Trip Highlight
 • เดินทางแบบส่วนตัวไม่รวมกับใคร เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป มีรถพาเที่ยวพร้อมมัคคุเทศน์นำเที่ยวแบบส่วนตัวตลอดทริป 
 • บินตรงสู่ศรีลังกาด้วยสายการบิน SriLankan Airlines พร้อมการบริการแบบฟูลเซอร์วิส 
 • ร่วมฉลอง 200 ปี วัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร วัดพุทธไทยในศรีลังกา ที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับไทย มาตั้งแต่รัชกาลที่ 4 
 • ชมสีสันที่มีชีวิตชีวาของเมืองแคนดี้ เดินเล่นเมืองริมทะเลสาบเล็กๆ ซึ่งโอบล้อมไปด้วยขุนเขาและไอหมอก 
 • เมืองกอลล์ เมืองชายทะเลที่สวยที่สุด ตามรอยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมยุโรป 
 • เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ เช็คอินแลนด์มาร์กสำคัญ Independence Square, วัดคงคาราม, วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร 
 • เพลิดเพลินช้อปปิ้งชมของพื้นเมือง สินค้าแบรนด์เนม และของฝาก 
 • พักผ่อนเต็มอิ่ม หลับสบายในทุกค่ำคืน ด้วยโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
Details
ประเทศ: ศรีลังกา
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 10 มื้อ
สายการบิน: Srilankan Airlines
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 11-15 กรกฎาคม 2567
รหัสสินค้า: GGBKKCMBUL05

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ(สนามสุวรรณภูมิ) - ศรีลังกา (สนามบินโคลัมโบ) - เมืองแคนดี้ - เดินทางเข้าที่พัก
Thilanka Kandy
2 แคนดี้ - กอลล์ - วัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร - พักที่เมืองเบนโตต้า
Sheraton Kosgoda Turtle Beach Resort
3 มืองเบนโตต้า - กอลล์ - โคลัมโบ
Cinnamon Lakeside
4 โคลัมโบ - ชมเมือง - สนามบินโคลัมโบ -
5 กรุงเทพฯ (สนามสุวรรณภูมิ) -

อัตราค่าบริการ (รวมตั๋วเครื่องบิน)
กำหนดการเดินทาง
11 - 15  กรกฎาคม 2567

จำนวนผู้เดินทาง ราคา (บาท/ท่าน)

4 ท่าน

32,900

6 ท่าน

31,900

8 ท่าน

30,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

6,000


แพลนการเดินทาง 

วันแรก :: กรุงเทพฯ (สนามสุวรรณภูมิ) - ศรีลังกา (สนามบินโคลัมโบ) - เมืองแคนดี้ - เดินทางเข้าที่พัก

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 06.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SriLankan Airlines
 • 09.10 น. เดินทางสู่ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL403

ศรีลังกา (สนามบินโคลัมโบ)

SriLankan Airlines

 • 11.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานบันดานารานัยเก ประเทศศรีลังกา (เวลาช้ากว่าประเทศไทย 1.30 ชม.)

= เดินทางสู่เมือง แคนดี้ (Kandy) =

แคนดี้ (Kandy)

ชมสีสันที่มีชีวิตชีวาของเมืองแคนดี้ เดินเล่นข้ามเมืองริมทะเลสาบเล็กๆ ซึ่งโอบล้อมไปด้วยเนินเขาที่มีหมอกหนา จะพบกับใจกลางเมืองแคนดี้ ซึ่งเต็มไปด้วยแบรนด์ใหม่ล่าสุดและระดับโลก ตลาดสด ศูนย์ศิลปะและหัตถกรรม ผ่านผักและผลไม้สดในตลาดแคนดี้ท่ามกลางวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Thilanka Kandy
ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

Thilanka Kandy


วันที่สอง :: แคนดี้ - กอลล์ - วัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร - พักที่เมืองเบนโตต้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

= เดินทางสู่เมือง กอลล์ (Galle) =

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร
(Sri Paramananda Raja Maha Viharaya)

วัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร (Sri Paramananda Raja Maha Viharaya)

