ค้นหาบทความ:

เที่ยวศรีลังกา ไหว้พระ 9 วัด
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีลังกา เสริมมงคลชีวิต

1. วัดอิสุรุมณิยะ

เที่ยวศรีลังกาCr. www.parami.net


เที่ยวศรีลังกา ไหว้พระ 9 วัด วัดแรกที่เราจะไปกันคือ วัดอิสุรุมณิยะ (Isurumuniya) วัดเล็กๆ ในพุทธศาสนา สร้างโดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ที่แต่เดิมเคยเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์มาก่อน โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกัยภูเขาเตี้ยๆ ที่มีภาพสลักบนหน้าผา เป็นภาพการเสด็จลงจากสวรรค์ของแม่พระคงคา ณ มาวลีปุรัม ในอินเดีย มีภาพแกะสลักและประติมากรรมหลายชิ้น ที่ปัจจุบันได้จัดเก็บและแสดงไว้ในอาคารพิพิธภัณฑ์ ให้นักท่องเที่ยวศรีลังกาได้เข้ามาชื่นชมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ปฏิมากรรมคู่รัก ได้รับการยกย่องว่ามีความอ่อนหวานน่ารักที่สุดชิ้นหนึ่งของศรีลังกา

2. ต้นพระศรีมหาโพธิ์

เที่ยวศรีลังกา
Cr. www.toursrilankaholiday.com


ก่อนหน้าที่จะมี พระศรีมหาโพธิ์ ของศรีลังกานั้น อาณาบริเวณนี้เป็นเพียงวนอุทยานเมฆวัน ของพระเจ้าเทวนัมปิยะติสสะผู้ครองเมือง ต่อเมื่อพระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช เป็นผู้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพื่อปลูกไว้ในสวนเมฆวัน เมืองอนุราธปุระ ของประเทศศรีลังกา อาณาบริเวณแห่งนี้จึงเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และมีคุณค่าสำหรับชีวิตชาวศรีลังกา ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยต้นพระศรีมหาโพธิ์มีอายุถึงกว่า 2,300 ปี ถือว่าเป็นต้นโพธิ์ที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุยืนยาวกว่าต้นเดิม (ยังไม่เคยตายเลย) ได้มีการดูแลรักษาอย่างดีโดยใช้ไม้ค้ำยันกิ่งก้านสาขาของต้นศรีมหาโพธิ์ไว้เป็นจำนวนมาก มีกำแพงล้อม 4 ชั้น ในพื้นที่ 4 ไร่ และแยกหน่อมาปลูกไว้รอบๆ อีกกว่า 45 ต้น พุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาจะมาเที่ยวศรีลังกาเพื่อนมัสการ และจะเก็บใบของพระศรีมหาโพธิ์ มาบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

3. เจดีย์รุวัณเวลิสายะ

เที่ยวศรีลังกาCr. en.wikipedia.org


เจดีย์รุวันเวลิสายะ หรือ มหาถูปา หรือ สุวรรณมาลิกเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองอนุราชปุระ เป็นเจดีย์ทรงกลมฟองน้ำ กว้าง 100 เมตร สูง 100 เมตร  ปูด้วยก้อนหินภูเขา โดยใช้ช้างลากหินเหล่านั้นมา ดังนั้นจึงมีการสร้างช้างล้อมไว้จำนวน 362 เชือก เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับช้างที่ได้ช่วยในการก่อสร้าง ตามตำนานกล่าวว่า พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ได้ให้ดอกจำปากับพระมหินเถระ พระมหินเถระจึงโปรยดอกไม้ลงไปในแผ่นดินบริเวณหนึ่ง แผ่นดินก็ไหว พระราชาจึงได้ถามพระเถระว่าเหตุใดแผ่นดินจึงไหว พระเถระทูลตอบพระราชาว่า ณ บริเวณนี้ จะเป็นที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์ อันไม่มีใครเหมือนเลย โดยจะเป็นพระนัดดาคือพระเจ้าทุฏฐคามณีอภัยเป็นผู้สร้างพระมหาเจดีย์นี้

4. เจดีย์ถูปาราม

เที่ยวศรีลังกาCr. www.srilankan.co.jp


เจดีย์ถูปาราม (Thuparamaya) เป็นเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา มีอายุราว 2,300 ปี โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงได้ทรงสร้างมหาวิหารและถูปารามเจดีย์ขึ้นมา เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องขวา(กระดูกไหปลาร้า) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอัญเชิญมาจากอินเดีย และยังเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎก ครั้งที่ 4 (ครั้งแรกในลังกา) อีกด้วย เจดีย์ถูปาราม ล้อมรอบด้วยเสาหินแกรนิตรูป 8 เหลี่ยม แต่ละต้นสูงราว 40-50 ฟุต หัวเสาสลักเป็นลวดลายกลีบบัวอย่างงดงาม ปัจจุบันเสาหินได้โอนเอนไปตามกาลเวลา และโดยรอบสถูปจะมีพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิในซุ้มทั้ง 4 ทิศ เพื่อให้ผู้มาเที่ยวเที่ยวศรีลังกาสามารถสักการะบูชา ได้ทั่วทุกทิศ

