ค้นหาบทความ:

เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศสาธารณรัฐเช็ค จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าสาธารณรัฐเช็ค เพื่อให้สามารถเดินทางเข้าไปประเทศได้ โดยมีขั้นตอนและวิธีการในการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค ดังนี้

1. เลือกประเภทวีซ่า

ก่อนอื่นท่านจะต้องเลือกประเภทวีซ่าที่จะยื่นขอให้ถูกต้อง จะช่วยให้สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็คได้อย่างถูกต้องแม่นยำและไม่เสียเวลา ซึ่งการเลือกประเภทของวีซ่านั้น จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังประเทศสาธารณรัฐเช็ค และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้สมัคร ทางศูนย์ที่รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็คไม่สามารถช่วยคุณในการตัดสินใจเลือกประเภทของวีซ่าได้

วีซ่าระยะสั้น ประกอบด้วย

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ
 • วีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือน
 • วีซ่านักเรียน
 • วีซ่ากีฬา
 • วีซ่าวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมทางศิลปะ
 • วีซ่าติดต่อราชการ
 • วีซ่าการรักษาทางการแพทย์
 • วีซ่าไดรเวอร์
 • วีซ่านักข่าว
 • วีซ่าร่วมชาติ

2. เช็คลิสต์ เอกสาร และสิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

เช็คลิสต์สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับการยื่นขอวีซ่าแต่ละประเภท

ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย

 • รูปถ่ายสีจำนวน 2 รูปที่ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • ฉากหลังเป็นสีอ่อน (ขาว หรือ ครีม) ที่สามารถทำให้มองเห็นใบหน้าของผู้ยื่นได้อย่างชัดเจน
 • โฟกัสที่ใบหน้าของผู้ยื่น และ มีความคมชัดสูง
 • พิมพ์บนกระดาษที่ใช้สำหรับการถ่ายรูปที่มีคุณภาพดี
 • มองเห็นใบหน้าทั้งหมด ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือ ผ้าคลุมศีรษะใดๆ) อย่างไรก็ตาม ทางสถานทูตยังคงอนุญาตให้ผู้ยื่นสามารถใส่ผ้าคลุมผมทางศาสนาได้
 • กรุณาติดรูปถ่ายด้วยกาวเท่านั้นที่ใบคำร้องขอวีซ่า (ไม่ใช้ที่เย็บกระดาษ) และสำหรับรูปถ่ายใบที่ 2 นั้นให้ยื่นพร้อมกับเอกสารอื่นๆแก่เจ้าหน้าที่ในขณะที่ทำการยื่นขอวีซ่า ณ. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

แผนประกันการเดินทาง

 • ประกันภัยการเดินทางเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น หากคุณยังไม่ได้ซื้อประกัน คลิกที่นี่

3. ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค

การยื่นใบสมัครสำหรับวีซ่าระยะสั้น

 • ท่านสามารถยื่นใบสมัครสำหรับวีซ่าระยะสั้นได้ทุกประเภท เฉพาะผู้สมัครที่ต้องการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ้างงานหรือการศึกษาเท่านั้นที่จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแนะนำโรคติดเชื้อที่ออกโดยนายจ้างในอนาคตหรือมหาวิทยาลัย / โรงเรียน โปรดแนบแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง คลิกแบบฟอร์ม
 • วีซ่าระยะสั้น สำหรับคนต่างด้าว ที่ไม่ได้ถือใบพำนักพักพิง และต้องการอยู่ในประเทศเชคเป็นระยะเวลานึงติดต่อกันแต่ไม่นานกว่า 90 วัน ในทุกทุก 6 เดือน นับตั้งแต่วันเข้าประเทศวันแรก
 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเชค จามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยุนิต 404 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร: (02) 118-7010
  อีเมล: info.czth@vfshelpline.com
  เวลาทำการ: ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.

