ค้นหาบทความ:

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร?

วีซ่าเยี่ยมเยียน คืออะไร

สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ และถ้าประเทศที่ไปนั้นจำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการยื่นขอวีซ่าแบบชั่วคราว โดยมีทั้งประเภทวีซ่า ท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ เราจะมาดูกันว่า วีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนนั้นคืออะไร และมีการยื่นขอวีซ่าอย่างไร

วีซ่าเยี่ยมเยียน คือ

วีซ่าเยี่ยมเยียน เป็นหนึ่งในประเภทของวีซ่าชั่วคราว ที่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศที่ชัดเจน เช่น ไปเพื่อเยี่ยมเยียนญาติ คนใกล้ชิด หรือคนรู้จักที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเยี่ยมบุคคลในครอบครัวเสียมากกว่า ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารเชิญจากผู้ที่พำนักในประเทศนั้น เพื่อให้ผู้เยี่ยนเยืยนสามารถเดินทางไปได้

จะขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยืยน อาจมีข้อแตกต่างในแต่ละประเทศที่จะเดินทางไป แต่ส่วนใหญ่จะมีการขอเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

เอกสารในการยื่นขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง ที่มีหน้าว่าง 2 หน้า มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 10 ปี และยังสามารถใช้ได้อีก 3 เดือนนับวันออกเดินทางออกจากประเทศปลายทาง
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • ลงนามรับทราบข้อกฎหมายการพำนักในประเทศนั้นๆ
 • หลักฐานการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ

หลักฐานการทำงาน

 • สำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง ต้องมี หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองการทำงานระบุระยะเวลาที่ลางาน, ตำแหน่งงานปัจจุบัน และเงินเดือนปัจจุบัน
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ (หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท)

หากผู้เยี่ยมเยียนเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

ผู้เยี่ยมเยีนเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง จะต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

 • สูติบัตร
 • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)
 • กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองไม่มาปรากฏตัวในวันยื่นคำร้อง ต้องยื่นหนังสือยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครอง (หนังสือจากหน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอาเภอ หรือศาล โดยต้องใช้เอกสารตัวจริง)

หลักฐานเกี่ยวกับการเยี่ยมเยียน

 • ในกรณีที่เจ้าบ้านผู้เชิญเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้สำหรับการพำนักในประเทศ ต้องยื่นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ โดยผู้เชิญสามารถทำหนังสือรับรองได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตนสังกัด

 • ในกรณีที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง มีหลักฐานการเงินที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเองได้ (ได้แก่ หลักฐานแสดงรายได้ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารและสมุดบัญชีเงินฝาก) ทั้งนี้ต้องเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไม่มีการโอนถ่ายทรัพย์สินของบุคคลที่สามมายังท่าน เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น) และหลักฐานการเงินส่วนตัวอาจต้องยื่นแสดงด้วย หากสถานะทางการเงินไม่เป็นที่น่าเชื่อถือหรือพิสูจน์ไม่ได้

 • ในกรณีที่ไม่มีหนังสือเชิญที่รับรองค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการ หรือบุคคลที่ต้องการเยี่ยมเยียนไม่ใช่ผู้เชิญ ต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ในการเดินทางดังกล่าวเพิ่มเติม เช่น
  - จดหมายเชิญของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน
  - สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ/คนรู้จัก/แฟน ที่คุณต้องการเยี่ยมเยียน
  - หลักฐานความเชื่อมโยงกับเจ้าบ้าน/ผู้เชิญ

ทั้งนี้ ในแต่ละประเทศที่ต้องการเดินทางโดยขอวีซ่าเยี่ยมเยียน อาจมีการร้องขอเอกสารที่ต่างไปจากนี้ หากไม่แน่ใจสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการยื่นขอวีซ่าได้ WonderfulPackage ยินดีให้บริการค่ะ

บริการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าธุรกิจ


Q&A หลายคำถามเกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้น

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเนเธอร์แลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์ ดังนี้

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าฟินแลนด์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่านอร์เวย์

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่านอร์เวย์ เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่านอร์เวย์

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าโปรตุเกส

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศโปรตุเกส จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าโปรตุเกส เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าโปรตุเกส ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสวีเดน

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสวีเดน จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสวีเดน เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสวีเดน ดังนี้

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเดนมาร์ก เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเบลเยี่ยม จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเบลเยี่ยม เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเบลเยี่ยม

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!