กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
Trip Highlight
 • โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินการบินไทย (TG)
 • ห้องพัก 2 คืน (ไม่รวมอาหารเช้า) พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • มีบริการอาหารมื้อเช้า ในวันซิตี้ทัวร์
 • แพคเกจเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน พร้อมซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเกาะฮ่องกง 1 วันเต็มๆ (*สามารถเลือกดู แพลนเดินทาง ได้ด้านล่าง) 
 • เส้นทางที่ 1 : ไหว้พระฮ่องกง 2 วัดศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - นั่ง Open Top Bus รถบัสเปิดประทุนชมเมือง สุดคลาสสิก - อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • เส้นทางที่ 2 : ไหว้พระฮ่องกง 2 วัดศักดิ์สิทธิ์ วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - นั่งกระเช้านองปิง ทั้งไป-กลับ แบบธรรมดา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

โปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินฮ่องกง โดยสายการบิน การบินไทย (Thai Airways / TG)

 • จองตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562
 • เดินทางตั้งแต่วันนี้ - 20 ธันวาคม 2562
สายการบิน เที่ยวบิน วันเดินทาง ไฟลท์บิน เวลาบิน 
กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
(ขาไป)

วันนี้ - 20 ธันวาคม 2562

TG630 08:10 - 11:45
TG628  10:30 - 14:20
-
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
(ขากลับ)

วันนี้ - 20 ธันวาคม 2562

TG629 15:00 - 16:45

TG639 18:55 - 20:40


เงื่อนไข

 • ราคานี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง และไม่สามารถจองได้ในวันหยุดพิเศษ

ตารางการเดินทาง

Day 1 : สนามบิน - เดินทางสู่ฮ่องกง

 • ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โดยรถ SEAT IN COACH
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 2 : ทานติ่มซำชื่อดัง - ซิตี้ทัวร์เที่ยวฮ่องกงเต็มวัน ตั้งแต่เวลา 7.30 - 14.00 น. (*มี 2 เส้นทางเลือก)

07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า แบบติ่มซำ

     OPTION 1 บริการซิตี้ ทัวร์ (SEAT IN COACH) 

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นำท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา 
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน ให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งรถบัสเปิดประทุน OPEN TOP BUS ชมวิวฮ่องกง ถนน ตึกระฟ้าและย่านช้อปปิ้งต่าง ๆ
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

      OPTIONบริการซิตี้ ทัวร์ (SEAT IN COACH) 

 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว วัดนี้มีกังหันทองแดงที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบจะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดี ๆ มาให้
 • นำท่านสู่ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
 • นำท่านสู่ เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา 
 • นำท่านเยี่ยมชม โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมและใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย
 • นำท่านสู่ ร้านสมุนไพรจีน ให้ทุกท่านได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านสัมฝัสประสบการณ์พิเศษกับการนั่งกระเช้านองปิง ทั้งไปกลับแบบธรรมดา นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - The World's first Art Mall ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย
  ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตนเอง

Day 3 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 

 • อิสระและพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปสนามบินฮ่องกง
 • เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ โดยรถ SEAT IN COACH

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ แบบ SEAT IN COACH
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทัวร์บริการโดย ENGLISH SPEAKING
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น 50HKD ต่อท่านตลอดทริปการเดินทาง , ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ CITY TOUR แบบ SEAT IN COACH ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะส่ง Voucher รายละเอียดการเดินทางให้กับลูกค้า
 • รถ Seat in Coach จะมีบริการตั้งแต่ 08.00 – 22.00 ของทุกวัน (หากไฟล์ทก่อน หรือ หลัง เวลาที่ระบุ จะไม่มีรถให้บริการ)

RELATED ARTICLES

Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

เที่ยว 2 แห่งได้บุญ 2 เด้ง เที่ยวไหว้พระมาเก๊า ฮ่องกง

ทริปนี้เรียกได้ว่าเจาะลึกสายบุญโดยเฉพาะ หลังจากที่รู้สึกว่าไม่ได้ทำบุญนานมว๊ากก บวกกับตัวเองอยากเที่ยวด้วยเลยตัดสินใจไปเที่ยวทริปนี้ ซึ่งไปทั้งมาเก๊าและฮ่องกง ก็เลยรู้สึกอิ่มบุญล้นเว่อร์ จนอยากจะนำบุญมาฝากทุกคนผ่านรีวิวอันนี้กัน พนมมือแล้วดูรูปไปพร้อมๆกันเลยจ้า

ขอแฟนแถมเเต้มบุญ วิธีขอเนื้อคู่ ณ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

ถามหากันมามากมาย ไหว้พระวัดไหนจะได้คู่ วิธีการขอคู่เป็นยังไง วันนี้ก็เลยจะพาไปผูกด้ายแดงขอคู่ที่ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง พร้อมบอกวิธีขอเนื้อคู่ บอกเลยกลับมาต้องได้คู่!!

ความสนุกครั้งใหม่! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Toy Story

ใกล้จะเข้าช่วงซัมเมอร์แล้ว และแดดจ้าๆ ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับปาร์ตี้สาดน้ำที่ Hong Kong Disneyland! วู้ดดี้ บัซ ไลท์เยียร์ แห่ง Toy Story และเหล่าเพื่อนพิกซาร์พร้อมจะเล่นสาดน้ำอยู่นะที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

2คน

Location:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!