Trip Highlight
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยว 2 ประเทศ โปรตุเกส-สเปน 
 • เคป ดา รอคค่า แหลมปลายสุดทางทิศตะวันตกของทวีปยุโรป กับวิวกว้างใหญ่แห่งมหาสมุทรแอตแลนติก 
 • ชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิค มหาวิหารเจอโร นิโม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 • ถ่ายรูปเช็คอิน หอคอยเบเล็ง อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่
 • ตื่นตาความอลังการ มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า ขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของโลก 
 • ชมความยิ่งใหญ่ของเสาหินอ่อนกว่า 850 ต้น ที่มัสยิดเมซกีตา 
 • เยือนเมืองเก่าโทเลโด้ อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปน 
 • มหาวิหารแห่งโทเลโด้ สุดยอดสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 300 ปี 
 • พระราชวังหลวงแห่งแมดริด "พาลาซิโอ้ เรียล" ยิ่งใหญ่สุดอลังการ 
 • ชมความแปลกตาของสถาปัตยกรรมเมืองเซโกเบีย 
 • เดินเที่ยวจัตุรัสใจกลางเมือง พลาซ่า มายอร์ 
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมจุใจที่ ถนนเซอร์ราโน่, Las Rozas Village Outlet 
 • เพลิดเพลินไปกับระบำฟลาเมงโก ถึงถิ่นต้นฉบับ 
 • เดินทางสะดวกสบาย โดยสายการบิน Emirates Airlines กับบริการแบบฟูลเซอร์วิส
Details
ประเทศ: โปรตุเกส สเปน
ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน
รวมมื้ออาหาร: 16 มื้อ
สายการบิน: Emirates
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน-ตุลาคม 2567

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -
2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เมืองลิสบอน - เมืองซินทรา - เคปดารอคค่า
Sana Metropolitan Hotel
3 มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - เมืองบาดาโฮซหรือเมริด้า
Velada Merida Hotel
4 เมืองเซวิลญ่า - มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า - เมืองคอร์โดบา - มัสยิดเมซกีต้า
Crisol Jardines de Cordoba Hotel
5 เมืองโทเลโด้ - มหาวิหารโทเลโด้ - กรุงมาดริด
Senator Barajas Hotel
6 กรุงมาดริด - พระราชวังหลวงแห่งสเปน - ถนนเซอร์ราโน่ - ชมการแสดงระบำ ฟลาเมงโก้
Senator Barajas Hotel
7 เมืองเซโกเวีย - มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - LAS ROZAS VILLAGE OUTLET
Senator Barajas Hotel
8 พลาซ่า มายอร์ - สนามบิน - ดูไบ -
9 ดูไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ

Booking

Seat
Available

ช่วงเวลาเดินทาง ราคา
 (บาท/ท่าน)

6

26 เม.ย.-4 พ.ค. 67

89,900

6

17 - 25 ก.ย. 67

95,900

6

11 - 19 ต.ค. 67

95,900

6

17 - 25 ต.ค. 67

95,900

*หมายเหตุ : กรุณาเช็คที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบิน Emirates Airlines


วันที่สอง :: สนามบินสุวรรณภูมิ - ดูไบ - เมืองลิสบอน - เมืองซินทรา - เคปดารอคค่า

ออกเดินทาง

 • 01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 07.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK191 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 12.35 น. เดินทางถึง เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เมืองซินทรา
(Sintra)

อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก

เคป ดา รอคค่า
(Cabo da roca)

เป็นแหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดทางทิศตะวันตกของโปรตุเกสและของทวีปยุโรป ชมความงามวิวอันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติกแบบไม่มีอะไรบดบัง

เมืองลิสบอน
(Lisbon)

เดินทางสู่เมืองหลวงของโปรตุเกส ผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์สายสำคัญ เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ของทั้งริมฝั่งมหาสมุทรและฝั่งแผ่นดินใหญ่ เห็นวิถีชีวิตชนบท ชาวไร่ ชาวสวน และป่าคอร์ค