5. มิหินตะเล

เที่ยวศรีลังกาCr. en.academic.ru


มิหินตะเล (Mihintale) เป็นสถานที่แห่งแรกที่พระพุทธศาสนาประดิษฐานบนผืนเกาะลังกา เมื่อครั้งพระมหินทเถระและคณะได้เดินทางเป็นสมณฑูตเผยแพร่พระพุทธศาสนามาที่เกาะลังกา ซึ่งในขณะนั้นผู้คนบนเกาะลังกายังมีความเชื่อในการนับถือทะเลมหาสมุทร ต้นไม้ ภูเขา ดังนั้นเมื่อพระมหินทเถระ ได้แสดงธรรมครั้งแรกจึงแสดงธรรมที่ชี้ให้เห็นกรรมดีกรรมชั่ว จนทำให้ชาวเกาะลังกาได้บรรลุธรรม พระเจดีย์องค์นี้บรรจุพระอัฐิธาตุของพระมหินทเถระ ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช ที่ออกบวชเป็นสมณฑูตเผยแพร่พระพุทธศาสนามายังทวีปลังกานั่นเอง

6. วัดถ้ำดัมบุลลา

เที่ยวศรีลังกาCr. www.srilankatravelclub.com


วัดถ้ำดัมบุลลา (Dambulla cave temple) มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดราชมหาวิหาร สถานที่ท่องเที่ยวหลัก ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มากแห่งหนึ่งของประเทศ โดยองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้ วัดถ้ำดัมบุลลา เป็นมรกดกโลกทางวัฒนธรรม เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขา ประกอบด้วยถ้ำ 5 ถ้ำ ถ้ำที่ 1 เป็นถ้ำที่เก่าที่สุด มีพระพุทธรูปปางปรินิพพานองค์ขนาดใหญ่แกะสลักจากหินอ่อนยาว 49 เมตร ถ้ำที่ 2 มีพระพุทธสาสน์ พระรูปของกษัตริย์ผู้สร้างเจดีย์ก่ออิฐถือปูน พระพุทธรูป 150 องค์ ภาพเขียนฝาผนังบนเพดานถ้ำ ถ้ำที่ 3 และ 5 มีขนาดลดหลั่นกันลงไปเล็กน้อย มีพระพุทธรูปปูนปั้น มีเจดีย์ที่กล่าวกันว่า มีของมีค่ามากมายบรรจุอยู่ภายใน อันเป็นเครื่องพุทธบูชาที่พระมเหสีและพระกษัตริย์ผู้สร้างได้บริจาคไว้ ส่วนถ้ำที่ใหญ่ที่สุดคือถ้ำลำดับที่ 4 มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มไปทั้งเพดานถ้ำ ไปตามรอยคดโค้งของผนังถ้ำได้อย่างเหมาะเจาะ เป็นรูปพระพุทธเจ้าและบุคคลมากมายที่ผู้มาเที่ยวศรีลังกาต้องเข้าไปชมให้ได้

7. วัดอรุวิหาร

เที่ยวศรีลังกาCr. www.weltrekordreise.ch


วัดอรุวิหาร (Aluvihara Temple) หรือที่เรียกกันว่า อโรคาวิหาร (วัดที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการสอนพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎก ซึ่งในสมัยอดีตกาล พระไตรปิฎกจะถูกจารึกลงบนใบลาน จนกระทั่งต่อมาได้เปลี่ยนให้มีการจารึกออกมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับหนังสือ และพระพุทธโฆษาจารย์จากประเทศอินเดียได้เดินทางมาสืบพระไตรปิฎก ได้มีการแปลภาษาจากภาษาสิงหลเป็นภาษาบาลี ทำให้มีคัมภีร์พระพุทธศาสนาสืบทอดต่อมาให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมของศาสนาพุทธจนถึงทุกวันนี้

8. วัดพระเขี้ยวแก้ว

เที่ยวศรีลังกาCr. lk.worldmapz.com


วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือ วัดศรีทัลฒามัลลิกาววิหาร หรือวัดดาลดามัลลิกาวะ (Dalada Maligawa) เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท สร้างโดยพระเจ้าวิมลธรรมสุริยะที่ 1 พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์สุดท้ายของประเทศศรีลังกา โดยตัววัดตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระเขี้ยวแก้ว เบื้องต่ำขวาของพระพุทธเจ้า ซึ่งผู้มาเที่ยวศรีลังกาต่างพากันหลั่งไหลเพื่อมาสักการะพระเขี้ยวแก้วให้เป็นศิริมงคลกัน ปัจจุบันวัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของพระมหาสังฆนายก สยามวงศ์ ซึ่งมีอยู่สองฝ่าย โดยจะแบ่งกันปกครองรักษาพระเขี้ยวแก้วสลับกันทุกปี และพระสงฆ์จะกระทำพุทธบูชาเป็นประจำทุกๆ วันในช่วงเช้า เที่ยง และเย็น นอกจากนี้วัดนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วย ทัวร์ศรีลังกา

