Trip Highlight
 • ชม ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล สัญลักประจำเมืองมาเก๊า
 • ชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHTS สุดตระการตา
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง
 • ขอพรปัดเป่าโชคร้ายที่วัดกังหันทองแดงหรือวัดแชกงหมิว
 • สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ
 • อิสระช้อปปิ้งชิลๆที่ย่าน จิมซาจุ่ย ถนนนาธาน
 • พักดี้ดีย์โรมแรม 4 ดาว
Details
ประเทศ: ฮ่องกง
ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
รวมมื้ออาหาร: 5 มื้อ + อิสระ 2 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค.62 - ม.ค.63(วันหยุดปีใหม่)
รหัสสินค้า: HKBKKHKGMFMNY01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 วันแรกกรุงเทพ – ฮ่องกง – วัดกวนไท - วัดเทียนโห่ว – SYMPHONY OF LIGHTS
PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ฮ่องกง – เมืองมาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – จิมซาจุ่ย
PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ -

วันแรก : วันแรกกรุงเทพ – ฮ่องกง – วัดกวนไท - วัดเทียนโห่ว –  SYMPHONY OF LIGHTS

 • 04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เค้าเตอร์ สายการบิน CATHAY PACIFICAIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร
 • 06.35 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะฮ่องกง สายการบิน CATHAY PACIFICAIRWAYS เที่ยวบินที่ CX616
 • 10.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (CHEAK LAP KOK) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยให้คณะท่านออก EXIT B
 • นำท่านเดินทางผ่าน สะพานแขวนชิงหม่า เป็นสะพานแขวนยาวที่สุดของโลก ที่ทันสมัย สำหรับใช้คมนาคมทั้งทางด้านรถยนต์และรถไฟที่แบ่งออกเป็น 2 ชั้น
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) ถือว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองของสมัยก่อน เป็นที่ประดิษฐานขององค์เทพเจ้ากวนอู
 • นำท่านไปไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดเทียนโห่ว TIN HUA TMEPLE SHUAN WAN เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นทำน่านชม โชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดง แสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สอง : ฮ่องกง – เมืองมาเก๊า – ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ – วัดอาม่า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – จิมซาจุ่ย

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเดินทางโดยรถบัสส่วนตัวเข้าสู่ เมืองมาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ
 • จากนั้นนำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 ในปัจจุบันถูกมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
 • นำท่านสู่ เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย
 • นำท่านเข้าชม วัดอาม่า ให้ทุกท่านได้กราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่า ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆ
 • จากนั้นชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน
 • จากนั้นนำท่านแวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊าที่ ร้านของฝาก ขนมทาร์ตไข่และทองพับห่อสาหร่ายที่ขึ้นชื่อ
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอรรี่
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ย่าน จิมซาจุ่ย เป็นย่านช้อปปิ้งสำคัญของเกาะฮ่องซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างสูง
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • นำท่านเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สาม : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง (วัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมประทับอยู่ มีเป็นจำนวนมากในฮ่องกง) **ที่วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำจะมีนักบวชมานำท่านทำพิธีและแนะนำเรื่องการกราบไหว้ขอพร**
 • จากนั้นนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง
 • จากนั้นนำทุกท่าน ถ่ายภาพหมู่ เพื่อเป็นที่ระลึก
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านสู่ วัดแชกงหมิว เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออย่างมาก ที่เกาะฮ่องกงวัดแห่งนี้เรารู้จักกันดีในนามวัดกังหันวัดนี้มีกังหันทองแดง
 • ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ ถนนนาธาน ที่ ห้าง K 11 - THE WORLD'S FIST ART MALL ห้างใหม่ล่าสุดใน ย่านจิมซาจุ่ย ซึ่งมีทั้งหมด 6 ชั้น ด้านบนจะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวเปิดใหม่ชื่อ HYATT REGENCY ภายในห้างจะเป็นการผสมผสานของศิลปะ มนุษย์ และธรรมชาติเข้าด้วยกัน ด้านในจึงมีปฏิมากรรมมากมายให้ได้ชมและร้านค้าจากแบรนด์ต่างๆอีกด้วย
 • สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ เช็ค เลป ก๊อก (สนามบินฮ่องกง)
 • 21.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินCATHAY PACIFICAIRWAYS เที่ยวบินที่ CX617
 • 23.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท ชับป์ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น = 180 HKD / ทั้งทริป/ต่อท่าน

RELATED ARTICLES

ความสนุกครั้งใหม่! ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Toy Story

ใกล้จะเข้าช่วงซัมเมอร์แล้ว และแดดจ้าๆ ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับปาร์ตี้สาดน้ำที่ Hong Kong Disneyland! วู้ดดี้ บัซ ไลท์เยียร์ แห่ง Toy Story และเหล่าเพื่อนพิกซาร์พร้อมจะเล่นสาดน้ำอยู่นะที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

ไหว้พระวัดดัง แก้ปีชงให้ดวงปัง

ไหว้พระวัดดัง แก้ปีชงให้ดวงปัง กับ อาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา

ขอแฟนแถมเเต้มบุญ วิธีขอเนื้อคู่ ณ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

ถามหากันมามากมาย ไหว้พระวัดไหนจะได้คู่ วิธีการขอคู่เป็นยังไง วันนี้ก็เลยจะพาไปผูกด้ายแดงขอคู่ที่ วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง พร้อมบอกวิธีขอเนื้อคู่ บอกเลยกลับมาต้องได้คู่!!

Fun & Learn เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย ติดปีกความรู้ เอาใจคนวัยใส

วัยที่เหมาะกับการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง จะให้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมันก็คงเดิมๆ ชวนไปเปิดประสบการณ์กับโลกกว้างใหญ่ ที่ยังมีอะไรๆ ให้เรียนรู้ได้อีกเยอะ ไปติดปีกความรู้ท่องโลกกันเถอะ คัดมาที่เด็ดๆ ที่เด็กๆ ได้เที่ยวไปด้วยเรียนไปด้วย เด็กๆ ชอบ วัยรุ่นก็ชอบ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!