลับสู่ เมืองไหโข่ว โดยรถฟความเร็วสูง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม.) 
 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดินฉีโหลว มีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อฝากคนทางบ้าน
 • พักที่ OSCAR HOTEL หรือเทียบเท่า 4****

  วันที่ห้า : ไหโข่ว - กรุงเทพฯ

  • ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินไหโข่ว
  • ออกเดินทางจาก เมืองไหโข่ว โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HU7939
  • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ

   สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

   จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

   เงื่อนไขสินค้า

   กรณีคณะออกเดินทางได้

   1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
   2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
   3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

   อัตรานี้รวม

   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
   • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
   • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
   • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
   • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
   • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
   • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ
    วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง) 
    หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น   
    กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
   • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละไม่เกิน 1ใบ น้ำหนักรวมไม่เกิน 23 กก.
   • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)   ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

   อัตรานี้ไม่รวม

   • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
   • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
   • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
   • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
   • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
   • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
   • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน / ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง 

   แชร์ สินค้านี้

   ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

   รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!