Trip Highlight
 • ท่องดินแดนอัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ปล่องไฟนางฟ้า คัปปาโดเกีย 
 • สำรวจนครใต้ดินไคมักลี ตื่นตาถ้ำใต้ดินสุดยิ่งใหญ่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม 
 • อลังการปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ ความงามแห่งน้ำแร่ธรรมชาติและชั้นหินปูนสีขาวราวปุยเมฆ 
 • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส มหานครอันยิ่งใหญ่ที่สุดในอาณาจักรโรมัน 
 • ชมวิหารเอสเคลปิออน ของเทพแห่งการแพทย์ 
 • เช็คอินม้าไม้เมืองทรอยอันโด่งดัง 
 • ชมความงดงามของศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออก พระราชวังโดลมาบาชเช่ 
 • ตื่นตาความวิจิตรบรรจงแห่งสถาปัตยกรรม และชื่นชมสมบัติอันล้ำค่า พระราชวังทอปกาปึ 
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส จุดบรรจบกันของทวีปยุโรปและเอเชีย ที่มาสมญานาม "ดินแดนแห่งสองทวีป" 
 • เช็คอินแลนด์มาร์คดัง โบสถ์เซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง และ สุเหร่าสีน้ำเงิน 
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง Belly Dance Show ของสาวน้อยชาวตุรกี 
 • แวะช้อปปิ้งซื้อของฝาก ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
 • บินตรงสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน Turkish Airlines พร้อมบินตรง + บินภายใน 1 เที่ยว 
 • เที่ยวพักผ่อนสบายๆ พักหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว ตลอดทริป
Details
ประเทศ: ตุรกี
ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 17 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Turkish Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - ธันวาคม 2567
รหัสสินค้า: EUISTISTTK01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย (พักค้าง 2 คืน)
Exedra Cave Hotel
2 คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลี่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
Exedra Cave Hotel
3 คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่
Pam Thermal Hotel Pamukkale
4 ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - คูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี - เมืองเอฟฟิซุส
Radisson Aliaga Hotel
5 เมืองเพอร์กามอน - ทรอย
Kolin Hotel
6 อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
Tryp by Wyndham Airport Hotel
7 พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย -
8 กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

6

1-8 มิ.ย. 67

53,900

7,000

6

15-21 มิ.ย. 67

53,900

7,000

6

27 ก.ค.-3 ส.ค. 67

58,900

8,000

6

11-18 ส.ค. 67

58,900

8,000

6

14-21 ก.ย. 67

54,900

8,000

6

9-16 ต.ค. 67

54,900

8,000

6

12-19 ต.ค. 67

54,900

8,000

6

21-28 ต.ค. 67

54,900

8,000

6

16-22 พ.ย. 67

54,900

8,000

6

1-8 ธ.ค. 67

54,900

8,000

6

27 ธ.ค. – 3 ม.ค. 68

67,900

9,000

6

28 ธ.ค. – 4 ม.ค. 68

67,900

9,000

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง

วันแรก :: กรุงเทพฯ - อิสตันบูล - คัปปาโดเกีย (พักค้าง 2 คืน)

ออกเดินทางสู่ตุรกี

 • 04.00 น. พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน U ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Turkish Airlines (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 
 • 06.25 น. ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.30 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 
 • 13.25 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารในประเทศเพื่อขึ้นเที่ยวบินสู่ เมืองไคเซรี่ (Kayseri) เที่ยวบิน TK2014 
 • 16.10 น. ออกเดินทาง จากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่สนามบินเมืองไคเซรี่ (Kayseri) โดยสายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK2014 มีบริการอาหารว่างบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชม.) 
 • 17.35 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองไคเซรี่ นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่ Exedra Cave Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สอง :: คัปปาโดเกีย - นครใต้ดินไคมัคลี่ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม - ชมโชว์ระบำหน้าท้อง

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

คัปปาโดเกีย (Cappadocia)

ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ แปรสภาพเป็นหุบเขา ร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ ที่งดงามสารพัดรูปทรงราวกับดินแดนในเทพนิยาย จนผู้คนในพื้นที่เรียกขานกันว่า "ปล่องไฟนางฟ้า" และยูเนสโกได้ประกาศให้พื้นที่มหัศจรรย์แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านต้องการขึ้นบอลลูนซึ่งจัดเป็น Optional Tour ท่านสามารถเลือกซื้อได้เอง ราคาประมาณ 280-300 USD แต่ประกันการเดินทางที่บริษัททำให้ ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูนและเครื่องร่อนทุกชนิด ดังนั้นการซื้อ Optional Tour นี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของท่าน ซึ่งเป็นส่วนนอกเหนือจากโปรแกรมที่บริษัทจัด ดังนั้นหากเกิดมีปัญหาบอลลูนขึ้นไม่ได้หรือปัญหาอื่นๆ ท่านต้องติดต่อกับทาง supplier ในส่วนบอลลูนเอง

