Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์นำเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป 
 • บินตรงสู่อินเดียด้วยสายการบิน Air India และเดินทางข้ามเมืองโดยสายการบินภายในประเทศ 
 • ชมประตูชัยอินเดีย อนุสรณ์สถานทหารหาญ สัญลักษณ์แห่งกรุงนิวเดลี 
 • เยือนสุสานจักรพรรดิหุมายูน ความงดงามที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างทัชมาฮาล 
 • ย้อนรอยประวัติศาสตร์มรดกโลก หอคอยแห่งชัยชนะ คูตุ๊ปมีนาร์ 
 • ตื่นตาความงามธรรมชาติ แคชเมียร์ "สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย" 
 • นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลก ชมวิวทิวทัศน์ กุลมาร์ค "แดนทุ่งหญ้า ของดอกไม้" 
 • ล่องเรือชิคารา ชมบรรยากาศยามเย็นแห่งทะเลสาบดาล
 • ขี่ม้าชมชมวิวภูเขา หิมะ ทุ่งหญ้า ดอกไม้ เมืองพาฮาลแกม
 • ตื่นเช้ารับบรรยากาศดีๆ เที่ยวตลาดผักลอยน้ำ 
 • เดินเล่นชมสวนสวย สวนนิชาท-สวนแห่งความสุข และ สวนชาลิมาร์-สวนแห่งควมรัก 
 • พักผ่อนสะดวกสบาย โรงแรมในกรุงเดลี 2คืน และโรงแรมแบบ Houseboat 2คืน
Details
ประเทศ: อินเดีย
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 12 มื้อ
สายการบิน: แอร์อินเดีย
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เมษายน - กันยายน 2567
รหัสสินค้า: GGBKKDELAI01

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กรุงเดลิ AI-333 08.40-11.35 น. - ประตูชัย - สุสานจักรพรรดิหุมายูน - หอคอยคูตุ๊ปมีนาร์ (มรดกโลก)
Hotel Radisson หรือเทียบเท่า
2 กรุงเดลี - เมืองศรีนาคา บินภายในประเทศ AI-333 08.40-11.35 น. - กุลมาร์ค กุลมาร์ค กอนโดล่า - ทะเลสาบดาล ล่องเรือชิคารา - HOUSEBOAT
Houseboat Hotel หรือเทียบเท่า
3 พาฮาลแกม - กิจกรรมขี่ม้าชมเมือง - ศรีนาคา - HOUSEBOAT
Houseboat Hotel หรือเทียบเท่า
4 ชมตลาดยามเช้า - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ศรีนาคา - เมืองเดลิ (บินภายประเทศ ศรีนาคา - เมืองกรุงเดลิ AI-822 14.15-17.20 น.)
Hotel Radisson หรือเทียบเท่า
5 กรุงเดลี - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) AI-332 11.00-16.55 น. -

อัตราค่าบริการ (ราคารวมตั๋วเครื่องบิน 4 เที่ยวบิน)
กำหนดการเดินทาง
เมษายน - กันยายน 2567

จำนวน
ผู้เดินทาง
ราคา 
(บาท/ท่าน)

4 ท่าน

43,900

6 ท่าน

42,900

8 ท่าน

40,900

พักเดี่ยวเพิ่ม

8,900

หมายเหตุ :

 • ** ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น และไม่มีราคาเด็ก ** 
 • ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นอินเดีย ท่านละ 50 USD /ท่าน/ทริป 
 • โปรแกรมขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และฤดูกาล การจัดที่นั่งบนเครื่อง จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กำหนด โดยจะเป็นการรันตามระบบ ไม่สามารถ เลือกที่นั่ง และที่นั่งอาจจะไม่ได้ติดกัน ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างได ทั้งนี้สายการบินมีนโยบายขายบัตร(ตั๋ว) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ่มนอกเหนือรายการทัวร์

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - กรุงเดลี - ประตูชัย - สุสานจักรพรรดิหุมายูน - หอคอยคูตุ๊ปมีนาร์ (มรดกโลก)

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 เคาเตอร์ W โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คกระเป๋าสัมภาระ และเช็คอินตั๋วเครื่องบินให้กับท่าน 
 • 08.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India (แอร์อินเดีย) เที่ยวบินที่ AI-333 **รวมน้ำหนัก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน **

กรุงเดลี

 • 13.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติอินทราคานธี กรุงเดลี ประเทศอินเดีย (คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว) ไกด์ท้องถิ่นอินเดีย คอยต้อนรับ และนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (เวลาท้องถิ่นของประเทศอินเดียช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ประตูชัย
(India Gate)

