Trip Highlight
 • เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แบบเจาะลึก เที่ยวครบเมืองสวย ชมบรรยากาศบ้านเรือนและธรรมชาติที่สวยที่สุด พร้อมขึ้นชมวิว 3 ยอดเขา
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว สุดยอดความโรแมนติกแห่ง Top of Europe
 • นั่งรถไฟขึ้นชมวิวบนยอดเขา กอร์เนอร์กรัท จุดชมวิว ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ที่สวยที่สุด
 • เปิดประสบการณ์นั่งกระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุน 2 ชั้นแห่งแรกของโลก ขึ้นสู่ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น
 • แวะเที่ยวเจนีวา ชมน้ำพุสูงเสียดฟ้า น้ำพุเจดโด ถ่ายรูปเช็คอินนาฬิกาดอกไม้ ณ สวนอังกฤษ
 • เที่ยวเมืองโลซานน์ เยือนศาลาไทย ศาลาเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งรถไฟช้าๆ ชื่นชมทัศนียภาพสองข้างทาง เก็บความประทับใจกับธรรมชาติสวยๆ ได้แบบเต็มอิ่ม
 • ตื่นตาวิวสวยราวภาพวาดของหมู่บ้านเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา และน้ำตกสูง เมืองลาเทอบรุนเน่น
 • เดินเล่นสูดกลิ่นอายบ้านเรือนโบราณ ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี
 • ช้อปปิ้งชมเมืองอินเตอร์ลาเก้น ท่ามกลางบ้านเมืองน่ารักกับวิวสวยๆ
 • เช็คอินแลนด์มาร์กดังแห่งเมืองลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล และ รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน
 • เที่ยวชมเมืองซูริค จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ช้อปปิ้งแบรนด์ดัง บาห์นโฮฟซตราสเซอ
Details
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 16 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฏาคม - ตุลาคม 2567
รหัสสินค้า: EUGVAZRGEU006

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 ดูไบ - เมืองเจนีวา - น้ำพุเจดโด - เมืองโลซานน์ - ศาลาไทย
Movenpick Lausanne Hotel
3 เมืองแทสช์ - เมืองเซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - แมทเทอร์ฮอร์น
Hotel Alex Zermatt
4 อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลส - อินเตอร์ลาเก้น
Metropole Hotel
5 ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE - เมืองลาเทอบรุนเน่น - กรุงเบิร์น
Hotel Ambassador
6 กรุงเบิร์น - ย่านเมืองเก่า - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล
Radisson Blu Lucerne Hotel
7 ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น - เมืองซูริค - ช้อปปิ้งบาห์นโฮฟซตราสเซอ - สนามบินเมืองซูริค -
8 สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

6

25 ก.ค.-1 ส.ค. 67

129,900

6

7-14 ส.ค. 67

129,900

6

18-25 ก.ย. 67

129,900

6

8-15 ต.ค. 67

129,900

6

16-23 ต.ค. 67

129,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

23.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน Emirates Airlines


วันที่สอง :: ดูไบ - เมืองเจนีวา - น้ำพุเจดโด - เมืองโลซานน์ - ศาลาไทย

ออกเดินทาง

 • 02.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK377 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 06.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 08.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK089 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
 • 13.15 น. เดินทางถึง เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

= เมืองเจนีวา =
น้ำพุเจดโด (Jet d'Eau)

น้ำพุเจดโด (Jet d'Eau)

น้ำพุกลางทะเลสาบเลคเลมังค์ เป็นน้ำพุที่สูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) สามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดจึงถือว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" 

แวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ที่ สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา 

= เมืองโลซานน์ =

ศาลาไทย (Thailand pavillon)

ศาลาไทย (Thailand pavillon)

ถ่ายภาพ อาคารสำนักงานโอลิมปิกสากล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเลคเลมังค์ เยี่ยมชม ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ครบ 75 ปี

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Movenpick Lausanne Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า

Movenpick Lausanne Hotel


วันที่สาม :: เมืองแทสช์ - เมืองเซอร์แมท - ยอดเขากอร์เนอร์กรัท - แมทเทอร์ฮอร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เมืองแทสช์ (Tasch) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

เมืองแทสช์ (Tasch)

= เมืองเซอร์แมท (Zermatt) =
เดินทางโดยรถไฟ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (Gornergrat)

ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (Gornergrat)

เดินทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (Gornergrat) โดยรถไฟ เส้นทางจะผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ

ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น (Matterhorn)

ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น (Matterhorn)

จากยอดเขากอร์เนอร์กรัท เป็นจุดชม ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น อีกแห่งหนึ่งที่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปบรรยากาศที่สวยงามและสนุกสนานกับกิจกรรมบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเซอร์แมทอีกครั้งโดยรถไฟ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Alex Zermatt
หรือในระดับเทียบเท่า

Hotel Alex Zermatt

แนะนำให้ท่านเตรียมกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพื่อความสะดวกในการเดินทางและเข้าพักที่เมืองเซอร์แมท โดยจัดเสื้อผ้าและของจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการเข้าพัก 1 คืน