วัดศรีปรมานันทะราชมหาวิหาร หรืออีกชื่อหนึ่งคือ อัฐธรรมวิหาร มีพระรูปที่สำคัญต่อความสัมพันธ์กับไทยก็คือ พระเดชพระคุณ พระบุราทะกามา ธรรมลังกา สิริ สุมณติสสะเถโร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี พ.ศ.2380 ท่านมีความชำนาญหลายภาษา รวมถึงภาษาไทย และได้รู้จักกับ พระวชิรญาณมหาเถระ ซึ่งต่อมาก็คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  และทรงจัดตั้งโรงพิมพ์พุทธศาสนาแห่งแรกของประเทศศรีลังกา

และเมื่อถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงนิมนต์ให้พระเดชพระคุณ พระบุราทะกามา เถโร มาจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษา เมื่อสิ้นช่วงเข้าพรรษา พระองค์ก็ได้มอบสิ่งของหลายอย่างถวายให้กับวัด ปัจจุบันยังถูกเก็บรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด อีกทั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนศรีลังกา และยังทรงวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญขนาดใหญ่ และเพื่อรำลึกถึงการเสด็จฯ เยือนในครั้งนั้น ศาลาการเปรียญนี้จึงมีชื่อว่า "จุฬาลงกรณ์ธรรมศาลา"

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Sheraton Kosgoda Turtle Beach Resort
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Sheraton Kosgoda Turtle Beach Resort


วันที่สาม :: เมืองเบนโตต้า - กอลล์ - โคลัมโบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เที่ยวชมเมืองกอลล์ (Galle)

เมืองกอลล์ (Galle)

เมืองกอลล์ เป็นเมืองชายทะเลที่สวยและมีเสน่ห์ที่สุดของประเทศศรีลังกา เมืองที่มีความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะกลิ่นอายของยุคอาณานิคมในอดีต เพราะเคยถูกปกครองโดยชาติตะวันตกมายาวนานกว่า 100 ปี ทำให้ที่นี่มีมรดกยุคอาณานิคมหลงเหลือให้เยื่ยมชมมากมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ป้อมปราการเมืองกอลล์
(Galle Dutch Fort)

Galle Dutch Fort

เป็นป้อมปราการที่สร้างในสมัยชาวดัตช์เข้าครอบครองศรีลังกา เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันผู้บุกรุก และป้องกันภัยธรรมชาติจากทางทะเล มีลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่สวยงามทั้งภายในและภายนอก บริเวณรอบๆ จะมีวัดของชาวพุทธ, โบสถ์ของชาวคริสต์ และมัสยิดของชาวมุสลิม อีกทั้งยังมีสนามกีฬา รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สวยงามสไตล์ยุโรป ป้อมแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของการสร้างป้อมปราการแห่งอื่นๆ และเป็นมรดกโลกของ Unesco

Dutch Reformed Church

Dutch Reformed Church

ชม Dutch Reformed Church หนึ่งในโบสถ์นิกายโปรเตสแตนด์ที่เก่าแก่ที่สุดในศรีลังกา

= เดินทางสู่กรุงโคลัมโบ =

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

ที่พัก Cinnamon Lakeside
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Cinnamon Lakeside


วันที่สี่ :: โคลัมโบ - ชมเมือง - สนามบินโคลัมโบ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จัตุรัสอิสรภาพ
(Independence Square)

จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square)

หนึ่งในจุดเช็คอินต้องห้ามพลาดในเมืองโคลัมโบ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศศรีลังกา สัญลักษณ์แห่งความเป็นอิสรภาพของชาวศรีลังกาต่อประเทศอังกฤษ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1948

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วัดคงคาราม
(Gangaramaya Temple)

วัดคงคาราม (Gangaramaya Temple)

ซึ่งเป็นวัดพุทธที่สำคัญซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมที่น่าประทับใจและโบราณวัตถุทางพุทธศาสนา

วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร
(Kelaniya Raja Maha Vihara)

วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Maha Vihara)

ตามพงศาวดารมหาวงศ์ กล่าวว่าในพรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบบริเวณที่เชื่อกันกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั้งนั้น ถือเป็นวัดที่ชาวศรีลังกาให้ความเคารพอย่างสูงสุด

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ

Light house

ศาลากลาง (Colombo Town Hall)

เที่ยวชมเมืองโคลัมโบ เมืองหลวงของศรีลังกา สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ตึกระฟ้าตั้งตระหง่านขึ้นทัดเทียมกับสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรม ผสมผสานด้วยความสวยงามของธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ ผ่านชม รัฐสภานครโคลัมโบ, ผ่านย่านศูนย์กลางธุรกิจ, ย่านที่พัก CINNAMON GARDEN, อาคารรัฐสภา BMIC, ที่ทำการสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน, กรมการทหาร, โบสถ์คริสต์ (DUTCH WOLVENDHAL CHURCH) ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในอดีตกาล, ผ่านชม ความงาม หอนาฬิกาเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคมภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ในเขตราชการท่านจะได้พบกับสภาพ บ้านเมืองที่ถูกสร้างอย่างโอ่อ่าตระการตา