เป็นอนุสรณ์สถานของเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตจากการร่วมรบกับอังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และสงครามอัฟกานิสถาน ประตูชัยแห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงนิวเดลี โดยซุ้มประตูแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมคล้ายประตูชัยของกรุงปารีส และนครเวียงจันทน์

สุสานจักรพรรดิหุมายูน
(Humayun Tomb)

สุสานสร้างด้วยหินทรายแดง เป็นที่ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูน กษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์โมกุล ความโดดเด่นของสุสานหุมายูนอยู่ที่ สวนที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลายอันมาต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ ด้วยความยิ่งใหญ่และสวยงาม พระเจ้าชาห์ จาฮัน จึงได้แรงบันดาลใจจากสุสานแห่งนี้ไปสร้าง ทัชมาฮาล ที่เมืองอัครา (Agra) นับเป็นสุสานที่มีสวนแห่งแรกในอนุทวีป เป็นศิลปะผสมโมกุลกับอิสลาม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปีค.ศ. 1993

คูตุ๊ปมีนาร์
(Qutub Minar)

"Qutub" คือ ชื่อกษัตรย์ผู้เริ่มสร้าง และ "Minar" แปลว่าหอคอย เป็นโบราณสถานที่ประกอบด้วยซากปรักหักพังของเสาอาคาร โดยมี หอคอยคูตุ๊ป สูง 73 เมตรตั้งอยู่ใจกลางโดดเด่นเป็นสง่าสวยงาม ประหนึ่งหอคอยแห่งชัยชนะที่กษัตริย์โมกุลสามารถเข้ายึดครองเดลี มีสภาพอาคารสมบูรณ์ รอบๆ แกะสลักด้วยอักษรสันสกฤต หอคอยคูตุ๊ปมีนาร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในแห่งศิลปะสถาปัตยกรรมรูปแบบอิสลาม ปี ค.ศ. 1993

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พักในกรุงเดลี Hotel Radisson
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง :: กรุงเดลิ - เมืองศรีนาคา (บินภายในประเทศ) - กุลมาร์ค - กุลมาร์ค กอนโดล่า - ทะเลสาบดาล ล่องเรือชิคารา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองศรีนาคา แคชเมียร์ =
บินภายในประเทศ

 • หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดลี 
 • 10.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา แคว้นจามู แคชเมียร์ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI-427 **รวมน้ำหนัก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน 
 • 11.45 น. ถึง สนามบินเมืองศรีนาคา รัฐแคชเมียร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรรัฐแคชเมียร์

= เดินทางสู่ กุลมาร์ค (Gulmarg)=
(ระยะทาง 56 กิโลเมตร)

ชม ทุ่งหญ้า ดอกไม้ ป่าสน และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ในช่วงฤดูร้อนที่นี่จะเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟที่สูงที่สุดในโลก สำหรับช่วงฤดูหนาว ที่นี่เป็นสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาว นอกจากนี้กุลมาร์คยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อีกหลายเรื่อง ตลอดเส้นทางสู่กุลมาร์คจะผ่านหมู่บ้านชาวพื้นเมืองและเทือกเขาหิมะสลับซับซ้อน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า
ขึ้นเคเบิลคาร์ เฟส 1

นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง 3,979 เมตรจากน้ำทะเล เพื่อขึ้นไปยัง (เฟส1) สถานีกงโดรี บนเขาระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร (กรณีเคเบิ้ลคาร์ไม่เปิดให้บริการอันเนื่องมาจาก สถานการณ์อันคาดการณ์ไม่ได้ หรือ สภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวยจะทำการคืนเงิน 10 USD/ท่าน) สู่กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ“แดนทุ่งหญ้า ของดอกไม้ (Meadow of Gold)” ด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและถือเป็นความงดงามที่มาจากธรรมชาติอย่างแท้จริงสามารถเที่ยวชมได้ทุกฤดู จัดเป็นสถานที่ที่ต้องต้องมาให้ได้สักครั้งในชีวิต

แนะนำช่วงเวลาเที่ยวกุลมาร์ค 

 • ช่วงปลายเดือนธันวาคม-พฤษภาคม กุลมาร์ค จะเต็มไปด้วยลานน้ำแข็ง สามารถเที่ยวได้
 • ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน กุลมาร์ก จะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว อากาศเย็น
 • ช่วงใบไม้ร่วง เดือนตุลาคม-ปลายเดือนธันวาคม ทุ่งหญ้าที่กุลมาร์คเริ่มแห้ง อากาศหนาว และเที่ยวได้

