Trip Highlight

 • Wonderfulpackage ชวนคุณเหินฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE
 • นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเหยาซาน จุดสูงสุดแห่งกุ้ยหลิน เพลินตากับวิว 360 องศา
 • ชมความอลังการเจดีย์เงิน เจดีย์ทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก กับบรรยากาศสบายๆ ริมทะเลสาบซานหู
 • ชม สวนชวนซาน สวนจีนโบราณที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน 
 • ชมความงามของหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัล ณ ถ้ำเขาทะลุ มีขนาดใหญ่เป็นลำดับ 3 ของเมืองกุ้ยหลิน
 • ช้อปปิ้งสองสไตล์ หลากหลายอารมณ์ ชมสินค้าพื้นเมืองถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ย่านช้อปปิ้งแห่งใหม่ใจกลางเมืองงลองชิม
 • ชมโชว์อันยิ่งใหญ่  DREAM LIGHT LIJIANG พร้อมแสงสีเสียงสุดอลังการ ที่ร้อยเรื่องราวชีวิตกับธรรมชาติ
 • เที่ยวชม เมืองหยางซั่ว เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,400 ปี
 • พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว ตลอดการเดินทาง

Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
เดินทางโดย: China Southern Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
จุดนัดพบ: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ติดต่อสอบถาม
รหัสสินค้า: CNKWLKWLCZ02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน
GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL
2 เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง) - สวนชวนชาน - ถ้ำเขาทะลุ - ร้านหยก - DREAM LIKE LIJIANG SHOW
GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL
3 สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - เขาเซียงกง - หยางซั่ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนฝรั่ง
YANGSHUO NEW WEST STREET HOTEL
4 ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - กุ้ยหลิน - ร้านบัวหิมะ - ประตูกูหนานเหมิน - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง - ถนนคนเดินตลาดใต้ดิน
HAMPTON BY HILTON GUILIN HOTEL
5 ท่าอากาศยานเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ U ประตู 9 สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • เหินฟ้าสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 6100
  *แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมทำพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นกลับขึ้นเครื่องเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน*
 • พักที GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

วันที่สอง : เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง) - สวนชวนชาน - ถ้ำเขาทะลุ - ร้านหยก - DREAM LIKE LIJIANG SHOW

 • เขาเหยาซาน (รวมกระเช้าขึ้นลง)  ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลินเพื่อนั่งกระเช้า ไฟฟ้าขึ้นยอดเขาความสูงประมาณหนึ่งพันสองร้อยฟิตอากาศที่นี้จะหนาวเย็นตลอดปี
 • ชม  สวนชวนซาน  ซึ่งเป็นสวนจีนโบราณที่ตั้งอยู่ในเมืองกุ้ยหลินฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหลีเจียง สวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองกุ้ยหลิน
 • ชม  ถ้ำเขาทะลุ  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขายาวประมาณ 500 เมตร ภายในมีหินงอกหินย้อย ซึ่งมีแสงระยิบระยับเหมือนคริสตัลทำให้ถ้ำนี้ความแปลกตาและสวยงาม 
 • ชม  ร้านหยก  ของเมืองจีนพร้อมทั้งให้ท่านได้รับคำแนะนำและวิธีการดูหยก และให้ท่านเลือกซื้อหยกไว้เป็นของฝากล้ำค่า  
 • ชม  DREAM LIGHT LIJIANG  การแสดงแสง สี เสียงผสมผสานกับกายกรรมจีน และบัลเลต์ บอกเล่าเรื่องราวความผูกพันของชีวิตกับธรรมชาติอันงดงามของกุ้ยหลิน
 • พักที่  GUILIN HONGFENG JINGCHENG INTERNATIONAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 5*


วันที่สาม : สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) - ถ่ายรูปคู่เขางวงช้าง - เขาเซียงกง - หยางซั่ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถนนฝรั่ง