นครใต้ดิน (Underground city of Kaymakli)

เป็นเมืองใต้ดินที่มีครบทุกอย่าง ทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้นแต่ว่าอากาศในนั้นกลับถ่ายเทเย็นสบายเนื่องจากเป็นหินภูเขาไฟ อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 17-18 องศาเซลเซียสหน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open-air Museum)

พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 โดยก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเผยแพร่ในคัปปาโดเกีย ผู้คนนับถือเทพเจ้ากรีก-โรมัน จนได้มีการเดินทางมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์แต่ดูเหมือนว่าชาวโรมันผู้ปกครองในยุคนั้นจะไม่ให้การยอมรับ ทำให้ผู้นับถือศาสนาคริสต์ในคัปปาโดเกียต้องหลบซ่อนด้วยการเจาะถ้ำขุดพื้นดินลงไปเป็นอุโมงค์ เกิดเป็นเมืองใต้ดินขึ้นมาในบริเวณเกอเรเม่ ทำเป็นโบสถ์ถ้ำจำนวนมาก ว่ากันว่ามีถึง 365 หลังด้วยกัน (สร้างตามจำนวนวันใน 1 ปี) แต่ปัจจุบันเปิดให้ชมเพียงบางส่วนเท่านั้น

แวะชมโรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ชมโชว์ระบำหน้าท้องอันลือชื่อของตุรกี

พักที่ Exedra Cave Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สาม :: คัปปาโดเกีย - คอนย่า - ปามุคคาเล่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เมืองคอนย่า (Konya) =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

คาราวานสไรน์ (Caravanserai)

ที่พักแรมและที่แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมัน มีกำแพงล้อมรอบเพื่อป้องกันลมและฝนและพายุทะเลทราย

พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana museum)

เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามในการทำสมาธิ (Whirling Dervishes) โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลานา เจลาเลดดิน ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับประดาฝาผนังแบบมุสลิม

รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

= ปามุคคาเล่ (Pamukkale) =

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ Pam Thermal Hotel Pamukkale
หรือในระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ: ท่านสามารถแช่น้ำแร่ที่โรงแรมได้ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกไปด้วย


วันที่สี่ :: ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - คูซาดาซึ - บ้านพระแม่มารี - เมืองเอฟฟิซุส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)

เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ ด้านข้างของอ่างน้ำเป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง มองเผินๆ เหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้ายน้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูนห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35.5 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่มเพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรค

= เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) =

เป็นเมืองอาณาจักรโรมัน(ต่อมาหลังจากยุคกรีก) ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโรมัน ในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล จนได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน 

 • ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้
 • วิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน (Temple of Hadrian) เป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่อีกองค์หนึ่งของโรมัน ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก ด้านหน้าสร้างเป็นเสาโครินเธียน 4 ต้น คู่กลางรองรับโค้งครึ่งวงกลมที่เรียงอย่างสวยงาม โค้งด้านหลังมีภาพแกะสลักเป็นรูปนางเมดูซ่าหัวเป็นงู
 • หอสมุดเซลซุส (Library of Celsus) อาคารที่โดดเด่นที่สุดจนเป็นสัญลักษณ์ของเอฟฟิซุส เป็นอาคารสองชั้นด้านหน้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเพื่อรับแสงสว่างยามเช้า 
 • ด้านหน้ามี รูปปั้นของเทพี 4 องค์ ได้แก่ Sophia (wisdom - ปัญญา), Arete (virtue - ความดี), Ennoia (thought - ความคิด), Episteme (knowledge - ความรู้) 
 • โรงละคร (Great Theatre) สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอฟฟิซุส สร้างโดยการสกัดไหล่เขาให้เป็นที่นั่งสามารถบรรจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น เดิมสร้างตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโรมันมาปรับปรุงซ่อมแซมให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น

ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

พักที่ Radisson Aliaga Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่ห้า :: เมืองเพอร์กามอน - ทรอย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เมืองเพอร์กามอน =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

วิหารเอสเคลปิออน (Asklepion)

ซากวิหารเอสเคลปิออนตั้งอยู่เบื้องล่างทางตะวันตกของตัวเมือง สร้างถวายเอสเคลปิออสเทพแห่งการแพทย์ วิหารแห่งนี้ไม่ใช่คลินิกธรรมดาแต่เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประวัติศาสตร์มีขั้นตอนการรักษาดังนี้ เริ่มจากคนไข้ซึ่งอาจเป็นนักธุรกิจ นักการเมืองหรือแม่ทัพนายกองชาวกรีกและโรมันที่ตรากตรำงานหนักมานานจะเดินทางมายังวิหาร ผู้ดูแลจะออกมาต้อนรับ จากนั้นพาเดินมาตามทางศักดิ์สิทธิ์หรือเวียเตกตา ซึ่งมีเสาคอลัมน์เรียงรายวิธีรักษามีให้เลือกมากมาย ทั้งการนวดและผัสสะบำบัดเพื่อช่วยผ่อนคลายความเมื่อย นอกจากนี้ยังมีการรักษาแบบจิตบำบัดอีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

