Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์นำเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป 
 • บินตรงสู่ศรีลังกาด้วยสายการบิน SriLankan Airlines พร้อมการบริการแบบฟูลเซอร์วิส 
 • ครั้งหนึ่งในชีวิต ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว เทศกาลเพราเฮรา (Esala Perahera) 
 • ชมพระพุทธรูปแกะสลักและจิตรกรรมอันงดงามภายในวัดถ้ำที่ใหญ่ที่สุด วัดถ้ำดัมบุลลา
 • ตื่นตาวิวสุดอลังการบนยอดเขาสิกิริยา อดีตพระราชวังลอยฟ้าอันยิ่งใหญ่บนยอดเขาที่สูงที่สุด
 • เที่ยวชมทุ่งชาเขียวขจี และอาคารสไตล์อังกฤษ เมืองนูวาราเอลิยา “Little England” แห่งศรีลังกา
 • ชมเมืองโคลัมโบ เมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความทันสมัย วัฒนธรรม และธรรมชาติ ผสมผสานกันอย่างลงตัว 
 • เยือนวัดคงคาราม โดดเด่นด้วยพระปางมารวิชัยองค์ใหญ่ และพระพุทธรูปโลหะเรียงรายนับไม่ถ้วน 
 • เพลิดเพลินช้อปปิ้งชมของพื้นเมือง สินค้าแบรนด์เนม และของฝาก
Details
ประเทศ: ศรีลังกา
ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ
สายการบิน: Srilankan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 1-31 สิงหาคม 2567
รหัสสินค้า: GGBKKCMBUL07

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - โคลัมโบ - วัดถ้ำดัมบุลลา - สิกิริยา
Sigiriana Resort by Thilanka
2 ดัมบุลลา - แคนดี้ - สวนสมุนไพร - พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว
Thilanka Hotel - Kandy
3 เมืองแคนดี้ - เมืองนูวารา เอลิยา
Araliya Red Hotel - Nuwara Eliya
4 เมืองนูวารา เอลิยา - เมืองโคลัมโบ - ซิตี้ทัวร์โคลัมโบ
Granbell Hotel Colombo
5 อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ -
6 สนามบินสุวรรณภูมิ -

อัตราค่าบริการ (รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง 1-31 สิงหาคม 2567

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

38,900

6 ท่าน

37,900

8 ท่าน

36,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

9,500

หมายเหตุ :

 • *กรณีผู้เดินทาง จำนวนต่ำกว่า 4 ท่าน หรือมากกว่า 8 ท่าน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • **กรุณาเช็คที่นั่งและห้องว่างกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งก่อนทำการจอง

แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - โคลัมโบ - วัดถ้ำดัมบุลลา - สิกิริยา

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 05.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SriLankan Airlines
 • 07.45 น. เดินทางสู่ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL403

โคลัมโบ

SriLankan Airlines

 • 09.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.)

= เดินทางสู่เมืองดัมบุลลา =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

วัดถ้ำดัมบุลลา
(Dambulla Cave Temple)

วัดถ้ำดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple)

เป็นที่รู้จักกันในชื่อวัดทองคำแห่งดัมบุลลา วัดพุทธที่สำคัญแห่งหนึ่งของศรีลังกา เป็นวัดถ้ำที่ใหญ่ที่สุดและมีการทำนุบำรุงไว้อยู่ในสภาพดีที่สุดในศรีลังกา ประกอบด้วยถ้ำ 5 ถ้ำ แต่ละถ้ำมีขนาดไม่เท่ากัน ถ้ำเทวราชา เป็นถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดในจำนวน 5 ถ้ำ มีพระพุทธรูปปางปรินิพพานขนาดใหญ่แกะสลักจากหินอ่อนยาว 49 เมตร ถ้ำมหาราชา เป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุด ภายในมีพระพุทธรูปและประติมากรรมจำนวนมาก ถ้ำมหาอลุต มีพระนอนขนาดเกือบ 10 เมตรประดิษฐานอยู่ ถ้ำภัคชิมา มีขนาดเล็กที่สุดแต่มีภาพจิตรกรรมเต็มไปทั่วพื้นที่เพดานถ้ำและ ถ้ำเทวนะอลุต เป็นถ้ำที่สร้างขึ้นหลังสุด ภายในมีพระนอนขนาดใหญ่ 

ยอดเขาสิกิริยา
(Sigiriya)

ยอดเขาสิกิริยา(Sigiriya)

เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น ขึ้นไปบนยอดเขาสิกิริยา ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด ชมอดีตร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรืองของ พระราชวังลอยฟ้า สิกิริยา (Sigiriya Palace) , อ่างเก็บน้ำโบราณ , ป้อมปราการ หรือประตูสิงโต เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ Lion Rock หรือ แท่นศิลาราชสีห์, ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก และมองวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยาได้จากจุดที่สูงที่สุด

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Sigiriana Resort by Thilanka
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Sigiriana Resort by Thilanka


วันที่สอง :: ดัมบุลลา - แคนดี้ - สวนสมุนไพร - พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองแคนดี้ =

วัดพระเขี้ยวแก้ว
(Dalada Valigawa)

วัดพระเขี้ยวแก้ว (Dalada Valigawa)

ชมบริเวณด้านนอก วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth Relic) ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของพระพุทธเจ้า เป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และผอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9

สวนสมุนไพร
(New Ranweli Spice Garden)

สวนสมุนไพร (New Ranweli Spice Garden)

