Trip Highlight
 • บินตรงลงฮ่องกงกับสายการบิน Greater Bay Airlines เปิดประสบการณ์การเดินทาง ฮ่องกง-กวางโจว ด้วยรถไฟความเร็วสูง
 • ทริปเที่ยวกวางโจว กับ 3 option ที่คุณเลือกได้
  • โปรแกรมที่ 1 คลองลิ้นจี่ (Litchi Bay) - หย่งชิงฟาง (Yongqingfang) - วัดหัวหลินซื่อ (Hualin si) 
  • โปรแกรมที่ 2 วัดพระใหญ่กวางโจว หรือวัดต้าฝอ - อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว (Five Rams Statue) - จัตุรัสฮัวเฉิง
  • โปรแกรมที่ 3 ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน - สวนอุทยานเป่าม่อ
 • เดินทางแบบส่วนตัว โดยรถรับส่ง Alphard 7 ที่นั่ง
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมความสะดวกสบายครบครันตลอดทริป
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - ธันวาคม 2567
รหัสสินค้า: CNBKKHKGHB02

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
The Kowloon Hotel
2 โรงแรมที่พัก - ข้ามสู่กวางโจวโดยรถไฟความเร็วสูง - City tour 3 Option ให้ท่านเลือก - เดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยรถไฟความเร็วสูง
The Kowloon Hotel
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง ราคาเริ่มต้นท่านละ
(ผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

พฤษภาคม - ธันวาคม 2567

25,900 บาท

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง

เดินทางโดยรถ Alphard 7 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

 • 07.30 น. *เช็คอิน* ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 10.40 น. *ออกเดินทาง* มุ่งสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282
 • 14.40 น. *ถึงฮ่องกง* เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) 
 • ทางออก Exit A (คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน)

ที่พัก The Kowloon Hotel


วันที่สอง ::โรงแรมที่พัก - ข้ามสู่กวางโจวโดยรถไฟความเร็วสูง - City tour 3 Option ให้ท่านเลือก - เดินทางกลับสู่ฮ่องกงโดยรถไฟความเร็วสูง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สถานีรถไฟความเร็วสูง West Kowloon

 • เดินทางสู่ สถานีรถไฟ West Kowloon เพื่อเดินทางสู่เมืองกวางโจว (ท่านเดินทางขึ้นรถไฟด้วยตัวท่านเอง)
 • เมื่อเดินทางถึง สถานีรถไฟกวางโจวใต้ เมืองกวางโจว (มัคคุเทศก์ท้องถิ่นยืนถือป้ายชื่อรอรับท่านที่สถานีรถไฟกวางโจวใต้)

City Tour เมืองซัวเถา (3 Option ให้ท่านเลือก)

Option 1 : คลองลิ้นจี่ (Litchi Bay) - หย่งชิงฟาง (Yongqingfang) - วัดหัวหลินซื่อ (Hualin si) 

คลองลิ้นจี่
(Litchi Bay)

ย่านเมืองเก่าที่ตั้งอยู่ริมคลองเล็กๆ ยิ่งมีร้านค้า ร้านอาหาร ขนมโบราณ มีอาคารบ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนที่ร่ำรวยในสมัยก่อน เยี่ยมชมได้อย่างเพลิดเพลิน

หย่งชิงฟาง
(Yongqingfang)

ตั้งอยู่ในถนนที่สวยที่สุดในกวางโจวและถนนการค้าที่สําคัญของถนนหนานจิง เป็นพื้นที่เก่าแก่ของ Xiguan ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองกวางโจว ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจีนระดับ 4A ที่นี่เป็นที่ที่ท่านจะได้เห็นถึงวัฒนธรรม และเป็นพื้นที่จัดแสดงวรรณกรรมและศิลปะ

วัดหัวหลินซื่อ
(Hualin si)

หนึ่งในวัดเก่าแก่ในกวางโจวมีอายุกว่า 400 ปีมาแล้ว เป็นที่รู้จักกันในหมู่สาธุชนว่า วัด 500 พระอรหันต์ (อู๋ ไป่ หลัว ฮั่น) เนื่องจากมีพระอรหันต์ปางต่างๆ ประดิษฐานบนชั้นแน่นพื้นที่ มากถึง500 องค์ แต่ละองค์มีอิริยาบถที่แตกต่างกันไป ภายในวัดมีอาณาบริเวณที่กว้างขวาง บรรยากาศเงียบสงบ


Option 2 : วัดพระใหญ่กวางโจว หรือวัดต้าฝอ - อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว (Five Rams Statue) - จัตุรัสฮัวเฉิง

วัดพระใหญ่กวางโจว
หรือวัดต้าฝอ

เป็นวัดใจกลางเมืองกว่างโจว ตั้งอยู่บนถนนคนเดินเป่ยจิง วัดต้าฝอเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน โดยในช่วงราชวงค์ชิงได้บูรณะวัดต้าฝอครั้งใหญ่ ตกแต่งและแกะสลักลวดลายสวยงามไว้อย่างประณีตซึ่งสะท้อนงานสถาปัตยกรรมจีนโบราณได้เป็นอย่างดี