= เมืองทรอย (Troy) =

ม้าไม้แห่งกรุงทรอย (the trojan hores of troy)

ชมม้าไม้แห่งกรุงทรอยอันโด่งดังซึ่งเป็น หนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้นและเป็นสาเหตุให้กรุงทรอยถึงคราล่มสลาย และยังเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเอง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่ Kolin Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่หก :: อิสตันบูล - พระราชวังโดลมาบาชเช่ - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= นครอิสตันบูล =
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

พระราชวังโดลมาบาชเช่ (Dolmabahce Palace)

พระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน ซึ่งได้แผ่ขยายอำนาจออกไปอย่างกว้างขวาง เป็นศิลปะผสมผสานของยุโรปและตะวันออก ภายนอกตกแต่งด้วยสวนไม้ดอกรายล้อมพระราชวังซึ่งอยู่เหนืออ่าวเล็กๆ ของช่องแคบบอสฟอรัส ภายในประกอบด้วยห้องต่างๆ ตกแต่งด้วยโคมระย้า บันไดลูกกรง แก้วเจียระไน และ โคมไฟมหึมาหนัก 4.5 ตัน ซึ่งแขวนไว้อย่างโดดเด่นในห้องท้องพระโรงใหญ่

ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Strait)

เป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) กับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ตลาดสไปซ์ มาร์เกต (Spice Market)

เลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันเลื่องชื่อของตุรกี อย่างแอปปริคอทหรือจะเป็นถั่วพิชทาชิโอ ซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

พักที่ Tryp by Wyndham Airport Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่เจ็ด :: พระราชวังทอปกาปึ - สุเหร่าสีน้ำเงิน - โบสถ์เซนต์โซเฟีย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace)

พระราชวังทอปกาปึนี้มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กินเนื้อที่เกือบ 700,000 ตารางเมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงตามแนวฝั่งทะเลมาร์มารา ภายในพระราชวังประกอบด้วยตำหนักน้อยใหญ่ พลับพลา พระคลังมหาสมบัติ มัสยิส หอพัก โรงเรียน ฯลฯ ปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านในแต่ละยุคสมัย

ฮิปโปโดรม (Hippodrome)

สนามแข่งม้าของชาวโรมัน สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุส เซเวรุส เพื่อใช้เป็นที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน ฮิปโปโดมได้รับการขยายให้กว้างขึ้น ตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณ ในสมัยออตโตมันสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธี แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิสสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้นคือ เสาที่สร้างในอียิปต์เพื่อถวายแก่พาโรห์ตุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สองคือ เสางู และเสาต้นที่สามคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7

สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque)

ถ่ายรูปกับสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุลต่านอะห์เมตที่ 1 ซึ่งมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัสยิดของจักรวรรดิออตโตมันให้มีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถ์เซ็นต์โซเฟีย (St. Sophia) ของจักรวรรดิ ไบแซนไทน์ให้ได้ โดยสุเหร่าแห่งนี้สร้างประจันหน้ากับโบสถ์เซ็นต์โซเฟีย อย่างไรก็ตาม โบสถ์เซ็นต์โซเฟียก็ยังคงเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตุรกีจวบจนปัจจุบัน

โบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia)

ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนต์โซเฟีย (ST. Sophia) ซึ่งเป็นศิลปะแบบไบเซนไทม์ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณสร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิคอนสแตนติน ของจักรวรรดิไบแซนไทน์ เดิมใช้เป็นโบสถ์คริสต์ แต่หลังจากจักรวรรดิออตโตมันเข้ามาปกครองจึงได้เปลี่ยนโบสถ์ดังกล่าวมาเป็นมัสยิส ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความงามและความยิ่งใหญ่ ภายในมีภาพประดับโมเสกทองที่สมบูรณ์บ่งบอกถึงความศรัทธาอันแรงกล้าของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่มีต่อคริสต์ศาสนา

12.00 น. เดินทางสู่สนามบินอิสตันบูล

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ในสนามบน

ออกเดินทาง

 • 15.20 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK 58 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง)
 • สายการบินฯ มีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน

วันที่แปด :: กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

 

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 04.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้รวมถึง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 30 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
 • ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวมถึง

 • ค่าทิปไกด์ไทย, ไกด์ท้องถิ่น และ คนขับรถ ท่านละ 2,500 บาท (เรียกเก็บจากอินวอยซ์)
 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

10คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!