กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight

 • เดินทางสู่เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติมรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์
 • ตื่นเต้นเร้าใจกับการ นั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชันธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul
 • เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของไอซ์แลนด์ เต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ ที่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell
 • ชมความงามของ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์
 • พิเศษสุด ออกตามล่าแสงเหนือโดยไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุด **ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน – เมษายน ของทุกปี
 • สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ล่องเรือชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching
 • พิเศษ...ทานอาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน Út í blainn Bar & Restaurant พร้อมชมวิวที่สวยงามของกรุงเรยาวิคในยามค่ำคืน

Details
ประเทศ: ไอซ์แลนด์
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
สายการบิน: FINN AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 62 - มี.ค. 63 (เทศกาลปีใหม้)
รหัสสินค้า: EUHELHELAY08H

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 3 December 2-9Dec 2019
(วันพ่อแห่งชาติ)
AY144
23:05-05:20
AY141
16:50-07:25
92,900 THB
จอง 5 December 30 Dec 2019-7 Jan 2020
(วันหยุดปีใหม่)
AY144
23:05-05:20
AY141
16:50-07:25
105,900 THB
จอง 5 January 20-27Jan 2020 AY144
23:05-05:20
AY141
16:50-07:25
95,900 THB
จอง 5 February 10-17Feb 2020 AY144
23:05-05:20
AY141
16:50-07:25
95,900 THB
จอง 5 February 17-24Feb 2020 AY144
23:05-05:20
AY141
16:50-07:25
95,900 THB
จอง 5 March 9-16Mar 2020 AY144
23:05-05:20
AY141
16:50-07:25
95,900 THB
จอง 5 March 16-23Mar 2020 AY144
23:05-05:20
AY141
16:50-07:25
95,900 THB
จอง 5 March 23-30Mar 2020 AY144
23:05-05:20
AY141
16:50-07:25
95,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค -
2 เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า – วิค
Stracta Hotel
3 วิค – ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล - Diamond Beach
Stracta Hotel
4 วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ – เซลลฟอส – เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***
Reykjavik Light Hotel
5 เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล
Reykjavik Light Hotel
6 เรคยาวิค – บูล ลากูน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – อาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน
Reykjavik Light Hotel
7 เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ -
8 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ – เรคยาวิค

 • สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาท์เตอร์ S โดยสายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
 • เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY144

วันที่2 เรคยาวิค – Golden Circle – น้ำตกสโกก้า – วิค

 • เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นต่อเครื่องสู่ นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค Reykjavik โดยสายการบินฟินแอร์ Finnair เที่ยวบินที่ AY991
 • เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์
 • ออกเดินทางสู่ เส้นทางวงล้อทองคำ Golden Circle เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์
 • นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก
 • จากนั้นนำท่านชม น้ำตก Gull Foss หรือน้ำตกทองคำ (Golden Falls) ซึ่งน้ำตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาไหลลงมา
 • เดินทางเข้าสู่ บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ (Thingvellir National Park) ทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง
 • จากนั้นนำท่านชม รอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14 เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นำท่านชม ทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่ เมืองวิก แวะชมความงามของ น้ำตก Skogafoss (190ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 02.30 ช.ม.) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า
 • ถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วย
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Stracta Hotel พักระดับใกล้เคียง
 • ***ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***


วันที่3 วิค – ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโมโมบิล – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล - Diamond Beach

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่บริเวณ ธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier ธารน้ำแข็งซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร
 • นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการ นั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล (Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul 
 • *** มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล Skaftafell เที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
 • เดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ Stracta Hotel พักระดับใกล้เคียง
 • ***ท่านสามารถเดินเล่นชมความงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว ***


วันที่4 วิค – เรนิสแดรงเกอร์ – หาดทรายดำ – เซลลฟอส – เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • นำท่านชม Reynisdrangar ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำตามธรรมชาติ
 • ชมหาดทรายดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น)
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ชมความงามของ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (SeljalandsFoss) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า
 • ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเซลล์ฟอสส์ (SelFoss) (130ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 01.30 ช.ม.) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์
 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเรยาวิค (60ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 01.00 ช.ม.)
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ : Reykjavik Light Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง
 • *** พิเศษสุด นำท่านออกตาม ล่าแสงเหนือโดยรถโค้ช (มีฮีทเตอร์) ไกด์ผู้ชำนาญจะนำท่านไปยังจุดที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (การเกิดแสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดให้เห็นในเวลากลางคืนช่วงฤดูหนาว) ***


วันที่5 เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ภูเขาคีร์กจูเฟล

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ท่าเรือ ล่องเรือชมปลาวาฬ Reykjavik Whale Watching ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่างๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca), Minke Whale Humpback Whale
 • ***บนเรือมีชุดกันหนาวบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่เรือยกเลิกให้บริการอันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • ออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • พักที่ : Reykjavik Light Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง


วันที่6 เรคยาวิค – บูล ลากูน – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – อาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 • เดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนบลูลากูน (Blue Lagoon) ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย และยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย
 • *** พิเศษ ทางบลูลากูน ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเข้าใช้บริการไว้ให้เรียบรอยแล้ว อาทิ ครีมทาผิว, รองเท้าแตะ และผ้าขนหนู ให้ทางมีเวลาผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่อย่างจุใจ ***
 • บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าชม โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก
 • จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก ชมย่านถนนคนเดินที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพิ้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง
 • นำท่าน ขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของอาคารพาร์ลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
 • บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนอาคารพาร์ลาน Út í blainn & Restaurant, Reykjavik พร้อมชมวิวที่สวยงามของกรุงเรยาวิคในยามค่ำคืน
 • พักที่ : Reykjavik Light Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง


วันที่7 เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

 • บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY992
 • เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง)
 • เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY141

วันที่8 เดินทางถึงกรุงเทพฯ

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

หมายเหตุ

 • โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นำทัวร์ มีอำนาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้น ทั้งนี้การตัดสินใจ จะคำนึงถึงความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นสำคัญ
 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เฮลซิงกิ-เรคยาวิค//เรคยาวิค-เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 • สายการบินฟินน์แอร์ จำกัดกระเป๋าที่ใช้โหลดใต้ท้องเครื่องได้เพียง 1 ชิ้นเท่านั้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม (ขนาดไม่เกิน 45 x 25 เซนติเมตร)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ 2 ยูโร ต่อท่าน/ต่อวัน(14ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท ต่อท่าน/ต่อวัน(800บาท)
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (ค่าบริการ 4,000.-)

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

5คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!