Trip Highlight
 • เที่ยวอังกฤษ ชมฟุตบอลแดงเดือด ลิเวอร์พูล VS แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
 • Stadium Tour 2 สนาม (ANFIELD - OLD TRAFFORD)
 • ตั๋วฟุตบอลแบบ LONGSIDE LOWER
 • มหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ ที่สร้างอุทิศแด่เซ็นต์ ปีเตอร์ นับว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ
 • ล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ
 • เมนูพิเศษ Burger & Lobster, เป็ด four season, อาหารไทย
Details
ประเทศ: อังกฤษ
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 14 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 01-08 มีนาคม 2566
รหัสสินค้า: UKBKKMAN009

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ดูไบ -
2 ดูไบ – แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – สนามแอนฟิลด์ – วิหารลิเวอร์พูล – ท่าเรืออัลเบิร์ต – แมนเชสเตอร์
AC Manchester Salford Quays Hotel
3 เมืองยอร์ค – แมนเชสเตอร์ – โบสถ์แมนเชสเตอร์
AC Manchester Salford Quays Hotel
4 สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – ลิเวอร์พูล – ชมการแข่งขันฟุตบอลแดงเดือด
AC Manchester Salford Quays Hotel
5 สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร์ส – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – ไบบิวรี่ – อ็อกซ์ฟอร์ด
Ramada Oxford Hotel
6 Bicester Village Outlet – ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์
Hilton London Olympia Hotel
7 พระราชวังบักกิ้งแฮม – ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด – สนามบิน -
8 สนามบินดูไบ – กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) – ดูไบ

 • 17.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 10 แถว U สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 20.35 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 00.50 น. เดินทางถึง ดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง ดูไบ – แมนเชสเตอร์ – ลิเวอร์พูล – สนามแอนฟิลด์ – วิหารลิเวอร์พูล – ท่าเรืออัลเบิร์ต – แมนเชสเตอร์

 • 02.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK021 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 06.45 น. เดินทางถึง เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง วัฒนธรรมแห่งยุโรปในปี 2008 และยังเป็นเมืองถิ่นกำเนิดของวงดนตรีสี่เต่าทองหรือเดอะบีทเทิล ความรุ่งเรืองของลิเวอร์พูลมาจากการเป็นเมืองท่าสำคัญ มีการติดต่อค้าขายกับแคริบเบียน, ไอร์แลนด์ และแผ่นดินใหญ่ยุโรป
 • นําท่านเข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ ของสโมสรลิเวอร์พูล อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีม ที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดสำหรับแฟนบอล
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชม Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี
 • จากนั้นนำท่านสู่ ย่านค้าขายและช็อปปิ้ง มอลล์กลางเมือง Liverpool ONE ที่นี้ท่านจะได้พบกับร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น H&M, Zara และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย เดินทางกลับแมนเชสเตอร์
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ยอร์ค – มหาวิหารยอร์ค – แมนเชสเตอร์ – วิหารแมนเชสเตอร์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค นครที่ยังมีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบที่ตั้งอยู่ในนอร์ธยอร์คเชอร์ เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีบทบาทมาเกือบตลอด 2,000 ปีที่ก่อตั้งมา
 • ท่านจะได้ชมเมืองหลวงของแคว้นยอร์คเชียร์ ซึ่งมีป้อมปราการ ที่ชาวโรมันได้เคยสร้างไว้เมื่อ ค.ศ. 71 แต่ถูกชาวไวกิ้งเข้ายึดเมืองแห่งนี้ได้ในปี 866 ค.ศ. อีกทั้ง “ยอร์ค” ยังขึ้นชื่อว่าเป็น เมือง ศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักร และยังเป็นเมืองแห่งงานเทศกาลต่าง ๆ ยอร์กจึงประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
 • นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารยอร์ค มินสเตอร์ ที่สร้างอุทิศแด่เซ็นต์ ปีเตอร์ นับว่าเป็นวิหารสไตล์กอธิคที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนบนภายในตกแต่งด้วยแผ่นกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในเกาะอังกฤษ นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแมนเชสเตอร์
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษ จัดเป็นเมืองใหญ่และมีประชากรมากอันดับสองรองจากเมืองลอนดอน แมนเชสเตอร์ติดต่อกับที่ราบเชชเชอร์ทางทิศใต้ ติอต่อกับเทือกเขาเพนไนน์ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก เมืองนี้ขยายตัวและเจริญรุ่งเรืองจากการผลิตสิ่งทอในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม ส่งผลให้แมนเชสเตอร์กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก
 • นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ วิหารแมนเชสเตอร์ (Manchester Cathedral) สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1215 โดยบารอนโรเบิร์ต เกรสเล็ต เจ้าของคฤหาสน์แมนเชสเตอร์ สั่งให้สร้างขึ้นมาข้างกับที่พักของเขา เพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตศาสนาของเมืองแมนเชสเตอร์ ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 และเมื่อในปี ค.ศ. 1996 ได้ถูกลอบวางระเบิดจากผู้ก่อการร้าน ไออาร์เอ ทำให้ต้องมีการบูรณะใหม่อีกครั้ง แต่ปัจจุบันนั้นก็กลับมาสวยงามดั่งเดิมและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของ Church of England ที่หากมาถึงประเทศอังกฤษ ต้องมาเยี่ยมเยือนอีกด้วย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – ลิเวอร์พูล – ชมการแข่งขันฟุตบอลแดงเดือด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน เข้าชมสนามโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทซ์สำคัญๆมาแล้ว หลังจากเยี่ยมชมแลนด์มาร์คสำคัญในเมืองแมนเชสเตอร์ หลังจากเก็บภาพประทับใจเรียบร้อย ให้ท่านได้ อิสระชอปปิ้งตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล เพื่อเตรียมตัวในการดู ฟุตบอลศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
 • 15.00 น. เช้าชม ฟุตบอลศึกแดงเดือด ระหว่าง ลิเวอร์พูล ปะทะ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด หากวันและเวลาในการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก AC Manchester Salford Quays Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร์ส – เบอร์ตันออนเดอะวอเตอร์ – ไบบิวรี่ – อ็อกซ์ฟอร์ด