= เดินทางกลับสู่ เมืองศรีนาคา =

ทะเลสาบดาล (Dal Lake)
ล่องเรือชิคารา

ทะเลสาบดาล ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในแคชเมียร์ พิเศษ!!! ลงเรือพายโบราณ “เรือชิคาร่า” (เรือพายแบบแคชเมียร์) ชมบรรยากาศยามเย็นในทะเลสาบ ชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบ ชมวิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำ ภูเขา หิมะที่สวยงาม (ใช้เวลาในการล่องเรือ 1 ชม. นั่งลำละ 2 ท่าน/รวมค่าเรือ)

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พักในแคชเมียร์ Houseboat Hotel
หรือเทียบเท่า

โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและโรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน


วันที่สาม :: พาฮาลแกม - กิจกรรมขี่ม้าชมเมือง - ศรีนาคา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองพาฮาลแกม (Pahalgam) =

เมืองพาฮาลแกม หรือ เมืองหุบเขาแกะ เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของอินเดียหลายเรื่อง สัมผัสกับทุ่งดอกไม้ที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล และวิวทิวทัศน์อันสวยงามระหว่างทาง แวะถ่ายรูปกับวิวสวยๆ ระหว่างเส้นทาง ถึง พาฮาแกม ชมบรรยากาศที่สวยงามของเมืองพาฮาแกมที่สวยงาม วิวภูเขาหิมะ ทุ่งหญ้า ป่าสน และวิถีชีวิตของชาวบ้าน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กิจกรรมขี่ม้า
(มีคนจูง รวมค่าขี่ม้า)

สนุกสนานกับกิจกรรมขี่ม้า โดยมีคนจูง ชมหุบเขามีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ที่พาฮาลแกม ท่านสามารถชมความงามของธรรมชาติและหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล สำหรับท่านที่ไม่ต้องการขี่ม้าสามารถเที่ยวเดินชมบรรยากาศของพาฮาแกมได้ 

แนะนำช่วงเวลาเที่ยวพาฮาลแกม 

 • ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม วิวทิวทัศน์สวย บนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะ
 • ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม วิวทิวทัศน์สวย ระหว่างทางมีทุ่งดอกมัสตาร์ดสีเหลือง
 • ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน จะเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าสีเขียว อากาศเย็นสบาย
 • ช่วงใบไม้ร่วง เดือนกันยายน-ตุลาคม ทุ่งหญ้าเปลี่ยนสีออกเหลือง อากาศเย็นสบาย

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พักในแคชเมียร์ Houseboat Hotel
หรือเทียบเท่า

โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและโรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน


วันที่สี่ :: ชมตลาดยามเช้า - สวนชาลิมาร์ - สวนนิชาท - ศรีนาคา - เมืองเดลิ

ตลาดผักลอยน้ำ
(Vegetable Floating Market)

ชมตลาดผักลอยน้ำ ในทะเลสาบมีแหล่งค้าขายที่พ่อค้าชายจะพายเรือมาซื้อและขายผักกันในเวลาเช้าตรู่ การค้าขายจะเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเรื่อยไปจนฟ้าสางและตลาดเริ่มวายราว 7.30 น. (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระเพื่อเดินทางกลับกรุงเดลิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในเมืองศรีนาคา

สวนนิชาท (Nishat garden)

สวนแห่งความสุข มีวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบที่งดงามและหิมะบนยอดเขาของเทือกเขา Panjal ซึ่งตั้งตระหง่านไปทางทิศตะวันตกของหุบเขา Nishat ชมบรรยากาศยามเย็นของเมืองศรีนาคา

สวนชาลิมาร์
(Shalimar Garden)

เป็นสวนแห่งความรัก ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โมกุล ก่อสร้างโดยจักรพรรดิซาฮังคีร์เพื่อพระมเหสีพระนางนูรชาฮาน มีความกว้างถึง 539 เมตร เป็นสวนที่มีชื่อเสียงของเมืองศรีนาคาเนื่องจากภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ และดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ชมต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิปและดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

= เดินทางกลับสู่ ศรีนาคา =

 • เดินทางสู่สนามบินศรีนาคา 
 • 14.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเดลี โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI-822 **รวมน้ำหนัก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน ** 
 • 17.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติอินทราคานธี เมืองเดลี พร้อมนำท่านรับกระเป๋าสัมภาระ

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พักในกรุงเดลี Hotel Radisson
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า :: กรุงเดลี - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • ** สมควรแก่เวลานำทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน** 
 • 11.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI-332 **รวมน้ำหนัก 30 กิโลกรัม / 1 ท่าน **

