บริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

สะดวกสบายกับบริการรับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฝรั่งเศส

 ไฮไลท์

 • รับฟรี!  Net Sim  *เมื่อจองและ ขอวีซ่าออนไลน์วันนี้โดย เฉพาะที่นี่ที่เดียว!  ดูรายละเอียด Net Sim คลิก
   ใช้งานได้ทั่วโลกกว่า 200 ประเทศ
   โทรฟรีกลับไทยได้ 30 นาที 
   ใช้ Internet, Facebook, Line, Social ได้หมด
 • ลางานแค่วันเดียว
 • ไม่ต้องกรอกเอกสาร

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า

การขอ
วีซ่าทำวีซ่าออนไลน์
คำร้องทั่วไปแบบธรรมดา
(15 วันทำการ)
การจัดส่งเอกสารคืน
ฟรี! จัดส่ง EMS
ประกันการเดินทาง รวมประกันการเดินทาง
ไม่เกิน 14 วัน
อัตรารวม

5,700 / เล่ม

(รวมค่าบริการแล้ว)

บริการอื่น ๆ

บริการแปลเอกสาร
(ถ้าจำเป็น)

หน้าละ 300 บาท
บริการจัดส่งโดย
Messenger

300 บาท / เที่ยว
(ในพื้นที่กทม.)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาด้านบนระหว่างเอกสารที่ดำเนินการเท่านั้น (ไม่นับการจัดส่งวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
 • จำนวนวันทำการเมื่อเอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ทำการของเวลาศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าออกประเทศฝรั่งเศส
[ตรวจสอบ] วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 และ 13.00-16.00 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

top

จองทันที!


 อัตรานี้รวม

ค่าดำเนินการคำร้องขอวีซ่า
 ส่งเอกสารคืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าจัดส่งจากท่านมาถึง Wonderfulpackage.com

 วิธีการจองบริการยื่นวีซ่าออนไลน์

 เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)เหลือมากกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5x4.5 ซม. จำนวน 2 รูปพื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่น หรือ ยิ้มเห็นฟัน *** (ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน) เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น ***
 3. หลักฐานส่วนตัว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบทะเบียนสมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • ใบเกิดสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 • กรณีเป็นหม้าย รบกวนแนบเอกสารใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 1. หลักฐานการทำงาน และ การศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือ บริษัท ระบุ ชื่อ-สกุล วันเซ็นต์สัญญางาน เงินเดือน ที่อยู่บริษัท(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจการลงทะเบียนการค้าและหนังสือการลงทะเบียน (คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน)
 • กรณีเป็นนักศึกษาใช้หนังสือเล่มนี้จากสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

                                           ** อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือน **

 1. หลักฐานการเงิน

หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ หนังสือรับรองจากธนาคาร ระยะเวลา 6 เดือนจากธนาคารและธนาคารภายใน 15 วัน

(ควรมีเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท) *** สถานทูตไม่รับเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน ***

 1. สำหรับสปอนเซอร์ (พ่อแม่)
 • การใช้จ่ายเงินให้คนอื่น ๆ ต้องออกมาเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและเงินจากธนาคาร (หนังสือค้ำประกันธนาคาร) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชีและผู้ที่รับรองค่าใช้จ่ายให้(การออกค่าใช้จ่ายใช้จ่ายให้ควรเป็น สมาชิกครอบครัวเกียวกันเช่น พ่อ แม่ ลูก)  **พร้อมหน้าพาสปอร์ตของสปอนเซอร์**
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และ หนังสือรับรองจากธนาคาร ระยะเวลา 6 เดือนจากธนาคารและธนาคารภายใน 15 วัน (ควรมีเงินขั้นต่ำ 100,000 บาท)
 • หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่ยื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันเดินทาง)
 • ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัดเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง ( ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
 • ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า
 • สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า ขอสำเนาทะเบียนหย่า
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล)

**** เอกสารทุกอย่างจะต้องมีการอ้างอิงชื่อตามตัวอย่างเท่านั้น ****

 1. องค์กรหรือบริษัท ดูแลค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมีหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย และเอกสารการเงินขององค์กร  **พร้อมหน้าพาสปอร์ตของสปอนเซอร์**
 2. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางไปไม่พร้อมพ่อแม่ ต้องไปขอหนังสือยินยอมให้เดินทางออกนอกต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่อยู่
 3. ผู้สูงอายุอายุ 70 ​​ปีขึ้นไปมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
 4. ตารางการเดินทางท่องเที่ยว
 5. ใบจองตั๋วไป - กลับ
 6. ใบจองโรงแรม จะต้องมีที่อยู่โรงแรมเบอร์โทร พร้อมระบุชื่อผู้เข้าพัก ทุกท่าน
 7. ประกันการเดินทาง วงไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (ประกันสุขภาพ)