 • นำท่านเข้าชม  สวนจื่อโจว (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่ใจเมืองกุ้ยหลิน และอยู่ใกล้เขางวงช้าง 
 • จากนั้นท่านจะได้มองเห็น  เขางวงช้าง (จากฝั่งตรงข้ามสวนจื่อโจว)  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองตรงบริเวณจุดบรรจบของแม่น้ำหลีเจียงและแม่น้ำถาวฮัวซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ถือเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกุ้ยหลิน
 • พาท่านชม เขาเซียงกง ท่านจะได้ชมวิวแม่น้ำหลีเจียงจากบนเขานี้ แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆลูก  เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงสวยที่สุด ถือว่าเป็นจุดนิยมของช่างถ่ายภาพอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจ  
 • นำท่านเดินทางสู่  เมืองหยางซั่ว  เมืองเล็กริมแม่น้ำหลีเจียงที่มีทิวทัศน์สวยงาม
 • พาท่านเลือกซื้อ  ผลิตภัณท์จากยางพารา  เพื่อป็นของใช้ของฝากแก่คนในในครอบครัว 
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองย่าน ถนนฝรั่งหยังเหยินเจีย ตำบลหยางซั่ว หรือ ถนนคนเดิน ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด 
 • พักที่   YANGSHUO NEW WEST STREET HOTEL  หรือเทียบเท่า 5* 


วันที่สี่ : ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง (ครึ่งสาย) - กุ้ยหลิน - ร้านบัวหิมะ - ประตูกูหนานเหมิน - ชมเจดีย์เงินเจดีย์ทอง - ถนนคนเดินตลาดใต้ดิน

 • นำท่าน  ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)  ชมความงามของแม่น้ำหลี่เจียงที่สวยงามใส ไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพันที่มีรูปร่างต่างๆ กันตามจินตนาการต่างๆ ของผู้ผ่านชมให้ท่านพิสูจน์ดังคำกล่าวที่ว่า กุ้ยหลินเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่แปลกและสวยงาม มีแม่น้ำสวยใสที่สุดในโลก 
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองกุ้ยหลิน 
 • นำท่านเข้า  ชมศูนย์นวดเท้า (ยาบัวหิมะ) เป่าซูหลิง หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ชมวีดีทัศน์และฟังพรรยายสรรพคุณของยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิด
 • ชม  ประตูโบราณกูหนานเหมิน  ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาปหยงหู สร้างขึ้นครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น  
 • และนำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับ  เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง  เพื่อเป็นสิริมงคล
 • อิสระให้ท่านช้อบปิ้งที่  ถนนคนเดิน และ ตลาดใต้ดิน ท่านจะได้พบกับสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ของที่ระลึกที่ตลอดจนสินค้าต่างๆ หลากหลายชนิด ทั้งสินค้าพื้นเมืองกุ้ยหลินยาแก้เจ็บคอ ผลไม้กุ้ยหลินต่างๆ อาทิ ลูกพลับอบแห้ง ส้มจี๊ด เป็นต้น
 • พักที่  HAMPTON BY HILTON GUILIN HOTEL  หรือเทียบเท่า 5* 


วันที่ห้า : ท่าอากาศยานเหลี่ยงเจียง กุ้ยหลิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเหลี่ยงเจียง เมืองกุ้ยหลิน       
 • เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ 655 
  **แวะพักที่สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ**
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 2. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 3. คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละ 1 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัมเท่านั้น สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้นน้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,800 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์ 200 หยวน/ ลูกค้า 1 ท่าน / ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

เที่ยวเมืองจีน แดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่น่าหลงใหล

สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติของจีน ทั้งขุนเขาในตำนาน เขาง้อไบ๊ อุทยานแห่งชาติจิ้วจ่ายโกว กุ้ยหลิน เขาฉางไป๋ คุณหมิง และมรดกโลกทางธรรมชาติ จางเจียเจี้ย

เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์บนพิภพ

เที่ยวกุ้ยหลิน ใครก็ว่าเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองสวรรค์ ที่ไม่ว่าจะไปทางไหนก็สวยงามไปซะหมด ทั้งภูเขา แม่น้ำ และถ้ำ ที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างได้สวยงามลงตัวที่สุด

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!