ข้อมูลที่ควรทราบ: 

 • ผู้สมัครต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่
 • กระบวนการพิจารณาวีซ่าอาจใช้เวลาถึง 15 วัน (หรือนานกว่านั้น แล้วแต่กรณี)
 • ในการยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นผู้สมัครไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าเกิน 6 เดือนได้ (หากผู้สมัครมีความประสงค์ในการยื่นคำร้อง จำเป็นต้องคำนวณระยะเวลาในการพิจารณาให้ดี)
 • ในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นนั้นผู้ยื่นจะต้องทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตของกลุ่มประเทศเชงเก้นที่ผู้ยื่นมีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยอยู่นานที่สุดในการเดินทาง หรือ ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางหลักในการเดินทาง ดังนั้นหากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผิดสถานทูตหรือเดินทางไปในประเทศที่ไม่ได้เป็นผู้ที่ออกวีซ่าให้ท่านนั้น อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศหรือเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้
 • หากวีซ่าโดนปฏิเสธ ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องขออุทธรณ์ได้ ซึ่งดูคำอธิบายได้จากเอกสารการปฏิเสธวีซ่า สำหรับต่างชาติที่พำนักพักพิงในประเทศไทย ต้องถือวีซ่าระยาว ใบอนุญาตการทำงาน และ Re-entry visa ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับมา เฉพาะต่างชาติผู้ที่อยู่ในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ที่จะสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ประเทศไทยได้ การยื่นเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการทำวีซ่าทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า แต่เป็นการยื่นเอกสารตามที่กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเชคได้กำหนดไว้เท่านั้น ส่วนการอนุมัติวีซ่านั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสถานทูตเชค
 • เอกสารทั้งหมดที่ยื่นผู้สมัคร ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นข้อมูลที่ไม่นานกว่า 1 เดือน
 • สำหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือ หนังสือเดินทางการทูตไทย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเข้าประเทศเชค
 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเชคที่กรุงเทพ รับผิดชอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะสั้น(วีซ่าประเภทธุรกิจและท่องเที่ยวเท่านั้น)

ระบบสแกนลายนิ้วมือ

 • ทางสถานฑูตเชค ประจำประเทศไทยและประเทศในกลุ่มโซนเชงเก้น จะมีการเริ่มใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อใช้ในการจำแนกคุณลักษณะรายบุคคลในระบบการทำวีซ่า บุคคลทั่วไปที่มีความจำนงต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในกลุ่มประเทศโซนเชงเก้น
 • ผู้ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องมายื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น เพราะผู้สมัครมีความจำเป็นที่จะต้องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อระบุลายนิ้วมือของผู้สมัครทั้ง 10 นิ้วเพื่อเก็บเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ได้ภายใน 5 ปี หากผู้สมัครมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปในกลุ่มประเทศโซนเชงเก้น
 • วัตถุประสงค์หลักในการทำระบบสแกนลายนิ้วมือ เพื่อลดความซับซ้อนและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางเข้าพรมแดนและอีกทั้งเป็นการรักษาข้อมูลของผู้สมัคร

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมวีซ่า จะอยู่ที่ ราคา 80 ยูโร (สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ 40 ยูโร) ยูโร โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมของ วีเอฟเอส อีกทั้งค่าวีซ่า จะขึ้นอยู่กับการคำนวนอัตราแลกเปลี่ยน ในแต่ละเดือน

บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • เด็กที่มีอายุ ต่ำกว่า 6 ปี
 • เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยและคุณครูหรืออาจารย์ที่เดินทางไปพร้อมกับนักเรียนเพื่อจุดประสงค์เกี่ยวกับการเรียนหรือการอบรมเกี่ยวกับการศึกษา
 • นักวิจัยจากประเทศที่ 3 ที่ยื่นขอวีซ่าระยะสั้นและมีจุดประสงค์ในการเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์
 • คู่สมรส / คู่ครอง ผู้ซึ่งได้ทำการจดทะเบียน กับ ประชาชนในเครือสหภาพยุโรป (EEA:นอร์เวย, ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์)อย่างถูกต้องตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศสมาชิกในเครือสหภาพยุโรป หรือผู้เป็นทายาทสืบสายโลหิตสายตรงลงมา ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 21 ปี หรือ เป็นผู้ซึ่งอยู่ในความอุปถัมภ์เฉกเช่นเดียวกันกับ ผู้เป็นคู่สมรส หรือ คู่ครองโดยพฤตินัย ดังมีระบุไว้ในเบื้องต้น อย่างถูกต้องตามกฎหมายพื้นฐานของประเทศสมาชิกในเครือสหภาพยุโรป, และจะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ใบจดทะเบียนสมรสหรือใบเกิด, เอกสารความสัมพันธ์คู่สมรสหรือพ่อแม่(ในกรณีที่เป็นลูก) และจะต้องยื่นตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อของชาวยุโรปเดินทางไปด้วยทุกครั้ง
 • ตัวแทนขององค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสัมมนา การวิจัย งานทางด้านกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ งานทางด้านการศึกษาที่จัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถเรียกคืนได้ถึงแม้ผู้ยื่นจะได้รับการปฏิเสธวีซ่าหรือทำการถอนเรื่องก็ตาม


4. การพิจารณาคำร้อง

 • การยื่นเอกสารเอกสารร้องขอวีซ่า ที่ครบถ้วนตามกฏระเบียบของทางสถานฑูต จะถูกพิจารณาภายใน 7-10 วัน ตามปฏิทินวันทำการ และเอกสารยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์นั้น ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • หมายเหตุ: การยื่นเอกสารการพิจารณาขอวีซ่า ที่เอกสารไม่ครบถ้วนตรงตามระเบียบของทางสทานฑูต อาจเป็นเหตุให้การพิจารณาล่าช้า ถึง 30 วัน

ที่มา: VFS Global

ทั้งนี้ หากฟังดูยุ่งยาก และไม่มั่นใจว่าจะดำเนินการเองได้หรือไม่ ให้ WonderfulPackage ช่วยดูแล

บริการยื่นวีซ่าสาธารณรัฐเช็ค ออนไลน์ แถมฟรี! ประกันการเดินทาง


เรื่องน่ารู้! ขั้นตอนวิธีการยื่นวีซ่าฟินแลนด์

แชร์ บทความนี้

พูดคุย เกี่ยวกับบทความนี้

RELATED PRODUCTS

เนื้อหา ที่เกี่ยวข้อง

เที่ยวปราก (Praque) แห่งสาธารณรัฐเช็ก เมืองที่ไม่หมุนตามเวลา

ชวนไปเที่ยวปราก เมืองหลวงแห่งสาธารณรัฐเช็ก มหานครที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก กรุงปราก เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยปราสาทเก่าแก่ มีเสน่ห์ชวนหลงใหลเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังเป็นหัวใจแห่งยุโรปอีกด้วย

เสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) แห่งสาธารณรัฐเช็ก

ทุกประเทศล้วนมีเรื่องราวน่าค้นหา โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป มักจะมีเมืองมรดกโลกที่สวยงามอยู่มากมาย และหนึ่งในนั้นก็คือ เมืองมรดกโลก เชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เมืองเล็กๆ ของประเทศสาธารณรัฐเช็ก ที่ใครๆ ไปแล้วต้องตกหลุมรัก

THE BEST THINGS TO SEE IN SALZBURG เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และที่สุดแห่ง ซาลซ์บูร์ก

อีกหนึ่งมุมโรแมนติกที่ซ่อนตัวอยู่ในออสเตรีย ต้องยกให้ ซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ออสเตรีย เมืองที่รู้จักกันในนามบ้านเกิดของโมสาร์ท ศิลปินชื่อดังระดับโลก นอกจากเสียงเพลงและบทกวี ที่นี่ยังอบอวลไปด้วยความน่ารักและความสวยงามรอบๆ ตัว เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่คุณต้องจดไว้ในลิสต์