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Sana Metropolitan Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สาม :: มหาวิหารเจอโรนิโม - หอคอยเบเล็ง - เมืองบาดาโฮซหรือเมริด้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

มหาวิหารเจอโร นิโม
(Jeronimos Monastery)

มหาวิหารที่เป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

หอคอยเบเล็ง
(Belem Tower)

หอคอยแห่งนี้เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือ เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม

อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่
(Discovery Monument)

บันทึกภาพกับ อนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของ เจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองบาดาโฮซ
(Badajoz)

เมืองหลวงของแคว้นเอ็กซ์ตร้ามาดูราทางตอนใต้ของสเปน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของแคว้น และมีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่พวกมัวร์ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลัง (เป็นเมืองที่เดินทางไปเพื่อไปพักค้างคืนเท่านั้น โปรแกรมอาจจะเปลี่ยนไปพักที่เมืองเมริด้า Merida เป็นการทดแทนได้)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Velada Merida Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่สี่ :: เมืองเซวิลญ่า - มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า - เมืองคอร์โดบา - มัสยิดเมซกีต้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองเซวิลญ่า
(Seville)

ตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซีย เป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจี สวนสาธารณะและสวนดอกไม้งานเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองเซบีญ่าได้รับการกล่าวขานมากที่สุด เนื่องจากเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวามากที่สุดในแคว้นอัลดาลูซีย

มหาวิหารแห่งเซวิลญ่า
(Seville cathedral)

เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม และเซนต์ปอลที่ลอนดอน และใหญ่ที่สุดในสเปนสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ภายในตกแต่งได้อย่างงามวิจิตร

หอคอยฆีรัลดา
(Giralda)

ตึกทรงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ติดกันกับมหาวิหาร อดีตเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์สเปน เป็นลานส้มและน้ำพุเพื่อใช้ในพิธีชำระร่างกายของอิสลาม ด้านหน้าเป็นลานกว้างมีปราสาทอัลคาซาร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองคอร์โดบา
(Cordoba)

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกัวดัลกีเบีย เป็นเมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมมุสลิมในประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองคอร์โดบาเป็นเมืองมรดกโลกของประเทศสเปน

มัสยิดเมซกีต้า
(Mosque-Cathedral of Córdoba)

มัสยิดที่มีขนาดใหญ่โตและออกแบบอย่างวิจิตรด้วยการใช้เสาหินจำนวนมากถึง 850 ต้น ต่อยอดเสาด้วยโครงสร้างคานโค้งแบบศิลปะโรมัน ผสมกับลวดลายแบบมัวริช ประดับด้วยเครื่องกระเบื้องเคลือบ อิฐ และหินฉลุลาย ทั่วทั้งอาคาร

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Crisol Jardines de Cordoba Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่ห้า :: เมืองโทเลโด้ - มหาวิหารโทเลโด้ - กรุงมาดริด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เมืองโทเลโด้
(Toledo)

อดีตเมืองหลวงเก่าของสเปนตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสเปน ชื่อเมืองหมายถึงการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรม คือ คริสเตียน, อิสลามและฮีบรู

เที่ยวชมเมืองและข้ามสะพานแบบโรมันดั้งเดิม ปูเอนเต เด อัลกานตารา บนเนินเขาท่านจะเห็น กัสตีโย เด ซาน เซร์บานโด ป้อมปราการ ขนาดใหญ่ที่ชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อปกปักษ์รักษาเมือง เข้าสู่เขตเมืองเก่าผ่าน ประตูเมืองปูเอร์ตาเดบิซากรา หนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุด ชมการผสมผสานของสถาปัตยกรรมอารบิค, มูเดฆาร์โกธิค เรเนสซองส์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