วันที่สี่ :: อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลส - อินเตอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) =
ใช้เวลาเดินทางแบบชมทัศนียภาพประมาณ 3 ชั่วโมง

เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt)

เดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามของธรรมชาติทั้งทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ตอนกลาง โดยรถไฟสายสำคัญ กลาเซียเอ็กซ์เพลส (Glacier Express) ใช้เวลาเดินทางแบบชมทัศนียภาพประมาณ 3 ชั่วโมง เป็นรถไฟด่วนที่ช้าที่สุดเพื่อให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับทัศนียภาพของธรรมชาติสองข้างทางที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความสูงต่ำของภูมิประเทศผ่านทิวทัศน์อันตระการตาของหุบเขา ป่าไม้ น้ำตก ลำธาร ทุ่งหญ้า หมู่บ้านชนบท เมืองตากอากาศและหิมะอันขาวโพลน

รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เมืองอินเตอร์ลาเก้น =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เมืองอินเตอร์ลาเก้น

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) เพลิดเพลินเที่ยวชมเมืองสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ และอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Metropole Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า

Metropole Hotel


วันที่ห้า :: ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE - เมืองลาเทอบรุนเน่น - กรุงเบิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที 

ยอดเขาจุงฟราว (Jungfrau)

ยอดเขาจุงฟราว (Jungfrau)

ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe โดยกระช้าไฟฟ้า Eiger Express ซึ่งเป็นกระเช้าใหม่ล่าสุดที่จะพาทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาในเวลาเพียง 15 นาที (จากสถานี Grindelwald Terminal ไปยัง Eiger Glacier Terminal) ซึ่งยอดเขาจุงฟราวได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์ ที่อยู่บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 4,158 เมตร ที่มี่หิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

นำท่านชม กลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง(Plateau) หรือเลือกเดินไปยัง SPHINX ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

= เมืองลาเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen) =

เมืองลาเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen)

เดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบและไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป

= กรุงเบิร์น =
เดินทางโดยรถโค้ช ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

กรุงเบิร์น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Hotel Ambassador
หรือในระดับเทียบเท่า

Hotel Ambassador


วันที่หก :: กรุงเบิร์น - ย่านเมืองเก่า - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ย่านเมืองเก่า กรุงเบิร์น

ย่านเมืองเก่า กรุงเบิร์น

เที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเบิร์น ชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่าปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติคเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ในช่วงปี.. 1191-1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรกภายหลังได้ดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็นหอนาฬิกาพร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะเลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมและซื้อของที่ระลึก 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เมืองลูเซิร์น =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เมืองลูเซิร์น

สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge)

สะพานไม้ชาเปล (Chapel bridge)

เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด

รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน (Lion of Lucerne)

รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน (Lion of Lucerne)

เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิตเซอร์แลนด์ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Radisson Blu Lucerne Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า

Radisson Blu Lucerne Hotel


วันที่เจ็ด :: ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น - เมืองซูริค - ช้อปปิ้งบาห์นโฮฟซตราสเซอ - สนามบินเมืองซูริค

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn)

ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn)

เดินทางสู่สถานีกระเช้าเพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น (Mt.Stanserhorn) มีความสูงที่ 1,898 เมตร (6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สัมผัสการเดินทางโดยขึ้นกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก และสามารถจุผู้โดยสารได้เกือบ 60 ท่าน โดยชั้นดาดฟ้าจะสามารถจุได้ 30 ท่าน ระยะเกือบ 2 กิโลเมตร ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นวิวแบบ 360 องศา ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติและทัศนียภาพที่งดงาม

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

= เมืองซูริค =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เมืองซูริค

เที่ยวชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) จากบนสะพานมุนสเตอร์บรูค เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ 

ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)

ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)

เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบิน

ออกเดินทาง

21.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK086 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)


วันที่แปด :: สนามบินดูไบ - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 09.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK370 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด (ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 สวิสฟรังค์ x 6 วัน = 12 สวิสฟรังค์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

RELATED ARTICLES

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

พาชมความงามของยอดเขา TITLIS Cliff Walk(ทิตลิส)

Titlis (ทิตลิส) หรือ Mount Titlis นั้น เป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 3,000 เมตร และมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์(Switzerland) หากพักที่เมืองลูเซิร์น (Lucerne, Luzern) ที่นี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ประหยัดงบที่สุด สำหรับการไปสัมผัสหิมะและวิวเทือกเขาแอลป์แล้วละคะ (แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูหนาว ไปภูเขาไหนๆก็เต็มไปด้วยหิมะนะคะ) ยอดเขา Titlis (ทิตลิส) มีกิจกรรมให้เราได้เล่นมากมาย ทั้งช่วงฤดูหนาว หรือแม้กระทั่งฤดูร้อน ไฮไลท์ของที่นี่คือ สะพานแขวนที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป มีกระเช้าลอยฟ้าหมุนแบบ 360 องศา อันแรกของโลก มีถ้ำธารน้ำแข็งให้ชม และเส้นทางเดินเทรคที่สวยสุดๆไปเลยค่ะ

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!