Trip Highlight
 • บินตรงลงฮ่องกงกับสายการบิน Greater Bay Airlines เปิดประสบการณ์การเดินทาง ฮ่องกง-เซี่ยะเหมิน ด้วยรถไฟความเร็วสูง
 • ชมสุดยอดมรดกโลกแห่งภูมิปัญญาจีน หมู่บ้านรูปทรงแปลกตา บ้านดินถู่โหลว และ บ้านดินเอียงยวี่ชังโหลว 
 • นั่งเรือข้ามสู่เกาะกู่ลั่งหยวี่ ละลานตาเปียโนหาชมยาก ณ พิพิธภัณฑ์เปียโน 
 • เที่ยวเพลินเดินชมย่านถนนโบราณ ช้อปปิ้ง ชิมของอร่อยตามแบบฉบับท้องถิ่น ถนนคนเดินหลงโถวลู่ ถนนคนเดินจงซานลู่ ถนนซีเจีย ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน 
 • ไหว้พระวัดไคหยวน สักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม และสักการะเจ้าแม่กวนอิมวัดหนานผู่โถว
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร โดยรถรับส่งพร้อมไกด์นำเที่ยวเฉพาะคุณเท่านั้น
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมความสะดวกสบายครบครันตลอดทริป
Details
ประเทศ: ฮ่องกง - จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 4 มื้อ
สายการบิน: เกรทเตอร์ เบย์ แอร์ไลน์ส
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: CNBKKHKGHB03

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง HB2296 1440-1840 - โรงแรมที่พัก
Hotel Ease Tsuen Wan Hongkong
2 ฮ่องกง - เดินทางสู่เมืองเซี่ยะเหมิน โดยรถไฟความเร็วสูง G3006 0846-1248 น. - เมืองเซี่ยะเหมิน เกาะเปียนโน - สวนซูจงหยวน- พิพิธภัณฑ์เปียนโน - ช้อปปิ้งถนนหัวมังกร - ชมถนนจงซานลู่
Xiamen Air Maple Hotel
3 เมืองเซี่ยะเหมิน - เมืองฉวนโจว - วัดไคหยวน - ศาลเจ้าแม่ทับทิม - ถนนซีเจีย - บ้านดินโบราณถู่โหลว(หนานจิ่ง) - บ้านดินเอียงยวี่ชังโหล - ถนนราชวงศ์หมิง
Xiamen Air Maple Hotel
4 เมืองเซียะเหมิน - วัดหนานถัวซื่อ - สะพานบนทะเล หมู่บ้านชาวประมงเจิง - ชั่วอัน - นั่งรถโดยรถไฟความเร็วสูง เซี่ยะเหมิน ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก
Hotel Ease Tsuen Wan Hongkong
5 โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ HB2295 1130-1340 -

ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - กันยายน 2567

เดือนที่เดินทาง วันที่เดินทาง

พฤษภาคม

15 - 19 พ.ค. 67
29 พ.ค - 2 มิ.ย. 67

มิถุนายน

5 - 9 มิ.ย. 67
12 - 16 มิ.ย. 67
19 - 23 มิ.ย. 67
26 - 30 มิ.ย. 67

กรกฎาคม

3 - 7 ก.ค. 67
10 - 14 ก.ค. 67
17 - 21 ก.ค. 67
24 - 28 ก.ค. 67

สิงหาคม

7 - 11 ส.ค. 67
14 - 18 ส.ค. 67
21 - 25 ส.ค. 67
28 ส.ค. - 1 ก.ย. 67

กันยายน

4 - 8 ก.ย. 67
11 - 15 ก.ย. 67
18 - 22 ก.ย. 67
25 - 29 ก.ย. 67

อัตราค่าบริการ

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา 
(บาท/ท่าน)