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เมืองบ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์ส
 • นำท่าน ชมเมืองสเตรทฟอร์ด ที่คงรักษาสภาพแวดล้อมแบบชนบทของอังกฤษแท้ ๆ ไว้ได้อย่างสมบูรณ์
 • นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า บ้านเกิดของวิลเลี่ยม เชคสเปียร์ส (SHAKESPEAR’S BIRTH PLACE) กวีและนักเขียนบทละครชาวอังกฤษที่ได้รับการยกย่องทั่วไปว่าเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษและของโลกมักเรียกขานเขาว่าเป็นกวีแห่งชาติของอังกฤษและ “กวีแห่งเอวอน” (BARD OF AVON) ชมบ้านที่เคยเป็นที่อาศัยของเชคสเปียร์ เป็นบ้านหลังคามุงด้วยฟาง ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะของเมืองสแตรทฟอร์ด ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบันได้ปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้ว
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านชมหมู่บ้าน BUORTON ON THE WATER ได้รับการโหวตว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในประเทศอังกฤษ Regularly voted one of the prettiest villages in England แวะเดินเล่น ถ่ายรูป พักผ่อน นำท่านเดินทางสู่เขต COTSWOLDS นำท่านชม หมู่บ้านโบราณ BIBURY เป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทางซึ่งสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้มากทีเดียวและมันยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่สุดโรแมนติกซึ่งเหมาะแก่การถ่ายพรีเวดดิ้งหรือจัดงานแต่งมากทีเดียว นอกจากนี้มันยังทำหน้าที่เป็นฉากหลังสวย ๆ ให้ภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง Bridget Jones&ด้วย และที่แห่งนี้ยังได้ติด1ใน10สถานที่ที่ท่องเที่ยวในอังกฤษ นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ramada Oxford Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หก Bicester Village Outlet – ลอนดอน – ล่องเรือแม่น้ำเทมส์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ บิซส์เตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า 900 ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,Gucci , Guess , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน Outlet)
 • นำทุกท่านออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) มหานครที่เป็นทั้งเมืองหลวงของประเทศอังกฤษและสหราชอาณาจักร เป็นเมืองศูนย์กลางในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นคมนาคม ท่องเที่ยว การศึกษา เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ ลอนดอนได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน มากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวและแลนด์มาร์กชื่อดัง นอกจากนี้ลอนดอนยังเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 3,000 ปีแล้ว สั่งสมประวัติศาสตร์ไว้ในทุกๆ มุมของเมืองให้เราได้ชมกันไม่มีเบื่อ
 • นำท่านถ่ายรูป กระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยังเป็นชิงช้าสวรรค์ ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทั่วไปที่มีโครงค้ำสองข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก โดยมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี
 • นำท่าน ล่องเรือชมทิวทัศน์งดงามของสองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ,หอนาฬิกาบิ๊กเบน ชมความงดงามสองฝั่งของแม่น้ำเทมส์ผ่าน จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์, มหาวิหารเซนต์ปอล, ลอนดอนบริดจ์ เป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง จุดสวยงามที่สุด เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ำคืออาคารรัฐสภา บิ๊กเบนและหอคอยลอนดอน
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton London Olympia Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด พระราชวังบักกิ้งแฮม – ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด – สนามบิน