9. เกลานียาราชมหาวิหาร

เที่ยวศรีลังกาCr. buddhistpilgrimage.wordpress.com


วัดกัลณียา ชื่อเต็มว่า เกลานียาราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Maha Viharaya) ถือเป็นวัดประจำเมืองที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 1,900 กว่าปีที่แล้ว โดยชาวศรีลังกาเชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่เป็นสาวกอีก 500 รูป ได้เคยเสด็จมายังวัดแห่งนี้ในวันวิสาขบูชา ในบริเวณวัดมีพระเจดีย์ทรงระฆังคว่ำสีขาวขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระแท่นบัลลังก์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเมื่อคราวมาโปรดพญานาคมณีอัคขิกะและบริวาร จุดเด่นที่สำคัญของวัดคือพระวิหาร ซึ่งประกอบด้วยพระนอน ห้องประดิษฐานพระสารีริกธาตุ และภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ศิลปินชื่อดังของศรีลังกาได้อุทิศเวลากว่า 20 ปีในการสรรค์สร้างภาพจิตรกรรมที่งดงาม

สนใจไปทัวร์ศรีลังกาด้วยกันคลิก

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

หลงเสน่ห์ศรีลังกา Unseen ที่ไม่ได้มีแค่วัด

ศรีลังกาฟรีวีซ่า!! โอกาสดีๆ แบบนี้จะไม่เที่ยวได้ยังไงล่ะจ๊ะ แต่ถ้าพูดถึงศรีลังกา ก็จะบอกว่ามีแต่วัด ไม่ชิค ไม่คูลเลย เดี๋ยวก่อน ที่อื่นที่ไม่ใช่วัดก็มีอีกเยอะนะจ๊ะ บอกเลยว่าคุณจะหลงเสน่ห์ศรีลังกาโดยไม่รู้ตัวเลยล่ะ เพราะว่าศรีลังกามีดี และไม่ได้มีแค่วัด!

ศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประเทศศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ สำหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามมาตราการข้อกำหนดในการเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ศรีลังกาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรง สู่ โคลัมโบ ศรีลังกาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉีดวัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องตรวจโควิด

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ โคลัมโบ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของศรีลังกา นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินอีกในอนาคต

ศรีลังกาพร้อมรับนักท่องเที่ยว 1 สิงหาคมนี้

หลังจากประเทศศรีลังกาได้มีการประกาศปิดประเทศพร้อมทั้งยกเลิกฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยไปแล้วนั้น วันนี้มีข่าวอัพเดทเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศศรีลังกามาฝาก โดยทางรัฐบาลประเทศศรีลังกาประกาศว่าพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563

เมืองแคนดี้ (Kandy) ศรีลังกา

เมืองแคนดี้ ศรีลังกา ตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกาที่บอกเลยว่า สวยงามคุ้มค่าที่ได้มาเยือน

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka รีสอร์ทหรู 5 ดาว @ศรีลังกา

หากมีเวลาหนึ่งวันในการต่อเครื่องแวะพักที่ศรีลังกา อยากพักผ่อนสบายๆ สักคืน แนะนำรีสอร์ทหรูในเครือเซ็นทารา ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน พร้อมวิวทะเลที่สวยงามไม่แพ้ทะเลไหนๆ ที่ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

ศรีลังกาเปิดประเทศ 7 สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องรู้

หลายคนมองหาประเทศที่แตกต่างออกไปจากเดิม มองหาประเทศใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยเดินทางไป และเป็นประเทศที่คาดว่าจะรักษามาตรการ Social Distancing ได้ดี เมื่อศรีลังกาเปิดประเทศ ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศน่าสนใจสำหรับการเริ่มต้นออกเดินทางในครั้งนี้

ที่นี่ศรีลังกา ไม่ใช่ซานโตรินี

ที่นี่ศรีลังกา ไม่ใช่ซานโตรินี ที่พูดมานี้ไม่ใช่อะไร เพราะว่าจะพาไปดูศรีลังกาในมุมที่ต่างออกไป สโลว์ไลฟ์ซะอย่างกับซานโตรินี แต่ไม่ต้องไปไกลถึงยุโรป แค่ศรีลังกาก็ได้แล้ว

การนับถือศาสนาในประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา คือร้อยละ 69.3 รองลงมาคือศาสนาฮินดู ร้อยละ 15.5 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.6% คริสต์ศาสนา ร้อยละ 7.5 และผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ อีกร้อยละ 0.1

บินไปแวะเที่ยว 1 วันในโคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ เมืองหลวงแห่งศรีลังกา ที่มีอะไรดีๆ เกินคาด เพราะถือว่ามีอะไรน่าเที่ยวและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือแวะต่อเครื่องฉบับคนมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถแวะเที่ยวในโคลัมโบได้ เราคัดมาเน้นๆ ที่น่าเที่ยว และเที่ยวไม่ยาก

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!