4 ท่าน

43,900

6 ท่าน

37,900

8 ท่าน

32,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

6,500

หมายเหตุ

 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ 600 HKD/ท่าน/ทริป(จ่ายทิปให้ไกด์ท้องถิ่นทั้งหมด) 
 • โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 • *ราคานี้เป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก/เด็กเก็บทิปเท่าผู้ใหญ่*

พาเที่ยวและเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะคุณเท่านั้น

เดินทาง 4-5 ท่าน โดยรถยนต์ 7 ที่นั่ง

เดินทาง 6 ท่านขึ้นไป โดยรถยนต์ 17 ที่นั่ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - สนามบินฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง

 • 11.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน Greater bay Airlines
 • 14.40 น. ออกเดินทางสู่เกาะฮ่องกง โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 2296
 • 18.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เเลป ก๊อก (Cheak Lap Kok) ทางออก Exit B

อิสระตามอัธยาศัย
ใกล้โรงแรมมีร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ

ที่พัก Hotel Ease Tsuen Wan Hongkongวันที่สอง :: ฮ่องกง - เดินทางสู่เมืองเซี่ยะเหมิน โดยรถไฟความเร็วสูง - เมืองเซี่ยะเหมิน - เกาะเปียนโน - สวนซูจงหยวน- พิพิธภัณฑ์เปียนโน - ช้อปปิ้งถนนหัวมังกร - ชมถนนจงซานลู่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองเซี่ยะเหมิน =
นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

อิสระอาหารกลางวัน บนรถไฟ
มีไกด์ท้องถิ่นแนะนำ

นั่งเรือข้ามสู่เกาะกู่ลั่งหยวี่ (เกาะเปียโน)

เกาะแสนโรแมนติคของเมืองเซี่ยะเหมิน ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของบ้านพักของเหล่าบรรดาทูตของประเทศตะวันตก เป็นเกาะที่มีความเงียบสงบ และมีสวนไม้ดอกที่ทำให้ที่นี่มีความร่มรื่นที่เหมาะแก่การพักผ่อน ชมสวนซูจวงหยวน สวนสวยงามที่ถูกออกแบบอย่างบรรจงปราณีตให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ ประกอยด้วยอาคารบ้านพัก สระน้ำ สะพาน สวนหยอม เดิมที่นี่เป็นบ้านพักตากอากาศของคหบดีชื่อดังของเซี่ยะเหมิน ภายหลัง ได้มอบให้เป็นสมบัติของชาติ

พิพิธภัณฑ์เปียโน

ที่นี่ถือเป็นแหล่งรวมเปียโนที่ใหญ่และมีจำนวนเปียโนมากที่สุดของจีน ด้วย Collection ของเปียโนรุ่นต่างๆ ถึง 40 หลัง ตั้งแต่เปียโนโบราณแบบ 8 ขาเหยียบ และเปียโนแนวตั้งแบบโบราณ เปียโนเคลือบทอง รวมถึงเปียโนรุ่นใหม่หลากหลายรุ่น โดยเปียโนทั้งหมดในพิพิธภัณฑ์เป็นของชาวจีนโพนทะเลนาม หูโหย่วยี่

ถนนคนเดินหัวมังกร (หลงโถวลู่)

ช้อปปิ้งย่านถนนคนเดินหัวมังกร หรือ หลงโถวลู่ แหล่งรวมค้าสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านขายของฝากที่คึกคักที่สุดบนเกาะกู่ลังหยวี่ เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินการเดินชม และชิมอาหารและขนมพื้นเมือง

ถนนคนเดินจงซานลู่

กลับเมืองเซี่ยะเหมิน ช้อปปิ้งถนนคนเดินจงซานลู่ เป็นถนนสายประวัติศาสตร์ ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นตึกโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหน้าซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาเดินช้อปปิ้ง มีห้างร้านมากมายและมีสินค้าให้เลือกช้อปเกือบทุกประเภท

อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง

ที่พัก Xiamen Air Maple Hotel


วันที่สาม :: เมืองเซี่ยะเหมิน - เมืองฉวนโจว - วัดไคหยวน - ศาลเจ้าแม่ทับทิม - ถนนซีเจีย - บ้านดินโบราณถู่โหลว(หนานจิ่ง) - บ้านดินเอียงยวี่ชังโหล - ถนนราชวงศ์หมิง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองฉวนโจว =

วัดไคหยวน

วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดใน มณฑลฝู่เจี้ยน วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในยุค ราชวงศ์ถัง เที่ยวชมพระอุโบสถ เจดีย์และวิหารทรงเก๋งจีนโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

สักการะ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของจีน เป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่เป็นต้นกำเนิดแรกขององค์เจ้าแม่ทับทิมที่ถูกนำมาเผยแพร่ที่เกาะไต้หวัน และภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ถนนซีเจีย

เป็นถนนเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ฉวนโจว ด้วยสิ่งปลูกสร้างของจีนโบราณและอาคารรูปทรงแบบยุโรป เช่น โบสถ์ หอนาฬิกาโบราณ เจดีย์ และตึกจีนโบราณ แบบ ฉีโหลว ที่ตั้งขนาบสองฝั่งถนน ปัจจุบันที่นี่ยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งรวมร้านอาหารของเมืองนี้ด้วย

อิสระอาหารกลางวัน
มีไกด์ท้องถิ่นแนะนำ

บ้านดินถู่โหลว

บ้านดินถู่โหลว ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน โดยเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือ เค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น บ้านดินถู่โหลวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น 46 หลัง ลักษณะโครงสร้างภายในเป็นไม้ไผ่สาน พอกทับด้วยดินเหนียว

บ้านดินเอียงยวี่ชังโหลว

เล่าลือกันว่าบ้านดินแห่งนี้เริ่มขุดดินก่อสร้างตั้งแต่สมัยจักรพรรดิฉงเจินแห่งราชวงศ์หมิง จนถึงสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิงจึงสร้างเสร็จ ใช้เวลาถึง 3 ยุคในการก่อสร้าง โดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 73 เมตร อยู่อาศัยกว่า 400 คน เป็นบ้านดินทรงกลมที่ทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่เก่าแก่ที่สุด ได้ชื่อว่าเป็น KING OF TULOU

ถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง

ช้อปปิ้งถนนโบราณราชวงศ์ซ่ง ตั้งอยู่ใต้เขาต้าหวังฟง มีความยาว 300 เมตร ถนนเส้นนี้ก่อสร้างเลียนแบบสไตล์รราชวงศ์ซ่ง มีร้านจำหน่ายสินค้าอาทิเช่น ร้านชาร้านเหล้า และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปบรรยากาศ

= เดินทางสู่ เมืองเซี่ยะเหมิน =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก Xiamen Air Maple Hotel


วันที่สี่ :: เมืองเซียะเหมิน - วัดหนานถัวซื่อ - สะพานบนทะเล หมู่บ้านชาวประมงเจิง - ชั่วอัน - นั่งรถโดยรถไฟความเร็วสูง เซี่ยะเหมิน ฮ่องกง - โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วัดหนานผู่โถว (วัดผู่โถวใต้)

เป็นวัดที่สักการะเจ้าแม่กวนอิม และอยู่ทางทิศใต้ของเขาผู่โถวซาน ตั้งอยู่ที่ตีนเขาอู่เหล่าฟงใจกลางเมืองเซียะเหมิน มีพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตรเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของพุทธศาสนาในหมิ่นหนาน สิ่งก่อสร้างในวัดเป็นสถาปัตยกรรมของวัดจีนเหมือนอื่นทั่วไปที่มีวิหารจตุโลกบาลวิหารใหญ่และวิหารพระไตรปิฎก ภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปแห่งอดีต ปัจจุบันและ อนาคต ภายในวัดมีศาลต้าเปยเตี้ยนซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่กวนอิมพันมือ แล้วยังมีโรงเจใหญ่สำหรับไว้รับรองผู้มาสักการะ