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่าน ผ่านชม พระราชวังบักกิ้งแฮม (Buckingham Palace) อีกความงดงามของพระราชวังแห่งราชวงศ์อังกฤษ และจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ประทับของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2และเหล่าสมาชิกในราชวงศ์ เพราะฉะนั้นรอบรั้วพระราชวังบักกิ้งแฮมจึงมักจะมีชาวอังกฤษแวะเวียนโฉบไปมาอยู่บ่อยครั้งโดยหวังว่าอาจโชคดีได้เห็นท่านเหล่านี้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง พระราชวังบักกิงแฮมเป็นบ้านเดิมของ ดยุคแห่งบักกิ้งแฮมขุนนางชาวอังกฤษ สร้างขึ้นในปี 1703-1705 จากนั้นก็กลายเป็นสมบัติของหลวงในสมัย จอร์จที่ 3 และ ได้รับการปรับปรุงให้กลายเป็นที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษตั้งแต่ปี 1837 นอกจากเป็นที่ประทับแล้วก็ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีต่างๆ รวมทั้งจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะแห่งราชวงศ์อีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • อิสระท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบน ถนนอ็อกซ์ฟอร์ด ย่านช้อปปิ้งใหญ่ ของลอนดอนที่ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพเยี่ยมจาก มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์ เซลฟริดจจ์ และห้างอื่นๆ ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
 • 20.25 น. ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK010 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่แปด ดูไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.20 น. เดินทางถึง ดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK372 ( บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 18.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่า (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (Covid-19) ระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ตั๋วเข้าชมฟุตบอล LONGSIDE LOWER

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ x 6 วัน = 12 ปอนด์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

พาชมความงามของยอดเขา TITLIS Cliff Walk(ทิตลิส)

Titlis (ทิตลิส) หรือ Mount Titlis นั้น เป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) หากพักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne, Luzern) ที่นี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ประหยัดงบที่สุด สำหรับการไปสัมผัสหิมะและวิวเทือกเขาแอลป์แล้วละคะ (แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ไปภูเขาไหนๆก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะ) ยอดเขา Titlis (ทิตลิส) มีกิจกรรมให้เราได้เล่นมากมาย ทั้งช่วงฤดูหนาว หรือแม้กระทั่งฤดูร้อน ไฮไลท์ของที่นี่คือ สะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป มีกระเช้าลอยฟ้าหมุนแบบ 360 องศา อันแรกของโลก มีถ้ำธารน้ำแข็งให้ชม และเส้นทางเดินเทรคที่สวยสุดๆไปเลยค่ะ

พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) แลนด์มาร์คสำคัญของ ลอนดอน (London)

พระราชวังบัคกิ้งแฮม(Buckingham palace) เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ของอังกฤษ มีอายุมากกว่า 300ปี เป็นพระราชฐานที่ประทับอย่างเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียขึ้นครองราชย์เมื่อปี ค.ศ. 1837 การต่อเติมครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายทำในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งด้านหน้าที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน

ท่องดินแดนสหราชอาณาจักร อังกฤษ - สกอตแลนด์ (United Kingdom)

สหราชอาณาจักร อาณาจักรในฝันที่ใครหลายคนอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศสวยๆ ของที่นี่สักครั้ง ทั้งอังกฤษดินแดนแห่งผู้ดี และเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสกอตแลนด์ ความสวยงามของสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อมที่สวยงามน่าดูไปหมด ส่วนจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้น เราไปชมพร้อมๆ กันเลย

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!