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 06.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน แอร์อินเดีย  ไป-กลับ และตั๋วภายใน 2 เที่ยว (นั่งชั้นนักท่องเที่ยวทั้งหมด 4 เที่ยว) (กรุงเทพ – เดลิ – กรุงเทพ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ  เดลิ-เมืองศรีนาคา-เดลิ )
 • ค่าภาษีสนาม และค่าภาษีน้ำมันตามรายการเที่ยวบินของสายการบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องนำท่านท่านละ 30 กก. ถือขึ้นเครื่อง 5 กก.
 • ค่าวีซ่าอินเดีย สำหรับพาสปอร์ไทย  ท่านละ 1,500.- บาท  
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษา English Speaking Guide) คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.. / วัน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และบางมื้อให้ท่านอิสระได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าโรงแรมตามระบุ (ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  **ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางคุ้มครองเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **
 • มีเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป-คณะ และเช็คอินท์ตั๋วเครื่อง และที่นั่งบนเครื่อง ณ สนามบิน
 • มีบริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าว หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว,  ค่าวีซ่าอินเดียสำหรับลูกค้าถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่า
 • โทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ (**สำหรับท่านที่รับประทานอาหารพิเศษ อาหารเจ หรือไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานหมู ไม่ทานไก่ และมีความจำเป็นให้ทางบริษัทจัดเตรียมอาหารไว้ให้ท่านเป็นพิเศษนอกเหนือจากที่กรุ๊ปจัดไว้ในรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามจริงหน้างาน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนดเกิน 30 กิโลกรัม สายการบินเก็บเพิ่ม (ติดสอบถามเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจราจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ, ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความคุมของบริษัทฯ 
 • หากรัฐบาลไทย และอินเดีย มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัวเพิ่มเติม และขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินด้วยตัวเอง
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียเป็นแบบ E-VISA 1,000 บาท ค่าดำเนินการ 500 บาท (เป็นแบบเข้า-ออกได้ 1ครั้ง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50 USD/ท่าน/ตลอดรายการ

เงื่อนไขการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวางมัดจำห้องพักฯลฯ และค่าวีซ่าในกรณีที่ยื่นวีซ่าแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองของท่าน
  o    ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
  o    ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ท่านละ 10,000 บาท
  o    จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ อินเดีย และแคชเมียร์ ท่านละ 18,000 บาท
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีที่กรุ๊ปคอนเฟิร์มออกเดินทาง อาจมีการเรียกเก็บเงินเร็วกว่าที่กำหนด
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
 • โปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า-สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องทำวีซ่าจีน (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 - 15 วัน หักเงินค่าทัวร์ 50%
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน หักเงินค่าทัวร์ 100%
 • กรณียกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หากเป็นตั๋วที่สามารถทำ Refund ได้ ผู้เดินทางต้องรอเงินค่า Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น 

ตั๋วเครื่องบิน

 • ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของคณะเป็นไปโดยสายการบินกำหนด ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 • ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรม-กรณีห้องพักคู่TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED  1เตียงใหญ่แทนโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  -หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED 1 เตียงใหญ่ ถ้าทางโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้องพัก TWIN BED เตียงเดี่ยว 2เตียง โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  -กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • โรงแรมบางแห่งอาจไม่เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเป็นประเทศที่อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศจะเปิดให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

RELATED ARTICLES

ศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประเทศศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ สำหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามมาตราการข้อกำหนดในการเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ศรีลังกาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

บินไปแวะเที่ยว 1 วันในโคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ เมืองหลวงแห่งศรีลังกา ที่มีอะไรดีๆ เกินคาด เพราะถือว่ามีอะไรน่าเที่ยวและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือแวะต่อเครื่องฉบับคนมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถแวะเที่ยวในโคลัมโบได้ เราคัดมาเน้นๆ ที่น่าเที่ยว และเที่ยวไม่ยาก

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka รีสอร์ทหรู 5 ดาว @ศรีลังกา

หากมีเวลาหนึ่งวันในการต่อเครื่องแวะพักที่ศรีลังกา อยากพักผ่อนสบายๆ สักคืน แนะนำรีสอร์ทหรูในเครือเซ็นทารา ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน พร้อมวิวทะเลที่สวยงามไม่แพ้ทะเลไหนๆ ที่ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรง สู่ โคลัมโบ ศรีลังกาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉีดวัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องตรวจโควิด

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ โคลัมโบ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของศรีลังกา นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินอีกในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!