อิสระช้อปปิ้งกรุงโคลัมโบ

ห้างโอเดล

ช้อปปิ้งสินค้าราคาย่อมเยาได้ที่ เปตาร์ บาร์ซาร์ หรือสินค้าแบรนด์เนมได้ที่ ห้างโอเดล

เดินทางสู่สนามบิน


วันที่ห้า :: โคลัมโบ - กรุงเทพฯ

เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

SriLankan Airlines

 • 01.15 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SriLankan Airlines เที่ยวบินที่ UL402

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 06.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 .. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (English Speaking Guide)คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัทประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าบริการลงทะเบียน E-VISA ของศูนย์ยื่นวีซ่า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ 5 USD /วัน/ลูกค้า 1 ท่าน

ข้อควรทราบ

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, จะมีไกด์ท้องถิ่นให้บริการและคนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการเดินทาง

 • อัตราค่าบริการที่แสดงข้างต้น ต้องมีผู้เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป กรณีจำนวนผู้เดินทางมากหรือน้อยกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอันเนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระมาแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ โดยทางบริษัทฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงเท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจำห้องพัก ฯลฯ

การสำรองที่นั่งและชำระเงิน

 • ยืนยันการสำรองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสำรอง
 • กรณีราคารวมตั๋วเครื่องบินชำระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 • หากท่านไม่ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกำหนดวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • หลังจากสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม เพื่อดำเนินการยื่นขอวีซ่า (สำหรับประเทศที่ต้องทำวีซ่า)

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์

 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชำระเงินมัดจำในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริษัทฯ กระทำการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสำรองห้องพักให้กับโรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตั๋วเครื่องบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีตั๋วที่สามารถทำรีฟันด์ได้ผู้เดินทางต้องรอเงินค่ารีฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครั้ง จำนวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 • หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขตั๋วที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 • หากเป็นกรุ๊ปราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

โรงแรมและห้องพัก

 • ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทำให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ
 • โดยทั่วไป โรงแรมอนุญาตให้มีผู้เข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจำนวนจำกัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียงเสริมให้ (Extra Bed)
 • หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให้ ท่านจำเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดี่ยว และต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนที่คิดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม

RELATED ARTICLES

ศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ เริ่ม 1 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป

ประเทศศรีลังกา ยกเลิกตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศ สำหรับนักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว ตามมาตราการข้อกำหนดในการเดินทาง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป นักเดินทาง หรือ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่ศรีลังกาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

บินไปแวะเที่ยว 1 วันในโคลัมโบ ศรีลังกา

โคลัมโบ เมืองหลวงแห่งศรีลังกา ที่มีอะไรดีๆ เกินคาด เพราะถือว่ามีอะไรน่าเที่ยวและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากเลยล่ะ ไม่ว่าจะตั้งใจมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ หรือแวะต่อเครื่องฉบับคนมีเวลาน้อย แต่ก็สามารถแวะเที่ยวในโคลัมโบได้ เราคัดมาเน้นๆ ที่น่าเที่ยว และเที่ยวไม่ยาก

Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka รีสอร์ทหรู 5 ดาว @ศรีลังกา

หากมีเวลาหนึ่งวันในการต่อเครื่องแวะพักที่ศรีลังกา อยากพักผ่อนสบายๆ สักคืน แนะนำรีสอร์ทหรูในเครือเซ็นทารา ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายครบครัน พร้อมวิวทะเลที่สวยงามไม่แพ้ทะเลไหนๆ ที่ Centara Ceysands Resort & Spa Sri Lanka

ศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรง สู่ โคลัมโบ ศรีลังกาเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ฉีดวัคซีนครบ เที่ยวได้ไม่ต้องตรวจโควิด

สายการบินศรีลังกันแอร์ไลน์ เพิ่มเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ โคลัมโบ จะเปิดให้บริการเที่ยวบินไปกลับ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติของศรีลังกา นอกจากนี้ยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินอีกในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!