กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
Trip Highlight
 • ออกเดินทาง 4 ท่าน ได้โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • สักการะวัดพระเขี้ยวแก้ว หรือวัดดาลดา มิลลิกาวะ เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว พระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลังกา
 • สักการะ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร เป็นวัดที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด
 • สักการะ วัดคงคาราม ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองสดใส
 • ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรม ป้อมชาวดัตช์กอลล์
Details
ประเทศ: ศรีลังกา
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: Srilankan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 31 ม.ค. 2563
รหัสสินค้า: LKCMBCMB01UL

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี้
OAK-RAY HERITAGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – คาลูตารา
COCO-ROYAL BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 คาลูตารา – กอลล์ - ป้อมชาวดัตช์กอลล์ - คาลูตารา
COCO-ROYAL BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 คาลูตารา – กรุงโคลัมโบ – วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ -
5 วันที่ห้า : โคลัมโบ - กรุงเทพฯ -

อัตราค่าบริการต่อท่าน 

เดินทาง ผู้ใหญ่ 
พัก
ห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก อายุ 2-12 ปี

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียง

วันนี้ - 31 ม.ค. 2563

20,900

20,900

20,900

5,500


รถนำเที่ยวสำหรับเดินทาง 4 ท่าน


โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – โคลัมโบ – แคนดี้

 • 06.30น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ Sสายการบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • 09.10 น. เดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL403
 • 11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.) หลังจากนั้นท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 • นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองแคนดี้(Kandy) ราชธานีแห่งสุดท้ายของศรีลังกาสูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา ปกครองโดยกษัตริย์ตั้งแต่พุทธศักราชที่ 1 ภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานต่อเนื่องยาวนานนับได้ 2,300 กว่าปี มีกษัตริย์ทั้งสิ้น 173 พระองค์ จนถึงในรัชสมัย พระเจ้าศิริวิกรมราชสีหะ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์แคนดี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง)
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ OAK-RAY HERITAGE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในโรงแรมที่พัก

วันที่สอง แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว – คาลูตารา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว หรือวัดดาลดา มิลลิกาวะ เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว พระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลังกา พระเขี้ยวแก้วเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์โดยมีหลักฐานรองรับความถูก ต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา ด้วยว่าพระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ และนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกนำออกนอกดินแดนเลยตั้งแต่ถูกอัญเชิญมาจากชมพูทวีปโดยเจ้าหญิงเหมมาลาแห่งแคว้นกาลิงคะเมื่อ กว่า 1,700 ปีก่อน ชาวศรีลังกาต่างถวายเคารพต่อพระทันตธาตุอย่างสูงสุด โดยเชื่อกันว่าหากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติและยังเชื่อว่าหากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วออกให้ผู้คนสักการบูชาจะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้ ***กรุณาสวมเสื้อผ้าชุดขาว***
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลูตารา (KALUTARA) เมืองที่อยู่ติดริมทะเล เป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่นักท่องเที่ยวชอบไปเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง )
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ COCO-ROYAL BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในโรงแรมที่พัก