มหาวิหารโทเลโด้ (Toledo Cathedral)
ถ่ายรูปด้านหน้า

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกใช้เวลาสร้างยาวนานกว่า 300 ปี ภายในมีการตกแต่งอย่างงดงามวิจิตรด้วยไม้แกะสลักและภาพสลักหินอ่อน มุมด้านในเป็นอัลคาซาร์ ผลงานของสถาปนิกระดับสุดยอดในสมัยศตวรรษที่ 16

จุดชมวิวเมืองโทเลโด้
El Greco View Point

แวะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวเพื่อชมทิวทัศน์ของเมืองโทเลโด้ ซึ่งเป็นทิวทัศน์ที่จิตรกรชื่อดังของสเปน เอล เกรโก (Ei Greco) ได้เคยจำลองลงบนแผ่นภาพอย่างสวยงาม

กรุงมาดริด
(Madrid)

เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุคที่กษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่ Senator Barajas Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่หก :: กรุงมาดริด - พระราชวังหลวงแห่งสเปน - ถนนเซอร์ราโน่ - ชมการแสดงระบำ ฟลาเมงโก้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พระราชวังหลวงแห่งสเปน
(Royal Palace of Madrid)

มีความสวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นๆ ในทวีปยุโรป เตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียนประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง (แต่เปิดให้เข้าชมเพียง 12 ห้อง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถนนเซอร์ราโน่
(Calle de Serrano)

แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมใจกลางกรุงมาดริด อาทิเช่น Louis Vuitton, Prada, Gucci, Hermes, Loewe, Furla, Zara, Camper เป็นต้น

น้ำพุไซเบเลส
(Cibeles Fountain)

ผ่านชมน้ำพุไซเบเลส ที่สร้างอุทิศให้แก่เทพธิดาไซเบลีน เป็นสถานที่ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในเทศกาลต่างๆ ของเมือง

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ระบำฟลาเมงโก
(Flamenco)

ชมการแสดงระบำฟลาเมงโก การแสดงชื่อดังซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาและเป็นการแสดงที่มีชื่อเสียงของประเทศสเปน

พักที่ Senator Barajas Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่เจ็ด :: เมืองเซโกเวีย - มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย - สะพานส่งน้ำโรมัน - LAS ROZAS VILLAGE OUTLET

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เมืองเซโกเวีย
(Segovia)

เป็นเมืองหลักของจังหวัดเซโกเบีย ในแคว้นคาสตีลและเลออนของประเทศสเปน ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำเอเรสมา กับแม่น้ำกลาโมเรสณ เชิงเขากวาดาร์รามา ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองเซโกเวีย และ สะพานส่งน้ำโรมัน ที่มีชื่อเสียง ชมเขตเมืองเก่าซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงที่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะในระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Las Rozas Village Outlet

เดินเล่นเลือกซื้อสินค้ามีกว่าร้อยร้านค้า อาทิ เช่น Amani, Barbour, Coach, Diesel, Bvlgari, Furla, Burbury, Onisuka Tiger,Polo Ralph lauren, Camper, Hugo Boss, Samsonite, Superdry, Tag Heuer, Calvin Klein ฯลฯ

อิสระรับประทานอาหารเย็น
สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ภายใน Outlet

พักที่ Senator Barajas Hotel
หรือในระดับเทียบเท่า


วันที่แปด :: พลาซ่า มายอร์ - สนามบิน - ดูไบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พลาซ่า มายอร์
(Plaza Mayor)

เป็นจตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมาย

อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น
เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

เดินทางสู่สนามบิน

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบิน 
 • 15.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK142 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เก้า :: ดูไบ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 00.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 • 03.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates Airlines เที่ยวบินที่ EK376 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 • 13.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าโรงแรมที่พัก 4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเก้น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าอาหารตามที่ ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกำหนด(ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 30 กก./ท่าน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 7 วัน = 14 ยูโร)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโรx 3 วัน = 6 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย (วันละ 100 x 9 วัน = 900 บาท)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

6คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!