ITALY ที่ไม่ใช่ Landmark เปลี่ยนความจำเจเดิมๆ เที่ยวอิตาลีมุมมองใหม่

เบื่อไหม? กับอิตาลีในมุมเดิมๆ แลนด์มาร์กดังๆ ที่เป็นกันจนชินตา โคลอสเซียม หอเอนปิซ่า หลายคนคงไปเที่ยวกันมาแล้ว อยากไปเที่ยวอิตาลิในมุมมองใหม่บ้างมีที่ไหนบ้างนะ เราจัดให้ เมืองอื่นๆ ในอิตาลีที่ทั้งสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะเมืองไหนก็น่าเที่ยวเป็นที่สุด

The World's Best Airports of 2022 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก จาก SKYTRAX

แพลนเดินทางกันล่วงหน้า เช็ครายชื่อสนามบินกันก่อน เป็นการจัดลำดับเป็นประจำทุกปีจาก SKYTRAX ที่จะมาบอกว่าสนามบินใดเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งในปี 2022 นี้จะมีอันดับปรับเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง มาดูกัน

Czech Republic สาธารณรัฐเช็ก 3 เมืองดังที่ต้องไปเยือน

เยือนเสน่ห์แห่งโบฮีเมีย หรือ สาธารณรัฐเช็ก ประเทศในยุโรปที่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวจากนักเดินทางทั่วโลก ที่มีทั้งเมืองเก่าและเมืองมรดกโลกสุดคลาสสิค แนะนำ 3 เมืองดังของสาธารณรัฐเช็ก ที่ควรต้องไปเยือนสักครั้ง

EUROPEAN SAFEST DESTINATIONS 2022 สถานที่เที่ยวยุโรปที่ปลอดภัยที่สุดหลังยุคโควิด

European Safest Destinations ได้คัดเลือกจุดหมายที่ปลอดภัย โดยเลือกจากข้อมูลต่างๆ ดังนี้ จุดหมายปลายทางที่โรงพยาบาลไม่เคยแออัด จุดหมายปลายทางที่ประสบกรณีของ covid-19 น้อยลง จุดหมายปลายทางที่ไม่ได้กำหนดให้มีการกักกัน เป็นต้น

รวมรูปแบบปลั๊กไฟทั่วโลก จะเที่ยวประเทศไหนต้องใช้ปลั๊กอะไรกันบ้าง ?

ได้เวลาเดินทางแล้วสิ จะไปต่างประเทศอย่าลืมเช็คเรื่องปลั๊กเป็นอันขาด เพราะเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ที่เราพกติดตัวล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ปลั๊กกันทั้งนั้น ปลั๊กไฟทั่วโลก แต่ละประเทศเค้ารองรับปลั๊กไฟรูปแบบไหน แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเอาไปเสียบได้หรือไม่

รวมคำถามยอดฮิต สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ตอบยังไงถึงได้วีซ่า 10 ปี

วีซ่าอเมริกาผ่านยากจริงหรือ? บางทีผ่านแต่ก็ให้วันมาแค่นิดเดียว ใครกำลังวางแผนเดินทางไปอเมริกา สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเดินทางก็คือการขอวีซ่าอเมริกา ดังนั้นใครกำลังขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา สัมภาษณ์วีซ่าอเมริกายังไงถึงผ่าน มีโอกาสได้วีซ่าถึง 10 ปี

10 ประเทศที่ใครๆ ก็อยากไป ถึงต้องขอวีซ่าก็ไม่หวั่น

แต่ถ้าหากครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะเดินทางไปต่างประเทศสักครั้ง ก็น่าจะเป็นประเทศในฝัน หรือประเทศที่ติดอันดับจุดหมายปลายทางของโลกที่ใครๆ ก็อยากไป ซึ่งถึงแม้เราอาจต้องยื่นขอวีซ่าก่อนการเดินทาง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะจุดหมายปลายทางที่เราเลือก ย่อมคุ้มค่ากับการเดินทางอยู่แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!