วันที่สาม คาลูตารา – กอลล์ - ป้อมชาวดัตช์กอลล์  -  คาลูตารา

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ปลายแหลมสุดของศรีลังกาห่างจากเมืองโคลอมโบ119 กม. กอลล์เป็นที่รู้จักในชื่อ Gimhathiththa ก่อนที่ชาวโปรตุเกสจะมาถึงในศตวรรษที่ 16ที่เป็นเมืองท่าของเกาะ กัลล์พัฒนาถึงจุดสูงในศตวรรษที่ 18 ก่อนที่ชาวอังกฤษจะมาถึง ที่พวกเขาพัฒนาอ่าวท่าเรือที่โคลอมโบ แม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำจิน (Gin River หรือ Gin Ganga) ที่เริ่มจาก Gongala Kanda และผ่านหมู่บ้านอย่างเช่น Neluwa, Nagoda, Baddegama, Thelikada, Wakwella จนบรรจบกับทะเลที่ Ginthota ใน Wakwella สะพานที่ข้ามแม่น้ำที่นี่ถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในศรีลังกา
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • หลังจากนั้นนำท่านชม ป้อมชาวดัตช์กอลล์ ในอ่าวGalleทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศศรีลังกาถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1588 โดยชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับการเสริมสร้างอย่างกว้างขวางโดยชาวดัตช์ในช่วงศตวรรษที่ 17 จากปี พ.ศ. 2192 เป็นต้นไปเป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและสถาปัตยกรรมซึ่งแม้หลังจากกว่า 423 ปีมีลักษณะที่สวยงามเนื่องจากมีการฟื้นฟูบูรณะอย่างกว้างขวางโดยกรมโบราณคดีศรีลังกา ป้อมนี้ได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกและได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก
 • หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลูตารา (KALUTARA) เมืองที่อยู่ติดริมทะเล เป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่นักท่องเที่ยวชอบไปเยือน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง )
 • นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ COCO-ROYAL BEACH HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในโรงแรมที่พัก


วันที่สี่ คาลูตารา – กรุงโคลัมโบ – วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร – วัดคงคาราม – ช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.20ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางการค้าและเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของศรีลังกา มีอาณาเขตติดกับชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย อีกด้านหนึ่งที่ศรีลังกามีจุดแข็งนั่นก็คือด้านธรรมชาติ ความสวยงามของธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ ด้วยความที่เป็นประเทศเกาะและมีประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเจริญเติบโตที่นั่น จึงเป็นเสน่ห์ที่พิเศษกว่าเกาะอื่นโดยทั่วไป และเป็นเมืองหลวงที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมาชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ผ่านชม รัฐสภานครโคลัมโบ ผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ
 • นำท่านเข้าชมและสักการะ วัดกัลยาณีราชมหาวิหาร ตามพงศาวดารมหาวงศ์ กล่าวว่าในพรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบบริเวณที่ เชื่อกันกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั้งนั้น ถือเป็นวัดที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด
 • กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • นำท่านเข้าชมและสักการะ วัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกาภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองสดใสและ ประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามนอกจากนั้น ที่วัดนี้ยังมีอาคารต่างๆที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีค่าต่างๆมากมายทางศาสนา
 • จากนั้นให้ท่านได้ช็อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาว์ได้ที่ เปตาร์ บาร์ซาร์ หรือสินค้าแบรนด์เนมได้ที่ห้างโอเดล
 • เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

ทัวร์ศรีลัง โคลอมโบ แคนดี้ สักการะพระเขี้ยวแก้ว 5 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

 • 01.10 น เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินศรีลังกา แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL402
 • 06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ 5 USD/วัน/ท่าน

RELATED ARTICLES

การนับถือศาสนาในประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกามีการนับถือศาสนาที่หลากหลาย แต่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา คือร้อยละ 69.3 รองลงมาคือศาสนาฮินดู ร้อยละ 15.5 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 7.6% คริสต์ศาสนา ร้อยละ 7.5 และผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ อีกร้อยละ 0.1

เมืองแคนดี้ (Kandy) ศรีลังกา

เมืองแคนดี้ตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกา

เที่ยวศรีลังกา ไหว้พระ 9 วัด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีลังกา

เที่ยวศรีลังกา ไหว้พระ 9 วัด นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งศรีลังกา เสริมมงคลชีวิต พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว วัดอิสุรุมณิยะ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เกลานียาราชมหาวิหาร

ความเชื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่หลายๆ คนเข้าใจผิดมาตลอดชีวิต

ในโลกของการท่องเที่ยวมีหลายความเชื่อที่พูดกันปากต่อปาก จนเราเชื่ออย่างนั้นมายตลอด แต่พอได้เดินทางไปจริงๆ แล้ว ความจริงกลับไม่ได้เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!