หมู่บ้านชาวประมงเจิงชั่วอัน

เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นเมืองของฮกเกี้ยน คำว่า "เจิง" แปลว่า ภูเขา คำว่า "ชั่ว" แปลว่า บ้าน ชื่อของหมู่บ้านแห่งนี้จึงมีลักษณะตามที่ตั้งของหมู่บ้าน คือเป็นหมู่ บ้านที่ด้านหลังเป็นภูเขา ด้านหน้าเป็นทะเล ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างเสรีภาพ ผู้ชายจะมีหน้าที่ออกทะเลหาปลา ส่วนผู้หญิงจะมีหน้าที่ทำนา ในสมัยราชวงศ์หมิงเริ่ม ก่อตั้งเซี่ยะเหมิน สถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่สำคัญทางทหาร ในปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

= เดินทางสู่ ฮ่องกง =
นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ที่พัก Hotel Ease Tsuen Wan Hongkong


วันที่ห้า :: โรงแรมที่พัก - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • เดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง เพื่อเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
 • 11.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Greater bay Airlines เที่ยวบินที่ HB 2295

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 13.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20กก.
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถเก่ง, มินิบัสปรับอากาศพร้อมคนขับรถรับ-ส่ง และนำท่านเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2ท่าน) ตามเงื่อนไขโรงแรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1ล้านบาทของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ดูแลท่านตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ไกด์ท้องถิ่น  1,000 HKD// กรุ๊ปตลอดการเดินทาง
  **
  * ทิปทั้งหมดชำระวันแรกของการเดินทางไปถึง จ่ายให้กับไกด์ท้องถิ่นฮ่องกงทั้งหมด***

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย,การก่อจลาจล, อุบัติเหตุฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองอันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมืองฯลฯและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินและค่าห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน มัดจำท่านละ 15,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมดยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 75%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - วันเดินทาง หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้วหากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น

ตั๋วเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันหากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินกำหนดทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริงณวันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / DoubleRoom) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรมกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำเครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair)หรืองานเทศกาลต่างๆเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

กระเป๋าและสัมภาระเดินทาง

 • น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ำหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • กระเป๋าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน 115 เซนติเมตรหรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 • ในบางรายการทัวร์ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

RELATED PRODUCTS

RELATED ARTICLES

เที่ยวไหว้พระขอพร 5 วัดดังฮ่องกง ที่ต้องไป!

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังฮ่องกงมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันไป ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

เที่ยวฮ่องกงไม่ง้อทัวร์ ตะลุยเที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง (1)

เที่ยวฮ่องกงไม่ง้อทัวร์ ตะลุยเที่ยวฮ่องกง-มาเก๊าด้วยตัวเอง เปิดประสบการณ์ตะลุยเที่ยวเอง รีวิวเที่ยวฮ่องกงในแบบฉบับนักเดินทางมือใหม่ มาดูกันว่าเที่ยวฮ่องกงด้วยตัวเองจะเป็นอย่างไร...

กังหันวัดแชกงหมิว ฮ่องกง กับการหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน

กังหันวัดแชกงหมิว ฮ่องกง กับการหมุนกังหันกลับทิศชีวิตเปลี่ยน ตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ การแก้ชง วิธีการสักการะเทพเจ้าแชกง และการบูชากังหันวัดแชกงหมิว

เที่ยวฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (Hong Kong Disneyland) ให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม

ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ มันทั้งกว้างใหญ่ แถมมีโซนมากถึง 8 โซน ทั้งเครื่องเล่นเยอะซะขนาดนี้ ต้องมีวางแผนเที่ยวกันบ้างล่ะ มาดูกันว่าที่ยวให้ครบภายใน 1 วัน เที่ยวยังไงให้คุ้ม เก็บเครื่องเล่นได้ครบ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!