ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศเดนมาร์ก จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเดนมาร์ก เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าเดนมาร์กได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศเดนมาร์ก และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์กไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

วีซ่าระยะสั้น

หากท่านต้องการเดินทางไปเดนมาร์กเป็นระยะเวลาสั้นๆ ท่านจะต้องได้รับวีซ่าก่อนเข้าประเทศหากท่านเป็นพลเมืองของประเทศที่จำเป็นต้องได้รับวีซ่าเชงเก้น

 • ผู้ถือวีซ่าเชงเก้นจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเป็นการชั่วคราวในกลุ่มเชงเก้นทั้ง 26 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์
 • วีซ่าเชงเก้น คือวีซ่าระยะสั้น อนุญาตให้พำนักในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน
 • วีซ่าเชงเก้นไม่สามารถใช้ได้กับหมู่เกาะแฟโร และ กรีนแลนด์ หากท่านจะเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเหล่านี้ ท่านจำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ซึ่งจะมีเครื่องหมาย “Valid for the Faroe Islands” หรือ “Valid for Greenland”
 • ผู้ที่ได้รับวีซ่าเชงเก้น มิได้ถือเป็นการรับประกันในการเข้าสู่พื้นที่เชงเก้นเสมอไป ท่านยังคงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมการเข้าเมือง เมื่อเดินทางไปถึงเขตแดนเชงเก้น
 • วีซ่าเชงเก้นไม่อนุญาตให้ท่านเข้ารับการจ้างงานในพื้นที่เขตเชงเก้น
 • ผู้สมัครจะต้องลงนามบนเอกสารและยื่นใบคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบคำร้องขอวีซ่าอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนการเดินทางของท่าน ถ้าไม่เช่นนั้นการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านอาจถูกปฏิเสธ
 • สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมและ / หรือข้อมูลอื่นๆ ระหว่างดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • คลิกที่นี่ เพื่อบันทึกข้อมูลรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก
 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎของสหภาพยุโรป

ประเภทวีซ่าระยะสั้น

 • วีซ่าเยี่ยมเยียน เพื่อน แฟนและคู่หมั้น - วีซ่าประเภทนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเพื่อน แฟน และคู่หมั้น โดยวีซ่าประเภทนี้มีจะมีระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน
 • เยี่ยม สามี / ภรรยาและคู่สมรส ที่จดทะเบียนแล้ว - วีซ่าประเภทนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมเพื่อน แฟน และคู่หมั้น โดยวีซ่าประเภทนี้มีจะมีระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน
 • วีซ่าเยี่ยม ญาติ - วีซ่าประเภทนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมญาติ โดยวีซ่าประเภทนี้มีจะมีระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน
 • วีซ่าติดต่อธุรกิจ - วีซ่าประเภทนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อธุรกิจโดยวีซ่าประเภทนี้มีจะมีระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 90 วัน
 • วีซ่าท่องเที่ยว (กรณีไม่มีญาติ หรือ เพื่อน ในประเทศเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์) - วีซ่าประเภทนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว (กรณีไม่มีญาติ หรือ เพื่อน ในประเทศเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์) โดยวีซ่าประเภทนี้มีจะมีระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 90 วัน
 • สมาชิกครอบครัวในประเทศกลุ่ม EU และ EEA - วีซ่าประเภทนี้มีไว้สำหรับสมาชิกครอบครัวในประเทศกลุ่ม EU และ EEA โดยวีซ่าประเภทนี้มีจะมีระยะเวลาเดินทางไม่เกิน 90 วัน

วีซ่าระยะยาว

 • หากท่านต้องการพำนักอยู่ในเดนมาร์กนานกว่า 90 วัน หรือต้องการทำงานในเดนมาร์ก ท่านจะต้องยื่นขอใบอนุญาตทำงาน หรือใบอนุญาตพักอาศัย รวมทั้งกรณีการไปทำงานที่ไม่ได้ค่าจ้าง หรือหาอาชีพเสริม (ใบอนุญาตทำงาน / ใบอนุญาตพักอาศัย / ใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ)

 • RED CARPET (เรดคาเพท) คือ ขั้นตอนง่ายๆ ในการขอวีซ่าเชงเก้นเดนมาร์กสำหรับผู้สมัครที่เดินทางไปประเทศเดนมาร์กเป็นประจำเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอยู่บ่อยครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือ บริษัท หรือ องค์กร ที่เป็นพันธมิตรหรือมีข้อตกลงร่วมกันทางด้านธุรกิจกับทางเดนมาร์ก ทั้งนี้โปรแกรม เรดคาเพท จะเปิดให้บริการแก่ บริษัท เอกชน/สาธารณะ หรือองค์กรที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของสถานทูตเดนมาร์ก การรับรองของ บริษัท หรือองค์กรจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่พนักงาน / ผู้ร่วมงานจะได้ประโยชน์จากโครงการ เรดคาเพท


2. เช็คลิสต์ เอกสาร และสิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าเดนมาร์ก

ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย

 • รูปถ่ายที่สามารถยื่นได้จะต้องมี ขนาด 35 x 45 มม. และความยาวของศีรษะ (จากคางไปจนถึงด้านบนของเส้นผม) ต้องไม่เกิน 30 ถึง 36 มม.
 • รูปถ่ายสีและ มีฉากพื้นหลังของรูปถ่ายเป็นสีขาว
 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์กซึ่งได้รับคำสั่งจากสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กไม่สามารถยอมรับได้หากภาพถ่ายที่ยื่นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น ผู้สมัครอาจจะต้องถ่ายรูปใหม่ เพื่อให้ได้รูปถ่ายที่ตรงตามข้อกำหนด ก่อนที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์กจะรับใบสมัครของท่าน 

หมายเหตุ:

 • เตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกของผู้สมัครเพิ่มอีก 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมารับหนังสือเดินทางคืน
 • กรุณาตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะต้องสอดคล้องกับแผนการเดินทางของท่าน
 • กรณีที่เอกสารของท่านไม่ครบถ้วน ณ วันที่มายื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถมายื่นเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวได้ ด้วยตนเอง ภายใน 5 วันทำการ
 • อาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเรียกสัมภาษณ์โดยสถานเอกอัครราชทูตหากจำเป็น

3. ยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก

 • วีซ่าระยะสั้น สำหรับประเทศเดนมาร์กและไอซ์แลนด์ คลิกที่นี่
 • วีซ่าระยะสั้น เพื่อขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัย (วีซ่าระยะยาว) สำหรับประเทศ กรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร คลิกที่นี่
 • วีซ่าเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัย (วีซ่าระยะยาว) สำหรับ ประเทศ เดนมาร์ก คลิกที่นี่
 • หลังจากที่ท่าน ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เกี่ยวข้องในระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก

4. การนัดหมาย

 • การทำนัดหมาย จะมีเพียงการทำนัดหมายแบบเดี่ยวหรือรายบุคคลเท่านั้น สำหรับผู้สมัครทุกท่านที่เดินทาง เพียงคนเดียว หรือ เป็นกลุ่ม (เพื่อน ครอบครัว ติดต่อธุรกิจ) จะต้องทำนัดหมายในระบบให้ครบทุกท่าน ตัวอย่าง หากท่านเดินทางเป็นครอบครัว โดยมีผู้ใหญ่ 2 คน และเด็ก 2 คน นั้นเท่ากับว่า ณ วันที่มายื่นคำร้องขอวีซ่า จะต้องมีนัดหมายกับทางศูนย์รับยื่นทั้ง 4 คน
 • เมื่อท่านจองการนัดหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมายพร้อมกับจดหมายนัดหมายในอีเมลฉบับเดียวกัน
 • คลิกที่นี่เพื่อทำการนัดหมาย

5. การพิจารณาคำร้อง

 • ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งเมื่อผลการพิจารณาของท่านถูกส่งกลับมายังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • หากไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้ หรือต้องการข้อมูลการติดตามโดยละเอียดเพิ่มเติม ท่านสามารถรับการอัพเดตทาง SMS ที่ส่งไปยังโทรศัพท์ของท่านโดยตรง ตรวจสอบว่าบริการนี้มีให้บริการที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่คุณกำลังเยี่ยมชมหรือไม่
 • สามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครคำร้องขอวีซ่าผ่านลิ้งค์นี้ได้ คลิกที่นี่ โดยกรอกข้อมุลตามที่ระบบระบุให้ครบถ้วนทุกช่อง
 • รับหนังสือเดินทางคืน สามารถเดินทางไปรับเอง หรือจัดส่งหนังสือเดินทางให้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ที่มา: VFS Global 

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าเดนมาร์ก ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2022 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

European Safest Destinations ได้คัดเลือกจุดหมายที่ปลอดภัย โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ จุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลไม่เคยแออัด จุดหมายปลายทางที่ประสบกรณีของ covid-19 น้อยลง จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดให้มีการกักกัน เป็นต้น

มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit กันดีกว่า..

หลายคนเคยสงสัยและสับสนกับวิธีเรียกชื่อประเภทต่างๆ ของ Passport, Visa, Work Permit ไม่ว่าจะเป็นทั้งชาวต่างชาติหรือคนไทย ซึ่งรู้ไหมว่าแต่ละตัวมีหลายประเภทมากเลย ใช้งานก็แตกต่างกัน แถมยังมีหลายชื่อเรียกอีกต่างหาก แล้วชาวต่างชาติที่อยากเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องใช้วีซ่าประเภทไหน

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

รู้เอาไว้! ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดน

หากใครมองหาความเป็นธรรมชาติ สวีเดนเป็นประเทศที่มีภูเขาและป่าไม้จำนวนมาก และอากาศก็ไม่ได้หนาวเหมือนประเทศอื่นๆ ในยุโรป มีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรองรองโดยยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกถึง 15 แห่ง แต่ก่อนอื่น เรามาเตรียมตัวเดินทางไปสวีเดนกันก่อน

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!