อนุสาวรีย์แพะ 5 ตัว
(Five Rams Statue)

สร้างขึ้นด้วยหินแกรนิต 120 ก้อน แกะสลักและประกอบกันเป็นรูปแพะ 5 ตัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองกวางโจว ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งของเมืองกวางโจว ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเยี่ยซิ่ว ที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง มีพื้นที่ทั้งหมด 860,000 ตารางเมตร

จัตุรัสฮัวเฉิง

เป็นจตุรัสที่กว้างที่สุดในเมืองกวางโจว ตั้งอยู่ใจกลางจูเจียงซินเฉิงซึ่งเป็นแกนกลางใหม่ของเมืองกวางโจว มีต้นไม้โบราณและต้นไม้ใหญ่ 600 กว่าต้น ฉนวนทางเดินที่ทำจากไม้ยาวสองกิโลเมตร รอบข้างวางแผนก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทั้งหมด 39 แห่ง รวมถึง หอสมุดใหม่กว่างโจว กวางโจวแกรนด์เธียเตอร์ พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่มณฑลกวางตุ้ง อาคารกิจกรรมสำหรับเยาวชนที่ ๒ ศูนย์การเงินเจาต้าฝูกวางโจว และศูนย์การเงินระหว่างประเทศกว่างโจว ฯลฯ


Option 3 : ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน - สวนอุทยานเป่าม่อ

ภูเขาดอกบัว เหลียนหัวซาน

สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งจากภูมิทัศน์ที่แปลกตาของผาหินในบริเวณรอบๆ ที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมจากการทำเหมืองในอดีต และศาสนสถานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิอย่างเจดีย์เหลียนฮัวถ่า (เจดีย์ดอกบัว) และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่บนภูเขา (ภูเขาดอกบัว) เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดองค์หนึ่งของโลก สูง 41 เมตร หล่อด้วยทองเหลืองและทองคำ โดยชาวจีนโพ้นทะเล หน่วยงานราชการและบุคคลชาวจีนทั่วไปได้ร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคเงินทองและปัจจัยอื่นๆ บรรจงสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า

สวนอุทยานเป่าม่อ

สวนสาธารณะที่มีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับการมาเดินเล่นพักผ่อน ด้านในมีสะพานมังกรให้เดินข้ามเพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อข้ามมาแล้วจะพบกับกำแพงศิลา ที่แกะสลักลวดลายเป็นนกและสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีรูปนกฟินิกซ์ นกที่ไม่มีวันตายอยู่ศูนย์กลางของภาพ และด้านหลังของกำแพงมีลายมือของนักปราชญ์จีนโบราณคนสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำที่เลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงามกว่า 20,000 ตัว มีอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสิ่งของล้ำค่ามากมายไว้อย่างดี ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีเสาหินที่แกะสลักจากหินก้อนเดียวหนัก 4.5 ตัน

สถานีรถไฟกวางเจาใต้ เมืองกวางเจา 

 • เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมทัวร์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกวางเจาใต้ เมืองกวางเจา เพื่อเดินทางกลับสู่ฮ่องกงด้วยรถไฟความเร็วสูง
 • 21.30 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟ West Kowloon เมืองฮ่องกง (คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับท่านที่สถานีรถไฟ)

ที่พัก The Kowloon Hotel


วันที่สาม :: โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 11.30 น. เดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 15.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

17.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับรถรับ-ส่ง ตามระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ตั๋วรถไฟความเร็วสูง ฮ่องกง-กวางเจาใต้-ฮ่องกง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลท่านในวันที่มีโปรแกรมการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น
  สำหรับผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ทิปท่านละ 150
  HKD (750 บาท) ตลอดการเดินทาง
  **
  ทิปทั้งหมดชำระวันสุดท้ายของการเดินทาง**

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวไหว้พระขอพร 5 วัดดังฮ่องกง ที่ต้องไป!

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังฮ่องกงมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันไป ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

กังหันวัดแชกงหมิว ฮ่องกง กับการหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน

กังหันวัดแชกงหมิว ฮ่องกง กับการหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน ตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ การแก้ชง วิธีการสักการะเทพเจ้าแชกง และการบูชากังหันวัดแชกงหมิว

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มันทั้งกว้างใหญ่ แถมมีโซนมากถึง 8 โซน ทั้งเครื่องเล่นเยอะซะขนาดนี้ ต้องมีวางแผนเที่ยวกันบ้างล่ะ มาดูกันว่าที่ยวให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม เก็บเครื่องเล่นได้ครบ

เที่ยวฮ่องกงไม่ง้อทัวร์ ตะลุยเที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง (1)

เที่ยวฮ่องกงไม่ง้อทัวร์ ตะลุยเที่ยวฮ่องกง-มาเก๊าด้วยตัวเอง เปิดประสบการณ์ตะลุยเที่ยวเอง รีวิวเที่ยวฮ่องกงในแบบฉบับนักเดินทางมือใหม่ มาดูกันว่าเที่ยวฮ่องกงด้วยตัวเองจะเป็นอย่างไร...

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!