Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์นำเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป 
 • บินตรงสู่ศรีลังกาด้วยสายการบิน SriLankan Airlines พร้อมการบริการแบบฟูลเซอร์วิส 
 • กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • สดชื่นกับธรรมชาติรอบตัว 1 ใน 10 สวนพฤกษศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก ณ สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา 
 • ชมช้างอาบน้ำและวิ่งเล่นบนพื้นที่กว้างใหญ่ สถานเลี้ยงช้างกำพร้าพินนาวาลา 
 • เที่ยวจัดเต็มชมเมืองโคลัมโบ 1 วันเต็ม พร้อมเช็คอินทุกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด (วัดคงคาราม - โรงพยาบาลดัตช์ - ศาลากลาง - อุทยานวิหารมหาเทวี - โคลัมโบโลทัสทาวเวอร์ - Independence Square)
 • เพลิดเพลินช้อปปิ้งชมของพื้นเมือง สินค้าแบรนด์เนม และของฝาก 
 • พักผ่อนเต็มอิ่ม หลับสบายในทุกค่ำคืน ด้วยโรงแรมระดับ 5 ดาว
Details
ประเทศ: ศรีลังกา
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Srilankan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567
รหัสสินค้า: SKULCMB003

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - โคลัมโบ - สถานเลี้ยงช้างกำพร้าพินนาวาลา - แคนดี้
Mahaweli Reach Hotel หรือ The Grand Kandyan Hotel หรือเทียบเท่า
2 สวนพฤกษศาสตร์เปราดีนิยา - วัดพระเขี้ยวแก้ว
Mahaweli Reach Hotel หรือ The Grand Kandyan Hotel หรือเทียบเท่า
3 ซิตี้ทัวร์โคลัมโบ (วัดคงคาราม - โรงพยาบาลดัตช์ - ศาลากลาง - อุทยานวิหารมหาเทวี - โคลัมโบโลทัสทาวเวอร์ - Independence Square)
Courtyard by Marriott Colombo หรือ Mövenpick Hotel Colombo หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) -
5 สนามบินสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ (รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2567

วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ (บาท)
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
พักเดี่ยว

16-20 พ.ค.67

36,900

35,900

34,900

8,500

23-27 พ.ค.67

36,900

35,900

34,900

8,500

30 พ.ค.-3 มิ.ย. 67

38,900

37,900

36,900

8,500

6-10 มิ.ย.67

39,900

38,900

37,900

8,500

13-17 มิ.ย.67

38,900

37,900

36,900

8,500

20-24 มิ.ย.67

38,900

37,900

36,900

8,500

4-8 ก.ค.67

38,900

37,900

36,900

8,500

11-15 ก.ค.67

38,900

37,900

36,900

8,500

18-22 ก.ค.67

38,900

37,900

36,900

8,500

25-29 ก.ค.67

39,900

38,900

37,900

8,500

หมายเหตุ :

 • *กรณีผู้เดินทาง จำนวนต่ำกว่า 4 ท่าน หรือมากกว่า 8 ท่าน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • **กรุณาเช็คที่นั่งและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - โคลัมโบ - สถานเลี้ยงช้างกำพร้าพินนาวาลา - แคนดี้

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SriLankan Airlines
 • 07.45 น. เดินทางสู่ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL403

โคลัมโบ

SriLankan Airlines

 • 09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.)

= เดินทางสู่เมืองดัมบุลลา =

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สถานเลี้ยงช้างกำพร้าพินนาวาลา
(Pinnawela)

สถานเลี้ยงช้างกำพร้าพินนาวาลา (Pinnawela)

ที่นี่เป็นทั้ง สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานรับเลี้ยงเด็ก และแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับช้างป่าเอเชีย ซึ่งก่อตั้งในปี 1975 และมีโขลงช้างเลี้ยงขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพลิดเพลินกับการดูช้างอาบน้ำและเล่นในพื้นที่เปิดโล่งริมแม่น้ำ

เดินทางสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Mahaweli Reach Hotel หรือ The Grand Kandyan Hotel
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Mahaweli Reach Hotel

The Grand Kandyan Hotel


วันที่สอง :: สวนพฤกษศาสตร์เปราดีนิยา - วัดพระเขี้ยวแก้ว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา
(Royal Peradeniya Botanical Garden)

สวนพฤกษชาติเปราดีนิยา (Royal Peradeniya Botanical Garden)

