Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์นำเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป
 • บินตรงสู่ศรีลังกาด้วยสายการบิน SriLankan Airlines พร้อมการบริการแบบฟูลเซอร์วิส
 • ชมพระพุทธรูปแกะสลักและจิตรกรรมอันงดงามภายในวัดถ้ำที่ใหญ่ที่สุด วัดถ้ำดัมบุลลา
 • ตื่นตาวิวสุดอลังการบนยอดเขาสิกิริยา อดีตพระราชวังลอยฟ้าอันยิ่งใหญ่บนยอดเขาที่สูงที่สุด
 • กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว อันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
 • เที่ยวจัดเต็มชมเมืองโคลัมโบ 1 วันเต็ม พร้อมเช็คอินทุกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด (ตลาดเพ็ตตาฮ์ - วัดฮินดู - วัดคงคาราม - Town Hall - วิหารมหาเทวีอุทยาน - โคลัมโบโลตัสทาวเวอร์ - จัตุรัสอิสรภาพ)
 • เพลิดเพลินชมช้างอาบน้ำและวิ่งเล่นบนพื้นที่กว้างใหญ่ สถานเลี้ยงช้างกำพร้าพินนาวาลา
 • ช้อปปิ้งชมของพื้นเมือง ของฝาก และสินค้าแบรนด์เนม เปตาร์ บาร์ซาร์, ห้างโอเดล
 • พักผ่อนสะดวกสบาย โรงแรมระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่า
Details
ประเทศ: ศรีลังกา
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Srilankan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: กรกฎาคม 2567
รหัสสินค้า: LKULBKKCMB002

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) UL403 BKK-CMB 07.45 09.35 - โคลัมโบ - ถ้ำดัมบูลล่า
Amaya Lake Dambulla หรือเทียบเท่า
2 พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา - เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว
Royal Kandyan Hotel หรือเทียบเท่า
3 โคลัมโบ - สถานเลี้ยงช้างพินนาวาลา - ช้อปปิ้งโคลัมโบ
Courtyard by Marriott Colombo หรือเทียบเท่า
4 ซิตี้ทัวร์เมืองโคลัมโบ (ตลาดเพ็ตตาฮ์ - วัดฮินดู - วัดคงคาราม - Town Hall - วิหารมหาเทวีอุทยาน - โคลัมโบโลตัสทาวเวอร์ - จัตุรัสอิสรภาพ - สนามบินโคลัมโบ -
5 สนามบินสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ (รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2567

วันเดินทาง จำนวนผู้เดินทาง ราคาท่านละ (บาท)
4 ท่าน
6 ท่าน
8 ท่าน
พักเดี่ยว

04 - 08 ก.ค.67

42,900

40,900

38,900

10,500

11 - 15 ก.ค.67

42,900

40,900

38,900

10,500

18 - 22 ก.ค.67

42,900

40,900

38,900

10,500

25 - 29 ก.ค.67

43,900

41,900

39,900

10,500

หมายเหตุ :

 • *กรณีผู้เดินทาง จำนวนต่ำกว่า 4 ท่าน หรือมากกว่า 8 ท่าน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • **กรุณาเช็คที่นั่งและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) - โคลัมโบ - ถ้ำดัมบูลล่า

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SriLankan Airlines
 • 07.45 น. เดินทางสู่ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL403

โคลัมโบ

SriLankan Airlines

 • 09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.)

= เดินทางสู่เมืองดัมบุลลา =

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดถ้ำดัมบุลลา
(Dambulla Cave Temple)

วัดถ้ำดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple)

เป็นที่รู้จักกันในชื่อวัดทองคำแห่งดัมบุลลา วัดพุทธที่สำคัญแห่งหนึ่งของศรีลังกา เป็นวัดถ้ำที่ใหญ่ที่สุดและมีการทำนุบำรุงไว้อยู่ในสภาพดีที่สุดในศรีลังกา ประกอบด้วยถ้ำ 5 ถ้ำ แต่ละถ้ำมีขนาดไม่เท่ากัน ถ้ำเทวราชา เป็นถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในจำนวน 5 ถ้ำ มีพระพุทธรูปปางปรินิพพานขนาดใหญ่แกะสลักจากหินอ่อนยาว 49 เมตร ถ้ำมหาราชา เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุด ภายในมีพระพุทธรูปและประติมากรรมจำนวนมาก ถ้ำมหาอลุต มีพระนอนขนาดเกือบ 10 เมตรประดิษฐานอยู่ ถ้ำภัคชิมา มีขนาดเล็กที่สุดแต่มีภาพจิตรกรรมเต็มไปทั่วพื้นที่เพดานถ้ำและ ถ้ำเทวนะอลุต เป็นถ้ำที่สร้างขึ้นหลังสุด ภายในมีพระนอนขนาดใหญ่ 

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Amaya Lake Dambulla
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Amaya Lake Dambulla


วันที่สอง :: พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา - เมืองแคนดี้ - วัดพระเขี้ยวแก้ว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองสิกิริยา =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

ยอดเขาสิกิริยา(Sigiriya)

ยอดเขาสิกิริยา(Sigiriya)

เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น ขึ้นไปบนยอดเขาสิกิริยา ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ชมอดีตร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองของ พระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา (Sigiriya Palace) , อ่างเก็บน้ำโบราณ , ป้อมปราการ หรือประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ Lion Rock หรือ แท่นศิลาราชสีห์, ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และมองวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยาได้จากจุดที่สูงที่สุด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่ เมืองแคนดี้ =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

วัดพระเขี้ยวแก้ว
(Dalada Valigawa)

วัดพระเขี้ยวแก้ว (Dalada Valigawa)

กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) ซึ่งเป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของพระพุทธเจ้า เป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และผอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Royal Kandyan Hotel
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Royal Kandyan Hotel


วันที่สาม :: โคลัมโบ - สถานเลี้ยงช้างพินนาวาลา - ช้อปปิ้งโคลัมโบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สถานเลี้ยงช้างกำพร้าพินนาวาลา
(Pinnawela)

สถานเลี้ยงช้างกำพร้าพินนาวาลา (Pinnawela)

ที่นี่เป็นทั้ง สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานรับเลี้ยงเด็ก และแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับช้างป่าเอเชีย ซึ่งก่อตั้งในปี 1975 และมีโขลงช้างเลี้ยงขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพลิดเพลินกับการดูช้างอาบน้ำและเล่นในพื้นที่เปิดโล่งริมแม่น้ำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ =

ช้อปปิ้งโคลัมโบ

ห้างโอเดล

เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาได้ที่ เปตาร์ บาร์ซาร์ หรือ สินค้าแบรนด์เนมที่ ห้างโอเดล 

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Courtyard by Marriott Colombo
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Courtyard by Marriott Colombo


วันที่สี่ :: ซิตี้ทัวร์เมืองโคลัมโบ (ตลาดเพ็ตตาฮ์ - วัดฮินดู - วัดคงคาราม - Town Hall - วิหารมหาเทวีอุทยาน - โคลัมโบโลตัสทาวเวอร์ - จัตุรัสอิสรภาพ) - สนามบินโคลัมโบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ

Light house

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ เมืองหลวงของศรีลังกา สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับการเข้าชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง เยี่ยมชมแกลเลอรีไลท์เฮาส์ หอนาฬิกาประภาคาร และพื้นที่ป้อมโคลัมโบ ชมซากเมืองเก่าและชื่นชมอาคารเก่าแก่ 

ตลาด Pettah

ตลาด Pettah

พาท่านสัมผัสบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของตลาด Pettah ตลาดที่มีของกินของใช้มากมาย ทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และอาหารพืชผักสดๆ ไปจนถึงเสื้อผ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

วัดฮินดู
(Sri Kaileswaram Temple)

วัดฮินดู (Sri Kaileswaram Temple)

วัดอันเป็นที่เคารพของคนที่นี่ เป็นวัดฮินดูที่สร้างอุทิศให้กับพระศิวะ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมสไตล์ดราวิเดียนอันวิจิตรประณีต

วัดคงคาราม
(Gangaramaya Temple)

วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple)

ซึ่งเป็นวัดพุทธที่สำคัญซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจและโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา

ศาลากลาง
(Colombo Town Hall)

ศาลากลาง (Colombo Town Hall)

เป็นอาคารสมัยอาณานิคมที่โดดเด่น ซึ่งทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของสภาเทศบาลโคลัมโบ ชื่นชมสถาปัตยกรรมและสวนที่อยู่รอบๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อุทยานวิหารมหาเทวี
(Viharamahadevi Park)

อุทยานวิหารมหาเทวี (Viharamahadevi Park)

สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในโคลัมโบ สวนสาธารณะอันเงียบสงบที่มีพื้นที่สีเขียวชอุ่มและทะเลสาบอันเงียบสงบ

โลตัสทาวเวอร์
(Lotus Tower)

โลตัสทาวเวอร์ (Lotus Tower)

สิ่งมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และโครงสร้างที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียใต้ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันน่าทึ่งของโคลัมโบจากจุดชมวิว

Independence Square

จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square)

เป็นอนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงวันประกาศอิสรภาพของประเทศในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491  

เดินทางสู่สนามบิน


วันที่ห้า :: โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

SriLankan Airlines

 • 01.10 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL402

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง 30 USD ต่อท่าน

 เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรง สู่ โคลัมโบ ศรีลังกาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉีดวัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องตรวจโควิด

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ โคลัมโบ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของศรีลังกา นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินอีกในอนาคต

ศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประเทศศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ สำหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามมาตราการข้อกำหนดในการเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ศรีลังกาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

บินไปแวะเที่ยว 1 วันในโคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ เมืองหลวงแห่งศรีลังกา ที่มีอะไรดีๆ เกินคาด เพราะถือว่ามีอะไรน่าเที่ยวและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือแวะต่อเครื่องฉบับคนมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถแวะเที่ยวในโคลัมโบได้ เราคัดมาเน้นๆ ที่น่าเที่ยว และเที่ยวไม่ยาก

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka รีสอร์ทหรู 5 ดาว @ศรีลังกา

หากมีเวลาหนึ่งวันในการต่อเครื่องแวะพักที่ศรีลังกา อยากพักผ่อนสบายๆ สักคืน แนะนำรีสอร์ทหรูในเครือเซ็นทารา ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน พร้อมวิวทะเลที่สวยงามไม่แพ้ทะเลไหนๆ ที่ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!