สำหรับวีซ่าไปประชุม หรือ เยี่มชมงาน

1.หนังสือเชิญจากทางต่างประเทศที่เชิญ (ระบุ: ที่อยู่ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ วันที่จะเดินทางเข้าและออก)

   พร้อมกับ แนบสำเนาหน้าpassport ของผู้เชิญ

2. กรณีที่ไปเยี่ยมชมงาน เช่น งานนิทรรศการ งานแฟร์ ต้องมีบัตรเข้าชมงานที่ลูกค้าต้องทำการจองไว้แนบมาด้วย

**** เอกสารทุกอย่างจะต้องมีการอ้างอิงชื่อตามตัวอย่างเท่านั้น ***

จ่าหน้าซองเอกสารดังนี้

บริษัท มิราม่าเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1429 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) ถนนลาดพร้าวแขวงพลับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ 10310

 สถานทูตฝรั่งเศส

    เอกสารที่มีชื่อไม่ตรงตามตัวผู้และเตรียมเอกสารไม่ครบตามตำแหน่งสถานทูตทราบมา
    รูปถ่ายอายุเกิน 6 เดือนหรือเป็นรูปที่ไม่ได้มาตรฐาน

 หมายเหตุ

 • แผนกศุลกากร Visa มีเวลาทำการตรวจสอบเอกสารตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น. เท่านั้น
 • ทาง บริษัท จะส่งเอกสารเพื่อดำเนินการขอวีซ่าเมื่อเดินทางมารวมตัวกัน
 • การเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินในพื้นที่ห่างไกลจากการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกและครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
 • หากสถานเอกอัครราชทูตมีการสุ่มตัวอย่างเรียกเก็บเงินจากการสัมภาษณ์บางคนแสดงความร่วมมือในการสัมภาษณ์และทางบริษัทมีความยินดีในการให้ความช่วยเหลือและประสานงานตลอดเวลาและเป็นเอกสารขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ด้วยกัน
 • กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางจากสถานที่ที่ได้รับการประกาศไปแล้ว บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือนการเดินทางไปยังสถานทูต
 • สถานทูตจะได้รับการพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีเอกสารพร้อมและมีความปรารถนาที่จะเดินทางไปยังประเทศที่ระบุเท่านั้น
 • การปฏิเสธวีซ่าอันต่อเนื่องมาจากการขอวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวทาง บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

Cover Flag ออกแบบโดย Freepik

เงื่อนไขสินค้า

-

RELATED ARTICLES

อยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ ไปไหนกันดี

อยู่ว่างๆ อยากเที่ยวจังเลย ชวนใครไปบ้างดีนะ ถ้าอยากไปเที่ยวกลุ่มเล็กๆ แค่ไม่กี่คน จะไปไหนกันดี แล้วถ้าจะจัดทริป ถ้ายังคิดไม่ออกเราลองมาวางแพลนเที่ยวตามความชอบของแต่ละคนในกลุ่มกันดีกว่า ว่าอยากไปเที่ยวแล้วเห็นอะไรมากที่สุด

ฝรั่งเศส-อิตาลี ยอดโควิดรายวัน ต่ำสุดรอบหลายสัปดาห์

ฝรั่งเศสกับอิตาลีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ โดยทางการชี้ว่ามาตรการล็อกดาวน์เริ่มส่งผลให้เห็นแล้ว

สหภาพยุโรป เสนอจำกัดการเดินทางสกัดโควิด-19 ถึงกลางพ.ค.

สหภาพยุโรป (EU) เสนอการขยายระยะเวลาจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดน เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้บางประเทศในยุโรปกำลังวางแผนผ่อนปรนข้อจำกัดดังกล่าว

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2020 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

หลายประเทศกำลังเปิดพรมแดนให้มีการเดินทางข้ามประเทศอีกครั้ง และถ้าหากว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งในยุโรป คงจะต้องมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆ และนี่คือ 20 จุดหมายปลายทางในยุโรปที่คาดการณ์ว่าจะปลอดภัยที่สุดเมื่อพ้นวิกฤตโควิด-19ในครั้งนี้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!