Group&Go ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

Thai Airways
 
ตั๋วเครื่องบินไปกลับการบินไทย น้ำหนักกระเป๋า30กก. + ที่พัก 4 คืนพร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ + อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 1 มื้อ+ เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยวพร้อมคนขับ + VISA แชงเก้น + ประกันสุขภาพระหว่างเดินทาง

Highlight

ทัวร์ยุโรป Group & Go ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

 • เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป (ตามสเต็ปราคา)
 • ชมพระราชวังแวร์ซายส์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • ล่องเรือบาโตมูซ ชมความงามของเมืองปารีส สองฟากฝั่งแม่น้ำแซน
 • ชม มงต์แซงต์มิเชล ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป
 • อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้ง ได้ตามอัธยาศัย
 • บินตรงสู่กรุงปารีสโดยสายการบินไทย

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เช็คอินบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

  การเดินทาง

  การเดินทาง
 • วันที่ 2

  กรุงเทพฯ - ปารีส - เมืองรูอ็อง (ชมเมือง) - มงต์แซงต์มิเชล

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  BEST WESTERN MONTGOMERY, MT ST.MICHEL (หรือเทียบเท่า)

  เมืองรูอ็อง

  เมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีบนฝั่งแม่น้ำแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892 เพื่อนำท่านชม มหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral)

  การเดินทาง

  มหาวิหารรูอ็อง

  ภาพวาดในมหาวิหาร ถูกวาดโดยศิลปินชาวฝรั่งเศสชื่อดัง "โกลด โมเนต์" และเป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์

  การเดินทาง

  มงต์แซงต์มิเชล

  ที่ตั้งของศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี

  การเดินทาง

 • วันที่ 3

  มงต์แซงต์มิเชล - ตูร์ - ชมเมือง - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  IBIS HOTEL, TOURS NORD (หรือเทียบเท่า)

  เมืองตูร์

  ตั้งอยู่ในเขตแม่น้ำลัวร์ทางตอนเหนือและแม่น้ำแชร์ทางตอนใต้ มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน จัตุรัสเมืองเก่า เรียงรายไปด้วยบ้านกึ่งไม้ซุงที่สร้างมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง เป็นเมืองคลาสสิคที่น่าชมอีกเมืองหนึ่ง

  การเดินทาง

  Freeday ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

 • วันที่ 4

  ตูร์ - เชอนงโซ - ปราสาทเชอนงโซ - พระราชวังแวร์ซายส์ - ปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL KYRIAD,PARIS (หรือเทียบเท่า)

  ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau)

  สร้างบนฝั่งแม่น้ำแชร์ ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเนซองส์ตระกูลเมเนียร์ (Menier) ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสมระหว่างสถาปัตยกรรมโกธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น

  การเดินทาง

  พระราชวังแวร์ซายส์ (Château de Versailles)

  เป็นพระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีส พระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลก

  การเดินทาง

  ล่องเรือบาโตมูซ

  เป็นเรือที่นำท่านล่องไปตามแม่น้ำแซน ผ่านชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส มากมาย

  การเดินทาง

 • วันที่ 5

  ปารีส - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  HOTEL KYRIAD,PARIS (หรือเทียบเท่า)

  ปารีส Freeday

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ท่านเดินทางกลับโรงแรมด้วยตัวเอง

  การเดินทาง

 • วันที่ 6

  สนามบินชาร์ลส เดอ โกล (ปารีส) - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินชาร์ลส เดอ โกล (ปารีส)

  เดินทางสู่ สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล กรุงปารีส เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931

  การเดินทาง

 • วันที่ 7

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพ

  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

 

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า / ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตฝรั่งเศส)
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1.5 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุ้มครองกระเป๋าและไฟล์ทดีเลย์ ทุก ๆ 12 ชั่วโมง จ่าย 2,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทริปแนะนำของเรา


รีวิวท่องเที่ยว

ราคาเริ่มต้น

68,900

บาท/ท่าน

Detail

ประเทศ :
ฝรั่งเศส
รวมมื้ออาหาร :
5 มื้อ
ระดับโรงแรม :
หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาเดินทาง :
ก.ค.60
ระยะเวลา :
7 วัน 4 คืน
สายการบิน :
Thai Airways
สนามบิน :
สนามบินสุวรรณภูมิ
Group Size :
4 คน

ยิ่งชวนเพื่อน ยิ่งเที่ยวคุ้ม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!