Trip Highlight
 • บินตรงลงฮ่องกงกับสายการบิน Greater Bay Airlines เปิดประสบการณ์นั่งรถบัสข้ามเกาะ ฮ่องกง-มาเก๊า
 • เที่ยวมาเก๊า ชมเสน่ห์แห่งเมืองสองวัฒนธรรม จีน-โปรตุเกส ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
 • ไหว้พระเสริมสิริมงคล วัดอาม่า ขอเรื่องการงาน การเงิน
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมปางหายากในชุดเจ้าสาวโบราณ วัดเจ้าแม่กวนอิม มาเก๊า
 • ชมความงดงามของ ประตูโบสถ์เซนต์ปอล อดีตโบสถ์คาทอลิกสไตล์ยุโรปอันยิ่งใหญ่
 • เพลิดเพลินเดินเล่น ช้อปปิ้ง หาของกินอร่อย เซนาโด้สแควร์
 • ถ่ายรูปเช็คอิน มาเก๊าทาวเวอร์
 • เดินทางแบบส่วนตัว โดยรถรับส่ง Alphard 7 ที่นั่ง
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมความสะดวกสบายครบครันตลอดทริป
Details
ประเทศ: ฮ่องกง มาเก๊า
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 2 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิถุนายน - ธันวาคม 2567
รหัสสินค้า: MCBKKHKGHB03

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
Royal Pacific Hotel Wing
2 โรงแรมที่พัก - ฮ่องกง - ข้ามสู่มาเก๊าโดยรถบัส - วัดอาม่า - ประตูโบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนม - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ถ่ายรูปข้างนอกมาเก๊าทาวเวอร์ - ข้ามกลับสู่ฮ่องกงโดยรถบัส - โรงแรมที่พัก
Royal Pacific Hotel Wing
3 โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง ราคาเริ่มต้นท่านละ
(ผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

มิถุนายน - ธันวาคม 2567

23,900 บาท

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองทุกครั้ง

เดินทางโดยรถ Alphard 7 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

 • 07.30 น. *เช็คอิน* ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 10.40 น. *ออกเดินทาง* มุ่งสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 282
 • 14.40 น. *ถึงฮ่องกง* เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) 
 • ทางออก Exit A (คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน)

ที่พัก Royal Pacific Hotel Wing


วันที่สอง :: โรงแรมที่พัก - ฮ่องกง - ข้ามสู่มาเก๊าโดยรถบัส - วัดอาม่า - ประตูโบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนม - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ถ่ายรูปข้างนอกมาเก๊าทาวเวอร์ - ข้ามกลับสู่ฮ่องกงโดยรถบัส - โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ มาเก๊า โดยรถบัส
**ท่านสามารถเดินจากโรงแรมที่พักไปที่จุดขึ้นรถเพื่อเดินทางไปมาเก๊าได้**

วัดอาม่า มาเก๊า
(A-Ma Temple, Macau)

 • เมื่อเดินทางถึงมาเก๊า มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านบริเวณจุดลงรถ
 • จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ "วัดอาม่า"หนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดของมาเก๊า กราบไหว้ขอพรเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน และความเป็นสิริมงคล แต่เดิมเชื่อว่าที่มาของชื่อ "มาเก๊า" มาจากบริเวณวัดอาม่าแห่งนี้ โดยในอดีตจะมีอ่าวที่ชื่อว่า อาม่าก๊อก (A Ma Goa) แปลว่า อ่าวของอาม่า และเพี้ยนมาเป็นชื่อ มาเก๊า ในปัจจุบัน วัดแห่งนี้ กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่กำหนดไว้ในศูนย์ประวัติศาสตร์แห่งมาเก๊า และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดย UNESCO

โบสถ์เซนต์ปอล
(Ruins of St. Paul’s)

ร่องรอยของประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่หลงเหลือจากการถูกไฟไหม้ ยังคงไว้ซึ่งความงดงามและยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมยุโรป ซึ่งหากยังอยู่ครบทั้งหลัง ต้องยิ่งใหญ่อลังการมากแน่ๆ ด้านหน้ามีการตกแต่งอย่างสวยงามให้เราได้ถ่ายรูปเช็คอิน