ชม สวนสมุนไพร ที่ได้รวบรวมปลูกไว้มากมาย อาทิ ต้นอบเชย ต้นกระวาน ต้นกานพลู ต้นจันทน์ ต้นโกโก้ ต้นวานิลลา ต้นชา กาแฟ ตะไคร้ เป็นต้น พร้อมมีป้ายบอกสรรพคุณกำกับ โดยมีผู้เชี่ยวชาญนำชมและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆจากสมุนไพร จากธรรมชาติแท้ปลอดสารเจือปนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ขื้นชื่อของสวนสมุนไพรในเมือง Matale เช่น น้ำยาปลูกผมสกัดจากน้ามันพะพร้าวคิงส์โคโคนัท หรือน้ำยาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว 
(Esala Perahera)

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว (Esala Perahera)

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว (Esala Perahera)Photo Credit: kandyesalaperahera.com

พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว (Esala Perahera)Photo Credit: kandyesalaperahera.com

ร่วมชมขบวนแห่ เทศกาลเพราเฮรา (Esala Perahera) หรือ พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว **ทุกท่านต้องสวมชุดสีขาวสุภาพเท่านั้น เพื่อพิธีกรรมทางศาสนาตอนเข้าสักการะ** งานเฉลิมฉลองทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก งานเทศกาลเพราเฮราถูกจัดขึ้นที่เมืองแคนดี้ เมืองมรดกโลกของศรีลังกา เมืองซึ่งเคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล เป็นเทศกาลที่จัดเพียงปีละครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี และจัดติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานหลานศตวรรษเนื่องจากเป็นที่ตั้งของ ดาลาดามาลิกา หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า ในพิธีมีช้างร่วมขบวนกว่า 100 เชือก ประชาชนเดินพาเหรด กว่า 1,000 คน

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Thilanka Hotel - Kandy
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Thilanka Hotel - Kandy


วันที่สาม :: เมืองแคนดี้ - เมืองนูวารา เอลิยา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่ เมืองนูวาราเอลิยา =
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง)

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

สำรวจเมืองนูวาราเอลิยา
(Nuwara eliya)

เมืองนูวาราเอลิยา (Nuwara eliya)

เมืองนูวาราเอลิยา (Nuwara eliya)

เมืองนูวารา เอลิยา ตั้งอยู่ที่ตอนกลางของประเทศ บนความสูง 1,868 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีอากาศเย็นสบายตลอดปี และเป็นแหล่งปลูกชาพันธุ์ดีของศรีลังกา ท่านจะได้สัมผัสถึงความสดชื่นเย็นฉ่ำ ทิวทัศน์อันน่ามหัศจรรย์ปรากฏอยู่ตามข้างทาง ภูเขาสูงที่อยู่ด้านข้างของถนนเขียวชอุ่ม มีฝนตกโปรยปราย ทั้งยังเห็นเส้นน้ำของน้ำตกที่ไหลลงมาให้เห็นกันอย่างชัดๆ ช่วงใกล้เมืองได้เห็นไร่ชาซีลอนครอบครองพื้นที่บนเนินเขา เป็นอีกเมืองที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ด้วยเอกลักษณ์ของตึกและบ้านที่ไม่เหมือนใคร โครงสร้างที่ออกแบบเป็นสไตล์อังกฤษยุควิคตอเรีย ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเมือง ที่นี่จึงถูกยกย่องให้เป็น “Little England” แห่งประเทศศรีลังกา

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Araliya Red Hotel - Nuwara Eliya
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Araliya Red Hotel - Nuwara Eliya


วันที่สี่ :: เมืองนูวารา เอลิยา - เมืองโคลัมโบ - ซิตี้ทัวร์โคลัมโบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

= เดินทางสู่กรุงโคลัมโบ =

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ - Light house

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ เมืองหลวงของศรีลังกา สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับการเข้าชมสถานที่สำคัญหลายแห่ง เยี่ยมชมแกลเลอรีไลท์เฮาส์ หอนาฬิกาประภาคาร และพื้นที่ป้อมโคลัมโบ ชมซากเมืองเก่าและชื่นชมอาคารเก่าแก่ 

วัดคงคาราม
(Gangaramaya Temple)

วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple)

วัดคงคาราม เป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน และมีคนไทยไม่น้อยที่นิยมนามาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับวัดแห่งนี้

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Granbell Hotel Colombo
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Granbell Hotel Colombo


วันที่ห้า :: อิสระช้อปปิ้ง - สนามบินโคลัมโบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระช้อปปิ้งกรุงโคลัมโบ

ห้างโอเดล

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางสู่สนามบิน


วันที่หก :: โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

SriLankan Airlines

 • 01.10 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL402

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 06.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศ
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง 30 USD ต่อท่าน

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4-8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่นค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินมัดจำภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

บินไปแวะเที่ยว 1 วันในโคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ เมืองหลวงแห่งศรีลังกา ที่มีอะไรดีๆ เกินคาด เพราะถือว่ามีอะไรน่าเที่ยวและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือแวะต่อเครื่องฉบับคนมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถแวะเที่ยวในโคลัมโบได้ เราคัดมาเน้นๆ ที่น่าเที่ยว และเที่ยวไม่ยาก

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรง สู่ โคลัมโบ ศรีลังกาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉีดวัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องตรวจโควิด

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ โคลัมโบ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของศรีลังกา นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินอีกในอนาคต

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka รีสอร์ทหรู 5 ดาว @ศรีลังกา

หากมีเวลาหนึ่งวันในการต่อเครื่องแวะพักที่ศรีลังกา อยากพักผ่อนสบายๆ สักคืน แนะนำรีสอร์ทหรูในเครือเซ็นทารา ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน พร้อมวิวทะเลที่สวยงามไม่แพ้ทะเลไหนๆ ที่ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

ศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประเทศศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ สำหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามมาตราการข้อกำหนดในการเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ศรีลังกาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!