Trip Highlight
 • เที่ยวแบบส่วนตัว เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • ให้การเที่ยวฮ่องกงไม่มีสะดุด ไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางและที่พัก ด้วยแพ็คเกจ ตั๋วเครื่องบิน+โรงแรม+อาหารเช้า
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบิน Greater Bay Airlines
 • พักผ่อนเต็มอิ่มกับคืนสบายๆ ในห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน โรงแรม The Kowloon Hotel ระดับ 4 ดาว 2 คืน พร้อมอาหารเช้า

Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: HKBKKHKGHB07

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

แพ็คเกจนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines +  โรงแรม The Kowloon Hotel + อาหารเช้า

ตั๋วเครื่องบิน Greater Bay Airlines
BKK-HKG : HB282 10.40-14.40

HKG-BKK : HB283 15.25-17.20

โรงแรม The Kowloon Hotel ระดับ 4 ดาว + อาหารเช้า


อัตราค่าบริการ (จำนวน 4 ที่นั่ง)
ช่วงเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2567

วันที่เดินทาง
พฤษภาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่ม
 (บาท/ท่าน)

 2-4 พ.ค. 67

18,900

6,500

3-5, 4-6, พ.ค. 67

19,900

7,500

 5-7, 9-11, 10-12, 11-13, 12-14, 16-18, 17-19, 18-20, 19-21, 23-25, 24-26, 25-27, 26-28 พ.ค. 67

17,900

6,500

30 พ.ค.-1 มิ.ย., 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 67

17,900

6,500

วันที่เดินทาง
มิถุนายน
ราคา
 (บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่ม
 (บาท/ท่าน)

1-3 มิ.ย. 67

18,900

7,500

2-4, 6-8, 7-9, 9-11, 13-15, 14-16, 15-17, 16-18, 20-22, 21-23, 22-24, 23-25, 27-29, 28-30 มิ.ย. 67

17,900

6,500

29 มิ.ย.-1 ก.ค., 30 มิ.ย.-2 ก.ค.67

17,900

6,500

วันที่เดินทาง
กรกฎาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่ม
 (บาท/ท่าน)

4-6, 5-7, 6-8, 7-9, 11-13 ก.ค. 67

17,900

6,500

12-14, 13-15 ก.ค. 67

18,900

7,500

14-16, 18-20 ก.ค. 67

17,900

6,500

19-21, 20-22 ก.ค. 67

18,900

7,500

21-23, 25-27 ก.ค. 67

17,900

6,500

26-28, 27-29, 28-30 ก.ค. 67

18,900

7,500

วันที่เดินทาง
สิงหาคม
ราคา
 (บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่ม
 (บาท/ท่าน)

1-3 ส.ค. 67

17,900

6,500

2-4, 3-5 ส.ค. 67

18,900

7,500

4-6, 8-10 ส.ค. 67

17,900

6,500

 9-11, 10-12 ส.ค. 67

18,900

7,500

 11-13, 15-17 ส.ค. 67

17,900

6,500

16-18, 17-19 ส.ค. 67

18,900

7,500

18-20, 22-24 ส.ค. 67

17,900

6,500

23-25, 24-26 ส.ค. 67

18,900

7,500

25-27, 29-31 ส.ค. 67, 30 ส.ค.-1 ก.ย., 31 ส.ค.-2 ก.ย. 67

17,900

6,500

วันที่เดินทาง
กันยายน
ราคา
 (บาท/ท่าน)
พักเดี่ยว เพิ่ม
 (บาท/ท่าน)

1-3, 5-7, 6-8, 7-9, 8-10, 12-14 ก.ย. 67

17,900

6,500

13-15 ก.ย. 67

18,900

7,500

14-16, 15-17, 19-21 ก.ย. 67

17,900

6,500

20-22 ก.ย. 67

18,900

7,500

21-23, 22-24, 26-28 ก.ย. 67

17,900

6,500

27-29 ก.ย. 67

18,900

7,500

28-30 ก.ย., 29 ก.ย.-1 ต.ค. 67

17,900

6,500

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง


การเดินทาง สนามบิน - โรงแรม 

แนะนำการเดินทาง จากสนามบิน ไปยังโรงแรม

 • การเดินทาง สนามบิน - โรงแรม ที่สะดวก รวดเร็วและประหยัดที่สุด รถบัสสาย A21 ค่าโดยสารประมาณ 150-220/ท่าน หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงที่สถานี Kowloon ค่าโดยสารประมาณ 430-550/ท่าน

 • The Kowloon Hotel เป็นห้องพักที่อยู่ในย่านจิมซาจุ่ย ย่านช้อปปิ้งที่เป็นที่นิยมของคนฮ่องกง ซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทาง

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน(ห้องละ 2ท่าน) รวมอาหารเช้า
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการเดินทาง

 • หลังจากทำการจองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆได้ อาทิเช่น ชื่อผู้เดินทาง วันเดินทาง เป็นต้น
 • ไฟล์ทบินขึ้นอยู่กับการเช็ค ณ วันนั้นๆ
 • กรุณาเช็คทีนั่งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวฮ่องกงไม่ง้อทัวร์ ตะลุยเที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง (1)

เที่ยวฮ่องกงไม่ง้อทัวร์ ตะลุยเที่ยวฮ่องกง-มาเก๊าด้วยตัวเอง เปิดประสบการณ์ตะลุยเที่ยวเอง รีวิวเที่ยวฮ่องกงในแบบฉบับนักเดินทางมือใหม่ มาดูกันว่าเที่ยวฮ่องกงด้วยตัวเองจะเป็นอย่างไร...

กังหันวัดแชกงหมิว ฮ่องกง กับการหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน

กังหันวัดแชกงหมิว ฮ่องกง กับการหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน ตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ การแก้ชง วิธีการสักการะเทพเจ้าแชกง และการบูชากังหันวัดแชกงหมิว

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มันทั้งกว้างใหญ่ แถมมีโซนมากถึง 8 โซน ทั้งเครื่องเล่นเยอะซะขนาดนี้ ต้องมีวางแผนเที่ยวกันบ้างล่ะ มาดูกันว่าที่ยวให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม เก็บเครื่องเล่นได้ครบ

เที่ยวไหว้พระขอพร 5 วัดดังฮ่องกง ที่ต้องไป!

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังฮ่องกงมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันไป ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!