สวนพฤกษชาติที่มีความโดดเด่นเรื่องกล้วยไม้นานาพันธุ์ และยังเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ไม้กว่า 24,680 ชนิด จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม แบ่งเป็นส่วนๆ ได้แก่ สวนปาล์ม สวนสมุนไพร สวนเครื่องเทศ สวนดอกไม้ สวนกล้วยไม้ สวนตะบองเพชร เรือนกระจกสำหรับแอนทูเรียม เป็นต้น และมีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 10 สวนพฤกษศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดพระเขี้ยวแก้ว
(Dalada Valigawa)

วัดพระเขี้ยวแก้ว (Dalada Valigawa)

กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) ซึ่งเป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของพระพุทธเจ้า เป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และผอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 และที่พลาดไม่ได้ก็คือไปดู ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Mahaweli Reach Hotel หรือ The Grand Kandyan Hotel
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Mahaweli Reach Hotel

The Grand Kandyan Hotel


วันที่สาม :: ซิตี้ทัวร์โคลัมโบ (วัดคงคาราม - โรงพยาบาลดัตช์ - ศาลากลาง - อุทยานวิหารมหาเทวี - โคลัมโบโลทัสทาวเวอร์ - Independence Square)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่กรุงโคลัมโบ =

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ

Light house

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ เมืองหลวงของศรีลังกา สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับการเข้าชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง เยี่ยมชมแกลเลอรีไลท์เฮาส์ หอนาฬิกาประภาคาร และพื้นที่ป้อมโคลัมโบ ชมซากเมืองเก่าและชื่นชมอาคารเก่าแก่ 

วัดคงคาราม
(Gangaramaya Temple)

วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple)

ซึ่งเป็นวัดพุทธที่สำคัญซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจและโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา

โรงพยาบาล Old Dutch

โรงพยาบาล Old Dutch

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มีการพยายามบูรณะโรงพยาบาล Old Dutch และเปลี่ยนให้เป็นศูนย์การค้าและร้านอาหาร โครงการบูรณะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาสถาปัตยกรรมและลักษณะทางประวัติศาสตร์ของอาคาร รวมถึงเสาหิน ซุ้มโค้ง และลานภายในที่โดดเด่น ปัจจุบัน โรงพยาบาล Old Dutch เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว และยังคงเป็นสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของโคลัมโบ

ศาลากลาง
(Colombo Town Hall)

ศาลากลาง (Colombo Town Hall)

เป็นอาคารสมัยอาณานิคมที่โดดเด่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาเทศบาลโคลัมโบ ชื่นชมสถาปัตยกรรมและสวนที่อยู่รอบๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อุทยานวิหารมหาเทวี
(Viharamahadevi Park)

อุทยานวิหารมหาเทวี (Viharamahadevi Park)

สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในโคลัมโบ สวนสาธารณะอันเงียบสงบที่มีพื้นที่สีเขียวชอุ่มและทะเลสาบอันเงียบสงบ

โลตัสทาวเวอร์
(Lotus Tower)

โลตัสทาวเวอร์ (Lotus Tower)

สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และโครงสร้างที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียใต้ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของโคลัมโบจากจุดชมวิว

Independence Square

Independence Square

เป็นอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงวันประกาศอิสรภาพของประเทศในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Courtyard by Marriott Colombo หรือ Mövenpick Hotel Colombo
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Courtyard by Marriott Colombo

Mövenpick Hotel Colombo


วันที่สี่ :: อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระช้อปปิ้งกรุงโคลัมโบ

ห้างโอเดล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่สนามบิน


วันที่ห้า :: โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

SriLankan Airlines

 • 01.10 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL402

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง 30 USD ต่อท่าน

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรง สู่ โคลัมโบ ศรีลังกาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉีดวัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องตรวจโควิด

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ โคลัมโบ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของศรีลังกา นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินอีกในอนาคต

ศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประเทศศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ สำหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามมาตราการข้อกำหนดในการเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ศรีลังกาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

บินไปแวะเที่ยว 1 วันในโคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ เมืองหลวงแห่งศรีลังกา ที่มีอะไรดีๆ เกินคาด เพราะถือว่ามีอะไรน่าเที่ยวและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือแวะต่อเครื่องฉบับคนมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถแวะเที่ยวในโคลัมโบได้ เราคัดมาเน้นๆ ที่น่าเที่ยว และเที่ยวไม่ยาก

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka รีสอร์ทหรู 5 ดาว @ศรีลังกา

หากมีเวลาหนึ่งวันในการต่อเครื่องแวะพักที่ศรีลังกา อยากพักผ่อนสบายๆ สักคืน แนะนำรีสอร์ทหรูในเครือเซ็นทารา ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน พร้อมวิวทะเลที่สวยงามไม่แพ้ทะเลไหนๆ ที่ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!