Trip Highlight
 • เที่ยวส่วนตัวสบายๆ สำหรับคนที่มีห้องพักอยู่แล้ว และกำลังมองหาตั๋วเครื่องบินไปฮ่องกง พร้อมความสะดวกสบายที่มากกว่า
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบิน Greater Bay Airlines
 • มีวันอิสระให้ท่านเลือกเที่ยวฮ่องกงได้ตามใจ และแถมซิตี้ทัวร์พาเที่ยวครึ่งวัน
 • วัดแชกงหมิว ไหว้เทพเจ้าแชกง พร้อมหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน จากร้ายกลายเป็นดี 
 • วัดหวังต้าเซียน ไหว้พระสละโสด ผูกด้ายแดงขอคู่ และเสี่ยงเชียมซีสุดแม่น!
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: -
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: -
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: HKBKKHKGHB02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แพ็คเกจนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines  + City Tour ไหว้พระครึ่งวัน

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines

BKK-HKG : HB298 03.00-07.00 หรือ HB282 10.40-14.40

HKG-BKK : HB297 22.40-00.45 (+1) หรือ HB283 15.40-17.45

City Tour
เดินทางโดยรถ Alphard 7 ที่นั่ง

 

City Tour ไหว้พระครึ่งวัน

 


อัตราค่าบริการ (จำนวน 4 ที่นั่ง)
ช่วงเดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 2567

วันที่เดินทาง
กรกฎาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)

4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13, 12-14, 13-15, 14-16, 18-20, 19-21 ก.ค. 67

9,900

20-22 ก.ค. 67

10,900

21-23, 25-27 ก.ค. 67

9,900

26-28, 27-29, 28-30 ก.ค. 67

10,900

วันที่เดินทาง
สิงหาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)

1-3, 2-4, 3-5, 4-6, 8-10, 9-11 ส.ค. 67

9,900

10-12, 11-13 ส.ค. 67

10,900

15-17, 16-18, 17-19, 18-20, 22-24, 23-25, 24-26, 25-27, 29-31 ส.ค. 67

9,900

30 ส.ค.-1 ก.ย., 31 ส.ค.-2 ก.ย. 67

9,900

วันที่เดินทาง
กันยายน
ราคา
 (บาท/ท่าน)

1-3, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 19-21, 20-22, 21-23, 22-24, 26-28, 27-29, 28-30 ก.ย. 67

9,900

29 ก.ย.-1 ต.ค. 67

9,900

วันที่เดินทาง
ตุลาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)

3-5, 4-6, 5-7, 6-8, 10-12 ต.ค. 67

9,900

11-13, 12-14, 13-15 ต.ค. 67

10,900

17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 24-26 ต.ค. 67

9,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง


แพลนการเดินทาง ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน

พบกันที่ Lobby ของ โรงแรมที่พัก

วัดหวังต้าเซียน
หรือ หว่องไท่ซิน

หนึ่งในวัดดังอันศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของฮ่องกง ตัววัดมีความงดงามตกแต่งแบบจีนโบราณ และความเชื่อทางศาสนาถึง 3 ศาสนา ได้แก่ เต๋า พุทธ และขงจื๊อ วัดหวังต้าเซียนขึ้นชื่อด้านอิทธิฤทธิ์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และการมาผูกด้ายแดงขอเนื้อคู่

โรงงานจิวเวอร์รี่ - ร้านหยก

ชมและเลือกซื้อเครื่องรางของขลัง และเครื่องประดับหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสร้อย กำไล หยก ที่ "ร้านหยก" และชม "จี้กังหัน" เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น** ออกแบบโดยซินแสชื่อดังจากวัดแชกง วงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ที่ "โรงงานจิวเวอรี่"

วัดแชกงหมิว
(Che Kung Temple)

ในประวัติเดิมกล่าวกันว่าท่าน Che Kung เดิมทีเป็นผู้บัญชาการทหารของราชวงศ์ซ่งใต้ (ค.ศ. 1127-1279) ซึ่งมีอำนาจในการปราบปรามการลุกฮือและภัยพิบัติ ) เป็นผู้พาจักรพรรดิของราชวงศ์ซ่งหนีเหล่ากบฎในยุคนั้นลงมายังจีนตอนใต้แถบ New Territories ได้สำเร็จ ทำให้เป็นที่นับถือในฐานะพระเจ้า และทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นรู้จักไปทั่วเอเชีย 

นำสักการะองค์เทพแชกงซึ่งประดิษฐานในห้องโถงบูชาหลัก ข้างๆ ประกอบด้วยกลองใหญ่และระฆัง ถัดจากนี้เป็นวงล้อแห่งโชคชะตา นำมาซึ่งความโชคดีเมื่อหมุนสามครั้ง

รถไปส่งท่ากลับโรงแรมที่พัก

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับรถรับ-ส่ง ตามระบุไว้ในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลท่านตามโปรแกรมที่ระบุ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น
  • สำหรับผู้เดินทาง 2 ท่าน 100 HKD (500 บาท)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
  • สำหรับผู้เดินทาง 4 ท่าน 50 HKD (250 บาท)/ท่าน ตลอดการเดินทาง
  • **ทิปทั้งหมดชำระ ณ การเดินทาง**

RELATED ARTICLES

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงมั้ยนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ

ฮ่องกงใช่ประเทศฮ่องกงไหมนะ? มาทำความรู้จักฮ่องกงกันเถอะ ประวัติการค้นพบเกาะฮ่องกง การเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ และการส่งมอบเกาะฮ่องกงสู่จีนแผ่นดินใหญ่ หลังจากการส่งมอบเกาะแล้ว มีอะไรเกิดขึ้นกับฮ่องกงบ้าง ฮ่องกงจะได้เป็นประเทศฮ่องกงหรือไม่?

เที่ยวไหว้พระขอพร 5 วัดดังฮ่องกง ที่ต้องไป!

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังฮ่องกงมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันไป ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

รีวิวที่เที่ยวฮ่องกงใหม่ๆ ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง 2024

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดทปี 2024 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

สุดยอด 2 วัดดัง เที่ยวฮ่องกงกี่ครั้งก็ยังต้องไป

วันนี้เราพามาไหว้พระ 2 วัดดัง ที่คนในประเทศฮ่องกง นิยมมาไหว้ที่สุด นั่นก็คือ วัดแชกงหมิว และวัดหวังต้าเซียน ที่หลายคนอาจจะเคยแวะเวียนกันไปแล้ว แต่ไปฮ่องกงกี่ครั้งก็ต้องหาโอกาสซักวันไปไหว้พระให้ได้ เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสมปรารถนาสมคำร่ำลือจริงๆ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!