เซนาโดสแควร์
(Senado Square)

จัตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า ที่ถูกรายล้อมไปด้วยตึกนสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากชาวโปรตุเกส และได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในมรดกโลก UNESCO ในฐานะ ศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของมาเก๊า และนำท่านช้อปปิ้ง ณ ร้านขนมพื้นเมืองของมาเก๊า

วัดเจ้าแม่กวนอิม

เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แต่งเครื่องทรงด้วยชุดเจ้าสาวโบราณทำจากผ้าไหม เป็นอีกปางที่คนไทยมักไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหน นอกจากนี้ภายในวิหารที่ 2 ของวัดยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระไวโรจนพุทธะ ซึ่งผู้คนนิยมมาขอพรในเรื่องสุขภาพให้แข็งแรงอีกด้วย

มาเก๊าทาวเวอร์ (Macau Tower)
ถ่ายรูปด้านนอก

เป็นหนึ่งในหอคอยแลนด์มาร์คท่องเที่ยวยอดฮิตที่พลาดไม่ได้ โดยมาเก๊าทาวเวอร์ มีความสูงทั้งสิ้น 338 เมตร ได้รับการจัดลำดับให้เป็น ตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของเอเชีย และลำดับที่ 10 ของโลก 

เดินทางกลับสู่ฮ่องกง
โดยรถบัส

ที่พัก Royal Pacific Hotel Wing


วันที่สาม :: โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 11.30 น. เจ้าหน้าที่รับท่านจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 15.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 283

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

17.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศพร้อมคนขับรถรับ-ส่ง ตามระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ตั๋วรถบัส ฮ่องกง-มาเก๊า-ฮ่องกง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลท่านในวันที่มีโปรแกรมการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น
  สำหรับผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป ทิปท่านละ 100
  HKD (500 บาท) ตลอดการเดินทาง
  **
  ทิปทั้งหมดชำระวันสุดท้ายของการเดินทาง**

RELATED ARTICLES

อัพเดททริปฮ่องกง 2024 เช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ล่าสุด ห้ามพลาด!

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีๆ ฮ่องกงก็ยังน่าเที่ยวเสมอ หลายคนไปซ้ำมาหลายรอบ เพราะฉะนั้นเรามาอัพเดททริปฮ่องกง 2024 กันดีกว่า ว่าฮ่องกงมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ไหนน่าสนใจรอให้คุณไปเช็คอินอีกบ้าง

สภาพอากาศฮ่องกงเป็นแบบไหนกันนะ จะไปเที่ยวฮ่องกงต้องเตรียมตัวอย่างไรดี?

สำหรับใครที่กำลังมีแพลนอยากไปเที่ยวฮ่องกง มาเช็คสภาพอากาศฮ่องกงกันสักหน่อย ว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง จะได้เที่ยวฮ่องกงแบบสะดวกราบรื่น เที่ยวสนุกได้ทุกฤดูกาล

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มันทั้งกว้างใหญ่ แถมมีโซนมากถึง 8 โซน ทั้งเครื่องเล่นเยอะซะขนาดนี้ ต้องมีวางแผนเที่ยวกันบ้างล่ะ มาดูกันว่าที่ยวให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม เก็บเครื่องเล่นได้ครบ

รีวิวที่เที่ยวฮ่องกงใหม่ๆ ปักหมุด 8 ที่เที่ยวฮ่องกง 2024

แนะนำ 8 ที่เที่ยวใหม่ในฮ่องกง แบบอัพเดทปี 2024 เอาใจทั้งสายกินกับร้านอาหารเด็ดๆ และสายคอนเทนต์กับมุมถ่ายรูปสวยๆ บอกเลยว่าแต่ละที่นั้นมีสตอรี่ที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว เราได้รวบรวมรวบมาให้ทุกคนแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!